ÇANKAYA BELEDİYESİNCE 28 ADET KONUT SATIŞI YAPILACAKTIR | 15 Temmuz 2024İmar Haber

15 Temmuz 2024 - 01:32

ÇANKAYA BELEDİYESİNCE 28 ADET KONUT SATIŞI YAPILACAKTIR

Çankaya Belediyesi’ne ait 28 adet konut ihaleyle satılacak

Çankaya Belediyesi’ne ait   konutlar  ihaleyle satılacaktır.Umut(Metin Oktay )Mahallesindeki konutların  toplam brüt 257 metrekareden başlayıp 66 metrekare arası değişmekte olup 2+1,3+1 ve dubleks dairelerden oluşmaktadır.

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ada, parsel numarası, durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale günü ve ihale saati yazılı taşınmazlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü satılacaktır.İlan metni aşağıdaki gibi verilmiştir.

ÇANKAYA BELEDİYESİNCE 28 ADET KONUT SATIŞI YAPILACAKTIR
Son Güncelleme :

19 Mart 2020 - 9:06

415 views

Çankaya Belediyesi’ne ait 28 adet konut ihaleyle satılacak

Çankaya Belediyesi’ne ait   konutlar  ihaleyle satılacaktır.Umut(Metin Oktay )Mahallesindeki konutların  toplam brüt 257 metrekareden başlayıp 66 metrekare arası değişmekte olup 2+1,3+1 ve dubleks dairelerden oluşmaktadır.

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ada, parsel numarası, durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale günü ve ihale saati yazılı taşınmazlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü satılacaktır.İlan metni aşağıdaki gibi verilmiştir.

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 16.04.2020 14:00

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok 9.kat Kızılay/Ankara adresindeki Çankaya Belediyesi Encümen Salonu

 

 

S. NO MAHALLESİ BLOK B. BÖLÜM NO NİTELİĞİ ARSA PAYI BRÜT ALAN m² MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

1 UMUT (METİN OKTAY MAH.) 193.SOKAK NO:8 (7716 ADA 23 PARSEL) A 1 KONUT 41/2378 123 200.000 ₺ 6.000 ₺ 16.4.2020 14:00

2 A 2 KONUT 41/2378 124 200.000 ₺ 6.000 ₺ 16.4.2020 14:05

3 A 3 KONUT 35/2378 108 155.000 ₺ 4.650 ₺ 16.4.2020 14:10

4 A 4 KONUT 36/2378 107 155.000 ₺ 4.650 ₺ 16.4.2020 14:15

5 A 8 KONUT 36/2378 107 170.000 ₺ 5.100 ₺ 16.4.2020 14:20

6 A 11 KONUT 35/2378 108 175.000 ₺ 5.250 ₺ 16.4.2020 14:25

7 A 12 KONUT 36/2378 107 175.000 ₺ 5.250 ₺ 16.4.2020 14:30

8 A 16 KONUT 35/2378 107 210.000 ₺ 6.300 ₺ 16.4.2020 14:35

9 A 24 Ç.ARALI KONUT 85/2378 257 365.000 ₺ 10.950 ₺ 16.4.2020 14:40

10 B 1 KONUT 29/2378 88 145.000 ₺ 4.350 ₺ 16.4.2020 14:45

11 B 2 KONUT 29/2378 88 145.000 ₺ 4.350 ₺ 16.4.2020 14:50

12 B 3 KONUT 22/2378 66 125.000 ₺ 3.750 ₺ 16.4.2020 14:55

13 B 4 KONUT 36/2378 107 175.000 ₺ 5.250 ₺ 16.4.2020 15:00

14 B 6 KONUT 22/2378 66 125.000 ₺ 3.750 ₺ 16.4.2020 15:05

15 B 7 KONUT 29/2378 88 155.000 ₺ 4.650 ₺ 16.4.2020 15:10

16 B 8 KONUT 29/2378 88 155.000 ₺ 4.650 ₺ 16.4.2020 15:15

17 B 12 KONUT 22/2378 66 125.000 ₺ 3.750 ₺ 16.4.2020 15:20

18 B 13 KONUT 29/2378 88 155.000 ₺ 4.650 ₺ 16.4.2020 15:25

 

19 B 14 KONUT 29/2378 88 160.000 ₺ 4.800 ₺ 16.4.2020 15:30

20 B 15 KONUT 22/2378 66 135.000 ₺ 4.050 ₺ 16.4.2020 15:35

21 B 18 KONUT 22/2378 66 135.000 ₺ 4.050 ₺ 16.4.2020 15:40

22 B 24 KONUT 22/2378 66 155.000 ₺ 4.650 ₺ 16.4.2020 15:45

23 B 27 KONUT 22/2378 66 155.000 ₺ 4.650 ₺ 16.4.2020 15:50

24 B 30 KONUT 22/2378 66 155.000 ₺ 4.650 ₺ 16.4.2020 15:55
25 B 31 Ç.ARALI KONUT 77/2378 231 335.000 ₺ 10.050 ₺ 16.4.2020 16:00

26 B 32 Ç.ARALI KONUT 77/2378 231 345.000 ₺ 10.350 ₺ 16.4.2020 16:05

27 KÜÇÜKESAT MAH. BEKAR SOK. NO:8/7 (2892 ADA 11 PARSEL) 7 MESKEN 53/1136 155 295.000 ₺ 8.850 ₺ 16.4.2020 16:10

28 AYRANCI MAH. REŞAT NURİ SOK. NO:83/4 (7041 ADA 16 PARSEL) 4 KONUT 86/709 170 475.000 ₺ 14.250 ₺ 16.4.2020 16:15

2. İhale; ilanda belirtilen tarih ve saatte, Belediye Başkanlığımızın Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok 9.kat Kızılay/Ankara adresindeki Çankaya Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname; çalışma saatleri içerisinde Ziya Gökalp Cad. No:11 A1-A2 Blok 6.kat Kızılay/Ankara adresindeki Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir ve 150.-TL (yüzellilira) karşılığında temin edilebilir

3. İhaleye gireceklerden;
Gerçek kişiler için; Nüfus Kayıt Örneği, Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden/Noterden/E-devletten), İmza Beyannamesi (Noterden), Vekaleten iştirak halinde Noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi.
Tüzel kişiler için; Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası, Esnaf Odası veya benzeri bir makamdan ihale yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicil kaydını gösterir belge (Aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüştür onaylı sureti) ile Noter tasdikli Yetki Belgesi ve imza sirküleri; Dernek veya Vakıfsa taşınmaz mal satın alma yetkisini gösterir genel kurul kararı ile teklifte bulunacak kişilerin yetki belgesinin noter onaylı sureti ve imza sirküleri;
Ortak girişim olarak girecek ortakların yukarıda belirtilen belgeler ile imza sirkülerini ve teklif mektubunda ortaklık oranlarını belirtmeleri; geçici teminata ait makbuzu (geçici teminatın banka teminat mektubu olması halinde limit içi ve süresiz olması gerekmektedir); İhale dosyasının idareden satın alındığına dair dosya alındı makbuzunun aslını; İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alınacak yer görme belgesini; sözleşme ve şartnameleri okuyup kabul ettiğine dair taahhütnameyi; dış zarfa koymaları, teklif mektubunu şartname ekinde bulunan örneğine uygun olarak doldurarak iç zarfa koymaları ve teklifin hangi taşınmaz satışına ilişkin olduğunu yazmaları gerekmektedir.

4. Tekliflerin ihale günü saat 12.00 ‘ye kadar ihalenin yapılacağı Encümen Başkanlığına (Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok 9.kat adresinde bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü’ne) teslim edilmesi gerekmektedir.

5. İhaleye posta ile katılmak mümkündür. İhaleye posta ile iştirak edeceklerin Şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, ihale günü saat 12.00’ ye kadar Belediye Başkanlığımızın Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok 9.kat Kızılay/ANKARA adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderebilecektir. Tekliflerdeki teklif edilen değer; ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40.maddesinin ek fıkrası gereği; kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.

7. Belediyemizce satışı yapılacak taşınmazlar; KDV istisnasına tabi olduğundan, bu satışlardan KDV tahsilatı yapılmayacaktır.

8. Telefon : 0 312 458 89 00 / 2240 – 2241 Faks: 0 312 458 90 769. İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.