Şekerbank 53 İlde 253 Gayrimenkulünü Satışa Çıkardı | 12 Haziran 2024İmar Haber

12 Haziran 2024 - 18:45

Şekerbank 53 İlde 253 Gayrimenkulünü Satışa Çıkardı

Şekerbank, 53 ilde KDV’den muaf 253 konut, iş yeri ve arsayı açık artırma usulüyle satışa çıkardı. Gayrimenkullerin ihalesi 28 Kasım 2019 günü gerçekleşecek.

Şekerbank 53 İlde 253 Gayrimenkulünü Satışa Çıkardı
Son Güncelleme :

25 Kasım 2019 - 22:01

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/sekerbank-53-ilde-253-konut-isyeri-ve-arsayi-satisa-cikardi/13137/" title="facebook">

Şekerbank, 53 ilde KDV’den muaf 253 konut, iş yeri ve arsayı açık artırma usulüyle satışa çıkardı. Gayrimenkullerin ihalesi 28 Kasım 2019 günü gerçekleşecek.

Eskidji Müzayedecilik, Şekerbank’ın 53 ilde 253 adet ihtiyaç fazlası gayrimenkulünü satışa sundu.

En düşük muhammen bedelin bin TL olduğu müzayedede, satışa sunulacak olan KDV’den muaf gayrimenkuller arasında arsa, iş yeri ve konutlar bulunuyor.

“Müzayedecilik, bizim işimiz.” sloganı ile yola çıkan ve yılların tecrübesini başarıya dönüştüren Eskidji Müzayedecilik aracılığıyla satışa çıkacak Şekerbank gayrimenkuller Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Düzce, Gümüşhane, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Sivas, Aydın, Bursa, Edirne, Artvin, Kahramanmaraş, Mersin, Bolu, Tokat, Ordu, Hatay, Çorum, İzmir, Gaziantep, Adana, Trabzon, Bayburt, Bilecik, Burdur, Elazığ, Iğdır, Konya, Mardin, Kars, Niğde, Uşak, Şanlıurfa, Batman, Kırıkkale ve Kilis’te bulunuyor.

Taşınmazların açık artırma ihalesi 28 Kasım 2019 Perşembe günü saat 14:00’da gerçekleşecek.

ŞEKERBANK T.A.Ş. GAYRİMENKULLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

1- Şekerbank T.A.Ş.’nin (Bundan böyle Banka olarak adlandırılacaktır.) taşınmazları; Eskidji Müzayedecilik Ticaret İthalat ve İhracat A.Ş. (Bundan böyle Eskidji olarak adlandırılacaktır.) tarafından düzenlenecek müzayedede Açık Artırma yöntemiyle lotlar halinde satışa sunulacaktır.

2- Müzayede 28.11.2019 PERŞEMBE günü saat 14:00’da Merkez : ESKİDJİ Yenibosna / İstanbul ve www.eskidji.com web adreslerinde yapılacaktır. Peyler, müzayede sırasında Açık Artırma yöntemiyle alınacaktır.

3- Müzayedeye katılacak olan gerçek ve tüzel kişiler; Eskidji’nin müzayede salonuna kuracağı standlar aracılığıyla veya Eskidji’nin Şekerbank T.A.Ş. Güneşli Şb. nezdindeki (217) 21754666 TL, TR73 0005 9021 7057 8021 7546 66 IBAN nolu hesabına her bir taşınmaz için; muhammen bedeli 100.000,- TL’ye (Yüzbin TL) kadar olanlar için 1.000,- TL (Bin TL), muhammen bedeli 100.001,- TL (Yüzbinbir TL) ile 500.000.-TL (Beşyüzbin TL) arası olanlar için 5.000,- TL (Beşbin TL), muhammen bedeli 500.001-TL (Beşyüzbinbir TL) ile 1.000.000,- TL (Birmilyon TL) arası olanlar için 10.000,-TL (Onbin TL), muhammen bedeli 1.000.001.-TL’nin (Birmilyonbir TL) üzerindekiler için 50.000,-TL (Ellibin TL), “Adı-Soyadı; müzayede adı ve tarihi, Katılım Teminat Bedeli” açıklaması ile nakden katılım teminatı yatırmak zorundadırlar. Katılım teminatını ödeyen ve pey vermek için işbuşartnameyi imzalayan her bir gerçek veya tüzel kişiye bir bayrak numarası verilecektir. Katılımcılar, en yüksek pey sahibi olduklarında, o lot için pey verirken kullandıkları bayrağı müzayede yetkililerine teslim edeceklerdir.

4- Müzayede katılımcılarının gerçek kişi olmaları halinde resimli kimlik (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport), tüzel kişilerin temsile yetkili olduklarını gösterir yetki belgesi, imza sirküleri, başkası adına ihaleye katılanların noterden (gerçek veya tüzel kişiyi temsile ve ilzama yetkili olunduğuna dair ve pey verme, ihaleye katılma v.b özel yetkiyi içeren) vekaletname ibraz etmeleri şarttır. Bunlara ilaveten katılım teminatı tahsilat makbuzu, katılımcı tarafından imzalanmış işbu şartname, müzayede öncesi Eskidji yetkililerine standda teslim edilecektir.

5- Taşınmazlar hakkında İnternet sitesindeki tanıtım veya broşür, katalog, kitapçık ve ilanlarda verilen bilgiler veya kürsüde yapılan açıklamalar ile diğer bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp, iyi niyet çerçevesinde genel bilgi niteliğindedir. Pey veren taşınmazı mevcut durumu ile (kiracı, işgal, hasar, hisse, imar, iskan, ruhsat, mimari proje, konum, sit, alan, büyüklük, tapu bilgileri v.b.) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacak olup; gayrimenkul ile ilgili resmi kayıt ve tapu kayıtları dahil her türlü araştırma ve incelemeyi yapmış olması da müşteri sorumluluğundadır. Bu konuda gelecekte Banka ve/veya Eskidji’den ayıp, eksik, farklılık v.b. gibi nedenlerle herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır. Gayrimenkulün fiili durumuyla ilgili banka tarafından verilen bilgilerin farklı olması halinde bankanın herhangi bir yükümlülüğü bulunmayacaktır. Müşteri bu hususu kabul etmiş sayılacaktır.

6- Banka, 4734 sayılı ve 2886 sayılı yasalara tabi olmadığından, gayrimenkullerin satışını yapıp yapmamakta veya dilediği şartlarda dilediği kişilere, kurum veya kuruluşlara satış yapmakta, satışı dilediği teklifi uygun görerek sonuçlandırmakta veya iptal etmekte serbesttir. Teklif alındıktan sonra Bankanın satıştan vazgeçmesi halinde , müşterinin yatırmış olduğu teminat kendisine iade edilecektir. Müşteri, teminatın yatırılmasıyla iade edilmesine kadar geçen süreye ait faiz, tazminat vb. herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

7- Taşınmazlar, Eskidji tarafından alıcılara randevu ile yerinde tanıtılacaktır (randevu almak için tel: 0212 454 11 56) imza:

8- Banka, satışa sunulan ve tanıtım, broşür, katalog, kitapçık, ilanlarda v.b. yer alan taşınmazlardan dilediğini müzayede öncesinde, müzayede sırasında veya müzayede sonrasında müzayededen çekmeye yetkilidir. Eskidji, müzayededeki lotların sırasını değiştirmeye, gerek duyduğu lotlarda müzayede öncesi veya esnasında ek teminat talep etmeye yetkilidir.

9- Müzayede başkanı, müzayede ortamını bozan, müzayedeyi engelleyici hareketlerde bulunan kişileri müzayede salonundan çıkarma yetkisini haizdir. Bu konuda hiçbir itiraz v.b. hakkı bulunmadığını müzayedeye katılanlar kabul ve taahhüt eder.

10- Pey verenler müzayedelerde verdikleri peylerle bağlıdır. Müzayede sırasında en yüksek pey veren pey sahibi ve belirtilen şartlar dahilinde müzayede sonrasında yazılı teklif veren teklif sahibi (alıcı), müzayede sonunda, katılım teminatına ilaveten pey bedeli üzerinden %5 oranında ek teminatı,müzayede salonuna kurulan stand aracılığıyla anında veya en geç müzayedeyi takip eden 2 (iki) iş günü mesai saati bitimine (02.12.2019 saat 17:00) kadar Eskidji’nin Şekerbank T.A.Ş. Güneşli Şb. nezdindeki (217) 21754666 TL, TR73 0005 9021 7057 8021 7546 66 IBAN nolu “Eskidji Müzayedecilik A.Ş.” hesabına nakden ve peşin olarak ödeyecek ve ödemeye ilişkin dekontu Eskidji’ye teslim edecektir. Ek teminatın süresi içinde yatırılmaması halinde, katılım bedeli Banka tarafından irat kaydedilecektir. Ayrıca Eskidji de alıcıdan aracılık hizmet bedeli almaya hak kazanacaktır.
Teminatı yatırarak teklifi kabul edilen katılımcı %5 oranında ilave teminatı yatırdığı halde,kendisine verilen süre içinde satış bedelinin tamamını yatırmaması halinde %5 oranındaki ek teminatı da irat kaydedilecektir.

11- Satış, BANKA’nın onayı ile kesinleşecektir. Alıcılar, onay tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde taşınmaz satış bedelini BANKA’ya nakden ve defaten ŞEKERBANK T.A.Ş. Merkez Şubesi nezdindeki TR 2700 0590 2470 5780 2475 2732 IBAN nolu “Şekerbank T.A.Ş. Gayrimenkul, Satin Alma Ve İnşaat Müdürlüğü” Gayrımenkul ihalesi mevduat hesabına “taşınmazın bulunduğu şehir ve satış listesindeki numarası açıklamalı olarak” ödeyecek ve ödemeye ilişkin dekontu Eskidji’ye teslim edecektir. Bedelin süresi içerisinde yatırılmaması halinde banka, satışı iptal edip etmemeye yetkili olup, iptal edildiği taktirde yatırılan katılım bedeli ve teminat bankaca irat kaydedilecektir.

12- Satış bedelinin tamamı süresi içerisinde yatırıldıktan sonra alıcı/teklif sahibi, şahsen veyayetkili olan vekili aracılığı ile Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlük veya Banka şubelerine 3 (üç) gün içerisinde müracaat edecek ve tapu tescil işlemlerini Eskidji tarafından yapılan bildirimi takip eden 10 (on) iş günü içerisinde gerçekleştirecektir. Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne veya banka şubelerine satış işlemleri için başvuruda bulunmayan ve böylece tapu tescil işlemlerini gerçekleştirmeyen alıcı/teklif sahibinin hakkı iptal edilecek ve ihtaragerek kalmaksızın yatırdığı katılım ve teminat bedeli bankaca irat kaydedilecektir. Alıcının/teklif sahibinin bu konuda hiçbir itiraz hakkı olmayacaktır. Ancak, verilen süre içerisinde bankadan kaynaklanan nedenlerle tapu tescil işlemleri gerçekleşmez ise alıcının/teklif sahibinin hiçbir itiraz hakkı olmayacak ve bankadan herhangi bir tazminat faiz vb. hak ve talepte bulunmayacaktır.

13- Alıcı, Eskidji’ye satış bedeli üzerinden % 3 (yüzde üç) aracılık hizmet bedeli + KDV ödeyecektir.

14- Satışa sunulan taşınmazları; Müzayede esnasında pey vermemiş bile olsalar, müzayedeyekatılanlar veya eşleri veya 2. dereceye kadar kan ve sıhrı akrabaları veya yöneticisi / ortağı olduğu şirketleri/çalışanları veya ortakları; 09 / 01 / 2020 tarihine kadar satın alırlar ise Eskidji’ye % 3 (yüzde üç) aracılık hizmet bedeli + KDV ödemekle mükelleftirler.

15- Müzayedede herhangi bir pey vermeyenlerin ya da en yüksek pey sahibi olamayanların katılım teminatları, müzayedenin sona erdiği tarihi takip eden 5 (beş) iş günü sonunda aşağıda belirttikleri hesap numarasına iade edilecektir.

16- Müzayedede pey veren gerçek ve tüzel kişiler, peylerinden vazgeçmeleri veya yukarıda belirtildiği şekilde edimlerini süreleri içinde (10 ve 11. Maddelerinde belirtilen şekilde) ifa etmemeleri durumunda satış iptal edilecek, yatırdıkları katılım ve ek teminatlar BANKA tarafından irat kaydedilecek, Eskidji de tahsil edilen edilecek olan % 3 (yüzde üç) aracılık hizmet bedeli + KDV’yi cezai şart olarak almaya hak kazanacaktır. Peyinden cayıp teminatı yanan kişi veya kuruluş, periyodik olarak diğer müzayede evlerine,bankalara ve finans kuruluşlarına sirküle edilen, Eskidji’nin kara listesine alınır ve bundan böyle tüm Eskidji müzayedelerine, ancak yatırılması gereken teminatın 10 (on) mislini yatırarak girebilir veya Eskidji’nin tek yanlı değerlendirmesine bağlı olarak müzayedelere hiç alınmaz.

17- BANKA ve pey verenden kaynaklanmayan nedenlerle, pey alınan taşınmazın satılamaması ve/veya tapu devrinin gerçekleştirilememesi halinde, katılım teminatı, ek teminat ve yatırılmış ise gayrimenkul bedeli ile birlikte Eskidji tarafından tahsil edilen aracılık hizmet bedeli de pey verene devir engelinin doğmasını müteakip talep edilmesinden sonra iade edilecektir. Müşteri, paranın yatırılmasıyla iade edildiği tarihe kadar geçen süreye ait faiz tazminat vb. herhangi bir tazminatta bulunmayacaktır.

18- Pey veren tarafından yatırılan katılım teminatı ve ek teminatı; satışın kesinleşmesinden sonra satış bedelinin tahsilinde; satış bedelinden düşülecektir.

19- Taşınmazın Tapuda intikali sırasında ödenmesi gereken harçlar ve vergiler VUK’un muafiyet veya istisna gördüğü durumlar hariç yasal mükellefleri tarafından ödenecektir.

20- Alıcı tarafından ödenen katılım bedeli ve ek teminat bedeli dışında başka hiçbir tutar satış bedelinden mahsup edilemez.

21- Uyuşmazlıkların çözümünde Eskidji’nin ses ve görüntü kayıtları muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edecek olup, bu madde H.M.K 193. maddesi anlamında yazılı delil sözleşmesi niteliğindedir.

22- İşbu şartnamede yazılı adresler kanuni tebligat adresi kabul edilmiş olup bu adreslere yapılan tebligatların taraflara yapılmış sayılacağı kabul ve taahhüt edilmiştir.

23- İşbu şartname ve müzayede ile ilgili kesilecek fatura e-fatura olarak tanzim edilecek ve aşağıda belirtilen mail adresine gönderilecek olup aksi alıcı tarafından talep edilmediği sürece ayrıca bir kağıt fatura düzenlenmeyecek ve tebligat adresine gönderilmeyecektir. Alıcı bu hususu kabul eder.

24- Müzayede ve Satış ile ilgili işlemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde Türk Hukuku uygulanacak olup İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.