Ankara Çankaya'da 398 Adet Lojman Satışta | 4 Mart 2024İmar Haber

4 Mart 2024 - 04:45

Ankara Çankaya’da 398 Adet Lojman Satışta

Ankara Çankaya İlçesinde bulunan 398 adet kamu konutu, 30 Haziran – 22 Temmuz 2020 tarihleri arasında; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satılacak.

Ankara Çankaya’da 398 Adet Lojman Satışta
Son Güncelleme :

25 Haziran 2020 - 20:17

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/ankara-cankayada-398-lojman-satista/18561/" title="facebook">

Ankara Çankaya İlçesinde bulunan 398 adet kamu konutu, 30 Haziran – 22 Temmuz 2020 tarihleri arasında ilan metninde belirtilen saatlerde Anıt Emlak Müdürlüğünce Sağlık Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No: 3 C Blok Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Hizmet Binası 2. Kat İhale Salonu Çankaya/Ankara adresinde oluşturulacak Komisyon huzurunda; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satılacak.

Ankara İli, Çankaya İlçesinde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların (kamu konutları) ; karşılarında belirtilen tarih ve saatinde Anıt Emlak Müdürlüğünce Sağlık Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No: 3 C Blok Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Hizmet Binası 2. Kat İhale Salonu Çankaya/ANKARA adresinde oluşturulacak Komisyon huzurunda; 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır.

1- İhaleye katılacak isteklilerin ;

a) Geçici Teminat Bedelinin Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması” ve Teyit yazısı’nın da ibrazı gerekir.)

b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,

c) Tüzel kişilerin;
1- İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,
2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,
3- Kamu Tüzel Kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin,
İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

2-4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.

3- (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

4- 385 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 8. maddesi gereğince ihale tarihine kadar kurumlarınca hak sahibi olduğu bildirilenler yasa gereği ön alım hakkına sahip olacaktır. Bu sebeple tahsisli kurumlardan ihale gün ve saatine kadar gelen resmi yazılara göre hangi bağımsız bölümler için öncelikli alım hakkı sahibi bildirildiği hangileri için hak sahibi bildirilmediğine ilişkin nihaî bilgi, ilgili bağımsız bölümün ihale gün ve saatinden önce ihale salonunun kapısına asılmak suretiyle ayrıca duyurulacaktır.

5- İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Anıt Emlak Müdürlüğü Kamu Konutları Satış Servisinde görülebilir.

6- Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Ayrıca ; “Bu ihaleye ilişkin bilgiler ankara.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir.”
Adres: Mithatpaşa Cad. No:9 Yenişehir 06420/ ANKARA Tel: 0 (312) 432 23 00 (6 Hat) İLAN OLUNUR.

S.No İLÇESİ MAHALLE ADA PARSEL  m² ARSA PAYI BLOK NUMARASI NO DAİRE PROJE ALANI DAİRE TİPİ BEDEL TEMİNAT
1 Çankaya Yücetepe 9187 11 1.023 138/6620 15 7 91 3+1 225.000 22.500
2 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415 51/2349 Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 1 98 2+1 320.000 32.000
3 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415 62/2349 Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 2 115 3+1 360.000 36.000
4 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415 62/2349 Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 3 113 3+1 355.000 35.500
5 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415 62/2349 Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 4 115 3+1 360.000 36.000
6 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415 66/2349 Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 5 125 3+1 500.000 50.000
7 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415 66/2349 Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 6 123 3+1 500.000 50.000
8 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415 66/2349 Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 7 123 3+1 500.000 50.000
9 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415 66/2349 Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 8 125 3+1 500.000 50.000
10 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415 66/2349 Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 9 125 3+1 510.000 51.000
11 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415 66/2349 Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 10 123 3+1 510.000 51.000
12 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415 66/2349 Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 11 123 3+1 510.000 51.000
13 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415 66/2349 Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 12 125 3+1 510.000 51.000
14 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415 66/2349 Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 13 125 3+1 510.000 51.000
15 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415 66/2349 Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 14 123 3+1 510.000 51.000
16 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415 66/2349 Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 15 123 3+1 510.000 51.000
17 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415 66/2349 Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 16 125 3+1 510.000 51.000
18 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415 66/2349 Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 17 125 3+1 520.000 52.000
19 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415 66/2349 Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 18 123 3+1 520.000 52.000
20 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415 66/2349 Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 19 123 3+1 520.000 52.000
21 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415 66/2349 Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 20 125 3+1 520.000 52.000
22 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415 66/2349 Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 21 125 3+1 520.000 52.000
23 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415 66/2349 Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 22 123 3+1 520.000 52.000
24 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415 66/2349 Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 23 123 3+1 520.000 52.000
25 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415 66/2349 Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 24 125 3+1 520.000 52.000
26 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415 66/2349 Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 25 125 3+1 530.000 53.000
27 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415 66/2349 Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 26 123 3+1 530.000 53.000
28 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415 66/2349 Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 27 123 3+1 530.000 53.000
29 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415 66/2349 Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 28 125 3+1 530.000 53.000
30 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415 66/2349 Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 29 125 3+1 530.000 53.000
31 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415 66/2349 Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 30 123 3+1 530.000 53.000
32 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415 66/2349 Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 31 123 3+1 530.000 53.000
33 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415 66/2349 Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 32 125 3+1 530.000 53.000
34 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415 66/2349 Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 33 125 3+1 520.000 52.000
35 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415 66/2349 Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 34 123 3+1 520.000 52.000
36 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415 66/2349 Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 35 123 3+1 520.000 52.000
37 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415 66/2349 Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 36 125 3+1 520.000 52.000
38 Çankaya Bahçelievler 1471 2 855 4/42 4 8 126 3+1 360.000 36.000
39 Çankaya Bahçelievler 2654 7 800 46/750 49 1 74 2+1 185.000 18.500
40 Çankaya Bahçelievler 2654 7 800 46/750 49 2 82 2+1 195.000 19.500
41 Çankaya Bahçelievler 2654 7 800 56/750 49 3 126 3+1 305.000 30.500
42 Çankaya Bahçelievler 2654 7 800 46/750 49 4 89 2+1 230.000 23.000
43 Çankaya Bahçelievler 2654 7 800 46/750 49 5 87 2+1 230.000 23.000
44 Çankaya Bahçelievler 2654 7 800 54/750 49 6 113 3+1 315.000 31.500
45 Çankaya Bahçelievler 2654 7 800 58/750 49 7 123 3+1 340.000 34.000
46 Çankaya Bahçelievler 2654 7 800 58/750 49 8 123 3+1 340.000 34.000
47 Çankaya Bahçelievler 2654 7 800 54/750 49 9 113 3+1 330.000 33.000
48 Çankaya Bahçelievler 2654 7 800 58/750 49 10 123 3+1 355.000 35.500
49 Çankaya Bahçelievler 2654 7 800 58/750 49 11 123 3+1 355.000 35.500
50 Çankaya Bahçelievler 2654 7 800 54/750 49 12 113 3+1 315.000 31.500
51 Çankaya Bahçelievler 2654 7 800 58/750 49 13 123 3+1 340.000 34.000
52 Çankaya Bahçelievler 2654 7 800 58/750 49 14 123 3+1 340.000 34.000
53 Çankaya Emek 6729 4 590 30/590 7 1 66 2+1 165.000 16.500
54 Çankaya Emek 6729 4 590 38/590 7 2 86 3+1 180.000 18.000
55 Çankaya Emek 6729 4 590 38/590 7 3 76 3+1 205.000 20.500
56 Çankaya Emek 6729 4 590 44/590 7 4 90 3+1 245.000 24.500
57 Çankaya Emek 6729 4 590 44/590 7 5 105 3+1 255.000 25.500
58 Çankaya Emek 6729 4 590 44/590 7 6 103 3+1 270.000 27.000
59 Çankaya Emek 6729 4 590 44/590 7 7 90 3+1 250.000 25.000
60 Çankaya Emek 6729 4 590 44/590 7 8 105 3+1 260.000 26.000
61 Çankaya Emek 6729 4 590 44/590 7 9 103 3+1 270.000 27.000
62 Çankaya Emek 6729 4 590 44/590 7 10 90 3+1 250.000 25.000
63 Çankaya Emek 6729 4 590 44/590 7 11 105 3+1 260.000 26.000
64 Çankaya Emek 6729 4 590 44/590 7 12 103 3+1 265.000 26.500
65 Çankaya Emek 6729 4 590 44/590 7 13 90 3+1 245.000 24.500
66 Çankaya Emek 6729 4 590 44/590 7 14 105 3+1 255.000 25.500
67 Çankaya Fakülteler 6046 7 619 40/624 74 7 138 4+1 325.000 32.500
68 Çankaya Fakülteler 6046 7 619 40/624 74 8 128 4+1 305.000 30.500
69 Çankaya Fakülteler 6046 7 619 40/624 74 9 138 4+1 325.000 32.500
70 Çankaya Fakülteler 6046 7 619 40/624 74 10 128 4+1 305.000 30.500
71 Çankaya Fakülteler 6046 7 619 40/624 74 11 138 4+1 315.000 31.500
72 Çankaya Fakülteler 6046 7 619 40/624 74 12 128 4+1 300.000 30.000
73 Çankaya Fakülteler 6045 29 535 24/534 30 1 63 2+1 105.000 10.500
74 Çankaya Fakülteler 6045 29 535 24/534 30 2 85 2+1 130.000 13.000
75 Çankaya Fakülteler 6045 29 535 26/534 30 3 76 3+1 135.000 13.500
76 Çankaya Fakülteler 6045 29 535 26/534 30 4 72 2+1 130.000 13.000
77 Çankaya Fakülteler 6045 29 535 26/534 30 5 77 2+1 140.000 14.000
78 Çankaya Fakülteler 6045 29 535 34/534 30 6 90 3+1 175.000 17.500
79 Çankaya Fakülteler 6045 29 535 34/534 30 7 87 3+1 165.000 16.500
80 Çankaya Fakülteler 6045 29 535 34/534 30 8 90 3+1 165.000 16.500
81 Çankaya Fakülteler 6045 29 535 34/534 30 9 90 3+1 180.000 18.000
82 Çankaya Fakülteler 6045 29 535 34/534 30 10 87 3+1 170.000 17.000
83 Çankaya Fakülteler 6045 29 535 34/534 30 11 90 3+1 175.000 17.500
84 Çankaya Fakülteler 6045 29 535 34/534 30 12 90 3+1 180.000 18.000
85 Çankaya Fakülteler 6045 29 535 34/534 30 13 87 3+1 170.000 17.000
86 Çankaya Fakülteler 6045 29 535 34/534 30 14 90 3+1 175.000 17.500
87 Çankaya Fakülteler 6045 29 535 34/534 30 15 90 3+1 175.000 17.500
88 Çankaya Fakülteler 6045 29 535 34/534 30 16 87 3+1 165.000 16.500
89 Çankaya Fakülteler 6045 29 535 34/534 30 17 90 3+1 170.000 17.000
90 Çankaya Murat 7297 9 640 34/640 140 1 79 3+1 140.000 14.000
91 Çankaya Murat 7297 9 640 36/640 140 2 95 3+1 180.000 18.000
92 Çankaya Murat 7297 9 640 21/640 140 3 48 2+1 105.000 10.500
93 Çankaya Murat 7297 9 640 21/640 140 4 47 2+1 105.000 10.500
94 Çankaya Murat 7297 9 640 36/640 140 5 95 3+1 195.000 19.500
95 Çankaya Murat 7297 9 640 34/640 140 6 85 3+1 185.000 18.500
96 Çankaya Murat 7297 9 640 34/640 140 7 84 3+1 185.000 18.500
97 Çankaya Murat 7297 9 640 36/640 140 8 95 3+1 200.000 20.000
98 Çankaya Murat 7297 9 640 34/640 140 9 89 3+1 195.000 19.500
99 Çankaya Murat 7297 9 640 34/640 140 10 87 3+1 195.000 19.500
100 Çankaya Murat 7297 9 640 36/640 140 11 95 3+1 210.000 21.000
101 Çankaya Murat 7297 9 640 34/640 140 12 89 3+1 205.000 20.500
102 Çankaya Murat 7297 9 640 34/640 140 13 75 2+1 185.000 18.500
103 Çankaya Murat 7297 9 640 36/640 140 14 95 3+1 235.000 23.500
104 Çankaya Murat 7297 9 640 36/640 140 15 98 3+1 240.000 24.000
105 Çankaya Murat 7297 9 640 36/640 140 16 96 3+1 240.000 24.000
106 Çankaya Murat 7297 9 640 36/640 140 17 95 3+1 230.000 23.000
107 Çankaya Murat 7297 9 640 36/640 140 18 98 3+1 235.000 23.500
108 Çankaya Murat 7297 9 640 36/640 140 19 96 3+1 235.000 23.500
109 Çankaya Emek 6139 21 784 42/784 4 1 106 3+1 265.000 26.500
110 Çankaya Emek 6139 21 784 42/784 4 2 106 3+1 260.000 26.000
111 Çankaya Emek 6139 21 784 42/784 4 3 106 3+1 310.000 31.000
112 Çankaya Emek 6139 21 784 42/784 4 4 106 3+1 315.000 31.500
113 Çankaya Emek 6139 21 784 42/784 4 5 106 3+1 300.000 30.000
114 Çankaya Emek 6139 21 784 42/784 4 6 106 3+1 295.000 29.500
115 Çankaya Emek 6139 21 784 42/784 4 7 106 3+1 330.000 33.000
116 Çankaya Emek 6139 21 784 42/784 4 8 106 3+1 335.000 33.500
117 Çankaya Emek 6139 21 784 42/784 4 9 106 3+1 315.000 31.500
118 Çankaya Emek 6139 21 784 42/784 4 10 106 3+1 310.000 31.000
119 Çankaya Emek 6139 21 784 42/784 4 11 106 3+1 310.000 31.000
120 Çankaya Emek 6139 21 784 42/784 4 12 106 3+1 315.000 31.500
121 Çankaya Emek 6139 21 784 42/784 4 13 106 3+1 300.000 30.000
122 Çankaya Emek 6139 21 784 42/784 4 14 106 3+1 295.000 29.500
123 Çankaya Ali Fuat Başgil 5212 15 745 100/1490 9 17 120 3+1 315.000 31.500
124 Çankaya Ayrancı 2687 20 981 170/3672 16 1 82 2+1 160.000 16.000
125 Çankaya Ayrancı 2687 20 981 170/3672 16 2 83 2+1 160.000 16.000
126 Çankaya Ayrancı 2687 20 981 190/3672 16 3 112 3+1 220.000 22.000
127 Çankaya Ayrancı 2687 20 981 180/3672 16 4 117 3+1 225.000 22.500
128 Çankaya Ayrancı 2687 20 981 180/3672 16 5 91 2+1 210.000 21.000
129 Çankaya Ayrancı 2687 20 981 190/3672 16 6 110 3+1 255.000 25.500
130 Çankaya Ayrancı 2687 20 981 200/3672 16 7 113 3+1 265.000 26.500
131 Çankaya Ayrancı 2687 20 981 200/3672 16 8 113 3+1 265.000 26.500
132 Çankaya Ayrancı 2687 20 981 200/3672 16 9 113 3+1 265.000 26.500
133 Çankaya Ayrancı 2687 20 981 200/3672 16 11 113 3+1 265.000 26.500
134 Çankaya Ayrancı 2687 20 981 200/3672 16 16 113 3+1 270.000 27.000
135 Çankaya Ayrancı 2687 20 981 200/3672 16 17 113 3+1 270.000 27.000
136 Çankaya Ayrancı 2687 20 981 200/3672 16 18 113 3+1 270.000 27.000
137 Çankaya Ertuğrul Gazi 2984 17 391 2/12 6 4 65 1+1 110.000 11.000
138 Çankaya Emek 6139 24 839 68/1678 10 5 72 2+1 205.000 20.500
139 Çankaya Emek 6139 24 839 86/1678 10 8 90 3+1 250.000 25.000
140 Çankaya Emek 6139 24 839 86/1678 10 9 90 3+1 245.000 24.500
141 Çankaya Emek 6139 24 839 86/1678 10 10 97 3+1 265.000 26.500
142 Çankaya Emek 6139 24 839 86/1678 10 11 96 3+1 270.000 27.000
143 Çankaya Emek 6139 24 839 86/1678 10 12 90 3+1 265.000 26.500
144 Çankaya Emek 6139 24 839 86/1678 10 13 90 3+1 255.000 25.500
145 Çankaya Emek 6139 24 839 86/1678 10 14 97 3+1 280.000 28.000
146 Çankaya Emek 6139 24 839 86/1678 10 15 96 3+1 280.000 28.000
147 Çankaya Emek 6139 24 839 86/1678 10 16 90 3+1 250.000 25.000
148 Çankaya Emek 6139 24 839 86/1678 10 17 90 3+1 245.000 24.500
149 Çankaya Emek 6139 24 839 86/1678 10 18 97 3+1 265.000 26.500
150 Çankaya Emek 6139 24 839 86/1678 10 19 96 3+1 270.000 27.000
151 Çankaya Maltepe 1248 15 584 32/656 36 1 80 3+1 190.000 19.000
152 Çankaya Maltepe 1248 15 584 32/656 36 2 65 2+1 160.000 16.000
153 Çankaya Maltepe 1248 15 584 32/656 36 3 65 2+1 160.000 16.000
154 Çankaya Maltepe 1248 15 584 44/656 36 4 100 3+1 250.000 25.000
155 Çankaya Maltepe 1248 15 584 48/656 36 5 100 3+1 255.000 25.500
156 Çankaya Maltepe 1248 15 584 48/656 36 6 100 3+1 255.000 25.500
157 Çankaya Maltepe 1248 15 584 44/656 36 7 100 3+1 250.000 25.000
158 Çankaya Maltepe 1248 15 584 48/656 36 8 100 3+1 255.000 25.500
159 Çankaya Maltepe 1248 15 584 48/656 36 9 100 3+1 255.000 25.500
160 Çankaya Maltepe 1248 15 584 44/656 36 10 100 3+1 250.000 25.000
161 Çankaya Maltepe 1248 15 584 48/656 36 11 100 3+1 250.000 25.000
162 Çankaya Maltepe 1248 15 584 48/656 36 12 100 3+1 250.000 25.000
163 Çankaya Maltepe 1248 15 584 44/656 36 13 100 3+1 245.000 24.500
164 Çankaya Maltepe 1248 15 584 48/656 36 14 100 3+1 250.000 25.000
165 Çankaya Maltepe 1248 15 584 48/656 36 15 100 3+1 250.000 25.000
166 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-2 1 98 3+1 320.000 32.000
167 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-2 2 98 3+1 320.000 32.000
168 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-2 3 98 3+1 320.000 32.000
169 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-2 4 98 3+1 320.000 32.000
170 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-2 5 98 3+1 320.000 32.000
171 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-2 6 98 3+1 320.000 32.000
172 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-2 7 98 3+1 330.000 33.000
173 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-2 8 98 3+1 330.000 33.000
174 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-2 9 98 3+1 330.000 33.000
175 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-2 10 98 3+1 330.000 33.000
176 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-2 11 98 3+1 340.000 34.000
177 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-2 12 98 3+1 340.000 34.000
178 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-2 13 98 3+1 340.000 34.000
179 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-2 14 98 3+1 340.000 34.000
180 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-2 15 98 3+1 350.000 35.000
181 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-2 16 98 3+1 350.000 35.000
182 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-2 17 98 3+1 350.000 35.000
183 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-2 18 98 3+1 350.000 35.000
184 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-2 19 98 3+1 360.000 36.000
185 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-2 20 98 3+1 360.000 36.000
186 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-2 21 98 3+1 360.000 36.000
187 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-2 22 98 3+1 360.000 36.000
188 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-2 23 98 3+1 370.000 37.000
189 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-2 24 98 3+1 370.000 37.000
190 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-2 25 98 3+1 370.000 37.000
191 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-2 26 98 3+1 370.000 37.000
192 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-2 27 98 3+1 370.000 37.000
193 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-2 28 98 3+1 370.000 37.000
194 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-2 29 98 3+1 360.000 36.000
195 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-2 30 98 3+1 360.000 36.000
196 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-2 31 65 2+1 215.000 21.500
197 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-3 1 98 3+1 320.000 32.000
198 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-3 2 98 3+1 320.000 32.000
199 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-3 3 98 3+1 320.000 32.000
200 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-3 4 98 3+1 320.000 32.000
201 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-3 5 98 3+1 320.000 32.000
202 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-3 6 98 3+1 320.000 32.000
203 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-3 7 98 3+1 330.000 33.000
204 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-3 8 98 3+1 330.000 33.000
205 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-3 9 98 3+1 330.000 33.000
206 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-3 10 98 3+1 330.000 33.000
207 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-3 11 98 3+1 340.000 34.000
208 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-3 12 98 3+1 340.000 34.000
209 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-3 13 98 3+1 340.000 34.000
210 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-3 14 98 3+1 340.000 34.000
211 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-3 15 98 3+1 350.000 35.000
212 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-3 16 98 3+1 350.000 35.000
213 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-3 17 98 3+1 350.000 35.000
214 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-3 18 98 3+1 350.000 35.000
215 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-3 19 98 3+1 360.000 36.000
216 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-3 20 98 3+1 360.000 36.000
217 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-3 21 98 3+1 360.000 36.000
218 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-3 22 98 3+1 360.000 36.000
219 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-3 23 98 3+1 370.000 37.000
220 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-3 24 98 3+1 370.000 37.000
221 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-3 25 98 3+1 370.000 37.000
222 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-3 26 98 3+1 370.000 37.000
223 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-3 27 98 3+1 370.000 37.000
224 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-3 28 98 3+1 370.000 37.000
225 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-3 29 98 3+1 360.000 36.000
226 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-3 30 98 3+1 360.000 36.000
227 Çankaya Emek 7561 12 4.890 120/14800 F-3 31 65 2+1 215.000 21.500
228 Çankaya Emek 6136 25 334 36/334 47 1 66 2+1 160.000 16.000
229 Çankaya Emek 6136 25 334 38/334 47 2 70 2+1 195.000 19.500
230 Çankaya Emek 6136 25 334 46/334 47 3 86 3+1 250.000 25.000
231 Çankaya Emek 6136 25 334 38/334 47 4 70 2+1 205.000 20.500
232 Çankaya Emek 6136 25 334 46/334 47 5 86 3+1 260.000 26.000
233 Çankaya Emek 6136 25 334 38/334 47 6 70 2+1 195.000 19.500
234 Çankaya Emek 6136 25 334 46/334 47 7 86 3+1 250.000 25.000
235 Çankaya Emek 6136 25 334 46/334 47 8 170 DÜKKAN (105 m2 depo,65 m2 dükkan) 315.000 31.500
236 Çankaya Y.Bahçelievler 4300 8 666 78/666 94 1 136 2+1 355.000 35.500
237 Çankaya Y.Bahçelievler 4300 8 666 78/666 94 2 136 2+1 355.000 35.500
238 Çankaya Y.Bahçelievler 4300 8 666 85/666 94 3 166 3+1 455.000 45.500
239 Çankaya Y.Bahçelievler 4300 8 666 85/666 94 4 166 3+1 440.000 44.000
240 Çankaya Y.Bahçelievler 4300 8 666 85/666 94 5 166 3+1 455.000 45.500
241 Çankaya Y.Bahçelievler 4300 8 666 85/666 94 7 166 3+1 455.000 45.500
242 Çankaya Y.Bahçelievler 4300 8 666 85/666 94 8 166 3+1 440.000 44.000
243 Çankaya Y.Bahçelievler 1574 9 352 38/352 3 2 88 2+1 225.000 22.500
244 Çankaya Y.Bahçelievler 1574 9 352 46/352 3 7 92 3+1 255.000 25.500
245 Çankaya Y.Bahçelievler 1574 9 352 46/352 3 8 95 3+1 255.000 25.500
246 Çankaya Y.Bahçelievler 2771 23 347 32/300 22 1 82 2+1 285.000 28.500
247 Çankaya Y.Bahçelievler 2771 23 347 28/300 22 2 82 2+1 270.000 27.000
248 Çankaya Y.Bahçelievler 2771 23 347 32/300 22 3 82 2+1 295.000 29.500
249 Çankaya Y.Bahçelievler 2771 23 347 28/300 22 4 82 2+1 275.000 27.500
250 Çankaya Y.Bahçelievler 2771 23 347 32/300 22 5 82 2+1 295.000 29.500
251 Çankaya Y.Bahçelievler 2771 23 347 28/300 22 6 82 2+1 275.000 27.500
252 Çankaya Y.Bahçelievler 4302 21 600 14/600 38 1 40 1+1 140.000 14.000
253 Çankaya Y.Bahçelievler 4302 21 600 38/600 38 2 82 2+1 250.000 25.000
254 Çankaya Y.Bahçelievler 4302 21 600 38/600 38 3 84 2+1 255.000 25.500
255 Çankaya Y.Bahçelievler 4302 21 600 50/600 38 4 95 3+1 290.000 29.000
256 Çankaya Y.Bahçelievler 4302 21 600 60/600 38 5 106 3+1 330.000 33.000
257 Çankaya Y.Bahçelievler 4302 21 600 60/600 38 6 105 3+1 330.000 33.000
258 Çankaya Y.Bahçelievler 4302 21 600 50/600 38 7 95 3+1 290.000 29.000
259 Çankaya Y.Bahçelievler 4302 21 600 60/600 38 8 106 3+1 330.000 33.000
260 Çankaya Y.Bahçelievler 4302 21 600 60/600 38 9 105 3+1 330.000 33.000
261 Çankaya Y.Bahçelievler 4302 21 600 50/600 38 10 95 3+1 290.000 29.000
262 Çankaya Y.Bahçelievler 4302 21 600 60/600 38 11 106 3+1 330.000 33.000
263 Çankaya Y.Bahçelievler 4302 21 600 60/600 38 12 105 3+1 330.000 33.000
264 Çankaya Y.Bahçelievler 2768 10 528 80/720 8 1 98 2+1 245.000 24.500
265 Çankaya Y.Bahçelievler 2768 10 528 80/720 8 2 93 3+1 280.000 28.000
266 Çankaya Y.Bahçelievler 2768 10 528 80/720 8 3 93 3+1 280.000 28.000
267 Çankaya Y.Bahçelievler 2768 10 528 80/720 8 4 118 3+1 360.000 36.000
268 Çankaya Y.Bahçelievler 2768 10 528 80/720 8 5 118 3+1 360.000 36.000
269 Çankaya Y.Bahçelievler 2768 10 528 80/720 8 6 118 3+1 365.000 36.500
270 Çankaya Y.Bahçelievler 2768 10 528 80/720 8 7 118 3+1 365.000 36.500
271 Çankaya Y.Bahçelievler 2768 10 528 80/720 8 8 118 3+1 365.000 36.500
272 Çankaya Y.Bahçelievler 2768 10 528 80/720 8 9 118 3+1 365.000 36.500
273 Çankaya Küçük Esat 2888 15 539 12/100 125 1 117 3+1 170.000 17.000
274 Çankaya Küçük Esat 2888 15 539 8/100 125 2 85 2+1 140.000 14.000
275 Çankaya Küçük Esat 2888 15 539 2/100 125 3 30 1+0 50.000 5.000
276 Çankaya Küçük Esat 2888 15 539 10/100 125 4 115 3+1 215.000 21.500
277 Çankaya Küçük Esat 2888 15 539 8/100 125 5 97 2+1 185.000 18.500
278 Çankaya Küçük Esat 2888 15 539 8/100 125 6 87 2+1 165.000 16.500
279 Çankaya Küçük Esat 2888 15 539 10/100 125 7 115 3+1 220.000 22.000
280 Çankaya Küçük Esat 2888 15 539 8/100 125 8 97 2+1 195.000 19.500
281 Çankaya Küçük Esat 2888 15 539 8/100 125 9 87 2+1 180.000 18.000
282 Çankaya Küçük Esat 2888 15 539 10/100 125 10 115 3+1 220.000 22.000
283 Çankaya Küçük Esat 2888 15 539 8/100 125 11 97 2+1 195.000 19.500
284 Çankaya Küçük Esat 2888 15 539 8/100 125 12 87 2+1 195.000 19.500
285 Çankaya Y.Bahçelievler 2612 30 22.668 670/160000 61 / B-2 13 95 2+1 315.000 31.500
286 Çankaya Y.Bahçelievler 2757 6 560 56/609 33 6 82 3+1 328.000 32.800
287 Çankaya Y.Bahçelievler 2763 10 610 26/232 24 8 154 4+1 540.000 54.000
288 Çankaya Y.Bahçelievler 2768 3 528 80/720 8 1 98 2+1 245.000 24.500
289 Çankaya Y.Bahçelievler 2768 3 528 80/720 8 2 93 3+1 280.000 28.000
290 Çankaya Y.Bahçelievler 2768 3 528 80/720 8 3 93 3+1 280.000 28.000
291 Çankaya Y.Bahçelievler 2768 3 528 80/720 8 4 118 3+1 360.000 36.000
292 Çankaya Y.Bahçelievler 2768 3 528 80/720 8 5 118 3+1 360.000 36.000
293 Çankaya Y.Bahçelievler 2768 3 528 80/720 8 6 118 3+1 365.000 36.500
294 Çankaya Y.Bahçelievler 2768 3 528 80/720 8 7 118 3+1 365.000 36.500
295 Çankaya Y.Bahçelievler 2768 3 528 80/720 8 8 118 3+1 365.000 36.500
296 Çankaya Y.Bahçelievler 2768 3 528 80/720 8 9 118 3+1 365.000 36.500
297 Çankaya Kocatepe 1067 5 744 250/4200 17 8 173 4+1 340.000 34.000
298 Çankaya Kocatepe 1067 5 744 200/4200 17 12 125 3+1 250.000 25.000
299 Çankaya Kocatepe 1067 5 744 200/4200 17 9 125 3+1 250.000 25.000
300 Çankaya Korkut Reis 1155 1 571 13/416 2 15 127 3+1 290.000 29.000
301 Çankaya Korkut Reis 1155 1 571 16/416 2 20 154 3+1 345.000 34.500
302 Çankaya Korkut Reis 1156 24 285 24/285 45 7 75 3+1 160.000 16.000
303 Çankaya Küçük Esat 2898 27 1.187 47480/854640 62 9 120 3+1 240.000 24.000
304 Çankaya Küçük Esat 2898 27 1.187 47480/854640 62 10 120 3+1 240.000 24.000
305 Çankaya Küçük Esat 2902 28 500 25/630 106 3 50 1+1 85.000 8.500
306 Çankaya Küçük Esat 5248 8 621 40/621 52 1 106 3+1 195.000 19.500
307 Çankaya Küçük Esat 5248 8 621 40/621 52 2 106 3+1 200.000 20.000
308 Çankaya Küçük Esat 5248 8 621 40/621 52 3 103 3+1 195.000 19.500
309 Çankaya Küçük Esat 5248 8 621 40/621 52 4 106 3+1 235.000 23.500
310 Çankaya Küçük Esat 5248 8 621 40/621 52 5 106 3+1 240.000 24.000
311 Çankaya Küçük Esat 5248 8 621 40/621 52 6 103 3+1 235.000 23.500
312 Çankaya Küçük Esat 5248 8 621 40/621 52 7 106 3+1 250.000 25.000
313 Çankaya Küçük Esat 5248 8 621 40/621 52 8 106 3+1 260.000 26.000
314 Çankaya Küçük Esat 5248 8 621 40/621 52 9 103 3+1 255.000 25.500
315 Çankaya Küçük Esat 5248 8 621 40/621 52 10 106 3+1 235.000 23.500
316 Çankaya Küçük Esat 5248 8 621 40/621 52 11 106 3+1 240.000 24.000
317 Çankaya Küçük Esat 5248 8 621 40/621 52 12 103 3+1 235.000 23.500
318 Çankaya Maltepe 1191 20 864 420/9900 65 4 120 3+1 240.000 24.000
319 Çankaya Maltepe 1191 25 746 40/1000 55 17 110 3+1 215.000 21.500
320 Çankaya Maltepe 1245 13 651 48/702 7 11 98 3+1 250.000 25.000
321 Çankaya Sağlık 1042 9 500 28/460 1 13 98 2+1 195.000 19.500
322 Çankaya Barboros 2528 24 456 146/1460 63 5 85 3+1 270.000 27.000
323 Çankaya Barboros 2528 24 456 146/1460 63 6 88 3+1 280.000 28.000
324 Çankaya Maltepe 1192 25 740 80/1480 19 1 70 2+1 160.000 16.000
325 Çankaya Maltepe 1192 25 740 96/1480 19 2 85 3+1 200.000 20.000
326 Çankaya Maltepe 1192 25 740 88/1480 19 3 70 2+1 165.000 16.500
327 Çankaya Maltepe 1192 25 740 104/1480 19 4 100 3+1 250.000 25.000
328 Çankaya Maltepe 1192 25 740 104/1480 19 5 100 3+1 250.000 25.000
329 Çankaya Maltepe 1192 25 740 96/1480 19 6 85 3+1 215.000 21.500
330 Çankaya Maltepe 1192 25 740 104/1480 19 7 100 3+1 255.000 25.500
331 Çankaya Maltepe 1192 25 740 104/1480 19 8 100 3+1 255.000 25.500
332 Çankaya Maltepe 1192 25 740 96/1480 19 9 85 3+1 215.000 21.500
333 Çankaya Maltepe 1192 25 740 104/1480 19 10 100 3+1 250.000 25.000
334 Çankaya Maltepe 1192 25 740 104/1480 19 11 100 3+1 250.000 25.000
335 Çankaya Maltepe 1192 25 740 96/1480 19 12 85 3+1 215.000 21.500
336 Çankaya Maltepe 1192 25 740 104/1480 19 13 100 3+1 250.000 25.000
337 Çankaya Maltepe 1192 25 740 104/1480 19 14 100 3+1 250.000 25.000
338 Çankaya Maltepe 1192 25 740 96/1480 19 15 85 3+1 210.000 21.000
339 Çankaya Maltepe 1194 2 720 48/720 22 1 103 3+1 245.000 24.500
340 Çankaya Maltepe 1194 2 720 48/720 22 2 100 3+1 235.000 23.500
341 Çankaya Maltepe 1194 2 720 52/720 22 3 100 3+1 250.000 25.000
342 Çankaya Maltepe 1194 2 720 52/720 22 4 100 3+1 250.000 25.000
343 Çankaya Maltepe 1194 2 720 52/720 22 5 100 3+1 250.000 25.000
344 Çankaya Maltepe 1194 2 720 52/720 22 6 100 3+1 250.000 25.000
345 Çankaya Maltepe 1194 2 720 52/720 22 7 100 3+1 250.000 25.000
346 Çankaya Maltepe 1194 2 720 52/720 22 8 100 3+1 250.000 25.000
347 Çankaya Maltepe 1194 2 720 52/720 22 9 100 3+1 250.000 25.000
348 Çankaya Maltepe 1194 2 720 52/720 22 10 100 3+1 250.000 25.000
349 Çankaya Maltepe 1194 2 720 52/720 22 11 100 3+1 250.000 25.000
350 Çankaya Maltepe 1194 2 720 52/720 22 12 100 3+1 245.000 24.500
351 Çankaya Maltepe 1194 2 720 52/720 22 13 100 3+1 245.000 24.500
352 Çankaya Maltepe 1194 2 720 52/720 22 14 100 3+1 245.000 24.500
353 Çankaya Topraklık 5584 15 392 100/588 5 5 92 2+1 155.000 15.500
354 Çankaya İncesu 8136 13 668 2/18 22 6 88 3+1 150.000 15.000
355 Çankaya İncesu 8136 26 479 40/960 9 5 43 1+1 70.000 7.000
356 Çankaya Kazım Özalp 5439 10 697 90/906 3 2 103 3+1 195.000 19.500
357 Çankaya Kazım Özalp 5439 10 697 60/906 3 4 65 2+1 150.000 15.000
358 Çankaya Kazım Özalp 5439 10 697 66/906 3 5 83 2+1 190.000 19.000
359 Çankaya Kazım Özalp 5439 10 697 100/906 3 10 110 3+1 280.000 28.000
360 Çankaya Kazım Özalp 5439 10 697 75/906 3 11 83 2+1 205.000 20.500
361 Çankaya Mebusevleri 4265 5 716 25/750 39 1 85 2+1 235.000 23.500
362 Çankaya Murat 5697 6 1.088 56/1088 33 1 52 1+1 85.000 8.500
363 Çankaya Murat 5697 6 1.088 56/1088 33 2 54 1+1 85.000 8.500
364 Çankaya Murat 5697 6 1.088 58/1088 33 3 75 3+1 110.000 11.000
365 Çankaya Murat 5697 6 1.088 58/1088 33 4 95 3+1 150.000 15.000
366 Çankaya Murat 5697 6 1.088 56/1088 33 5 94 3+1 150.000 15.000
367 Çankaya Murat 5697 6 1.088 56/1088 33 6 77 3+1 115.000 11.500
368 Çankaya Murat 5697 6 1.088 56/1088 33 7 73 2+1 125.000 12.500
369 Çankaya Murat 5697 6 1.088 60/1088 33 8 80 3+1 135.000 13.500
370 Çankaya Murat 5697 6 1.088 60/1088 33 9 95 3+1 170.000 17.000
371 Çankaya Murat 5697 6 1.088 60/1088 33 10 93 3+1 165.000 16.500
372 Çankaya Murat 5697 6 1.088 64/1088 33 11 93 3+1 180.000 18.000
373 Çankaya Murat 5697 6 1.088 64/1088 33 12 95 3+1 185.000 18.500
374 Çankaya Murat 5697 6 1.088 64/1088 33 13 93 3+1 170.000 17.000
375 Çankaya Murat 5697 6 1.088 64/1088 33 14 96 3+1 175.000 17.500
376 Çankaya Murat 5697 6 1.088 64/1088 33 15 93 3+1 180.000 18.000
377 Çankaya Murat 5697 6 1.088 64/1088 33 16 95 3+1 185.000 18.500
378 Çankaya Murat 5697 6 1.088 64/1088 33 17 93 3+1 170.000 17.000
379 Çankaya Murat 5697 6 1.088 64/1088 33 18 96 3+1 175.000 17.500
380 Çankaya Cebeci 2883 3 523,75 20/524 21 1 53 2+1 100.000 10.000
381 Çankaya Cebeci 2883 3 523,75 18/524 21 2 55 2+1 105.000 10.500
382 Çankaya Cebeci 2883 3 523,75 24/524 21 3 63 2+1 115.000 11.500
383 Çankaya Cebeci 2883 3 523,75 24/524 21 4 60 2+1 115.000 11.500
384 Çankaya Cebeci 2883 3 523,75 26/524 21 5 60 2+1 135.000 13.500
385 Çankaya Cebeci 2883 3 523,75 26/524 21 6 60 2+1 135.000 13.500
386 Çankaya Cebeci 2883 3 523,75 26/524 21 7 60 2+1 135.000 13.500
387 Çankaya Cebeci 2883 3 523,75 30/524 21 8 70 3+1 160.000 16.000
388 Çankaya Cebeci 2883 3 523,75 30/524 21 9 80 3+1 190.000 19.000
389 Çankaya Cebeci 2883 3 523,75 30/524 21 10 80 3+1 190.000 19.000
390 Çankaya Cebeci 2883 3 523,75 30/524 21 11 70 3+1 160.000 16.000
391 Çankaya Cebeci 2883 3 523,75 30/524 21 12 80 3+1 190.000 19.000
392 Çankaya Cebeci 2883 3 523,75 30/524 21 13 80 3+1 190.000 19.000
393 Çankaya Cebeci 2883 3 523,75 30/524 21 14 70 3+1 160.000 16.000
394 Çankaya Cebeci 2883 3 523,75 30/524 21 15 80 3+1 185.000 18.500
395 Çankaya Cebeci 2883 3 523,75 30/524 21 16 80 3+1 185.000 18.500
396 Çankaya Cebeci 2883 3 523,75 30/524 21 17 70 3+1 160.000 16.000
397 Çankaya Cebeci 2883 3 523,75 30/524 21 18 80 3+1 180.000 18.000
398 Çankaya Cebeci 2883 3 523,75 30/524 21 19 80 3+1 180.000 18.000