İstanbul Kadıköy Lojman Satışları Başladı | 27 Şubat 2024İmar Haber

27 Şubat 2024 - 16:12

İstanbul Kadıköy Lojman Satışları Başladı

Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından Kadıköy’de Bulunan 64 Adet Kamu Konutunun (lojman) İhalesi Açık Teklif Usulüyle 16-27 Temmuz 2020 Tarihleri Arasında Yapılacak.

İstanbul Kadıköy Lojman Satışları Başladı
Son Güncelleme :

04 Temmuz 2020 - 17:07

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/istanbul-kadikoy-lojman-satislari/18625/" title="facebook">

Nitelikleri belirtilen taşınmazların ihalesi, gösterilen gün ve saatte, 2886 s. Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca”Açık Teklif Usulü” ile İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk No:11 Kat: 1 Cağaloğlu, Fatih/İSTANBUL adresinde, İhale Salonunda yapılacaktır.

 

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) Geçici Teminat Bedelinin İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu (Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları -süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir- taşıması gerekmektedir.),

b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren)Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi, İkametgah Belgesini, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar Alemdar Mah. Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11 Valilik Karşısı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir.

İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, hizmet binamızdaki Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir.

İstanbul Kadıköy kamu konutu satışı olarak satışa sunulan taşınmazlara ilişkin olarak, 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi ve 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca,

(1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.

(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın alması halinde satış bedeli 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca tahsil edilir.

(4) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.

(5) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

İlan tarihi itibariyle listede 4. 22. 29.30. 31. ve 34. sırada belirtilen bağımsız bölümler hariç diğer tüm bağımsız bölümlerde 4706 saylı Kanunun 4. maddesi uyarınca ön alım hakkı sahibi bulunmakta olup, 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğinin 8. maddesi uyarınca ihale tarihine kadar kurumlarınca hak sahibi olduğu bildirilenler yasa gereği ön alım hakkına sahip olacaklardır. Bu sebeple tahsisli kurumlardan ihale gün ve saatine kadar öncelikli alım hakkı sahipliğinde resmi olarak bildirilmesi halinde yapılan değişiklik, ihale gün ve saatinden önce ihale salonunun kapısına asılmak suretiyle ayrıca duyurulacaktır.

Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl Emlak Vergisinden muaf tutulacaktır.

Satışı yapılan taşınmazlar KDV’den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

S. No DOSYA NO İLÇE MAH. MEVKİİ ADA PARSEL ARSA PAYI BLOK KAT NO DURUMU TİPİ BEDEL TEMİNAT
1 34160101756 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 11 34 107 Dolu 3+1 550.000 55.000
2 34160101757 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 10 32 112 Dolu 3+1 580.000 58.000
3 34160101758 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 10 31 107 Dolu 3+1 555.000 55.500
4 34160101759 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 9 29 112 Dolu 3+1 580.000 58.000
5 34160101760 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 9 28 107 Dolu 3+1 555.000 55.500
6 34160101761 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 9 27 109 Dolu 3+1 560.000 56.000
7 34160101763 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 8 26 112 Dolu 3+1 580.000 58.000
8 34160101764 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 8 24 109 Dolu 3+1 555.000 55.500
9 34160101767 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 7 23 112 Dolu 3+1 580.000 58.000
10 34160101768 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 6 20 112 Dolu 3+1 580.000 58.000
11 34160101771 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 11 35 112 Dolu 3+1 575.000 57.500
12 34160101102 Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi Dr. Faruk Ayanoğlu Cd. 2959 171 1200 / 21760 2 7 103 Dolu 3+1 845.000 84.500
13 34160101774 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 11 33 109 Dolu 3+1 555.000 55.500
14 34160101762 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 7 22 107 Dolu 3+1 555.000 55.500
15 34160101765 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 6 19 107 Dolu 3+1 555.000 55.500
16 34160101766 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 5 16 107 Dolu 3+1 550.000 55.000
17 34160101769 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 4 13 107 Dolu 3+1 550.000 55.000
18 34160101770 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 3 10 107 Dolu 3+1 550.000 55.000
19 34160101772 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 3 9 109 Dolu 3+1 550.000 55.000
20 34160101773 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 2 7 107 Dolu 3+1 545.000 54.500
21 34160101775 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 1 4 107 Dolu 3+1 545.000 54.500
22 34160101777 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 5 17 112 Dolu 3+1 575.000 57.500
23 34160101780 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 5 15 109 Dolu 3+1 550.000 55.000
24 34160101782 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 4 14 112 Dolu 3+1 575.000 57.500
25 34160101783 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 4 12 109 Dolu 3+1 550.000 55.000
26 34160101784 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 3 11 112 Dolu 3+1 575.000 57.500
27 34160101786 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 2 8 112 Dolu 3+1 570.000 57.000
28 34160101789 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 2 6 109 Dolu 3+1 545.000 54.500
29 34160101776 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 200 / 3700 Gezgin Apt. zemin 1 85 Dolu 410.000 41.000
30 34160101778 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 200 / 3700 Gezgin Apt. zemin 2 100 Boş 480.000 48.000
31 34160101779 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 1 3 109 Boş 3+1 545.000 54.500
32 34160101781 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 1 5 112 Dolu 3+1 570.000 57.000
33 34160101785 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 6 18 109 Dolu 3+1 555.000 55.500
34 34160101787 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 7 21 109 Boş 3+1 555.000 55.500
35 34160101788 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 8 25 107 Dolu 3+1 555.000 55.500
36 34160101790 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 10 30 109 Dolu 3+1 560.000 56.000
37 34160101698 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi İnönü Cad.Sümko Sitesi 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 6 29 125 Dolu 3+1 560.000 56.000
38 34160101696 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi İnönü Cad.Sümko Sitesi 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 5 27 130 Dolu 3+1 570.000 57.000
39 34160101694 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi İnönü Cad.Sümko Sitesi 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 5 25 125 Dolu 3+1 550.000 55.000
40 34160101690 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi İnönü Cad.Sümko Sitesi 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 3 18 125 Dolu 3+1 550.000 55.000
41 34160101688 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Turaboğlu Sok. Sümko Sit. 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 2 16 130 Dolu 3+1 570.000 57.000
42 34160101687 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Turaboğlu Sok. Sümko Sit. 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 2 15 130 Dolu 3+1 570.000 57.000
43 34160101686 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Turaboğlu Sok. Sümko Sit. 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 2 14 125 Dolu 3+1 550.000 55.000
44 34160101685 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Turaboğlu Sok. Sümko Sit. 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 2 13 125 Dolu 3+1 550.000 55.000
45 34160101683 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Turaboğlu Sok. Sümko Sit. 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 1 11 130 Dolu 3+1 555.000 55.500
46 34160101682 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Turaboğlu Sok. Sümko Sit. 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 1 10 125 Dolu 3+1 535.000 53.500
47 34160101755 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Turaboğlu Sok. Sümko Sit. 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 1 9 125 Dolu 3+1 535.000 53.500
48 34160101700 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Sümer Sok. Sümko Sitesi 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 6 31 130 Dolu 3+1 580.000 58.000
49 34160101699 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Sümer Sok. Sümko Sitesi 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 6 30 125 Dolu 3+1 560.000 56.000
50 34160101697 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Sümer Sok. Sümko Sitesi 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 5 28 130 Dolu 3+1 570.000 57.000
51 34160101695 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Sümer Sok. Sümko Sitesi 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 5 26 125 Dolu 3+1 550.000 55.000
52 34160101693 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Sümer Sok. Sümko Sitesi 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 4 21 125 Dolu 3+1 550.000 55.000
53 34160101692 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Sümer Sok. Sümko Sitesi 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 3 20 130 Dolu 3+1 570.000 57.000
54 34160101691 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Sümer Sok. Sümko Sitesi 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 3 19 130 Dolu 3+1 570.000 57.000
55 34160101689 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Sümer Sok. Sümko Sitesi 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 3 17 125 Dolu 3+1 550.000 55.000
56 34160101684 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Sümer Sok. Sümko Sitesi 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 1 12 130 Dolu 3+1 555.000 55.500
57 34160101409 Kadıköy Caferağa Mahallesi Halit Ethem Sok. 1217 169 4 / 39 Bahçe Kat 7 30 Dolu 120.000 12.000
58 34160101599 Kadıköy Göztepe Mahallesi Sevük Sok. Hilal Apartmanı 865 175 45 / 900 Hilal Apartmanı 4 15 62 Dolu 2+1 465.000 46.500
59 34160101597 Kadıköy Göztepe Mahallesi Sevük Sok. Hilal Apartmanı 865 175 45 / 900 Hilal Apartmanı 3 11 72 Dolu 2+1 520.000 52.000
60 34160101598 Kadıköy Göztepe Mahallesi Sevük Sok. Hilal Apartmanı 865 175 45 / 900 Hilal Apartmanı 3 12 62 Dolu 2+1 465.000 46.500
61 34160101802 Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Yeldeğirmeni Sok. 195 42 1 / 5 Zemin 1 70 Dolu 2+1 280.000 28.000
62 34160101180 Kadıköy Bostancı Mahallesi Bostan Tariki Sok. 3210 62 50 / 2360 Derya Apt. Zemin 4 115 Dolu 2+1 460.000 46.000
63 34160101291 Kadıköy Tuğlacıbaşı Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Cd. 1280 135 132 / 4302 3 10 128 Dolu 3+1 670.000 67.000
64 34160101281 Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Halit Ağa Cad. 219 45 36000 / 676200 B 2 11 69 Dolu 2+1 290.000 29.000Kadıköy İmar Haberleri