İmarhaber

Vakıflar İstanbul’daki Gayrimenkullerini Kiraya Verecek

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Beyoğlu, Beşiktaş, Sarıyer, Şişli, Başakşehir ve Fatih’te bulunan 30 gayrimenkulü 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü ile kiralamak için ihaleye çıkıyor.

Vakıflar İstanbul’daki Gayrimenkullerini Kiraya Verecek
Google News
31 Ekim 2020 - 15:29

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Beyoğlu, Beşiktaş, Sarıyer, Şişli, Başakşehir ve Fatih’te bulunan 30 gayrimenkulü 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü ile kiralamak için ihaleye çıkıyor.

T.C. İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER

11.11.2020 TARİHLİ KİRA İHALE LİSTESİ VE ŞARTNAMESİ

1.Aşağıda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden 31.12.2021 tarihine kadar kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinde itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için,Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecektir. İhale açık teklif usulü ile 11/11/2020 Çarşamba günü Saat 13:30’te Taksim-Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 Beyoğlu /İst. adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacaktır.

2.Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için: İkametgâh Belgesi ve Nüfus Cüzdan Örneği veya Vukûatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri Belgesi (Adres Beyanı) ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile birlikte en son 10/11/2020 Salı günü saat 16:00’a kadar İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğümüz ihale bürosuna şahsen müracaat edip, evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerektiğinden, eksik evrakla müracaatlar kabul edilmeyecektir. Geçici teminat mektubu ile müracaat edecekler ise, (Teminat Mektubunu Limit dâhili ve süresiz)  teminat mektubunun teyidini idaremize ait 0 212 24364 59 nolu telefona (İhale Bürosunun dikkatine olarak) faks çektirerek, teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getireceklerdir.

3.Şirket sermayeleri, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az olan şirketler ihaleye alınmayacaklardır.

4.Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde noterden tasdikli Ortaklık Beyannamesi getirmeleri gerekmektedir.

5.Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

6.İhale, 2886 Sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta ve noter masrafları kiracıya aittir.

 1. Kiralanan taşınmazların üzerine yapacağı prefabrik yapı ile ilgili, idaremizden ve ilgili belediyesinden izin alınmak şartıyla, üzerine yapacağı prefabrik muhtesatı bedelsiz ve şartsız olarak, noterden idaremiz adına terk ve teberru etmek kaydıyla,

idaremizin ve ilgili belediyenin uygun göreceği ve tasdik edilecek proje doğrultusunda yapılacaktır.

8.Kiracı, İdaremizin izni olmadan taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, idare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz.

9.Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü

hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.

10.İdaremiz, taşınmazın reklâma elverişli yerlerini kiraya verebilir ve kiracı gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür.

11.Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır.

12.Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılayıp karşılamayacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az iki kefil alınacaktır.

 1. İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.

14.İhale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakta serbesttir.

15.Genel ve Özel şartlar mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüz İhale panosunda görülebilir.

16.Geçici ve Ek Teminatların geri ödemeleri, katılımcıların banka iban hesaplarına ihaleden sonra 15 gün içerisinde aktarılacaktır.(Banka Hesap (İban)numarası olmayanların ihaleden önce teminat yatırırken herhangi bir bankadan hesap numarası açtırarak, iban numarası ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.)

 1. Ülkemizde yaşanmakta olan salgınla mücadele çerçevesinde ihalelere müracaat ve katılım esnasında maske takmak zorunludur.

(Tel: 0 212 251 88 10 Dâhili (7426) – (Faks: 0 212 243 64 59) – (www. vgm. gov. tr.)

İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER

SIRA      DOSYA İLİ           İLÇESİ    MAHALLESİ        CADDE / SOKAK KAPI      CİNSİ     ADA       PARSEL                 YÜZÖLÇÜMÜ                 HİSSE    AYLIK

MUHAMMEN    GEÇİCİ VE            İHALE    İHALE

NO         NO                                         BUCAĞI / KÖYÜ MEVKİİ NO                         NO         NO         M2                         BEDEL   EK TEMİNAT            TARİHİ  SAATİ

1             341052578000   İstanbul               Beyoğlu               Hacıahmet          Hacıahmet Karakol         16/20     Apt.2. Kat 5 Kapı nolu Daire 1200       46           75m2     Tam       1.500,00 TL         4.140,00 TL        11.11.2020          13.30

2             341052579000   İstanbul               Beyoğlu               Hacıahmet          Hacıahmet Karakol         16/20     Apt.3. Kat 7 Kapı nolu çatı piyesli Daire           1200      46           115m2  Tam       2.000,00 TL        5.520,00 TL        11.11.2020          13.30

3             341030226001   İstanbul               Beşiktaş               Ortaköy               Dereboyu Cd.    6             Binanın bahçe katı, ikametgah          1370       4-7         150m2  Tam       1.200,00 TL         3.320,00 TL        11.11.2020          13.30

4             341030496000   İstanbul               Beşiktaş               Arnavutköy        Sucubahçe         38           Ahşap ikametgah                88           52           47,40m2              Tam       1.000,00 TL         2.760,00 TL        11.11.2020          13.30

5             341030299000   İstanbul               Beşiktaş               Arnavutköy        Dere Çıkmazı                     Krokide (A) ile İşaretli Arsa       1256      65           85,95m2’nin

76,95m2              24/28     375,00 TL            1.040,00 TL        11.11.2020          13.30

6             341030572000   İstanbul               Beşiktaş               Mecidiye             Palanga 46           Sultan Beyazıt Apt.9 Kapı nolu Daire     1220      14           127,50m2            Tam       4.500,00 TL         12.420,00 TL      11.11.2020          13.30

7             341030592000   İstanbul               Beşiktaş               Mecidiye             Vatman 1/A        Dükkan 185         9             43m2                Tam       5.350,00 TL         25.900,00 TL      11.11.2020          13.30

8             341130019000   İstanbul               Sarıyer  Yeniköy Kapalıbakkal                      Arsa       253         30           52,50m2                Tam       250,00 TL             690,00 TL            11.11.2020          13.30

9             341130319000   İstanbul               Sarıyer  Demirciköy         Kumsuyu                            Arsa       1102       1                2.043m2               Tam       400,00 TL            11.110,00 TL      11.11.2020          13.30

10           341130339000   İstanbul               Sarıyer  Kireçburnu         Hekim                  Özel Şartlı Arsa 483         11                90,05m2               Tam       760,00 TL            2.100,00 TL         11.11.2020          13.30

11           341130017037   İstanbul               Sarıyer  İstinye  Çayır                      Krk(D1) ile işaretli Bahçe              380         10                350m2  Tam       500,00 TL            1.380,00 TL        11.11.2020          13.30

12           341160686000   İstanbul               Şişli        Eskişehir              Dericiler               35           Apt.Zemin kat 2 kapı nolu daire                1316      83           93,06m2              Tam       1.600,00 TL         4.420,00 TL        11.11.2020          13.30

13           341160687000   İstanbul               Şişli        Eskişehir              Dericiler               35           Apt.Zemin kat 3 kapı nolu daire                1316      83           95,95m2              Tam       1.600,00 TL         4.420,00 TL        11.11.2020          13.30

14           341160691000   İstanbul               Şişli        Eskişehir              Dericiler               35           Apt.2 kat 7 kapı nolu daire                1316      83           128,19m2            Tam       1.900,00 TL         5.250,00 TL        11.11.2020          13.30

15           341160692000   İstanbul               Şişli        Eskişehir              Dericiler               35           Apt.2. kat 8 kapı nolu daire                1316      83           98,31m2              Tam       1.850,00 TL         5.110,00 TL        11.11.2020          13.30

16           341160693000   İstanbul               Şişli        Eskişehir              Dericiler               35           Apt.2. kat 9 kapı nolu daire                1316      83           102,41m2            Tam       1.800,00 TL         4.970,00 TL        11.11.2020          13.30

17           341160695000   İstanbul               Şişli        Eskişehir              Dericiler               35           Apt.3. kat 11 kapı nolu daire                1316      83           98,31m2              Tam       1.950,00 TL         5.390,00 TL        11.11.2020          13.30

18           341160696000   İstanbul               Şişli        Eskişehir              Dericiler               35           Apt.3. kat 12 kapı nolu daire                1316      83           102,41m2            Tam       2.100,00 TL         5.800,00 TL        11.11.2020          13.30

19           341160699000   İstanbul               Şişli        Eskişehir              Dericiler               35           Apt.4. kat 15 kapı nolu çatı piyesli daire       1316       83           166,68m2            Tam       2.400,00 TL         6.630,00 TL        11.11.2020          13.30

20           341160700000   İstanbul               Şişli        Halide Edip Adıvar           Melikşah             101         Apt.3.bodrum kat 3 kapı nolu daire  10289    61           164,75m2            Tam       1.600,00 TL         4.420,00 TL        11.11.2020          13.30

21           341160027002   İstanbul               Şişli        Bozkurt Ergenekon Cd.                  Sultan Beyazıt Veli Camii WC’si  1291                3             30m2     Tam       4.500,00 TL        12.420,00 TL      11.11.2020          13.30

22           341160545000   İstanbul               Şişli        Eskişehir              Mekkareci          14/1       Apt.1.kat 4 kapı nolu daire                1320      3              103,75m2            Tam       3.000,00 TL         8.280,00 TL        11.11.2020          13.30

23           341440325000   İstanbul               Başakşehir          Başakşehir          Ilgaz                      Vadi Park Sitesi B Blok Zemin Kat 1.Bodrum 8 BE Kapı  Nolu  Depolu dükkan   791         1              127,52m2            Tam       3.500,00 TL         9.660,00 TL                11.11.2020          13.30

24           341091924000   İstanbul               Fatih      Haseki Sultan     Millet Caddesi   23/2       Krk.(A) ile işaretli zemini 105m2 bodrum+zemin+1 normal kat+Çatı katlı bina ve Krk.(B) ile işaretli 207,11m2 girişi ve bahçe-İşyeri              1789                9             105m2+207,22m2=

Top:312,11m2   Tam       60.000,00 TL      170.000,00 TL    11.11.2020          13.30

25           341071212002   İstanbul               Fatih      Çarşı      İskender Boğazı 7             Baltacıhan alt kat 2 katlı Bina      254                177         zemini 15m2      Tam       500,00 TL            1.380,00 TL         11.11.2020          13.30

26           341071337000   İstanbul               Fatih      Çarşı      Yorgancılar                         Evliya Han Alt Kat 4 Kapı nolu Oda                2805      56 ve 57               19m2     56 parselin

8/24 Hissesi      2.500,00 TL         6.900,00 TL        11.11.2020          13.30

27           342070024000   İstanbul               Fatih      Küçük Ayasofya Aksakal Caddesi                               Özel Şartlı Arsa 106                1             113m2   Tam       2.000,00 TL        5.520,00 TL         11.11.2020          13.30

28           341070760000   İstanbul               Fatih      Mercanağa         Nasuhiye                            7/1 Kapı nolu Dükkan    339                302         17m2     Tam       500,00 TL            1.380,00 TL         11.11.2020          13.30

29           342070250000   İstanbul               Fatih      Molla Fenari       Vefa Caddesi                     Mehmet Ağa Camii WC’si (6 kabin)   962         21                           Tam       750,00 TL            2.070,00 TL         11.11.2020          13.30

30           342090645001   İstanbul               Fatih      Ayvansaray        Çember                Hazreti Cabir Camii WC’si (9) Kabinli                2830      64           50m2     Tam       400,00 TL            1.110,00 TL         11.11.2020          13.30

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları