İmarhaber

Ankara Çankaya’da 398 Adet Lojman Satışta

Ankara Çankaya İlçesinde bulunan 398 adet kamu konutu, 30 Haziran – 22 Temmuz 2020 tarihleri arasında; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satılacak.

Ankara Çankaya’da 398 Adet Lojman Satışta
Google News
25 Haziran 2020 - 20:17

Ankara Çankaya İlçesinde bulunan 398 adet kamu konutu, 30 Haziran – 22 Temmuz 2020 tarihleri arasında ilan metninde belirtilen saatlerde Anıt Emlak Müdürlüğünce Sağlık Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No: 3 C Blok Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Hizmet Binası 2. Kat İhale Salonu Çankaya/Ankara adresinde oluşturulacak Komisyon huzurunda; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satılacak.

Ankara İli, Çankaya İlçesinde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların (kamu konutları) ; karşılarında belirtilen tarih ve saatinde Anıt Emlak Müdürlüğünce Sağlık Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No: 3 C Blok Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Hizmet Binası 2. Kat İhale Salonu Çankaya/ANKARA adresinde oluşturulacak Komisyon huzurunda; 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır.

1- İhaleye katılacak isteklilerin ;

a) Geçici Teminat Bedelinin Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması” ve Teyit yazısı’nın da ibrazı gerekir.)

b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,

c) Tüzel kişilerin;
1- İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,
2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,
3- Kamu Tüzel Kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin,
İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

2-4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.

3- (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

4- 385 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 8. maddesi gereğince ihale tarihine kadar kurumlarınca hak sahibi olduğu bildirilenler yasa gereği ön alım hakkına sahip olacaktır. Bu sebeple tahsisli kurumlardan ihale gün ve saatine kadar gelen resmi yazılara göre hangi bağımsız bölümler için öncelikli alım hakkı sahibi bildirildiği hangileri için hak sahibi bildirilmediğine ilişkin nihaî bilgi, ilgili bağımsız bölümün ihale gün ve saatinden önce ihale salonunun kapısına asılmak suretiyle ayrıca duyurulacaktır.

5- İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Anıt Emlak Müdürlüğü Kamu Konutları Satış Servisinde görülebilir.

6- Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Ayrıca ; “Bu ihaleye ilişkin bilgiler ankara.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir.”
Adres: Mithatpaşa Cad. No:9 Yenişehir 06420/ ANKARA Tel: 0 (312) 432 23 00 (6 Hat)S.NoİLÇESİMAHALLEADAPARSEL m²ARSA PAYIBLOK NUMARASINODAİRE PROJE ALANIDAİRE TİPİBEDELTEMİNAT 
1ÇankayaYücetepe9187111.023138/6620157913+1225.00022.500
2ÇankayaKızılırmak793262.41551/2349Atatepe Sitesi B-3 Blok No:41982+1320.00032.000
3ÇankayaKızılırmak793262.41562/2349Atatepe Sitesi B-3 Blok No:421153+1360.00036.000
4ÇankayaKızılırmak793262.41562/2349Atatepe Sitesi B-3 Blok No:431133+1355.00035.500
5ÇankayaKızılırmak793262.41562/2349Atatepe Sitesi B-3 Blok No:441153+1360.00036.000
6ÇankayaKızılırmak793262.41566/2349Atatepe Sitesi B-3 Blok No:451253+1500.00050.000
7ÇankayaKızılırmak793262.41566/2349Atatepe Sitesi B-3 Blok No:461233+1500.00050.000
8ÇankayaKızılırmak793262.41566/2349Atatepe Sitesi B-3 Blok No:471233+1500.00050.000
9ÇankayaKızılırmak793262.41566/2349Atatepe Sitesi B-3 Blok No:481253+1500.00050.000
10ÇankayaKızılırmak793262.41566/2349Atatepe Sitesi B-3 Blok No:491253+1510.00051.000
11ÇankayaKızılırmak793262.41566/2349Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4101233+1510.00051.000
12ÇankayaKızılırmak793262.41566/2349Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4111233+1510.00051.000
13ÇankayaKızılırmak793262.41566/2349Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4121253+1510.00051.000
14ÇankayaKızılırmak793262.41566/2349Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4131253+1510.00051.000
15ÇankayaKızılırmak793262.41566/2349Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4141233+1510.00051.000
16ÇankayaKızılırmak793262.41566/2349Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4151233+1510.00051.000
17ÇankayaKızılırmak793262.41566/2349Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4161253+1510.00051.000
18ÇankayaKızılırmak793262.41566/2349Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4171253+1520.00052.000
19ÇankayaKızılırmak793262.41566/2349Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4181233+1520.00052.000
20ÇankayaKızılırmak793262.41566/2349Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4191233+1520.00052.000
21ÇankayaKızılırmak793262.41566/2349Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4201253+1520.00052.000
22ÇankayaKızılırmak793262.41566/2349Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4211253+1520.00052.000
23ÇankayaKızılırmak793262.41566/2349Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4221233+1520.00052.000
24ÇankayaKızılırmak793262.41566/2349Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4231233+1520.00052.000
25ÇankayaKızılırmak793262.41566/2349Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4241253+1520.00052.000
26ÇankayaKızılırmak793262.41566/2349Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4251253+1530.00053.000
27ÇankayaKızılırmak793262.41566/2349Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4261233+1530.00053.000
28ÇankayaKızılırmak793262.41566/2349Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4271233+1530.00053.000
29ÇankayaKızılırmak793262.41566/2349Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4281253+1530.00053.000
30ÇankayaKızılırmak793262.41566/2349Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4291253+1530.00053.000
31ÇankayaKızılırmak793262.41566/2349Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4301233+1530.00053.000
32ÇankayaKızılırmak793262.41566/2349Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4311233+1530.00053.000
33ÇankayaKızılırmak793262.41566/2349Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4321253+1530.00053.000
34ÇankayaKızılırmak793262.41566/2349Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4331253+1520.00052.000
35ÇankayaKızılırmak793262.41566/2349Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4341233+1520.00052.000
36ÇankayaKızılırmak793262.41566/2349Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4351233+1520.00052.000
37ÇankayaKızılırmak793262.41566/2349Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4361253+1520.00052.000
38ÇankayaBahçelievler147128554/42481263+1360.00036.000
39ÇankayaBahçelievler2654780046/750491742+1185.00018.500
40ÇankayaBahçelievler2654780046/750492822+1195.00019.500
41ÇankayaBahçelievler2654780056/7504931263+1305.00030.500
42ÇankayaBahçelievler2654780046/750494892+1230.00023.000
43ÇankayaBahçelievler2654780046/750495872+1230.00023.000
44ÇankayaBahçelievler2654780054/7504961133+1315.00031.500
45ÇankayaBahçelievler2654780058/7504971233+1340.00034.000
46ÇankayaBahçelievler2654780058/7504981233+1340.00034.000
47ÇankayaBahçelievler2654780054/7504991133+1330.00033.000
48ÇankayaBahçelievler2654780058/75049101233+1355.00035.500
49ÇankayaBahçelievler2654780058/75049111233+1355.00035.500
50ÇankayaBahçelievler2654780054/75049121133+1315.00031.500
51ÇankayaBahçelievler2654780058/75049131233+1340.00034.000
52ÇankayaBahçelievler2654780058/75049141233+1340.00034.000
53ÇankayaEmek6729459030/59071662+1165.00016.500
54ÇankayaEmek6729459038/59072863+1180.00018.000
55ÇankayaEmek6729459038/59073763+1205.00020.500
56ÇankayaEmek6729459044/59074903+1245.00024.500
57ÇankayaEmek6729459044/590751053+1255.00025.500
58ÇankayaEmek6729459044/590761033+1270.00027.000
59ÇankayaEmek6729459044/59077903+1250.00025.000
60ÇankayaEmek6729459044/590781053+1260.00026.000
61ÇankayaEmek6729459044/590791033+1270.00027.000
62ÇankayaEmek6729459044/590710903+1250.00025.000
63ÇankayaEmek6729459044/5907111053+1260.00026.000
64ÇankayaEmek6729459044/5907121033+1265.00026.500
65ÇankayaEmek6729459044/590713903+1245.00024.500
66ÇankayaEmek6729459044/5907141053+1255.00025.500
67ÇankayaFakülteler6046761940/6247471384+1325.00032.500
68ÇankayaFakülteler6046761940/6247481284+1305.00030.500
69ÇankayaFakülteler6046761940/6247491384+1325.00032.500
70ÇankayaFakülteler6046761940/62474101284+1305.00030.500
71ÇankayaFakülteler6046761940/62474111384+1315.00031.500
72ÇankayaFakülteler6046761940/62474121284+1300.00030.000
73ÇankayaFakülteler60452953524/534301632+1105.00010.500
74ÇankayaFakülteler60452953524/534302852+1130.00013.000
75ÇankayaFakülteler60452953526/534303763+1135.00013.500
76ÇankayaFakülteler60452953526/534304722+1130.00013.000
77ÇankayaFakülteler60452953526/534305772+1140.00014.000
78ÇankayaFakülteler60452953534/534306903+1175.00017.500
79ÇankayaFakülteler60452953534/534307873+1165.00016.500
80ÇankayaFakülteler60452953534/534308903+1165.00016.500
81ÇankayaFakülteler60452953534/534309903+1180.00018.000
82ÇankayaFakülteler60452953534/5343010873+1170.00017.000
83ÇankayaFakülteler60452953534/5343011903+1175.00017.500
84ÇankayaFakülteler60452953534/5343012903+1180.00018.000
85ÇankayaFakülteler60452953534/5343013873+1170.00017.000
86ÇankayaFakülteler60452953534/5343014903+1175.00017.500
87ÇankayaFakülteler60452953534/5343015903+1175.00017.500
88ÇankayaFakülteler60452953534/5343016873+1165.00016.500
89ÇankayaFakülteler60452953534/5343017903+1170.00017.000
90ÇankayaMurat7297964034/6401401793+1140.00014.000
91ÇankayaMurat7297964036/6401402953+1180.00018.000
92ÇankayaMurat7297964021/6401403482+1105.00010.500
93ÇankayaMurat7297964021/6401404472+1105.00010.500
94ÇankayaMurat7297964036/6401405953+1195.00019.500
95ÇankayaMurat7297964034/6401406853+1185.00018.500
96ÇankayaMurat7297964034/6401407843+1185.00018.500
97ÇankayaMurat7297964036/6401408953+1200.00020.000
98ÇankayaMurat7297964034/6401409893+1195.00019.500
99ÇankayaMurat7297964034/64014010873+1195.00019.500
100ÇankayaMurat7297964036/64014011953+1210.00021.000
101ÇankayaMurat7297964034/64014012893+1205.00020.500
102ÇankayaMurat7297964034/64014013752+1185.00018.500
103ÇankayaMurat7297964036/64014014953+1235.00023.500
104ÇankayaMurat7297964036/64014015983+1240.00024.000
105ÇankayaMurat7297964036/64014016963+1240.00024.000
106ÇankayaMurat7297964036/64014017953+1230.00023.000
107ÇankayaMurat7297964036/64014018983+1235.00023.500
108ÇankayaMurat7297964036/64014019963+1235.00023.500
109ÇankayaEmek61392178442/784411063+1265.00026.500
110ÇankayaEmek61392178442/784421063+1260.00026.000
111ÇankayaEmek61392178442/784431063+1310.00031.000
112ÇankayaEmek61392178442/784441063+1315.00031.500
113ÇankayaEmek61392178442/784451063+1300.00030.000
114ÇankayaEmek61392178442/784461063+1295.00029.500
115ÇankayaEmek61392178442/784471063+1330.00033.000
116ÇankayaEmek61392178442/784481063+1335.00033.500
117ÇankayaEmek61392178442/784491063+1315.00031.500
118ÇankayaEmek61392178442/7844101063+1310.00031.000
119ÇankayaEmek61392178442/7844111063+1310.00031.000
120ÇankayaEmek61392178442/7844121063+1315.00031.500
121ÇankayaEmek61392178442/7844131063+1300.00030.000
122ÇankayaEmek61392178442/7844141063+1295.00029.500
123ÇankayaAli Fuat Başgil521215745100/14909171203+1315.00031.500
124ÇankayaAyrancı268720981170/3672161822+1160.00016.000
125ÇankayaAyrancı268720981170/3672162832+1160.00016.000
126ÇankayaAyrancı268720981190/36721631123+1220.00022.000
127ÇankayaAyrancı268720981180/36721641173+1225.00022.500
128ÇankayaAyrancı268720981180/3672165912+1210.00021.000
129ÇankayaAyrancı268720981190/36721661103+1255.00025.500
130ÇankayaAyrancı268720981200/36721671133+1265.00026.500
131ÇankayaAyrancı268720981200/36721681133+1265.00026.500
132ÇankayaAyrancı268720981200/36721691133+1265.00026.500
133ÇankayaAyrancı268720981200/367216111133+1265.00026.500
134ÇankayaAyrancı268720981200/367216161133+1270.00027.000
135ÇankayaAyrancı268720981200/367216171133+1270.00027.000
136ÇankayaAyrancı268720981200/367216181133+1270.00027.000
137ÇankayaErtuğrul Gazi2984173912/1264651+1110.00011.000
138ÇankayaEmek61392483968/1678105722+1205.00020.500
139ÇankayaEmek61392483986/1678108903+1250.00025.000
140ÇankayaEmek61392483986/1678109903+1245.00024.500
141ÇankayaEmek61392483986/16781010973+1265.00026.500
142ÇankayaEmek61392483986/16781011963+1270.00027.000
143ÇankayaEmek61392483986/16781012903+1265.00026.500
144ÇankayaEmek61392483986/16781013903+1255.00025.500
145ÇankayaEmek61392483986/16781014973+1280.00028.000
146ÇankayaEmek61392483986/16781015963+1280.00028.000
147ÇankayaEmek61392483986/16781016903+1250.00025.000
148ÇankayaEmek61392483986/16781017903+1245.00024.500
149ÇankayaEmek61392483986/16781018973+1265.00026.500
150ÇankayaEmek61392483986/16781019963+1270.00027.000
151ÇankayaMaltepe12481558432/656361803+1190.00019.000
152ÇankayaMaltepe12481558432/656362652+1160.00016.000
153ÇankayaMaltepe12481558432/656363652+1160.00016.000
154ÇankayaMaltepe12481558444/6563641003+1250.00025.000
155ÇankayaMaltepe12481558448/6563651003+1255.00025.500
156ÇankayaMaltepe12481558448/6563661003+1255.00025.500
157ÇankayaMaltepe12481558444/6563671003+1250.00025.000
158ÇankayaMaltepe12481558448/6563681003+1255.00025.500
159ÇankayaMaltepe12481558448/6563691003+1255.00025.500
160ÇankayaMaltepe12481558444/65636101003+1250.00025.000
161ÇankayaMaltepe12481558448/65636111003+1250.00025.000
162ÇankayaMaltepe12481558448/65636121003+1250.00025.000
163ÇankayaMaltepe12481558444/65636131003+1245.00024.500
164ÇankayaMaltepe12481558448/65636141003+1250.00025.000
165ÇankayaMaltepe12481558448/65636151003+1250.00025.000
166ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-21983+1320.00032.000
167ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-22983+1320.00032.000
168ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-23983+1320.00032.000
169ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-24983+1320.00032.000
170ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-25983+1320.00032.000
171ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-26983+1320.00032.000
172ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-27983+1330.00033.000
173ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-28983+1330.00033.000
174ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-29983+1330.00033.000
175ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-210983+1330.00033.000
176ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-211983+1340.00034.000
177ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-212983+1340.00034.000
178ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-213983+1340.00034.000
179ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-214983+1340.00034.000
180ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-215983+1350.00035.000
181ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-216983+1350.00035.000
182ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-217983+1350.00035.000
183ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-218983+1350.00035.000
184ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-219983+1360.00036.000
185ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-220983+1360.00036.000
186ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-221983+1360.00036.000
187ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-222983+1360.00036.000
188ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-223983+1370.00037.000
189ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-224983+1370.00037.000
190ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-225983+1370.00037.000
191ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-226983+1370.00037.000
192ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-227983+1370.00037.000
193ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-228983+1370.00037.000
194ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-229983+1360.00036.000
195ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-230983+1360.00036.000
196ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-231652+1215.00021.500
197ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-31983+1320.00032.000
198ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-32983+1320.00032.000
199ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-33983+1320.00032.000
200ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-34983+1320.00032.000
201ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-35983+1320.00032.000
202ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-36983+1320.00032.000
203ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-37983+1330.00033.000
204ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-38983+1330.00033.000
205ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-39983+1330.00033.000
206ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-310983+1330.00033.000
207ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-311983+1340.00034.000
208ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-312983+1340.00034.000
209ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-313983+1340.00034.000
210ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-314983+1340.00034.000
211ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-315983+1350.00035.000
212ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-316983+1350.00035.000
213ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-317983+1350.00035.000
214ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-318983+1350.00035.000
215ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-319983+1360.00036.000
216ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-320983+1360.00036.000
217ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-321983+1360.00036.000
218ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-322983+1360.00036.000
219ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-323983+1370.00037.000
220ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-324983+1370.00037.000
221ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-325983+1370.00037.000
222ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-326983+1370.00037.000
223ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-327983+1370.00037.000
224ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-328983+1370.00037.000
225ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-329983+1360.00036.000
226ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-330983+1360.00036.000
227ÇankayaEmek7561124.890120/14800F-331652+1215.00021.500
228ÇankayaEmek61362533436/334471662+1160.00016.000
229ÇankayaEmek61362533438/334472702+1195.00019.500
230ÇankayaEmek61362533446/334473863+1250.00025.000
231ÇankayaEmek61362533438/334474702+1205.00020.500
232ÇankayaEmek61362533446/334475863+1260.00026.000
233ÇankayaEmek61362533438/334476702+1195.00019.500
234ÇankayaEmek61362533446/334477863+1250.00025.000
235ÇankayaEmek61362533446/334478170DÜKKAN (105 m2 depo,65 m2 dükkan)315.00031.500
236ÇankayaY.Bahçelievler4300866678/6669411362+1355.00035.500
237ÇankayaY.Bahçelievler4300866678/6669421362+1355.00035.500
238ÇankayaY.Bahçelievler4300866685/6669431663+1455.00045.500
239ÇankayaY.Bahçelievler4300866685/6669441663+1440.00044.000
240ÇankayaY.Bahçelievler4300866685/6669451663+1455.00045.500
241ÇankayaY.Bahçelievler4300866685/6669471663+1455.00045.500
242ÇankayaY.Bahçelievler4300866685/6669481663+1440.00044.000
243ÇankayaY.Bahçelievler1574935238/35232882+1225.00022.500
244ÇankayaY.Bahçelievler1574935246/35237923+1255.00025.500
245ÇankayaY.Bahçelievler1574935246/35238953+1255.00025.500
246ÇankayaY.Bahçelievler27712334732/300221822+1285.00028.500
247ÇankayaY.Bahçelievler27712334728/300222822+1270.00027.000
248ÇankayaY.Bahçelievler27712334732/300223822+1295.00029.500
249ÇankayaY.Bahçelievler27712334728/300224822+1275.00027.500
250ÇankayaY.Bahçelievler27712334732/300225822+1295.00029.500
251ÇankayaY.Bahçelievler27712334728/300226822+1275.00027.500
252ÇankayaY.Bahçelievler43022160014/600381401+1140.00014.000
253ÇankayaY.Bahçelievler43022160038/600382822+1250.00025.000
254ÇankayaY.Bahçelievler43022160038/600383842+1255.00025.500
255ÇankayaY.Bahçelievler43022160050/600384953+1290.00029.000
256ÇankayaY.Bahçelievler43022160060/6003851063+1330.00033.000
257ÇankayaY.Bahçelievler43022160060/6003861053+1330.00033.000
258ÇankayaY.Bahçelievler43022160050/600387953+1290.00029.000
259ÇankayaY.Bahçelievler43022160060/6003881063+1330.00033.000
260ÇankayaY.Bahçelievler43022160060/6003891053+1330.00033.000
261ÇankayaY.Bahçelievler43022160050/6003810953+1290.00029.000
262ÇankayaY.Bahçelievler43022160060/60038111063+1330.00033.000
263ÇankayaY.Bahçelievler43022160060/60038121053+1330.00033.000
264ÇankayaY.Bahçelievler27681052880/72081982+1245.00024.500
265ÇankayaY.Bahçelievler27681052880/72082933+1280.00028.000
266ÇankayaY.Bahçelievler27681052880/72083933+1280.00028.000
267ÇankayaY.Bahçelievler27681052880/720841183+1360.00036.000
268ÇankayaY.Bahçelievler27681052880/720851183+1360.00036.000
269ÇankayaY.Bahçelievler27681052880/720861183+1365.00036.500
270ÇankayaY.Bahçelievler27681052880/720871183+1365.00036.500
271ÇankayaY.Bahçelievler27681052880/720881183+1365.00036.500
272ÇankayaY.Bahçelievler27681052880/720891183+1365.00036.500
273ÇankayaKüçük Esat28881553912/10012511173+1170.00017.000
274ÇankayaKüçük Esat2888155398/1001252852+1140.00014.000
275ÇankayaKüçük Esat2888155392/1001253301+050.0005.000
276ÇankayaKüçük Esat28881553910/10012541153+1215.00021.500
277ÇankayaKüçük Esat2888155398/1001255972+1185.00018.500
278ÇankayaKüçük Esat2888155398/1001256872+1165.00016.500
279ÇankayaKüçük Esat28881553910/10012571153+1220.00022.000
280ÇankayaKüçük Esat2888155398/1001258972+1195.00019.500
281ÇankayaKüçük Esat2888155398/1001259872+1180.00018.000
282ÇankayaKüçük Esat28881553910/100125101153+1220.00022.000
283ÇankayaKüçük Esat2888155398/10012511972+1195.00019.500
284ÇankayaKüçük Esat2888155398/10012512872+1195.00019.500
285ÇankayaY.Bahçelievler26123022.668670/16000061 / B-213952+1315.00031.500
286ÇankayaY.Bahçelievler2757656056/609336823+1328.00032.800
287ÇankayaY.Bahçelievler27631061026/2322481544+1540.00054.000
288ÇankayaY.Bahçelievler2768352880/72081982+1245.00024.500
289ÇankayaY.Bahçelievler2768352880/72082933+1280.00028.000
290ÇankayaY.Bahçelievler2768352880/72083933+1280.00028.000
291ÇankayaY.Bahçelievler2768352880/720841183+1360.00036.000
292ÇankayaY.Bahçelievler2768352880/720851183+1360.00036.000
293ÇankayaY.Bahçelievler2768352880/720861183+1365.00036.500
294ÇankayaY.Bahçelievler2768352880/720871183+1365.00036.500
295ÇankayaY.Bahçelievler2768352880/720881183+1365.00036.500
296ÇankayaY.Bahçelievler2768352880/720891183+1365.00036.500
297ÇankayaKocatepe10675744250/42001781734+1340.00034.000
298ÇankayaKocatepe10675744200/420017121253+1250.00025.000
299ÇankayaKocatepe10675744200/42001791253+1250.00025.000
300ÇankayaKorkut Reis1155157113/4162151273+1290.00029.000
301ÇankayaKorkut Reis1155157116/4162201543+1345.00034.500
302ÇankayaKorkut Reis11562428524/285457753+1160.00016.000
303ÇankayaKüçük Esat2898271.18747480/8546406291203+1240.00024.000
304ÇankayaKüçük Esat2898271.18747480/85464062101203+1240.00024.000
305ÇankayaKüçük Esat29022850025/6301063501+185.0008.500
306ÇankayaKüçük Esat5248862140/6215211063+1195.00019.500
307ÇankayaKüçük Esat5248862140/6215221063+1200.00020.000
308ÇankayaKüçük Esat5248862140/6215231033+1195.00019.500
309ÇankayaKüçük Esat5248862140/6215241063+1235.00023.500
310ÇankayaKüçük Esat5248862140/6215251063+1240.00024.000
311ÇankayaKüçük Esat5248862140/6215261033+1235.00023.500
312ÇankayaKüçük Esat5248862140/6215271063+1250.00025.000
313ÇankayaKüçük Esat5248862140/6215281063+1260.00026.000
314ÇankayaKüçük Esat5248862140/6215291033+1255.00025.500
315ÇankayaKüçük Esat5248862140/62152101063+1235.00023.500
316ÇankayaKüçük Esat5248862140/62152111063+1240.00024.000
317ÇankayaKüçük Esat5248862140/62152121033+1235.00023.500
318ÇankayaMaltepe119120864420/99006541203+1240.00024.000
319ÇankayaMaltepe11912574640/100055171103+1215.00021.500
320ÇankayaMaltepe12451365148/702711983+1250.00025.000
321ÇankayaSağlık1042950028/460113982+1195.00019.500
322ÇankayaBarboros252824456146/1460635853+1270.00027.000
323ÇankayaBarboros252824456146/1460636883+1280.00028.000
324ÇankayaMaltepe11922574080/1480191702+1160.00016.000
325ÇankayaMaltepe11922574096/1480192853+1200.00020.000
326ÇankayaMaltepe11922574088/1480193702+1165.00016.500
327ÇankayaMaltepe119225740104/14801941003+1250.00025.000
328ÇankayaMaltepe119225740104/14801951003+1250.00025.000
329ÇankayaMaltepe11922574096/1480196853+1215.00021.500
330ÇankayaMaltepe119225740104/14801971003+1255.00025.500
331ÇankayaMaltepe119225740104/14801981003+1255.00025.500
332ÇankayaMaltepe11922574096/1480199853+1215.00021.500
