Ankara'da 95 Adet Kamu Lojmanı Satılacaktır | 15 Temmuz 2024İmar Haber

15 Temmuz 2024 - 01:31

Ankara’da 95 Adet Kamu Lojmanı Satılacaktır

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Seymen Emlak Müdürlüğünce, Keçiören İlçesinde, Ulus Emlak Müdürlüğünce, Altındağ ve Mamak İlçelerinde bulunan 95 adet Kamu Lojmanının satış ihalesi 21-22 Eylül 2020 tarihinde yapılacaktır.

Ankara’da 95 Adet Kamu Lojmanı Satılacaktır
Son Güncelleme :

13 Eylül 2020 - 15:31

3.046 views

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Seymen Emlak Müdürlüğünce, Keçiören İlçesinde, Ulus Emlak Müdürlüğünce, Altındağ ve Mamak İlçelerinde,

Kale Emlak Müdürlüğünce, Etimesgut İlçesinde kamu konutları ihale ile satılacak.

Ankara’da toplam 95 adet kamu konutunun satış ihaleleri, 21 – 22 Eylül 2020 tarihlerinde ilan metninde belirtilen yerlerde ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile yapılacak.

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 21/09/2020 – 22/09/2020 tarihlerinde hizalarında belirtilen saatinde; Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Seymen Emlak Müdürlüğünce (1 ila 25. sıradakiler), Ulus Emlak Müdürlüğünce (26 ila 32. sıradakiler), Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İhale Salonunda (Mithatpaşa Cad. No:60 Çankaya/ANKARA), Kale Emlak Müdürlüğünce (33 ila 95. sıradakiler) Defterdarlık Hizmet Binası İhale Salonunda (Sağlık Mahallesi, Mithatpaşa Cad. No:9 Çankaya/ANKARA) oluşturulacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır.

1- İhaleye katılacak isteklilerin ;
a) Geçici Teminat Bedelinin Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması” ve Teyit yazısı’nın da ibrazı gerekir.)
b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin;
1- İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,
2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,
3- Kamu Tüzel Kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin, İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

2- 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.

3- (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

4- 4706 sayılı Kanunun 4. maddesinin “(Ek fıkra : 28/112017 – 7061/58md.)” gereği ihale tarihine kadar kurumlarınca bildirilenler yasa gereği öncelikli alım hakkı sahibi sayılacaktır.

5- İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Seymen, Ulus ve Kale Emlak Müdürlükleri Kamu Konutları Satış Servisinde görülebilir.

6- İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.

7- Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

8- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Etimesgut İlçesinde bulunan kamu konutlarının ihalelerinin yapılacağı ihale salonu Adresi: Mithatpaşa Cad. No:9 Yenişehir 06420/ ANKARA

Keçiören, Altındağ ve Mamak ilçelerinde bulunan kamu konutlarının ihalelerinin yapılacağı ihale salonu Adresi: Mithatpaşa Cad. No:60 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası 06420 ÇANKAYA/ANKARA

Etimesgut İlçesindeki kamu konutları satışı hakkında bilgi almak için: Tel: 0 (312) 432 23 00 (6 hat)

Keçiören ilçesindeki kamu konutları satışı hakkında bilgi almak için: Tel: 0 (312) 311 25 96 ve 310 79 54 (Dahili 4302)

Altındağ ve Mamak İlçelerindeki kamu konutları satı hakkında bilgi almak için: Tel: 0 (312) 311 25 96 (Dahili Altındağ: 4501 / Mamak:4605)

S.No Numarası İlçe Mahalle Ada Parsel Blok Kat No Tipi Bedeli Teminat
1 06050107224 Keçiören A.Eğlence 7253 1 B Kat :1 3 3+1 110 275.000 27.500
2 06050107254 Keçiören A.Eğlence 7253 1 B Kat :9 33 3+1 110 310.000 31.000
3 06050107265 Keçiören A.Eğlence 7253 1 B Kat :11 44 3+1 110 300.000 30.000
4 06050107664 Keçiören A.Eğlence 5641 1 12 BODRUM 1 2+0 65 110.000 11.000
5 06050107667 Keçiören A.Eğlence 5641 1 12 ZEMİN 4 2+1 72 130.000 13.000
6 06050107670 Keçiören A.Eğlence 5641 1 12 Kat :1 7 3+1 90 190.000 19.000
7 06050107671 Keçiören A.Eğlence 5641 1 12 Kat :1 8 3+1 90 190.000 19.000
8 06050107675 Keçiören A.Eğlence 5641 1 12 Kat :2 12 3+1 90 195.000 19.500
9 06050108728 Keçiören Kalaba 16252 1 2 Kat :3 15 3+1 88 120.000 12.000
10 06050108763 Keçiören Kalaba 16252 1 4 Kat :2 10 3+1 88 115.000 11.500
11 06050108774 Keçiören Kalaba 16252 1 5 ZEMİN 1 2+1 71 85.000 8.500
12 06050108776 Keçiören Kalaba 16252 1 5 ZEMİN 3 3+1 88 100.000 10.000
13 06050108777 Keçiören Kalaba 16252 1 5 ZEMİN 4 2+1 71 85.000 8.500
14 06050107613 Keçiören Çiçekli 6454 19 19 Kat :1 10 2+1 70 110.000 11.000
15 06050109788 Keçiören Kavacık 6762 4 13 ZEMİN 1 3+1 120 225.000 22.500
16 06050109801 Keçiören Kavacık 6762 6 9 ZEMİN 2 2+1 83 165.000 16.500
17 06050109813 Keçiören Kavacık 6762 10 6 ZEMİN 1 3+1 93 180.000 18.000
18 06050109814 Keçiören Kavacık 6762 10 6 ZEMİN 2 3+1 96 190.000 19.000
19 06050109819 Keçiören Kavacık 6762 11 8 ZEMİN 1 3+1 108 205.000 20.500
20 06050109831 Keçiören Kavacık 6767 1 6 ZEMİN 1 3+1 107 200.000 20.000
21 06050109856 Keçiören Kavacık 6767 4 12 ZEMİN 2 2+1 85 165.000 16.500
22 06050109859 Keçiören Kavacık 6767 4 12 Kat :1 5 2+1 85 200.000 20.000
23 06050109825 Keçiören Kavacık 6764 6 ZEMİN 1 3+1 104 170.000 17.000
24 06050109827 Keçiören Kavacık 6764 6 Kat :1 3 3+1 120 225.000 22.500
25 06050109830 Keçiören Kavacık 6764 6 Kat :2 6 3+1 114 220.000 22.000
26 06010107426 Altındağ Gümüşdere 9496 14 18 3+1 125 220.000 22.000
27 06010105258 Altındağ Örnek 9680 27 A-Giriş 8 2+1 65 120.000 12.000
28 06010105257 Altındağ Örnek 9680 46 A-14 25 2+1 65 120.000 12.000
30 06010105220 Altındağ Örnek 9680 36 C-14 11 2+1 58 115.000 11.500
29 06010105252 Altındağ Örnek 9680 36 C-14 18 2+1 58 110.000 11.000
31 06060107069 Mamak Gülveren 8196 1 B (Fiili 9/A) Zemin 2 1+1 49 45.000 4.500
32 06060107070 Mamak Gülveren 8196 1 B (Fiili 9/A) 1.Kat 4 1+1 49 50.000 5.000
33 06030107742 Etimesgut Eryaman 18674 1 A ZEMİN 1 3+1 115 220.000 22.000
34 06030107743 Etimesgut Eryaman 18674 1 A ZEMİN 2 3+1 115 220.000 22.000
35 06030107744 Etimesgut Eryaman 18674 1 A Kat :1 3 3+1 115 240.000 24.000
36 06030107745 Etimesgut Eryaman 18674 1 A Kat :1 4 3+1 115 240.000 24.000
37 06030107746 Etimesgut Eryaman 18674 1 A Kat :2 5 3+1 115 250.000 25.000
38 06030107747 Etimesgut Eryaman 18674 1 A Kat :2 6 3+1 115 250.000 25.000
39 06030107748 Etimesgut Eryaman 18674 1 A Kat :3 7 3+1 115 250.000 25.000
40 06030107749 Etimesgut Eryaman 18674 1 A Kat :3 8 3+1 115 250.000 25.000
41 06030107750 Etimesgut Eryaman 18674 1 A Kat :4 9 3+1 115 240.000 24.000
42 06030107751 Etimesgut Eryaman 18674 1 A Kat :4 10 3+1 115 240.000 24.000
43 06030107752 Etimesgut Eryaman 18674 1 B ZEMİN 1 3+1 115 220.000 22.000
44 06030107753 Etimesgut Eryaman 18674 1 B ZEMİN 2 3+1 115 220.000 22.000
45 06030107754 Etimesgut Eryaman 18674 1 B Kat :1 3 3+1 115 240.000 24.000
46 06030107755 Etimesgut Eryaman 18674 1 B Kat :1 4 3+1 115 240.000 24.000
47 06030107756 Etimesgut Eryaman 18674 1 B Kat :2 5 3+1 115 250.000 25.000
48 06030107757 Etimesgut Eryaman 18674 1 B Kat :2 6 3+1 115 250.000 25.000
49 06031007758 Etimesgut Eryaman 18674 1 B Kat :3 7 3+1 115 250.000 25.000
50 06030107759 Etimesgut Eryaman 18674 1 B Kat :3 8 3+1 115 250.000 25.000
51 06030107760 Etimesgut Eryaman 18674 1 B Kat :4 9 3+1 115 240.000 24.000
52 06030107761 Etimesgut Eryaman 18674 1 B Kat :4 10 3+1 115 240.000 24.000
53 06030107763 Etimesgut Eryaman 18674 1 C ZEMİN 2 3+1 115 220.000 22.000
54 06030107764 Etimesgut Eryaman 18674 1 C Kat :1 3 3+1 115 240.000 24.000
55 06030107765 Etimesgut Eryaman 18674 1 C Kat :1 4 3+1 115 240.000 24.000
56 06030107766 Etimesgut Eryaman 18674 1 C Kat :2 5 3+1 115 250.000 25.000
57 06030107767 Etimesgut Eryaman 18674 1 C Kat :2 6 3+1 115 250.000 25.000
58 06030107768 Etimesgut Eryaman 18674 1 C Kat :3 7 3+1 115 250.000 25.000
59 06030107769 Etimesgut Eryaman 18674 1 C Kat :3 8 3+1 115 250.000 25.000
60 06030107770 Etimesgut Eryaman 18674 1 C Kat :4 9 3+1 115 240.000 24.000
61 06030107771 Etimesgut Eryaman 18674 1 C Kat :4 10 3+1 115 240.000 24.000
62 06030107774 Etimesgut Eryaman 18674 1 D Kat :1 3 3+1 115 240.000 24.000
63 06030107775 Etimesgut Eryaman 18674 1 D Kat :1 4 3+1 115 240.000 24.000
64 06030107776 Etimesgut Eryaman 18674 1 D Kat :2 5 3+1 115 250.000 25.000
65 06030107777 Etimesgut Eryaman 18674 1 D Kat :2 6 3+1 115 250.000 25.000
66 06030107778 Etimesgut Eryaman 18674 1 D Kat :3 7 3+1 115 250.000 25.000
67 06030107779 Etimesgut Eryaman 18674 1 D Kat :3 8 3+1 115 250.000 25.000
68 06030107781 Etimesgut Eryaman 18674 1 D Kat :4 9 3+1 115 240.000 24.000
69 06030107780 Etimesgut Eryaman 18674 1 D Kat :4 10 3+1 115 240.000 24.000
70 06030102091 Etimesgut Eryaman 17539 1 1 ZEMİN 1 3+1 100 175.000 17.500
71 06030102094 Etimesgut Eryaman 17539 1 1 Kat :4 10 3+1 100 210.000 21.000
72 06030102111 Etimesgut Eryaman 17539 1 1 Kat :13 27 3+1 100 225.000 22.500
73 06030102112 Etimesgut Eryaman 17539 1 1 Kat :13 28 3+1 100 225.000 22.500
74 06030102113 Etimesgut Eryaman 17539 1 1 Kat :14 29 3+1 100 220.000 22.000
75 06030102122 Etimesgut Eryaman 17539 1 4 ZEMİN 1 3+1 100 175.000 17.500
76 06030102073 Etimesgut Eryaman 17539 1 4 Kat :4 9 3+1 100 210.000 21.000
77 06030102186 Etimesgut Eryaman 17540 1 3 ZEMİN 1 3+1 100 175.000 17.500
78 06030102187 Etimesgut Eryaman 17540 1 3 ZEMİN 2 3+1 100 175.000 17.500
79 06030102163 Etimesgut Eryaman 17540 1 3 Kat :5 11 3+1 100 220.000 22.000
80 06030102126 Etimesgut Eryaman 17540 1 3 Kat :13 27 3+1 100 225.000 22.500
81 06030101972 Etimesgut Eryaman 17534 1 2 ZEMİN 2 3+1 108 170.000 17.000
82 06030102610 Etimesgut Eryaman 17558 1 4 Kat :1 3 3+1 102 190.000 19.000
83 06030102004 Etimesgut Eryaman 17538 1 1 Kat :5 11 3+1 100 220.000 22.000
84 06030102006 Etimesgut Eryaman 17538 1 1 Kat :6 14 3+1 100 220.000 22.000
85 06030102031 Etimesgut Eryaman 17538 1 6 Kat :2 6 3+1 101 200.000 20.000
86 06030102542 Etimesgut Eryaman 17547 2 2 ZEMİN 1 3+1 100 175.000 17.500
87 06030102460 Etimesgut Eryaman 17544 1 4 ZEMİN 2 3+1 101 175.000 17.500
88 06030102477 Etimesgut Eryaman 17544 1 8 Kat :3 7 3+1 102 210.000 21.000
89 06030102480 Etimesgut Eryaman 17544 1 8 Kat :6 13 3+1 102 225.000 22.500
90 06030102478 Etimesgut Eryaman 17544 1 8 Kat :8 17 3+1 102 225.000 22.500
91 06030106585 Etimesgut Yukarıyurtçu 62764 1 C-47 Kat :3 17 3+1 107 120.000 12.000
92 06030106601 Etimesgut Yukarıyurtçu 62764 1 C-47 Kat :9 41 3+1 107 135.000 13.500
93 06030106603 Etimesgut Yukarıyurtçu 62764 1 C-47 Kat :9 44 3+1 107 135.000 13.500
94 06030106615 Etimesgut Yukarıyurtçu 62764 1 C-49 Kat :1 7 3+1 107 115.000 11.500
95 06030106635 Etimesgut Yukarıyurtçu 62764 1 C-49 Kat :7 31 3+1 107 130.000 13.000