İmar Haber

TÜRKİYE ve DÜNYADA VAKA SAYISI
COVID-19 SON DAKİKA HABERLERİ
imarhaber.com Sağlıklı Günler Diler!

İstanbul Maltepe Lojman Satışları Başladı

Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Tarafından Maltepe’de Bulunan 28 Adet Kamu Konutunun (lojman) İhalesi Açık Teklif Usulüyle 27 ve 28 Temmuz 2020 Tarihlerinde Yapılacak.

İstanbul Maltepe Lojman Satışları Başladı
2.440
04 Temmuz 2020 - 17:27

 

Nitelikleri belirtilen taşınmazların ihalesi, gösterilen gün ve saatte, 2886 s. Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca”Açık Teklif Usulü” ile İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk No:11 Kat: 1 Cağaloğlu, Fatih/İSTANBUL adresinde, İhale Salonunda yapılacaktır.

 

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) Geçici Teminat Bedelinin İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu (Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları -süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir- taşıması gerekmektedir.),

b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren)Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi, İkametgah Belgesini, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar Alemdar Mah. Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11 Valilik Karşısı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir.

İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, hizmet binamızdaki Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir.

İstanbul Maltepe kamu konutu satışı olarak satışa sunulan taşınmazlara ilişkin olarak, 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi ve 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca,

(1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.

(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın alması halinde satış bedeli 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca tahsil edilir.

(4) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.

(5) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

İlan tarihi itibariyle listede 4. 22. 29.30. 31. ve 34. sırada belirtilen bağımsız bölümler hariç diğer tüm bağımsız bölümlerde 4706 saylı Kanunun 4. maddesi uyarınca ön alım hakkı sahibi bulunmakta olup, 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğinin 8. maddesi uyarınca ihale tarihine kadar kurumlarınca hak sahibi olduğu bildirilenler yasa gereği ön alım hakkına sahip olacaklardır. Bu sebeple tahsisli kurumlardan ihale gün ve saatine kadar öncelikli alım hakkı sahipliğinde resmi olarak bildirilmesi halinde yapılan değişiklik, ihale gün ve saatinden önce ihale salonunun kapısına asılmak suretiyle ayrıca duyurulacaktır.

Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl Emlak Vergisinden muaf tutulacaktır.

Satışı yapılan taşınmazlar KDV’den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

S.NoDOSYA NOİLÇESİMAHALLEMEVKİİADAPARSELBLOKKATNOTİPİBEDELTEMİNAT
6534200104524MaltepeAltayçeşme MahallesiÖz Sokak Kayalarkent Sitesi166051O Blok5211203+1440.00044.000
6634200104525MaltepeAltayçeşme MahallesiÖz Sokak Kayalarkent Sitesi166051O Blok8351203+1450.00045.000
6734200104527MaltepeAltayçeşme MahallesiÖz Sokak Kayalarkent Sitesi166051O Blok8341203+1450.00045.000
6834200104529MaltepeAltayçeşme MahallesiÖz Sokak Kayalarkent Sitesi166051O Blok7311203+1450.00045.000
6934200104530MaltepeAltayçeşme MahallesiÖz Sokak Kayalarkent Sitesi166051O Blok7301203+1450.00045.000
7034200104532MaltepeAltayçeşme MahallesiÖz Sokak Kayalarkent Sitesi166051O Blok4201203+1440.00044.000
7134200104534MaltepeAltayçeşme MahallesiÖz Sokak Kayalarkent Sitesi166051O Blok4191203+1440.00044.000
7234200104536MaltepeAltayçeşme MahallesiÖz Sokak Kayalarkent Sitesi166051O Blok4181203+1440.00044.000
7334200104538MaltepeAltayçeşme MahallesiÖz Sokak Kayalarkent Sitesi166051O Blok3161203+1440.00044.000
7434200104539MaltepeAltayçeşme MahallesiÖz Sokak Kayalarkent Sitesi166051O Blok3141203+1440.00044.000
7534200104540MaltepeAltayçeşme MahallesiÖz Sokak Kayalarkent Sitesi166051O Blok2121203+1440.00044.000
7634200104542MaltepeAltayçeşme MahallesiÖz Sokak Kayalarkent Sitesi166051O Blok2111203+1440.00044.000
7734200104543MaltepeAltayçeşme MahallesiÖz Sokak Kayalarkent Sitesi166051O Blok2101203+1440.00044.000
7834200104547MaltepeAltayçeşme MahallesiÖz Sokak Kayalarkent Sitesi166051O Blok291203+1440.00044.000
7934200104549MaltepeAltayçeşme MahallesiZuhal Sokak Kayalarkent Sitesi166051B Blok7321103+1425.00042.500
8034200104550MaltepeAltayçeşme MahallesiZuhal Sokak Kayalarkent Sitesi166051B Blok8361103+1425.00042.500
8134200104546MaltepeAltayçeşme MahallesiZuhal Sokak Kayalarkent Sitesi166051B Blok7291103+1425.00042.500
8234200104548MaltepeAltayçeşme MahallesiZuhal Sokak Kayalarkent Sitesi166051B Blok6281103+1425.00042.500
8334200104551MaltepeAltayçeşme MahallesiZuhal Sokak Kayalarkent Sitesi166051B Blok6251103+1425.00042.500
8434200104541MaltepeAltayçeşme MahallesiZuhal Sokak Kayalarkent Sitesi166051B Blok5241103+1410.00041.000
8534200104544MaltepeAltayçeşme MahallesiZuhal Sokak Kayalarkent Sitesi166051B Blok4201103+1410.00041.000
8634200104545MaltepeAltayçeşme MahallesiZuhal Sokak Kayalarkent Sitesi166051B Blok4171103+1410.00041.000
8734200104526MaltepeAltayçeşme MahallesiZuhal Sokak Kayalarkent Sitesi166051B Blok3161103+1410.00041.000
8834200104528MaltepeAltayçeşme MahallesiÖz Sokak Kayalarkent Sitesi166051O Blok6281203+1450.00045.000
8934200104531MaltepeAltayçeşme MahallesiÖz Sokak Kayalarkent Sitesi166051O Blok6271203+1450.00045.000
9034200104533MaltepeAltayçeşme MahallesiÖz Sokak Kayalarkent Sitesi166051O Blok6261203+1450.00045.000
9134200104535MaltepeAltayçeşme MahallesiÖz Sokak Kayalarkent Sitesi166051O Blok5231203+1440.00044.000
9234200104537MaltepeAltayçeşme MahallesiÖz Sokak Kayalarkent Sitesi166051O Blok5221203+1440.00044.000

Maltepe İmar Haberleri

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları