İmarhaber

İstanbul’da 85 Adet Kamu Lojmanı Satışta

İstanbul Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Bakırköy, Fatih, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Büyükçekmece, Beşiktaş, Şişli ve Arnavutköy ilçelerinde bulunan 85 adet gayrimenkulu satışa çıkardı.

İstanbul’da 85 Adet Kamu Lojmanı Satışta
Google News
20 Ağustos 2020 - 16:27

İstanbul Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Bakırköy, Fatih, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Büyükçekmece, Beşiktaş, Şişli ve Arnavutköy ilçelerinde bulunan 85 adet gayrimenkulleri satışa çıkardı.

Kamu konutu olarak satışa sunulan taşınmazların ihalesi 31 Ağustos 2020 ile 04 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Satışı yapılan taşınmazlar KDV’den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

1- Aşağıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “”Açık Teklif Usulü”” ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde satışa çıkarılmıştır.

2- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) Geçici Teminat Bedelinin İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu (Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları -süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir- taşıması gerekmektedir.),
b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren)Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi, İkametgah Belgesini, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar Alemdar Mah. Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11 Valilik Karşısı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3-Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

4-İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir.

5-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, hizmet binamızdaki Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir.

6- Kamu konutu olarak satışa sunulan taşınmazlara ilişkin olarak, 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi ve 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca,

(1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir. İlan tarihi itibariyle listede ilk 45 sırada bulunan bağımsız bölümde 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca öncelikli alım hakkı sahipleri bulunmakta olup, 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğinin 8. maddesi uyarınca ihale tarihine kadar kurumlarınca hak sahibi olduğu bildirilenler yasa gereği öncelikli alım hakkına sahip olacaklardır. Bu sebeple tahsisli kurumlardan ihale gün ve saatine kadar öncelikli alım hakkı sahipliğinde resmi olarak bildirilmesi halinde yapılan değişiklik, ihale gün ve saatinden önce ihale salonunun kapısına asılmak suretiyle ayrıca duyurulacaktır. Listede 46. ve 47. sırada dolu olarak belirtilen bağımsız bölümlerde ise ön alım hakkı bulunmamaktadır.

7-Listede DOLU olarak belirtilen bağımsız bölümlerde ön alım hakkına sahip fiilen oturanlar bulunmakta olup, detaylı bilgi ilgili Müdürlükten alınabilir.

8-Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

9-Satışı yapılan taşınmazlar KDV’den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

10-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN SATILIK TAŞINMAZLAR

S.NoİLÇESİMAH.SOKAKADA NOPARSELARSA PAYIBLOKKAT NONOTİPİBEDELİTEMİNAT
1BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)Dumlupınar591620/1754A1171003+1730.00073.000
2BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)Dumlupınar591618/1754A1111912+1680.00068.000
3BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)Dumlupınar591618/1754A1212912+1690.00069.000
4BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)Dumlupınar591620/1754A12131003+1730.00073.000
5BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)Dumlupınar591622/1754A12151053+1785.00078.500
6BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)Dumlupınar591620/1754A12161003+1710.00071.000
7BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)Dumlupınar591618/1754A1318912+1675.00067.500
8BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)Dumlupınar591620/1754A13191003+1730.00073.000
9BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)Dumlupınar591622/1754A13211053+1785.00078.500
10BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)Dumlupınar591620/1754A14251003+1730.00073.000
11BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)Dumlupınar591620/1754A14281003+1710.00071.000
12BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)Dumlupınar591618/1754A14291003+1730.00073.000
13BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)Dumlupınar591618/1754A1530912+1675.00067.500
14BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)Dumlupınar591620/1754A15311003+1730.00073.000
15BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)Dumlupınar591622/1754A15331053+1785.00078.500
16BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)Dumlupınar591618/1754A1636912+1690.00069.000
17BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)Dumlupınar591620/1754A16371003+1740.00074.000
18BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)Dumlupınar591620/1754A16401003+1730.00073.000
19BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)Dumlupınar591620/1754A17431003+1740.00074.000
20BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)Dumlupınar591622/1754A17451053+1805.00080.500
21BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)Dumlupınar591618/1754A1848912+1690.00069.000
22BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)Dumlupınar591620/1754A18491003+1740.00074.000
23BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)Dumlupınar591622/1754A19571053+1805.00080.500
24BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)Dumlupınar591620/1754A19581003+1730.00073.000
25BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)Dumlupınar591622/1754A110621053+1825.00082.500
26BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)Dumlupınar591622/1754A110631053+1815.00081.500
27BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)Dumlupınar591618/1754A11065912+1695.00069.500
28BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)Dumlupınar591618/1754A11166912+1705.00070.500
29BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)Dumlupınar591620/1754A111671003+1760.00076.000
30BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)Dumlupınar591620/1754A111701003+1740.00074.000
31BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)Dumlupınar591618/1754A11171912+1695.00069.500
32BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)Dumlupınar591618/1754A11272912+1705.00070.500
33BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)Dumlupınar591622/1754A112751053+1815.00081.500
34BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)Dumlupınar591620/1754A113791003+1755.00075.500
35BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)Dumlupınar591618/1754A11383912+1695.00069.500
36BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)Dumlupınar591618/1754A11484912+1705.00070.500
37BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)Dumlupınar591620/1754A114851003+1760.00076.000
38BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)Dumlupınar591622/1754A114871053+1815.00081.500
39BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)Dumlupınar591618/1754A11489912+1695.00069.500
40FatihDenizabdal (Şehremini)Ahmet Vefik Paşa Cad.3023216/198C24622+0275.00027.500
41BayrampaşaSağmalcılar (Yıldırım)Acı Çeşme2157626/517Zemin4551+1200.00020.000
42EyüpsultanDüğmecilerDüğmeciler Cad.1953660/58817712+1320.00032.000
43BüyükçekmeceMimarsinan (Sinanoba)Mustafa Kemal Bulvarı3600134/37930A-94Zemin2972+1300.00030.000
44BakırköyYenimahalle Mah.Hazırlık392730/372Bodrum3893+1380.00038.000
45BeyoğluPürtelaş Hasan Efendi Mah.Güneşli39254/15121262+11.000.000100.000
46BakırköyKartaltepe (Ataköy 2-5-6)Beyaz Lale2573618/1936TE1-2383802+1600.00060.000
47BeşiktaşYıldız Mah.Taşbasamak5112510/10035712+1500.00050.000
48BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)Dumlupınar591622/1754A15321053+1795.00079.500
49FatihKürkçü Başı (Aksaray)Küçük Langa Cad.1114237/9628692+1310.00031.000
50BakırköyKartaltepe (Ataköy 7-8-9-10)Menekşe10913105/41280S-4Zemin21053+1795.00079.500
51BakırköyKartaltepe (Ataköy 7-8-9-10)Menekşe1091399/41280S-4Zemin31013+1745.00074.500
52BakırköyKartaltepe (Ataköy 7-8-9-10)Menekşe1091399/41280S-4171093+1825.00082.500
53BakırköyKartaltepe (Ataköy 7-8-9-10)Menekşe1091399/41280S-44191093+1825.00082.500
54BakırköyKartaltepe (Ataköy 7-8-9-10)Menekşe1091399/41280S-46281093+1825.00082.500
55BakırköyKartaltepe (Ataköy 7-8-9-10)Menekşe1091399/41280S-47311093+1845.00084.500
56BakırköyKartaltepe (Ataköy 7-8-9-10)Menekşe1091399/41280S-47321093+1825.00082.500
57BakırköyKartaltepe (Ataköy 7-8-9-10)Menekşe1091399/41280S-48351093+1845.00084.500
58BakırköyKartaltepe (Ataköy 7-8-9-10)Menekşe1091399/41280S-48361093+1825.00082.500
59BakırköyKartaltepe (Ataköy 7-8-9-10)Menekşe10913105/41280S-49371053+1820.00082.000
60BakırköyKartaltepe (Ataköy 7-8-9-10)Menekşe10913105/41280S-49381053+1830.00083.000
61BakırköyKartaltepe (Ataköy 7-8-9-10)Menekşe1091399/41280S-49391093+1845.00084.500
62BakırköyKartaltepe (Ataköy 7-8-9-10)Menekşe1091399/41280S-49401093+1825.00082.500
63BakırköyKartaltepe (Ataköy 7-8-9-10)Menekşe10913105/41280S-4Zemin621053+1805.00080.500
64BakırköyKartaltepe (Ataköy 7-8-9-10)Menekşe1091399/41280S-41641093+1805.00080.500
65BakırköyKartaltepe (Ataköy 7-8-9-10)Menekşe1091399/41280S-41651093+1825.00082.500
66BakırköyKartaltepe (Ataköy 7-8-9-10)Menekşe1091399/41280S-42681093+1805.00080.500
67BakırköyKartaltepe (Ataköy 7-8-9-10)Menekşe1091399/41280S-43721093+1805.00080.500
68BakırköyKartaltepe (Ataköy 7-8-9-10)Menekşe1091399/41280S-43731093+1825.00082.500
69BakırköyKartaltepe (Ataköy 7-8-9-10)Menekşe1091399/41280S-44761093+1805.00080.500
70BakırköyKartaltepe (Ataköy 7-8-9-10)Menekşe1091399/41280S-44771093+1825.00082.500
71BakırköyKartaltepe (Ataköy 7-8-9-10)Menekşe1091399/41280S-47881093+1825.00082.500
72BakırköyKartaltepe (Ataköy 7-8-9-10)Menekşe1091399/41280S-47891093+1845.00084.500
73BakırköyYenimahalle Mah.Teyyareci Fethi123916/8824350.000105.000
74BeşiktaşMecidiyeDereboyu Cad.6144820/120Zemin11.700.000340.000
75BeşiktaşOrtaköy (Levazım)Akar15708419/1820B8321.400.000280.000
76ŞişliDikilitaş (Fulya)Ortaklar Cad.418892/16Bodrum71.280.000256.000
77ŞişliHalaskargazi Mah.Rumeli Cad./Itır6781536/8807141.000.000100.000
78ŞişliTeşvikiye Mah.Nişantaşı Ihlamur Yolu405265/802.Bodrum3960.00096.000
79ŞişliMerkezSıracevizler Cad.10336170/100039720.00072.000
80ŞişliBozkurtTürkbeyi12976420/140Zemin3550.000110.000
81ŞişliİnönüPapa Roncalli (Ölçek)6194452/36016410.00041.000
82ŞişliFeriköyKuyulubağ1240546/100Çekme12450.00090.000
83BeyoğluÇukurFeza379118/320Bodrum1130.00026.000
84BeyoğluBülbülKurtuldu58123325.00065.000
85ArnavutköyHaraççıDenizci597071.837.420367.484
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları