İstanbul Maltepe Lojman Satışları Başladı | 20 Temmuz 2024İmar Haber

20 Temmuz 2024 - 04:36

İstanbul Maltepe Lojman Satışları Başladı

Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Tarafından Maltepe’de Bulunan 28 Adet Kamu Konutunun (lojman) İhalesi Açık Teklif Usulüyle 27 ve 28 Temmuz 2020 Tarihlerinde Yapılacak.

İstanbul Maltepe Lojman Satışları Başladı
Son Güncelleme :

04 Temmuz 2020 - 17:27

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/istanbul-maltepe-lojman-satislari/18629/" title="facebook">

 

Nitelikleri belirtilen taşınmazların ihalesi, gösterilen gün ve saatte, 2886 s. Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca”Açık Teklif Usulü” ile İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk No:11 Kat: 1 Cağaloğlu, Fatih/İSTANBUL adresinde, İhale Salonunda yapılacaktır.

 

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) Geçici Teminat Bedelinin İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu (Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları -süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir- taşıması gerekmektedir.),

b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren)Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi, İkametgah Belgesini, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar Alemdar Mah. Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11 Valilik Karşısı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir.

İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, hizmet binamızdaki Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir.

İstanbul Maltepe kamu konutu satışı olarak satışa sunulan taşınmazlara ilişkin olarak, 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi ve 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca,

(1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.

(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın alması halinde satış bedeli 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca tahsil edilir.

(4) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.

(5) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

İlan tarihi itibariyle listede 4. 22. 29.30. 31. ve 34. sırada belirtilen bağımsız bölümler hariç diğer tüm bağımsız bölümlerde 4706 saylı Kanunun 4. maddesi uyarınca ön alım hakkı sahibi bulunmakta olup, 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğinin 8. maddesi uyarınca ihale tarihine kadar kurumlarınca hak sahibi olduğu bildirilenler yasa gereği ön alım hakkına sahip olacaklardır. Bu sebeple tahsisli kurumlardan ihale gün ve saatine kadar öncelikli alım hakkı sahipliğinde resmi olarak bildirilmesi halinde yapılan değişiklik, ihale gün ve saatinden önce ihale salonunun kapısına asılmak suretiyle ayrıca duyurulacaktır.

Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl Emlak Vergisinden muaf tutulacaktır.

Satışı yapılan taşınmazlar KDV’den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

S.No DOSYA NO İLÇESİ MAHALLE MEVKİİ ADA PARSEL BLOK KAT NO TİPİ BEDEL TEMİNAT
65 34200104524 Maltepe Altayçeşme Mahallesi Öz Sokak Kayalarkent Sitesi 16605 1 O Blok 5 21 120 3+1 440.000 44.000
66 34200104525 Maltepe Altayçeşme Mahallesi Öz Sokak Kayalarkent Sitesi 16605 1 O Blok 8 35 120 3+1 450.000 45.000
67 34200104527 Maltepe Altayçeşme Mahallesi Öz Sokak Kayalarkent Sitesi 16605 1 O Blok 8 34 120 3+1 450.000 45.000
68 34200104529 Maltepe Altayçeşme Mahallesi Öz Sokak Kayalarkent Sitesi 16605 1 O Blok 7 31 120 3+1 450.000 45.000
69 34200104530 Maltepe Altayçeşme Mahallesi Öz Sokak Kayalarkent Sitesi 16605 1 O Blok 7 30 120 3+1 450.000 45.000
70 34200104532 Maltepe Altayçeşme Mahallesi Öz Sokak Kayalarkent Sitesi 16605 1 O Blok 4 20 120 3+1 440.000 44.000
71 34200104534 Maltepe Altayçeşme Mahallesi Öz Sokak Kayalarkent Sitesi 16605 1 O Blok 4 19 120 3+1 440.000 44.000
72 34200104536 Maltepe Altayçeşme Mahallesi Öz Sokak Kayalarkent Sitesi 16605 1 O Blok 4 18 120 3+1 440.000 44.000
73 34200104538 Maltepe Altayçeşme Mahallesi Öz Sokak Kayalarkent Sitesi 16605 1 O Blok 3 16 120 3+1 440.000 44.000
74 34200104539 Maltepe Altayçeşme Mahallesi Öz Sokak Kayalarkent Sitesi 16605 1 O Blok 3 14 120 3+1 440.000 44.000
75 34200104540 Maltepe Altayçeşme Mahallesi Öz Sokak Kayalarkent Sitesi 16605 1 O Blok 2 12 120 3+1 440.000 44.000
76 34200104542 Maltepe Altayçeşme Mahallesi Öz Sokak Kayalarkent Sitesi 16605 1 O Blok 2 11 120 3+1 440.000 44.000
77 34200104543 Maltepe Altayçeşme Mahallesi Öz Sokak Kayalarkent Sitesi 16605 1 O Blok 2 10 120 3+1 440.000 44.000
78 34200104547 Maltepe Altayçeşme Mahallesi Öz Sokak Kayalarkent Sitesi 16605 1 O Blok 2 9 120 3+1 440.000 44.000
79 34200104549 Maltepe Altayçeşme Mahallesi Zuhal Sokak Kayalarkent Sitesi 16605 1 B Blok 7 32 110 3+1 425.000 42.500
80 34200104550 Maltepe Altayçeşme Mahallesi Zuhal Sokak Kayalarkent Sitesi 16605 1 B Blok 8 36 110 3+1 425.000 42.500
81 34200104546 Maltepe Altayçeşme Mahallesi Zuhal Sokak Kayalarkent Sitesi 16605 1 B Blok 7 29 110 3+1 425.000 42.500
82 34200104548 Maltepe Altayçeşme Mahallesi Zuhal Sokak Kayalarkent Sitesi 16605 1 B Blok 6 28 110 3+1 425.000 42.500
83 34200104551 Maltepe Altayçeşme Mahallesi Zuhal Sokak Kayalarkent Sitesi 16605 1 B Blok 6 25 110 3+1 425.000 42.500
84 34200104541 Maltepe Altayçeşme Mahallesi Zuhal Sokak Kayalarkent Sitesi 16605 1 B Blok 5 24 110 3+1 410.000 41.000
85 34200104544 Maltepe Altayçeşme Mahallesi Zuhal Sokak Kayalarkent Sitesi 16605 1 B Blok 4 20 110 3+1 410.000 41.000
86 34200104545 Maltepe Altayçeşme Mahallesi Zuhal Sokak Kayalarkent Sitesi 16605 1 B Blok 4 17 110 3+1 410.000 41.000
87 34200104526 Maltepe Altayçeşme Mahallesi Zuhal Sokak Kayalarkent Sitesi 16605 1 B Blok 3 16 110 3+1 410.000 41.000
88 34200104528 Maltepe Altayçeşme Mahallesi Öz Sokak Kayalarkent Sitesi 16605 1 O Blok 6 28 120 3+1 450.000 45.000
89 34200104531 Maltepe Altayçeşme Mahallesi Öz Sokak Kayalarkent Sitesi 16605 1 O Blok 6 27 120 3+1 450.000 45.000
90 34200104533 Maltepe Altayçeşme Mahallesi Öz Sokak Kayalarkent Sitesi 16605 1 O Blok 6 26 120 3+1 450.000 45.000
91 34200104535 Maltepe Altayçeşme Mahallesi Öz Sokak Kayalarkent Sitesi 16605 1 O Blok 5 23 120 3+1 440.000 44.000
92 34200104537 Maltepe Altayçeşme Mahallesi Öz Sokak Kayalarkent Sitesi 16605 1 O Blok 5 22 120 3+1 440.000 44.000

Maltepe İmar Haberleri