Antakya ve Defne'de 19 Adet Lojman Satışı | 4 Mart 2024İmar Haber

4 Mart 2024 - 04:31

Antakya ve Defne’de 19 Adet Lojman Satışı

Hatay ili Antakya Merkezinde 1 Adet ve Defne Belediyesinde 18 Adet Kamu Konutu (lojman) Milli Emlak Müdürlüğünce 06 Ekim 2020 Tarihinde Açık Teklif Usulü ile Ayrı Ayrı Satış İhalesi Yapılacaktır.

Antakya ve Defne’de 19 Adet Lojman Satışı
Son Güncelleme :

08 Eylül 2020 - 23:21

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/antakya-ve-defnede-19-adet-lojman-satisi/19950/" title="facebook">

Aşağıda tapu bilgileri ile taşınmaz özellikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının/bağımsız bölümlerin karşılarında belirtilen tarih ve saatinde Hatay Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Kışlasaray Mahallesi Fevzi Çakmak Cad. Hatay Valiliği  B Bolk Kat:2 ANTAKYA HATAY adresinde, Milli Emlak Müdürlüğünde oluşturulacak Komisyon huzurunda;  2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır.

2.1-  Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. Öncelikli alım hakkı sahipleri bu hakkı sadece bir kamu konutu için kullanabilirler. İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır, taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;

a)  En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle,
b) En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle,
c)  En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle, ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır.  Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi (en fazla %12) geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.

2.2-  Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
2.3-  Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya  peşinatı ödeyerek taksitli satış sözleşmesini imzalaması halinde bu durum ihalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
2.4-Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılır. İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminatın yatırıldığına dair vezne alındısı veya  Muhasebe Müdürlüğünün yazısı (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belge (İkametgah ilmuhaberi)
c) Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri (Adres beyanı)
d) Gerçek kişiler için TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneği (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel  kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğunu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.

4- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonununa ulaşmış olması kaydıyla yukarda belirtilen belgeler ile birlikte 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını, aynı kanununun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahütlü olarak gönderebilirler. Postadan doğan gecikmeler kabul edilemez.
5- 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.
6 – İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.
7 – İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde Hatay Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
8- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bir ihalenin süresinden önce bitmemesi durumunda takip eden ihaleler o ihalenin bitimine müteakip kaldığı saatten itibaren ilanda belirtilen sırada olduğu şekilde devam edecektir.

antakya defne lojman satışı

SIRA NO İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL KAT Daire DURUMU BEDELİ TEMİNAT İHALE TARİHİ
1 DEFNE SÜMERLER 1364 34 1 9 124 DOLU 330.000 33.000 06.10.2020
2 DEFNE SÜMERLER 1364 34 1 8 126 DOLU 320.000 32.000 06.10.2020
3 DEFNE SÜMERLER 1364 34 1 10 113 BOŞ 260.000 26.000 06.10.2020
4 DEFNE SÜMERLER 1364 34 2 12 124 DOLU 335.000 33.500 06.10.2020
5 DEFNE SÜMERLER 1364 34 2 11 126 DOLU 325.000 32.500 06.10.2020
6 DEFNE SÜMERLER 1364 34 2 13 113 DOLU 265.000 26.500 06.10.2020
7 DEFNE SÜMERLER 1364 34 3 15 124 DOLU 340.000 34.000 06.10.2020
8 DEFNE SÜMERLER 1364 34 3 14 126 DOLU 330.000 33.000 06.10.2020
9 DEFNE SÜMERLER 1364 34 3 16 113 DOLU 270.000 27.000 06.10.2020
10 DEFNE SÜMERLER 1364 34 4 18 124 DOLU 340.000 34.000 06.10.2020
11 DEFNE SÜMERLER 1364 34 4 17 126 DOLU 330.000 33.000 06.10.2020
12 DEFNE SÜMERLER 1364 34 4 19 113 DOLU 270.000 27.000 06.10.2020
13 DEFNE SÜMERLER 1364 34 5 21 124 DOLU 340.000 34.000 06.10.2020
14 DEFNE SÜMERLER 1364 34 5 20 126 DOLU 330.000 33.000 06.10.2020
15 DEFNE SÜMERLER 1364 34 5 22 113 DOLU 270.000 27.000 06.10.2020
16 DEFNE SÜMERLER 1364 34 6 24 124 BOŞ 330.000 33.000 06.10.2020
17 DEFNE SÜMERLER 1364 34 6 23 126 DOLU 320.000 32.000 06.10.2020
18 DEFNE SÜMERLER 1364 34 6 25 113 DOLU 260.000 26.000 06.10.2020
19 ANTAKYA 1. MINTIKA GENERAL  ŞÜKRÜ KANATLI 1977 18 Zemin 9 121 DOLU 165.000 16.500 06.10.2020