Yozgat'da Kamu Lojmanları Satışa Çıkarıldı | 27 Şubat 2024İmar Haber

27 Şubat 2024 - 16:33

Yozgat’da Kamu Lojmanları Satışa Çıkarıldı

Yozgat 13 adet kamu konutu açık artırma ile satılacak

Yozgat’da Kamu Lojmanları Satışa Çıkarıldı
Son Güncelleme :

05 Şubat 2021 - 15:09

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/yozgatda-kamu-lojmanlari-satisa-cikarildi/63790/" title="facebook">

Yozgat’ta 13 adet kamu konutu açık artırma ile satılacak.

1- Aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre satış ihaleleri Karatepe Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi No:57 Merkez/Yozgat adresinde bulunan Yozgat Valiliğinin 1. katında hizmet veren Milli Emlak Müdürlüğü, Müdür odasında toplanacak komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır.

2- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı D.İ.K.’nun 37’nci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
a) Yasal yerleşim yeri belgesi,
b) Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belge (Adres beyanı),
c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,
d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

3-4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye Hazine taşınmazlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.

4- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine’ye ait taşınmaz malların satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içindeki taşınmaz mallar için 5.000,00.- (Beşbin) TL, dışındakiler için 1.000,00.- (Bin) TL’ nin üzerinde olması halinde satış bedelinin 1/4′ ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıla kadar üçer aylık dönemler halinde 8 eşit taksitle ödeme yapılabilecektir.

5- (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

6- Kamu konutunun dolu olması (içerisinde oturan bulunması) halinde İçerisinde oturanların ön alım hakkı bulunmakta olup, detaylı bilgi Müdürlüğümüzden alınabilir.

7- Şartname mesai saatleri içerisindeYozgat Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

8- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU : 0 (354) 212 30 05YOZGAT ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
TAŞINMAZ İHALE İLANI SATIŞI YAPILACAK KAMU KONUTLARI

Sıra No İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel Cinsi Arsa Yüzölçümü (m2) Arsa Payı / Paydası Kat Bağ. Böl. No Kamu
Konutunun (Daire) Brüt Yüzölçümü (m2) İmar Durumu Tahmini Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati

1 Yozgat Merkez Mutafoğlu İkinci Mıntıka 24 107 Mesken 1.182,68 375/7500 Zemin 1 65 Uygulama İmar Planı (Konut Alanı) 45.000,00 ₺ 4.500,00 ₺ 24.02.2021 10:30

2 Yozgat Merkez Mutafoğlu İkinci Mıntıka 24 107 Mesken 1.182,68 375/7500 Zemin 2 65 Uygulama İmar Planı (Konut Alanı) 45.000,00 ₺ 4.500,00 ₺ 24.02.2021 10:45

3 Yozgat Merkez Mutafoğlu İkinci Mıntıka 24 107 Mesken 1.182,68 375/7500 1 3 65 Uygulama İmar Planı (Konut Alanı) 50.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 24.02.2021 11:00

4 Yozgat Merkez Mutafoğlu İkinci Mıntıka 24 107 Mesken 1.182,68 375/7500 1 4 65 Uygulama İmar Planı (Konut Alanı) 50.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 24.02.2021 11:15

5 Yozgat Merkez Mutafoğlu İkinci Mıntıka 24 107 Mesken 1.182,68 375/7500 2 6 65 Uygulama İmar Planı (Konut Alanı) 55.000,00 ₺ 5.500,00 ₺ 24.02.2021 11:30

6 Yozgat Merkez Mutafoğlu İkinci Mıntıka 24 107 Mesken 1.182,68 375/7500 3 7 65 Uygulama İmar Planı (Konut Alanı) 55.000,00 ₺ 5.500,00 ₺ 24.02.2021 11:45

7 Yozgat Merkez Mutafoğlu İkinci Mıntıka 24 107 Mesken 1.182,68 375/7500 3 8 65 Uygulama İmar Planı (Konut Alanı) 55.000,00 ₺ 5.500,00 ₺ 24.02.2021 14:00

8 Yozgat Merkez Mutafoğlu İkinci Mıntıka 24 107 Mesken 1.182,68 375/7500 4 10 65 Uygulama İmar Planı (Konut Alanı) 50.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 24.02.2021 14:15

9 Yozgat Merkez Aşağı Nohutlu Mahallesi 277 19 Mesken 266,82 42/610 ZEMİN 1 84 Uygulama İmar Planı (Ticaret Alanı) 100.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 24.02.2021 14:30

10 Yozgat Merkez Aşağı Nohutlu Mahallesi 277 19 Mesken 266,82 43/610 ZEMİN 2 86 Uygulama İmar Planı (Ticaret Alanı) 100.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 24.02.2021 14:45

11 Yozgat Merkez Aşağı Nohutlu Mahallesi 277 19 Mesken 266,82 52/610 1 4 104 Uygulama İmar Planı (Ticaret Alanı) 130.000,00 ₺ 13.000,00 ₺ 24.02.2021 15:00

12 Yozgat Merkez Aşağı Nohutlu Mahallesi 277 19 Mesken 266,82 52/610 2 6 104 Uygulama İmar Planı (Ticaret Alanı) 135.000,00 ₺ 13.500,00 ₺ 24.02.2021 15:15

13 Yozgat Merkez Aşağı Nohutlu Mahallesi 278 13 Mesken 396,22 40/1050 1 1 120 Uygulama İmar Planı (Konut Alanı) 150.000,00 ₺ 15.000,00 ₺ 24.02.2021 15:30

Tüm İllerde Satışa Çıkan Kamu Lojmanları
Kamu Konutları İçin Banka Teminat Mektubu Dilekçesi

ANKARA’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ

ANKARA 2. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Çankaya – 214 Adet)

ANKARA 3. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Sincan – Yenimahalle)

ANKARA 4. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Eryaman – 306 Adet)

ANKARA 5. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Yeni Mah. ve Keçiören – 405 Adet)

ANKARA 6. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Çankaya – 398 Adet)

ANKARA 7. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Çankaya – 58 Adet)

ANKARA 8. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Çankaya – 129 Adet)

ANKARA 9. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Keçiören-Altındağ-Mamak-Etimesgut – 95 Adet)

ANKARA 10. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Etimesgut – 306 Adet)

ANKARA 11. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Etimesgut – 229 Adet – 11 Aralık 2020)

ANKARA 12. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Çankaya – 24 Adet – 24 Aralık 2020)

ANTALYA’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLAR (Aksu – 50 Adet – 8 Şubat 2021)

AYDIN’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLAR (Efeler– 12 Adet)

BALIKESİR’DE SATIŞA ÇIKAN 16 ADET LOJMAN (Ayvalık – 16 Adet)

BALIKESİR 2.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ (Altıeylül – 20 Adet – 25.11.2020)

BALIKESİR 3.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ (Ayvalık– 3 Adet – 23.12.2020)

BOLU’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(44 Adet)

BURSA’DA SATIŞA ÇIKAN 10 ADET LOJMAN

ÇANKIRI’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(14 Adet)

ÇORUM’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(54 Adet)

DENİZLİ’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(2 Adet)

EDİRNE’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(79 Adet)

EDİRNE’DE 2.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(165 Adet)

ESKİŞEHİR’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(121 Adet)

ESKİŞEHİR 2.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Odunpazarı 3 Adet – Tepebaşı 20 Adet)

GİRESUN’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(19 Adet)

HATAY İSKENDERUN’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(34 Adet)

HATAY İSKENDERUN 2.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(19 Adet – 24 ARALIK 2020)

HATAY’DA 2.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Antakya – Defne – 19 Adet)

HATAY’DA 3.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Antakya – Defne – 12 Adet)

HATAY’DA 4.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Defne – 20 Adet)

ISPARTA’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(Senirkent – 8 Adet)

İSTANBUL 1. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Kadıköy – 64 Adet)

İSTANBUL 2. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Maltepe – 28 Adet)

İSTANBUL 3. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Üsküdar – 23 Adet)

İSTANBUL 4. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Pendik – 5 Adet)

İSTANBUL 5. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Ataşehir-Üsküdar- Kadıköy-Maltepe – 67 Adet)

İSTANBUL 6. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Bakırköy, Fatih, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Büyükçekmece, Beşiktaş, Şişli ve Arnavutköy – 85 Adet)

İZMİR 1.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Selçuk – Karabağlar – Bayraklı – Karşıyaka – 47 Adet)

İZMİR 2.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Çeşme – 7 Adet – İPTAL)

İZMİR 3.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Selçuk – Karabağlar – Konak – Karşıyaka – 111 Adet)

İZMİR 4.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Selçuk – Karabağlar – Konak – Karşıyaka – 132 Adet)

KARABÜK’TE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(3 Adet)

KASTAMONU’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(26 Adet)

KAYSERİ’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(Kocasinan – 15 Adet – 11.02.2021)

KIRIKKALE’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(39 Adet)

KIRKLARELİ 1.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(38 Adet)

KIRKLARELİ 2.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(33 Adet)

KIRŞEHİR’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(23 Adet – OCAK 2021)

KONYA’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(174 Adet)

KÜTAHYA’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(124 Adet)

MERSİN’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(86 Adet)

MALATYA’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(118 Adet)

MANİSA’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(Turgutlu – 2 Adet – Şubat 2021)

SAMSUN 1.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Atakum – İlkadım – 40 Adet)

SAMSUN 2. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Havza – 2 Adet)

SAMSUN 3. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(İlkadım – 5 Adet)

SİİRT’TE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ

SİNOP’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ (Durağan – 8 Adet)

SİNOP GERZE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ (4 Adet – 24.12.2020)

SİVAS’TA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ (67 Adet)

ŞIRNAK’TA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ (3 Adet)

TEKİRDAĞ’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(63 Adet)

TEKİRDAĞ 2. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Süleymanpaşa 19 Adet)

TEKİRDAĞ 3. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Çorlu-10 Adet / Malkara-5 Adet)

TOKAT’TA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ( Reşadiye – 10 Adet)

TRABZON’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(Ortahisar – 27 Adet)

UŞAK’TA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(Ulubey – 8 Adet)

UŞAK 2.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Merkez – 3 Adet)

UŞAK 3.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Ünalan Mahallesi – 2 Adet – 17.02.2021)

YOZGAT’TA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(13 Adet – 24.02.2021)

ZONGULDAK 1. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(20 Adet)

ZONGULDAK 2.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(9 Adet)

ZONGULDAK 3.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(8 Adet)