333ÇankayaMaltepe119225740104/148019101003+1250.00025.000
334ÇankayaMaltepe119225740104/148019111003+1250.00025.000
335ÇankayaMaltepe11922574096/14801912853+1215.00021.500
336ÇankayaMaltepe119225740104/148019131003+1250.00025.000
337ÇankayaMaltepe119225740104/148019141003+1250.00025.000
338ÇankayaMaltepe11922574096/14801915853+1210.00021.000
339ÇankayaMaltepe1194272048/7202211033+1245.00024.500
340ÇankayaMaltepe1194272048/7202221003+1235.00023.500
341ÇankayaMaltepe1194272052/7202231003+1250.00025.000
342ÇankayaMaltepe1194272052/7202241003+1250.00025.000
343ÇankayaMaltepe1194272052/7202251003+1250.00025.000
344ÇankayaMaltepe1194272052/7202261003+1250.00025.000
345ÇankayaMaltepe1194272052/7202271003+1250.00025.000
346ÇankayaMaltepe1194272052/7202281003+1250.00025.000
347ÇankayaMaltepe1194272052/7202291003+1250.00025.000
348ÇankayaMaltepe1194272052/72022101003+1250.00025.000
349ÇankayaMaltepe1194272052/72022111003+1250.00025.000
350ÇankayaMaltepe1194272052/72022121003+1245.00024.500
351ÇankayaMaltepe1194272052/72022131003+1245.00024.500
352ÇankayaMaltepe1194272052/72022141003+1245.00024.500
353ÇankayaTopraklık558415392100/58855922+1155.00015.500
354Çankayaİncesu8136136682/18226883+1150.00015.000
355Çankayaİncesu81362647940/96095431+170.0007.000
356ÇankayaKazım Özalp54391069790/906321033+1195.00019.500
357ÇankayaKazım Özalp54391069760/90634652+1150.00015.000
358ÇankayaKazım Özalp54391069766/90635832+1190.00019.000
359ÇankayaKazım Özalp543910697100/9063101103+1280.00028.000
360ÇankayaKazım Özalp54391069775/906311832+1205.00020.500
361ÇankayaMebusevleri4265571625/750391852+1235.00023.500
362ÇankayaMurat569761.08856/1088331521+185.0008.500
363ÇankayaMurat569761.08856/1088332541+185.0008.500
364ÇankayaMurat569761.08858/1088333753+1110.00011.000
365ÇankayaMurat569761.08858/1088334953+1150.00015.000
366ÇankayaMurat569761.08856/1088335943+1150.00015.000
367ÇankayaMurat569761.08856/1088336773+1115.00011.500
368ÇankayaMurat569761.08856/1088337732+1125.00012.500
369ÇankayaMurat569761.08860/1088338803+1135.00013.500
370ÇankayaMurat569761.08860/1088339953+1170.00017.000
371ÇankayaMurat569761.08860/10883310933+1165.00016.500
372ÇankayaMurat569761.08864/10883311933+1180.00018.000
373ÇankayaMurat569761.08864/10883312953+1185.00018.500
374ÇankayaMurat569761.08864/10883313933+1170.00017.000
375ÇankayaMurat569761.08864/10883314963+1175.00017.500
376ÇankayaMurat569761.08864/10883315933+1180.00018.000
377ÇankayaMurat569761.08864/10883316953+1185.00018.500
378ÇankayaMurat569761.08864/10883317933+1170.00017.000
379ÇankayaMurat569761.08864/10883318963+1175.00017.500
380ÇankayaCebeci28833523,7520/524211532+1100.00010.000
381ÇankayaCebeci28833523,7518/524212552+1105.00010.500
382ÇankayaCebeci28833523,7524/524213632+1115.00011.500
383ÇankayaCebeci28833523,7524/524214602+1115.00011.500
384ÇankayaCebeci28833523,7526/524215602+1135.00013.500
385ÇankayaCebeci28833523,7526/524216602+1135.00013.500
386ÇankayaCebeci28833523,7526/524217602+1135.00013.500
387ÇankayaCebeci28833523,7530/524218703+1160.00016.000
388ÇankayaCebeci28833523,7530/524219803+1190.00019.000
389ÇankayaCebeci28833523,7530/5242110803+1190.00019.000
390ÇankayaCebeci28833523,7530/5242111703+1160.00016.000
391ÇankayaCebeci28833523,7530/5242112803+1190.00019.000
392ÇankayaCebeci28833523,7530/5242113803+1190.00019.000
393ÇankayaCebeci28833523,7530/5242114703+1160.00016.000
394ÇankayaCebeci28833523,7530/5242115803+1185.00018.500
395ÇankayaCebeci28833523,7530/5242116803+1185.00018.500
396ÇankayaCebeci28833523,7530/5242117703+1160.00016.000
397ÇankayaCebeci28833523,7530/5242118803+1180.00018.000
398ÇankayaCebeci28833523,7530/5242119803+1180.00018.000

 

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları