SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE 35 ADET TİCARİ PLAKA SATIŞA ÇIKARILDI | 18 Temmuz 2024İmar Haber

18 Temmuz 2024 - 10:48

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE 35 ADET TİCARİ PLAKA SATIŞA ÇIKARILDI

Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait 35 adet T plaka ihale usulü satışa çıkarılacaktır. 01.04.2020 tarihinde yapılacak ihale bilgileri ve satışa çıkan araçların tam listesi haberimizde:

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE 35 ADET TİCARİ PLAKA SATIŞA ÇIKARILDI
Son Güncelleme :

24 Mart 2020 - 11:06

332 views

 

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2020 tarih, 4/52 sayılı kararı ve Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 23.01.2020 tarih ve 1-17 sayılı kararı gereği; Atakum İlçesi, İlkadım İlçesi ve Canik İlçesinde faaliyet göstermek üzere aşağıdaki tabloda yazılı olan ticari taksilerin ( T Plakalı) 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

2-İhale Şartnameleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü Merkez veznesine 250,00.-TL (ikiyüzelli) yatırılarak, alınacak makbuz aslının ibrazı karşılığında, Ulaşım Dairesi Başkanlığından temin edilecektir.

3-Teklif verecek kişiler, ayrıntılı bilgi için, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına şahsen başvuruda bulunabileceklerdir.

4-Aşağıdaki tabloda yazılı olan 35 Adet T Plakanın ihalesi Samsun Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda hizalarında yazılı olan tarih ve saatlerde yapılacaktır. (İhaleler aşağıdaki saatlerde başlayacak ihale sonuçlanana kadar devam edecektir)

 

SIRA NO TİCARİ (T) PLAKASI İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 55 T 0001 01.04.2020 – ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT: 10.00
2 55 T 0002 01.04.2020 – ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT: 15.00
3 55 T 0004 02.04.2020 – PERŞEMBE GÜNÜ SAAT: 10.00
4 55 T 0007 02.04.2020 – PERŞEMBE GÜNÜ SAAT: 15.00
5 55 T 0009 03.04.2020 – CUMA GÜNÜ SAAT: 10.00
6 55 T 0011 03.04.2020 – CUMA GÜNÜ SAAT: 15.00
7 55 T 0015 06.04.2020 – PAZARTESİ GÜNÜ SAAT: 10.00
8 55 T 0016 06.04.2020 – PAZARTESİ GÜNÜ SAAT: 15.00
9 55 T 0017 07.04.2020 – SALI GÜNÜ SAAT: 10.00
10 55 T 0018 07.04.2020 – SALI GÜNÜ SAAT: 15.00
11 55 T 0030 09.04.2020 – PERŞEMBE GÜNÜ SAAT: 10.00
12 55 T 0038 09.04.2020 – PERŞEMBE GÜNÜ SAAT: 15.00
13 55 T 0042 15.04.2020 – ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT: 10.00
14 55 T 0058 15.04.2020 – ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT: 15.00
15 55 T 0066 16.04.2020 – PERŞEMBE GÜNÜ SAAT: 10.00
16 55 T 0067 16.04.2020 – PERŞEMBE GÜNÜ SAAT: 15.00
17 55 T 0068 17.04.2020- CUMA GÜNÜ SAAT: 10.00
18 55 T 0077 17.04.2020- CUMA GÜNÜ SAAT: 15.00
19 55 T 0078 20.04.2020- PAZARTESİ GÜNÜ SAAT: 10.00
20 55 T 0079 20.04.2020- PAZARTESİ GÜNÜ SAAT: 15.00
21 55 T 0080 21.04.2020- SALI GÜNÜ SAAT: 10.00
22 55 T 0082 21.04.2020- SALI GÜNÜ SAAT: 15.00
23 55 T 0091 22.04.2020- ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT: 10.00
24 55 T 0094 22.04.2020- ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT: 15.00
25 55 T 0101 24.04.2020- CUMA GÜNÜ SAAT: 10.00
26 55 T 0106 24.04.2020- CUMA GÜNÜ SAAT: 15.00
27 55 T 0107 27.04.2020- PAZARTESİ GÜNÜ SAAT: 10.00
28 55 T 0108 27.04.2020- PAZARTESİ GÜNÜ SAAT: 15.00
29 55 T 0109 28.04.2020- SALI GÜNÜ SAAT: 10.00
30 55 T 0111 28.04.2020- SALI GÜNÜ SAAT: 15.00
31 55 T 0112 29.04.2020- ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT: 10.00
32 55 T 0113 29.04.2020- ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT: 15.00
33 55 T 0115 30.04.2020- PERŞEMBE GÜNÜ SAAT: 10.00
34-35 55 T 0119 – 55 T 0121 30.04.2020- PERŞEMBE GÜNÜ SAAT: 15.00

