İmarhaber

Ankara Emniyet Müdürlüğü Ömrünü Tamamlamış Araçlarını Satıyor

Ankara Emniyet Müdürlüğü Ömrünü Tamamlamış Araçlarını Satıyor
Google News
23 Eylül 2018 - 11:04

Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne ait ekonomik ömrünü tamamlamış 251 adet muhtelif model ve markadaki taşıt mübadele usulüyle satılacak.

 

İhale, Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri İle Hizmet Satışına Dair 4645 Sayılı Kanuna bağlı olarak, 22 Ekim 2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin 38’inci maddesi kapsamında yapılacak.

Muhtelif cins ve modeldeki 94 adet binek oto, 114 adet kamyonet, 2 adet otobüs, 24 adet motosiklet, 10 adet minibüs ile 7 adet kamyondan olmak üzere toplam 251 aracın satışı yapılarak mübadele karşılığında 1 adet otomobil, 41 adet kamyonet ve 23 adet kağıt imha makinesi alınacak.
İhale, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü İhale Salonu, Gazi Mah. Konya Yolu Üzeri Yenimahalle/Ankara adresinde 17 Ekim 2018 tarihinde saat:14.30’da gerçekleştirilecek.

Ekonomik Ömrünü tamamlamış Ek-1’de yer alan değişik Cins ve Modeldeki 94 Adet Binek Oto, 114 Adet Kamyonet, 2 Adet Otobüs, 24 Adet Motosiklet, 10 Adet Minibüs ile 7 adet Kamyondan olmak üzere toplam 251 (İkiyüzellibir) araçtır. Şartnameyi Ankara İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü İhale Biriminde ücretsiz görebilirler.

1-) 1 (bir) adet 2018 Model Volswagen Passat 1.4 TSI 125 PS trendline marka otomatik vites, benzinli, siyah renk standart avadanlıkları ile birlikte teslim edilecektir.
2-) 41 (kırkbir) adet 2018 Model Peugeot Partner Tepee Active kamyonet 1.6. Blue HDI 100 hp beyaz renk ve arka çift açılır kapı ile standart avadanlıkları ile birlikte teslim edilecektir.
3-) 23 (yirmiüç) adet Cobra Marka Kağıt İmha Makinesi +1SS4 model, cd kesme özelliği olacak, 39X30X59 cm ebatlarında olacaktır

Alınacak malzemelerin hepsi sıfır, ambalajlı olanlar ise orijinal ambalajında verilecek, en az 2 yıl garantili olacaktır. Alınacak malzemeler de herhangi bir kampanya bulunması durumunda idare kampanyadan direk olarak yararlanacaktır.

Pey artırımı olarak; Pey artırımı (4) dört’er adet yine aynı özelliklere sahip Kağıt İmha Makinesi istenecek olup, pey artırımı (54) adet kağıt imha makinesi olduğunda yine aynı özelliklere sahip (1) adet kamyonet tipi Peugeot Partner Tepee marka taşıt alınacak olup, artırımlar bunun üzerinden devam edecektir.4’ün katından kalan kağıt kıyma makinesi de idareye teslim edilecektir.

5- Mübadele karşılığında verilecek malın teknik özellikleri
Ek-1’de özellikleri belirtilen alan değişik Cins ve Modeldeki 94 Adet Binek Oto, 114 Adet Kamyonet, 2 Adet Otobüs, 24 Adet Motosiklet, 10 Adet Minibüs ile 7 adet Kamyondan olmak üzere toplam 251 (İkiyüzellibir) araçtır.

6-Tahmin edilen bedel
Bu mübadelede idare tarafından verilecek malın tahmini bedeli 4.051.633,75 TL (DörtmilyonellibirbinaltıyüzotuzüçTürkLirasıYetmişbeşKrş), idaremize teslim edilecek malın tahmini bedeli 4.052.788,91 (DörtmilyonelliikibinyediyüzseksenTLDoksanbirKrş) olarak belirlenmiştir.

7-Geçici teminat
Mübadeleye katılacaklar mala ait tahmin edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi 14/02/2019 olacaktır.

8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü, Satınalma Büro Amirliği İhale Birimine adresine elden teslim edilecek ve zarfların alınıp tekliflerin okunmasından sonra açık artırma usulü yapılacaktır. Teklifler ihale komisyonu önünde sözlü verilecek ve açık artırım formu imzalanacaktır.

9-Taşınır malların yerinde görülmesi
Mübadele konusu verilecek mallar, mübadele ilan tarihinden itibaren ve mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar, mesai günlerinde 09:00-16:30 saatleri arasında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Ulaştırma Şube Müdürlüğü Araç Sevk Büro Amirliği Sahası, Bağdat Caddesi No:120 Ostim /ANKARA adresinde görülebilir.

10-Mübadeleye katılabilme şartları
Mübadeleye katılabilme şartları
MADDE 7- Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;
a) Şartname Ekindeki Teklif mektubunu,
b) Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin % 3’ü oranındaki geçici teminatı, Geçici Teminat Mektubu dışında geçici teminat verecekler Ankara İli Saymanlık ve Muhasebe Müdürlüklerinin veznesine yatırıldığını gösteren alındı makbuzları,
c) Mübadele tarihinden önce ki altı aylık süre içerisinde alınmış Tebligat adresini gösterir belgeyi,
d) 1-Gerçek Kişiler Kimliklerini belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi(nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)ibraz edeceklerdir.
2- Tüzel Kişiler, ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi sunacaklardır.(2018 yılına ait)
e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
1- Tüzel kişi olması halinde son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesini
f) Savcılıktan alınmış adli sicil kaydı belgesi,(3713 sayılı Terörle Mücadele Kanuna Kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair.)
g) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini,
h-) İş ortaklığı girilmesi durumunda, şartname ekinde yer alan formu sunmaları zorunludur.

11- Mübadele dokümanı (Şartnameler) idarenin adresinde görülebilir ve 50,00-TL (ElliTürk Lirası) karşılığı İhale Dokümanı Satış Bedelinin, Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne, yatırıldığına dair makbuzun; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü, İhale Masasına ibraz edilmesiyle doküman buradan satın alınabilecektir.

12-Sözleşmesinin imzalanması
Mübadele kararlarının onaylanıp istekliye bildirilmesini müteakip aşağıdaki hususlara uyulur:
12.1. İstekli, onaylanan mübadele kararının tebliğinden itibaren onbeş gün içinde, ilgili mevzuatına göre ödenmesi gereken açık artırım sonucunda en son geçerli teklif üzerinden hesaplanacak tahmini bedel üzerinden her çeşit vergi, resim, harç, tellaliye ve sair giderleri mübadeleyi yapan idarenin muhasebe birimine yatırdıktan ve alınacak malın bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6’sı oranındaki kesin teminatı idareye tesliminden sonra sözleşmeyi imzalamak zorundadır.
12.2. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın mübadele bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir.
12-3 Sözleşme yapma süresi içinde Şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve teminat yatırılması gerekmez.

13-Verilen teklifler geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

14-Konsorsiyum olarak mübadeleye teklif verilemez.

15-İdare Mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

ARAÇ LİSTESİ

S.N. RESMİ PLAKA MARKASI TİPİ CİNSİ MODEL KM’si SON.MUA. DURUMU

1 06A1828 ISUZU MDS7S K.otobüs 2001 216400 21.11.2015 HEK
2 06A0227 Fiat YENİ COMBİ Kamyonet 2008 378339 26.01.2016 HEK
3 06A1525 Ford Connect Kamyonet 2011 —- 17.12.2016 HEK
4 06A1908 Ford TRANSİT MİNİBÜS 2002 457479 26.11.2016 HEK
5 06A1711 HYUNDAI ACCENT ERA Binek 2000 558087 07.11.2016 HEK
6 06A0471 TOFAŞ-FİAT LİNEA Binek 2008 248014 19.03.2016 HEK
7 06A0594 FORD CONNECT Kamyonet 2008 421895 08.10.2016 HEK
8 06A0317 TOFAŞ-FİAT LİNEA Binek 2008 258127 23.03.2018 HEK
9 06A0831 HYUNDAI ACCENT ADMİRA Binek 2005 251529 07.11.2018 HEK
10 06A1594 FORD CONNECT Kamyonet 2012 —- 03.03.2017 HEK
11 06A0979 RENAULT MEGANE II Binek 2006 297319 14.11.2018 HEK
12 06A2607 TOFAŞ-FİAT PALİO Binek 2007 295671 12.11.2016 HEK
13 06A2020 FORD CONNECT Kamyonet 2003 —- 23.11.2015 HEK
14 06A0115 HONDA XL1000VARADORE Motosiklet 2007 —- 04.11.2017 HEK
15 06A0523 FORD CONNECT Kamyonet 2008 —– 25.10.2014 HEK
16 06A2212 HONDA XL1000VARADORE Motosiklet 2006 —– 05.09.2018 HEK
17 06A1299 B.M.W R1100GS Motosiklet 1995 —- 23.10.2017 HEK
18 06A0902 B.M.W F650GS Motosiklet 2006 —- 13.11.2017 HEK
19 06A1326 B.M.W R1100RT Motosiklet 2004 67553 10.01.2017 HEK
20 06A0129 HONDA XL1000VARADORE Motosiklet 2007 —– 04.11.2017 HEK
21 06A0116 HONDA XL1000VARADORE Motosiklet 2007 —- 17.10.2017 HEK
22 06A0110 HONDA XL1000VARADORE Motosiklet 2007 —- 04.11.2017 HEK
23 06A0106 HONDA XL1000VARADORE Motosiklet 2007 —- 06.11.2017 HEK
24 06A1686 B.M.W R1100GS Motosiklet 1999 —- 23.10.2017 HEK
25 06A1687 B.M.W R1100GS Motosiklet 1999 —- 06.11.2017 HEK
26 06A2209 HONDA XL1000VARADORE Motosiklet 2006 —– 09.12.2017 HEK
27 06A1736 B.M.W R1100RT Motosiklet 2000 188814 11.11.2017 HEK
28 06A0875 RENAULT MEGANE II Binek 2005 —- 14.12.2018 HEK
29 06A1397 FORD CONNECT Kamyonet 2011 —– 13.10.2017 HEK
30 06A0268 FORD TRANSİT CONNET Kamyonet 2007 —- 02.12.2017 HEK
31 06A1022 HYUNDAI ACCENT ERA 1.6 CVVT Binek 2008 360996 21.11.2017 HEK
32 06A0525 FORD CONNECT Kamyonet 2008 —– 31.10.2018 HEK
33 06A1688 B.M.W R1100GS Motosiklet 1999 37834 23.10.2017 HEK
34 06A2197 FORD TRANSİT Minibüs 1999 243249 01.07.2017 HEK
35 06A0557 RENAULT MEGANE II Binek 2009 499170 17.07.2018 HEK
36 06A1867 RENAULT MEGANE Binek 2002 —- 21.04.2018 HEK
37 06A0815 FORD CONNECT Kamyonet 2007 498712 04.09.2016 HEK
38 06A1420 FORD CONNECT Kamyonet 2011 346346 05.09.2017 HEK
39 06A1426 FORD CONNECT Kamyonet 2011 —– 13.07.2018 HEK
40 06A0710 HYUNDAI ACCENT ADMİRA Binek 2005 231281 18.10.2018 HEK
41 06A0176 FORD CONNECT Kamyonet 2011 359820 19.12.2017 HEK
42 06A0111 FORD TRANSİT PANELVAN Kamyonet 2004 —- 10.06.2018 HEK
43 06A0656 FORD CONNECT Kamyonet 2008 415587 22.04.2017 HEK
44 06A1073 HYUNDAI ACCENT ERA Binek 2010 423260 24.04.2019 HEK
45 06A2039 HYUNDAI ACCENT ERA 1.6 CVVT Binek 2008 404594 28.06.2019 HEK
46 06A1807 TOYOTA COROLLA Binek 2001 361266 08.11.2018 HEK
47 06A1346 TOFAŞ-FİAT LİNEA Binek 2011 534729 12.08.2017 HEK
48 06A1351 TOFAŞ-FİAT LİNEA Binek 2011 —– 12.08.2017 HEK
49 06A1375 FORD CONNECT Kamyonet 2011 310145 11.10.2017 HEK
50 06A1473 FORD CONNECT Kamyonet 2013 —- 02.07.2016 HEK
51 06A1574 RENAULT TOROS Binek 2000 79200 20.10.2018 HEK
52 06A0304 TOFAŞ-FİAT DOBLO CARGO Kamyonet 2009 292460 09.05.2017 HEK
53 06A0816 FORD CONNECT Kamyonet 2012 327083 30.06.2018 HEK
54 06A0472 RENAULT MEGANE II Binek 2009 418308 10.07.2017 HEK
55 06A0291 FORD TRANSİT CONNET Kamyonet 2010 342978 07.10.2017 HEK
56 06A1465 HYUNDAI ACCENT ERA Binek 1999 —- 17.12.2009 HEK
57 06A2025 FORD TRANSİT CONNET Kamyonet 2007 —- 07.11.2016 HEK
58 06A1586 FORD TRANSİT CONNET Kamyonet 2012 275029 20.05.2018 HEK
59 06A0716 TOFAŞ-FİAT DOBLO CARGO Kamyonet 2007 438200 13.10.2018 HEK
60 06A0006 HYUNDAI ACCENT ERA Binek 2010 —- 20.03.2017 HEK
61 06A0807 HYUNDAI ACCENT ERA 1.6 CVVT Binek 2008 384262 30.05.2018 HEK
62 06A1782 TOFAŞ-FİAT MAREA Binek 2001 466948 19.11.2018 HEK
63 06A0049 FORD TRANSİT CONNET Kamyonet 2008 —- 14.11.2017 HEK
64 06A1596 FORD TRANSİT Kamyonet 2008 228249 04.12.2017 HEK
65 06A1640 FORD CONNECT Kamyonet 2012 335141 23.06.2018 HEK
66 06A0570 FORD CONNECT Kamyonet 2008 371601 10.11.2017 HEK
67 06A0925 TOFAŞ-FİAT DOBLO CARGO Kamyonet 2006 139747 02.12.2017 HEK
68 06A0931 TOFAŞ-FİAT DOBLO CARGO Kamyonet 2006 170210 23.11.2017 HEK
69 06A0292 TOFAŞ-FİAT DOBLO COMBİ Kamyonet 2009 201739 22.03.2018 HEK
70 06A0283 RENAULT MEGANE Binek 2003 313419 31.10.2018 HEK
71 06A1588 FORD CONNECT Kamyonet 2012 306162 11.12.2017 HEK
72 06A0572 TOFAŞ-FİAT DOBLO CARGO Kamyonet 2007 339414 19.10.2018 HEK
73 06A0693 TOFAŞ-FİAT DOBLO CARGO Kamyonet 2007 362656 07.11.2017 HEK
74 06A0310 RENAULT MASTER Kamyonet 2002 293853 10.10.2015 HEK
75 06A0045 TOFAŞ-FİAT LİNEA Binek 2008 302537 13.07.2018 HEK
76 06A0551 FORD CONNECT Kamyonet 2008 310446 21.11.2017 HEK
77 06A0733 RENAULT MEGANE II Binek 2004 254340 28.08.2014 HEK
78 06A0668 TOFAŞ-FİAT DOBLO COMBİ Kamyonet 2009 329903 27.07.2018 HEK
79 06A2033 FORD TRANSİT CONNET Kamyonet 2007 317219 26.01.2018 HEK
80 06A1358 FORD CONNECT Kamyonet 2011 423532 22.08.2017 HEK
81 06A2050 TOFAŞ-FİAT DOBLO Kamyonet 2008 —- 26.04.2018 HEK
82 06A0521 FORD CONNECT Kamyonet 2008 495190 25.10.2018 HEK
83 06A0279 TOFAŞ-FİAT DOBLO COMBİ Binek 2008 —- 13.11.2017 HEK
84 06A1055 TOFAŞ-FİAT ALBEA Binek 2006 91343 20.12.2018 HEK
85 06A0376 HYUNDAI ACCENT ERA Binek 2009 434718 07.04.2019 HEK
86 06A1774 RENAULT EUROPA Binek 2001 352083 17.10.2018 HEK
87 06A0040 RENAULT CLİO Binek 2007 — 17.12.2018 HEK
88 06A0294 TOFAŞ-FİAT ALBEA Binek 2008 344833 19.02.2018 HEK
89 06A0121 TOFAŞ-FİAT DOBLO COMBİ Kamyonet 2008 298777 09.05.2018 HEK
90 06A0553 FORD CONNECT Kamyonet 2008 343906 31.05.2018 HEK
91 06A1870 HYUNDAI ACCENT ERA 1.6 CVVT Binek 2008 272357 11.05.2018 HEK
92 06A0473 TOFAŞ-FİAT LİNEA Binek 2008 362290 21.07.2018 HEK
93 06A0275 FORD TRANSİT CONNET Kamyonet 2010 420692 27.10.2017 HEK
94 06A0562 FORD CONNECT Kamyonet 2008 361970 10.10.2018 HEK
95 06A0874 HYUNDAI ACCENT ERA 1.6 CVVT Binek 2008 423103 19.04.2018 HEK
96 06A1803 TOYOTA COROLLA Binek 2001 470000 18.10.2018 HEK
97 06A1374 FORD CONNECT Kamyonet 2011 —- 22.08.2017 HEK
98 06A1377 FORD CONNECT Kamyonet 2011 311402 24.08.2017 HEK
99 06A1395 FORD CONNECT Kamyonet 2011 302474 08.09.2016 HEK
100 06A1755 ISUZU MD 27 L K.Otobüs 2001 —- 18.11.2017 HEK
101 06A0419 RENAULT MEGANE II Binek 2004 —- 17.11.2018 HEK
102 06A1266 FORD TRANSİT Kamyonet 2008 436973 23.10.2017 HEK
103 06A1695 FORD TRANSİT Minibüs 2000 265486 13.07.2018 HEK
104 06A0651 HYUNDAI ACCENT ERA 1.4 START Binek 2010 415409 11.01.2018 HEK
105 06A2761 FORD TRANSİT Minibüs 2000 —– 13.05.2018 HEK
106 06A0414 FORD CONNECT Kamyonet 2005 359600 05.05.2018 HEK
107 06A0051 FORD CONNECT Kamyonet 2011 380092 18.10.2018 HEK
108 06A0494 HYUNDAI ACCENT ERA Binek 2007 344635 07.11.2018 HEK
109 06A0867 HYUNDAI ACCENT ERA 1.6 CVVT Binek 2008 288428 30.04.2018 HEK
110 06A0323 TOFAŞ-FİAT LİNEA Binek 2008 279050 17.03.2018 HEK
111 06A2030 FORD TRANSİT CONNET Kamyonet 2007 285194 27.01.2018 HEK
112 06A0466 TOYOTA COROLLA Binek 2005 445100 10.11.2018 HEK
113 06A2759 HYUNDAI ACCENT ERA Binek 2000 —- 03.11.2018 HEK
114 06A2760 FORD TRANSİT Minibüs 2004 113304 03.05.2018 HEK
115 06A1721 FORD TRANSİT Minibüs 1999 478284 03.05.2018 HEK
116 06A0817 TOFAŞ-FİAT DOBLO COMBİ Kamyonet 2010 334736 28.04.2018 HEK
117 06A0969 RENAULT MEGANE II Binek 2006 —– 08.12.2018 HEK
118 06A0653 HYUNDAI ACCENT ERA Binek 2005 156992 07.11.2018 HEK
119 06A0555 FORD CONNECT Kamyonet 2008 322252 09.10.2017 HEK
120 06A2031 FORD TRANSİT CONNET Kamyonet 2007 335830 07.11.2018 HEK
121 06A1147 FORD TRANSİT Kamyonet 2008 329287 16.12.2015 HEK
122 06A1288 FORD CONNECT Kamyonet 2010 311912 02.11.2018 HEK
123 06A1654 RENAULT KANGO Kamyonet 2000 304520 11.11.2015 HEK
124 06A0487 RENAULT MEGANE II Binek 2009 —- 25.07.2017 HEK
125 06A1545 FORD TRANSİT CONNET Kamyonet 2009 396400 06.10.2018 HEK
126 06A1292 RENAULT MEGANE II Binek 2004 —– 03.05.2018 HEK
127 06A0968 HYUNDAI ACCENT ADMİRA Binek 2006 22500 26.11.2018 HEK
128 06A0004 FORD CONNECT Kamyonet 2011 322397 23.01.2018 HEK
129 06A0707 FORD CONNECT Kamyonet 2008 431706 05.10.2018 HEK
130 06A0533 FORD CONNECT Kamyonet 2008 330765 15.11.2018 HEK
131 06A0654 FORD CONNECT Kamyonet 2008 430000 05.10.2018 HEK
132 06A0958 HYUNDAI ACCENT ERA 1.6 CVVT Binek 2008 628529 11.07.2018 HEK
133 06A0802 HYUNDAI ACCENT ERA 1.6 CVVT Binek 2008 455362 25.04.2018 HEK
134 06A1320 FORD CONNECT Kamyonet 2012 366264 03.10.2018 HEK
135 06A1856 RENAULT MEGANE Binek 2002 363039 21.11.2018 HEK
136 06A0181 RENAULT MEGANE II Binek 2004 368785 17.12.2018 HEK
137 06A0404 RENAULT MEGANE II Binek 2004 750840 07.11.2018 HEK
138 06A1259 TOFAŞ-FİAT DOBLO Kamyonet 2006 347792 17.12.2018 HEK
139 06A0717 HYUNDAI ACCENT ERA Binek 2008 311000 05.10.2018 HEK
140 06A1474 FORD CONNECT Kamyonet 2013 223973 21.06.2018 HEK
141 06A1609 FORD CONNECT Kamyonet 2012 330051 13.01.2018 HEK
142 06A0552 HYUNDAI ACCENT ERA 1.6 CVVT Binek 2010 412011 05.07.2019 HEK
143 06A0880 TOFAŞ-FİAT ALBEA Binek 2005 310991 07.01.2014 HEK
144 06A0616 TOFAŞ-FİAT DOBLO COMBİ Kamyonet 2009 254736 24.10.2016 HEK
145 06A0617 TOFAŞ-FİAT DOBLO COMBİ Kamyonet 2009 —- 21.09.2017 HEK
146 06A0584 HYUNDAI ACCENT ERA Binek 2007 202887 07.11.2018 HEK
147 06A0832 FORD CONNECT Kamyonet 2007 374577 14.08.2018 HEK
148 06A1432 FORD CONNECT Kamyonet 2011 291508 05.10.2017 HEK
149 06A1440 FORD CONNECT Kamyonet 2011 422750 05.09.2017 HEK
150 06A1454 FORD CONNECT Kamyonet 2011 396330 01.09.2017 HEK
151 06A1456 FORD CONNECT Kamyonet 2011 255803 21.10.2017 HEK
152 06A1513 FORD TRANSİT CONNET Kamyonet 2011 363420 29.12.2017 HEK
153 06A0687 FORD CONNECT Kamyonet 2008 408634 10.11.2015 HEK
154 06A0534 FORD CONNECT Kamyonet 2008 305659 23.01.2018 HEK
155 06A0596 FORD CONNECT Kamyonet 2008 401873 28.11.2018 HEK
156 06A1009 HYUNDAI ACCENT ERA 1.6 CVVT Binek 2008 266184 07.11.2018 HEK
157 06A2040 HYUNDAI ACCENT ERA 1.6 CVVT Binek 2008 301104 22.12.2018 HEK
158 06A1264 TOYOTA COROLLA Binek 2004 359718 09.05.2018 HEK
159 06A1126 B.M.W R1200GS Motosiklet 2006 89542 13.11.2019 HEK
160 06A0852 FORD TRANSİT CONNET Kamyonet 2007 398625 08.12.2018 HEK
161 06A0627 RENAULT CLİO SEYMBOL Binek 2005 442049 09.11.2018 HEK
162 06A0353 FORD CONNECT Kamyonet 2011 354950 14.07.2018 HEK
163 06A0528 TOFAŞ-FİAT DOBLO CARGO Kamyonet 2007 —– 17.10.2017 HEK
164 06A0705 TOFAŞ-FİAT DOBLO CARGO Kamyonet 2007 245199 27.01.2018 HEK
165 06A0588 FORD CONNECT Kamyonet 2008 439619 19.10.2017 HEK
166 06A0368 TOFAŞ-FİAT LİNEA Binek 2008 309201 19.03.2018 HEK
167 06A0400 TOFAŞ-FİAT LİNEA Binek 2008 312319 07.04.2018 HEK
168 06A0884 HYUNDAI ACCENT ERA 1.6 CVVT Binek 2008 432168 20.04.2018 HEK
169 06A0756 TOFAŞ-FİAT DOBLO COMBİ Kamyonet 2007 349253 23.02.2018 HEK
170 06A1150 B.M.W R1200GS Motosiklet 2006 59824 16.11.2019 HEK
171 06A1058 IVECO 85.12 Kamyon(Çekici) 1993 404032 12.10.2018 HEK
172 06A1059 IVECO 85.12 Kamyon(Çekici) 1993 342939 19.10.2018 HEK
173 06A0250 RENAULT CLİO SEYMBOL Binek 2009 —- 23.09.2017 HEK
174 06A0646 RENAULT CLİO SEYMBOL Binek 2005 365200 24.01.2019 HEK
175 06A0350 FORD CONNECT Kamyonet 2011 246874 18.12.2017 HEK
176 06A0935 TOFAŞ-FİAT DOBLO CARGO Kamyonet 2007 —– 16.12.2017 HEK
177 06A0918 HYUNDAI ACCENT ERA 1.6 CVVT Binek 2008 632828 26.04.2018 HEK
178 06A0784 FORD CONNECT Kamyonet 2007 230000 19.12.2017 HEK
179 06A0333 HYUNDAI STAREX Kamyonet 2007 305519 01.11.2018 HEK
180 06A1290 FORD CONNECT Kamyonet 2010 316723 02.05.2018 HEK
181 06A0638 RENAULT CLİO SEYMBOL Binek 2005 413734 06.06.2019 HEK
182 06A0719 FORD CONNECT Kamyonet 2008 475828 10.10.2018 HEK
183 06A0532 FORD TRANSİT Kamyonet 2008 456000 19.12.2017 HEK
184 06A0363 RENAULT MEGANE II Binek 2004 305920 14.06.2019 HEK
185 06A1402 FORD CONNECT Kamyonet 2011 318946 07.03.2018 HEK
186 06A1179 HYUNDAI ACCENT ERA 1.6 CVVT Binek 2008 301143 05.05.2018 HEK
187 06A0758 TOFAŞ-FİAT DOBLO COMBİ Kamyonet 2007 466990 19.12.2017 HEK
188 06A1642 FORD CONNECT Kamyonet 2012 386220 08.05.2018 HEK
189 06A1166 B.M.W R1200GS Motosiklet 2006 86820 14.11.2019 HEK
190 06A0834 FORD TRANSİT Kamyonet 2009 267426 26.09.2018 HEK
191 06A1399 FORD CONNECT Kamyonet 2011 396805 08.06.2018 HEK
192 06A0296 FORD TRANSİT CONNET Kamyonet 2010 211010 25.07.2018 HEK
193 06A0289 TOFAŞ-FİAT DOBLO Kamyonet 2007 316680 17.10.2017 HEK
194 06A0978 RENAULT MEGANE II Binek 2006 276211 17.10.2018 HEK
195 06A1948 RENAULT CLİO SEYMBOL Binek 2003 —- 16.11.2018 HEK
196 06A0989 RENAULT MEGANE II Binek 2004 231794 30.04.2018 HEK
197 06A0671 TOFAŞ-FİAT DOBLO CARGO Kamyonet 2007 274314 22.11.2017 HEK
198 06A1864 RENAULT MEGANE Binek 2002 303228 16.12.2018 HEK
199 06A0341 IVECO 85.12 Kamyon(Çekici) 1993 264540 23.03.2018 HEK
200 06A0361 RENAULT MEGANE II Binek 2004 —– 13.12.2018 HEK
201 06A0568 RENAULT MEGANE II Binek 2009 619093 17.07.2019 HEK
202 06A0390 HYUNDAI ACCENT ERA 1.6 CVVT Binek 2008 —- 02.07.2016 HEK
203 06A1990 FORD CONNECT Kamyonet 2003 559861 30.10.2018 Hek
204 06A0689 FORD CONNECT Kamyonet 2008 395264 22.06.2018 Hek
205 06A0672 FORD CONNECT Kamyonet 2008 300583 17.01.2018 Hek
206 06A1593 FORD TRANSİT Kamyonet 2008 233006 14.04.2018 Hek
207 06A2048 HYUNDAI ACCENT ERA 1.6 CVVT Binek 2008 471411 01.06.2019 Hek
208 06A0434 FORD TRANSİT Minibüs 2008 186740 05.10.2016 Hek
209 06A0578 FORD CONNECT Kamyonet 2009 —– 14.12.2016 Hek
210 06A0630 HYUNDAI ACCENT ERA Binek 2008 296153 15.08.2018 Hek
211 06A1393 FORD CONNECT Kamyonet 2011 —- 05.09.2017 Hek
212 06A0538 TOFAŞ-FİAT DOBLO CARGO Kamyonet 2007 417250 20.01.2018 Hek
213 06A0302 TOFAŞ-FİAT LİNEA Binek 2008 249093 13.04.2018 Hek
214 06A0975 HYUNDAI ACCENT ERA 1.6 CVVT Binek 2008 353541 16.04.2018 Hek
215 06A1953 RENAULT CLİO SEYMBOL Binek 2003 437094 26.05.2019 Hek
216 06A0334 IVECO 85.12 Kamyon 1993 388049 23.01.2018 Hek
217 06A0812 RENAULT MEGANE II Binek 2009 341948 22.11.2019 Hek
218 06A1362 FORD CONNECT Kamyonet 2011 432522 29.09.2018 Hek
219 06A2450 TOFAŞ-FİAT DOBLO Kamyonet 2016 —– 25.08.2017 Hek
220 06A0249 TOFAŞ-FİAT LİNEA Binek 2008 270300 17.12.2018 Hek
221 06A0208 HYUNDAI ACCENT ERA 1.4 TEAM Binek 2009 699542 12.12.2018 Hek
222 06A1906 PEUGEOT PARTNER Kamyonet 2002 374508 17.07.2018 Hek
223 06A1046 FORD CONNECT Kamyonet 2006 441950 17.07.2018 Hek
224 06A1040 FORD CONNECT Kamyonet 2006 241427 17.07.2018 Hek
225 06A1328 RENAULT LAGUNA Binek 1996 —- 16.05.2018 Hek
226 06A1939 TOFAŞ-FİAT DOBLO CARGO Kamyonet 2003 —- 17.07.2018 Hek
227 06A0508 RENAULT MEGANE II Binek 2009 —– 17.07.2018 Hek
228 06A0694 RENAULT TOROS Binek 1997 97072 07.11.2018 Hek
229 06A2240 ISUZU NPR 595-04 Kamyon 2014 —– 12.09.2015 Hek
230 06A1691 FORD TRANSİT KAMYONET 2000 417220 17.07.2018 HEK
231 06A0589 FORD CONNECT Kamyonet 2008 442402 12.05.2018 Hek
232 06A1261 FORD TRANSİT Kamyonet 2008 390515 10.11.2018 Hek
233 06A0939 HYUNDAI ACCENT ERA 1.6 CVVT Binek 2008 406632 20.04.2018 Hek
234 06A0928 TOFAŞ-FİAT DOBLO CARGO Kamyonet 2006 —- 23.11.2017 Hek
235 06A0961 HYUNDAI ACCENT ERA Binek 2010 267338 04.05.2017 Hek
236 06A1314 FORD TRANSİT Kamyonet 2008 —- 07.12.2017 Hek
237 06A0463 HYUNDAI ACCENT ERA 1.6 CVVT Binek 2010 — 22.05.2017 Hek
238 06A0328 IVECO 85.12 Kamyon (Çekici) 1993 419970 05.10.2018 Hek
239 06A1054 IVECO 85.12 Kamyon 1993 6097 22.01.2018 Hek
240 06A0060 TOFAŞ-FİAT LİNEA Binek 2008 265600 21.09.2018 Hek
241 06A2029 FORD TRANSİT CONNET Kamyonet 2007 381415 04.10.2018 Hek
242 06A0933 HYUNDAI ACCENT ERA 1.6 CVVT Binek 2008 364800 26.04.2018 Hek
243 06A1131 B.M.W R1150RT Motosiklet 2004 104727 22.05.2019 Hek
244 06A0911 B.M.W F650GS Motosiklet 2005 —- 12.10.2019 Hek
245 06A1818 B.M.W R1100RT Motosiklet 2001 161741 09.11.2018 Hek
246 06A1281 B.M.W F650GS Motosiklet 2005 1335 09.11.2018 Hek
247 06A0977 RENAULT MEGANE II Binek 2006 219619 03.11.2018 Hek
248 06A0329 YAMAHA FZ6-S Motosiklet 2007 92045 07.04.2018 Hek
249 06A0365 YAMAHA FZ6-S Motosiklet 2009 83005 23.03.2018 Hek
250 06A0457 RENAULT MEGANE II Binek 2009 —- 07.07.2019 Hek
251 06A1336 HONDA NF01 Motosiklet 2009 73140 16.02.2019 Hek
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları