Yozgat Sorgun'da Konut İmarlı 2 Adet Arsa Satışı Yapılacak | 23 Ekim 2020İmar Haber

23 Ekim 2020 - 09:05

Yozgat Sorgun’da Konut İmarlı 2 Adet Arsa Satışı Yapılacak

Yozgat ili Sorgun ilçesi Milli Emlak Şefliğince 2 Adet Konut Alanı İmarlı Arsanın İhalesi 18 Eylül Tarihinde Yapılacaktır.

Yozgat Sorgun’da Konut İmarlı 2 Adet Arsa Satışı Yapılacak
Son Güncelleme :

01 Eylül 2020 - 21:59

Aşağıda özellikleri belirtilen Taşınmaz Mallar 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF usulü ile hizalarında gösterilen tahmini bedeller üzerinden belirtilen gün ve saatte Sorgun Mal müdürü Makam odasında toplanacak komisyon marifetiyle satışı yapılacaktır.

İhaleye Katılacakların:

Gerçek kişilerin; Geçici teminat makbuzunu, İkametgah Belgesi, T.C. Kimlik numaralarını gösteren Nüfus Kayıt Örneği veya arkalı-önlü Nüfus Cüzdanı Fotokopisinin, Vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamenin,

Tüzel kişilerin 2020 yılı Vizeli Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesinin;

İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Sorgun Milli Emlak Şefliğinde görülebilir.

Taşınmazların İhale bedeli peşin ödenebileceği gibi talep üzerine; belediye ve mücavir alan sınırları içindeki taşınmazlar için 5.000,00.-(Beşbin) TL’yi, dışındakiler için 1.000,00.-(Bin) TL’yi aşması halinde satış bedelinin 1/4’ü peşin, kalan kısma kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıl içinde 3’er aylık dönemler halinde 8 taksitle de ödenebilecektir.

Satışı yapılan taşınmaz mallar her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu gibi satış tarihini takip eden yıldan itibaren  5 yıl süreyle Emlak Vergisinden de müstesnadır.

Teklifler Posta ile de verilebilir. Ancak Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

sorgun-2-adet-imarli-arsa-ihalesi