5- Söz konusu Ticari Taksilerin(T Plaka) her birinin Muhammen Satış Bedeli KDV. Hariç 600.000,00.-TL. olup, ihalede artırma(yarışma) bu bedel üzerinden yapılacaktır.
6- Geçici teminat Muhammen Bedelin %3’ü olup, bahse konu Ticari Taksilerin(T Plaka) her birinin Geçici Teminat Bedeli ise 18.000,00.-TL. dir.
7- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi (İhale esnasında nüfus kâğıdı katılımcı yanında bulunduracaktır.)
 2. İhale başvuru tarihi itibari ile en az 2 (iki) yıldır Samsun kentinde ikamet ediyor olduğuna dair Nüfus İdarelerinden alınmış “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi”,
 3. Türkiye’de tebligat için yazılı olarak adres göstermesi,
 4. İmza Sirküleri (Noterden tanzim ve tasdik edilmiş imza sirküleri),
 5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, talepli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
 6. İhaleye katılanın veya vekilinin Büyükşehir Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair resmi nitelikli belge (İhale tarihinden en fazla 15 gün önce Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili biriminden alınmış olması),
 7. 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair resmi nitelikli belge (https://ekap.gov.tr/EKAP/Yasaklilik/YasakliSorgu.aspx) adresinden sorgulanıp alınacaktır.
 8. Adli sicil kaydı belgesi, (Türk Ceza Kanununun 103, 104, 105, 109, 188, 190, 191, 227 sayılı maddeleri; 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35. Maddesi ve Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilen “mesleki saygınlık” hallerinden sabıka kaydının bulunmaması)
 9. İhale dokümanı bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,
 10. Geçici teminatın verildiğini gösteren makbuz (Şartnamenin 3. maddesinde belirtilmiştir; 2886 Sayılı D.İ.K. ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler olmalıdır.),
 11. İhale Şartnamesi ile 14.02.2020 tarih ve 46 sayılı Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onaylanan Ticari Taksi Yönetmeliğini okuyup aynen kabul ettiğine dair yazılı belge,
 12. İsteklinin ihale sonucunda ticari taksi (T) plakası edinmesi durumunda ilgili meslek odasına kayıt olacağına dair noterden tasdikli taahhütname,
 13. En az “B” sınıfı sürücü belgesi,
 14. İsteklinin Ticari Taksi Yönetmeliği uyarınca “Ticari Araç Tahsis Belgesi” alma şartlarını sağlıyor olması ve ihale sonucunda ticari taksi (T) plakası edinmesi durumunda “Ticari Araç Tahsis Belgesi” alacağına dair noterden tasdikli taahhütname,
 15. Samsun Vergi Dairesi Başkanlığından alınacak mükellefiyet kaydı belgesi,

8-Teklifler şartnamenin 2. maddesinde belirtilen muhammen bedelden az olmamak üzere KDV hariç olduğu belirtilerek verilecektir.
İsteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır.
Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir.
İstekliler isterlerse, ihale evraklarını ve yazılı tekliflerini ihale saatine kadar sıra numaralı alındı makbuzu karşılığında Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı(Encümen Kalemi)’na da verebileceklerdir.
İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim eden, ancak 1. fıkrasında belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif kabul edilir.
Ayrıca istekliler ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderilebilir. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler mazeret kabul edilmez.
Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur.