İstanbul'da 85 Adet Kamu Lojmanı Satışta | 18 Temmuz 2024İmar Haber

18 Temmuz 2024 - 12:00

İstanbul’da 85 Adet Kamu Lojmanı Satışta

İstanbul Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Bakırköy, Fatih, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Büyükçekmece, Beşiktaş, Şişli ve Arnavutköy ilçelerinde bulunan 85 adet gayrimenkulu satışa çıkardı.

İstanbul’da 85 Adet Kamu Lojmanı Satışta
Son Güncelleme :

20 Ağustos 2020 - 16:27

4.002 views

İstanbul Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Bakırköy, Fatih, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Büyükçekmece, Beşiktaş, Şişli ve Arnavutköy ilçelerinde bulunan 85 adet gayrimenkulleri satışa çıkardı.

Kamu konutu olarak satışa sunulan taşınmazların ihalesi 31 Ağustos 2020 ile 04 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Satışı yapılan taşınmazlar KDV’den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

1- Aşağıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “”Açık Teklif Usulü”” ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde satışa çıkarılmıştır.

2- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) Geçici Teminat Bedelinin İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu (Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları -süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir- taşıması gerekmektedir.),
b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren)Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi, İkametgah Belgesini, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar Alemdar Mah. Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11 Valilik Karşısı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3-Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

4-İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir.

5-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, hizmet binamızdaki Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir.

6- Kamu konutu olarak satışa sunulan taşınmazlara ilişkin olarak, 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi ve 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca,

(1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir. İlan tarihi itibariyle listede ilk 45 sırada bulunan bağımsız bölümde 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca öncelikli alım hakkı sahipleri bulunmakta olup, 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğinin 8. maddesi uyarınca ihale tarihine kadar kurumlarınca hak sahibi olduğu bildirilenler yasa gereği öncelikli alım hakkına sahip olacaklardır. Bu sebeple tahsisli kurumlardan ihale gün ve saatine kadar öncelikli alım hakkı sahipliğinde resmi olarak bildirilmesi halinde yapılan değişiklik, ihale gün ve saatinden önce ihale salonunun kapısına asılmak suretiyle ayrıca duyurulacaktır. Listede 46. ve 47. sırada dolu olarak belirtilen bağımsız bölümlerde ise ön alım hakkı bulunmamaktadır.

7-Listede DOLU olarak belirtilen bağımsız bölümlerde ön alım hakkına sahip fiilen oturanlar bulunmakta olup, detaylı bilgi ilgili Müdürlükten alınabilir.

8-Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

9-Satışı yapılan taşınmazlar KDV’den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

10-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN SATILIK TAŞINMAZLAR

S.No İLÇESİ MAH. SOKAK ADA NO PARSEL ARSA PAYI BLOK KAT NO NO TİPİ BEDELİ TEMİNAT
1 Bakırköy Zeytinlik (Ataköy 2-5-6) Dumlupınar 59 16 20/1754 A1 1 7 100 3+1 730.000 73.000
2 Bakırköy Zeytinlik (Ataköy 2-5-6) Dumlupınar 59 16 18/1754 A1 1 11 91 2+1 680.000 68.000
3 Bakırköy Zeytinlik (Ataköy 2-5-6) Dumlupınar 59 16 18/1754 A1 2 12 91 2+1 690.000 69.000
4 Bakırköy Zeytinlik (Ataköy 2-5-6) Dumlupınar 59 16 20/1754 A1 2 13 100 3+1 730.000 73.000
5 Bakırköy Zeytinlik (Ataköy 2-5-6) Dumlupınar 59 16 22/1754 A1 2 15 105 3+1 785.000 78.500
6 Bakırköy Zeytinlik (Ataköy 2-5-6) Dumlupınar 59 16 20/1754 A1 2 16 100 3+1 710.000 71.000
7 Bakırköy Zeytinlik (Ataköy 2-5-6) Dumlupınar 59 16 18/1754 A1 3 18 91 2+1 675.000 67.500
8 Bakırköy Zeytinlik (Ataköy 2-5-6) Dumlupınar 59 16 20/1754 A1 3 19 100 3+1 730.000 73.000
9 Bakırköy Zeytinlik (Ataköy 2-5-6) Dumlupınar 59 16 22/1754 A1 3 21 105 3+1 785.000 78.500
10 Bakırköy Zeytinlik (Ataköy 2-5-6) Dumlupınar 59 16 20/1754 A1 4 25 100 3+1 730.000 73.000
11 Bakırköy Zeytinlik (Ataköy 2-5-6) Dumlupınar 59 16 20/1754 A1 4 28 100 3+1 710.000 71.000
12 Bakırköy Zeytinlik (Ataköy 2-5-6) Dumlupınar 59 16 18/1754 A1 4 29 100 3+1 730.000 73.000
13 Bakırköy Zeytinlik (Ataköy 2-5-6) Dumlupınar 59 16 18/1754 A1 5 30 91 2+1 675.000 67.500
14 Bakırköy Zeytinlik (Ataköy 2-5-6) Dumlupınar 59 16 20/1754 A1 5 31 100 3+1 730.000 73.000
15 Bakırköy Zeytinlik (Ataköy 2-5-6) Dumlupınar 59 16 22/1754 A1 5 33 105 3+1 785.000 78.500
16 Bakırköy Zeytinlik (Ataköy 2-5-6) Dumlupınar 59 16 18/1754 A1 6 36 91 2+1 690.000 69.000
17 Bakırköy Zeytinlik (Ataköy 2-5-6) Dumlupınar 59 16 20/1754 A1 6 37 100 3+1 740.000 74.000
18 Bakırköy Zeytinlik (Ataköy 2-5-6) Dumlupınar 59 16 20/1754 A1 6 40 100 3+1 730.000 73.000
19 Bakırköy Zeytinlik (Ataköy 2-5-6) Dumlupınar 59 16 20/1754 A1 7 43 100 3+1 740.000 74.000
20 Bakırköy Zeytinlik (Ataköy 2-5-6) Dumlupınar 59 16 22/1754 A1 7 45 105 3+1 805.000 80.500
21 Bakırköy Zeytinlik (Ataköy 2-5-6) Dumlupınar 59 16 18/1754 A1 8 48 91 2+1 690.000 69.000
22 Bakırköy Zeytinlik (Ataköy 2-5-6) Dumlupınar 59 16 20/1754 A1 8 49 100 3+1 740.000 74.000
23 Bakırköy Zeytinlik (Ataköy 2-5-6) Dumlupınar 59 16 22/1754 A1 9 57 105 3+1 805.000 80.500
24 Bakırköy Zeytinlik (Ataköy 2-5-6) Dumlupınar 59 16 20/1754 A1 9 58 100 3+1 730.000 73.000
25 Bakırköy Zeytinlik (Ataköy 2-5-6) Dumlupınar 59 16 22/1754 A1 10 62 105 3+1 825.000 82.500
26 Bakırköy Zeytinlik (Ataköy 2-5-6) Dumlupınar 59 16 22/1754 A1 10 63 105 3+1 815.000 81.500
27 Bakırköy Zeytinlik (Ataköy 2-5-6) Dumlupınar 59 16 18/1754 A1 10 65 91 2+1 695.000 69.500
28 Bakırköy Zeytinlik (Ataköy 2-5-6) Dumlupınar 59 16 18/1754 A1 11 66 91 2+1 705.000 70.500
29 Bakırköy Zeytinlik (Ataköy 2-5-6) Dumlupınar 59 16 20/1754 A1 11 67 100 3+1 760.000 76.000
30 Bakırköy Zeytinlik (Ataköy 2-5-6) Dumlupınar 59 16 20/1754 A1 11 70 100 3+1 740.000 74.000
31 Bakırköy Zeytinlik (Ataköy 2-5-6) Dumlupınar 59 16 18/1754 A1 11 71 91 2+1 695.000 69.500
32 Bakırköy Zeytinlik (Ataköy 2-5-6) Dumlupınar 59 16 18/1754 A1 12 72 91 2+1 705.000 70.500
33 Bakırköy Zeytinlik (Ataköy 2-5-6) Dumlupınar 59 16 22/1754 A1 12 75 105 3+1 815.000 81.500
34 Bakırköy Zeytinlik (Ataköy 2-5-6) Dumlupınar 59 16 20/1754 A1 13 79 100 3+1 755.000 75.500
35 Bakırköy Zeytinlik (Ataköy 2-5-6) Dumlupınar 59 16 18/1754 A1 13 83 91 2+1 695.000 69.500
36 Bakırköy Zeytinlik (Ataköy 2-5-6) Dumlupınar 59 16 18/1754 A1 14 84 91 2+1 705.000 70.500
37 Bakırköy Zeytinlik (Ataköy 2-5-6) Dumlupınar 59 16 20/1754 A1 14 85 100 3+1 760.000 76.000
38 Bakırköy Zeytinlik (Ataköy 2-5-6) Dumlupınar 59 16 22/1754 A1 14 87 105 3+1 815.000 81.500
39 Bakırköy Zeytinlik (Ataköy 2-5-6) Dumlupınar 59 16 18/1754 A1 14 89 91 2+1 695.000 69.500
40 Fatih Denizabdal (Şehremini) Ahmet Vefik Paşa Cad. 3023 21 6/198 C 2 4 62 2+0 275.000 27.500
41 Bayrampaşa Sağmalcılar (Yıldırım) Acı Çeşme 21576 26/517 Zemin 4 55 1+1 200.000 20.000
42 Eyüpsultan Düğmeciler Düğmeciler Cad. 195 36 60/588 1 7 71 2+1 320.000 32.000
43 Büyükçekmece Mimarsinan (Sinanoba) Mustafa Kemal Bulvarı 3600 134/37930 A-94 Zemin 2 97 2+1 300.000 30.000
44 Bakırköy Yenimahalle Mah. Hazırlık 39 27 30/372 Bodrum 3 89 3+1 380.000 38.000
45 Beyoğlu Pürtelaş Hasan Efendi Mah. Güneşli 39 25 4/15 1 2 126 2+1 1.000.000 100.000
46 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 2-5-6) Beyaz Lale 257 36 18/1936 TE1-2 3 83 80 2+1 600.000 60.000
47 Beşiktaş Yıldız Mah. Taşbasamak 511 25 10/100 3 5 71 2+1 500.000 50.000
48 Bakırköy Zeytinlik (Ataköy 2-5-6) Dumlupınar 59 16 22/1754 A1 5 32 105 3+1 795.000 79.500
49 Fatih Kürkçü Başı (Aksaray) Küçük Langa Cad. 1114 23 7/96 2 8 69 2+1 310.000 31.000
50 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10) Menekşe 1091 3 105/41280 S-4 Zemin 2 105 3+1 795.000 79.500
51 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10) Menekşe 1091 3 99/41280 S-4 Zemin 3 101 3+1 745.000 74.500
52 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10) Menekşe 1091 3 99/41280 S-4 1 7 109 3+1 825.000 82.500
53 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10) Menekşe 1091 3 99/41280 S-4 4 19 109 3+1 825.000 82.500
54 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10) Menekşe 1091 3 99/41280 S-4 6 28 109 3+1 825.000 82.500
55 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10) Menekşe 1091 3 99/41280 S-4 7 31 109 3+1 845.000 84.500
56 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10) Menekşe 1091 3 99/41280 S-4 7 32 109 3+1 825.000 82.500
57 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10) Menekşe 1091 3 99/41280 S-4 8 35 109 3+1 845.000 84.500
58 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10) Menekşe 1091 3 99/41280 S-4 8 36 109 3+1 825.000 82.500
59 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10) Menekşe 1091 3 105/41280 S-4 9 37 105 3+1 820.000 82.000
60 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10) Menekşe 1091 3 105/41280 S-4 9 38 105 3+1 830.000 83.000
61 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10) Menekşe 1091 3 99/41280 S-4 9 39 109 3+1 845.000 84.500
62 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10) Menekşe 1091 3 99/41280 S-4 9 40 109 3+1 825.000 82.500
63 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10) Menekşe 1091 3 105/41280 S-4 Zemin 62 105 3+1 805.000 80.500
64 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10) Menekşe 1091 3 99/41280 S-4 1 64 109 3+1 805.000 80.500
65 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10) Menekşe 1091 3 99/41280 S-4 1 65 109 3+1 825.000 82.500
66 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10) Menekşe 1091 3 99/41280 S-4 2 68 109 3+1 805.000 80.500
67 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10) Menekşe 1091 3 99/41280 S-4 3 72 109 3+1 805.000 80.500
68 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10) Menekşe 1091 3 99/41280 S-4 3 73 109 3+1 825.000 82.500
69 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10) Menekşe 1091 3 99/41280 S-4 4 76 109 3+1 805.000 80.500
70 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10) Menekşe 1091 3 99/41280 S-4 4 77 109 3+1 825.000 82.500
71 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10) Menekşe 1091 3 99/41280 S-4 7 88 109 3+1 825.000 82.500
72 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10) Menekşe 1091 3 99/41280 S-4 7 89 109 3+1 845.000 84.500
73 Bakırköy Yenimahalle Mah. Teyyareci Fethi 12 39 16/88 2 4 350.000 105.000
74 Beşiktaş Mecidiye Dereboyu Cad. 614 48 20/120 Zemin 1 1.700.000 340.000
75 Beşiktaş Ortaköy (Levazım) Akar 1570 84 19/1820 B 8 32 1.400.000 280.000
76 Şişli Dikilitaş (Fulya) Ortaklar Cad. 418 89 2/16 Bodrum 7 1.280.000 256.000
77 Şişli Halaskargazi Mah. Rumeli Cad./Itır 678 15 36/880 7 14 1.000.000 100.000
78 Şişli Teşvikiye Mah. Nişantaşı Ihlamur Yolu 405 26 5/80 2.Bodrum 3 960.000 96.000
79 Şişli Merkez Sıracevizler Cad. 1033 61 70/1000 3 9 720.000 72.000
80 Şişli Bozkurt Türkbeyi 1297 64 20/140 Zemin 3 550.000 110.000
81 Şişli İnönü Papa Roncalli (Ölçek) 619 44 52/360 1 6 410.000 41.000
82 Şişli Feriköy Kuyulubağ 1240 54 6/100 Çekme 12 450.000 90.000
83 Beyoğlu Çukur Feza 379 1 18/320 Bodrum 1 130.000 26.000
84 Beyoğlu Bülbül Kurtuldu 581 23 325.000 65.000
85 Arnavutköy Haraççı Denizci 5970 7 1.837.420 367.484