İstanbul Üsküdar Lojman Satışları Başladı | 20 Temmuz 2024İmar Haber

20 Temmuz 2024 - 04:25

İstanbul Üsküdar Lojman Satışları Başladı

Üsküdar Milli Emlak Müdürlüğü Tarafından Üsküdar’da Bulunan 23 Adet Kamu Konutunun (lojman) İhalesi Açık Teklif Usulüyle 28 ve 29 Temmuz 2020 Tarihlerinde Yapılacak.

İstanbul Üsküdar Lojman Satışları Başladı
Son Güncelleme :

04 Temmuz 2020 - 17:41

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/istanbul-uskudar-lojman-satislari/18633/" title="facebook">

Nitelikleri belirtilen taşınmazların ihalesi, gösterilen gün ve saatte, 2886 s. Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca”Açık Teklif Usulü” ile İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk No:11 Kat: 1 Cağaloğlu, Fatih/İSTANBUL adresinde, İhale Salonunda yapılacaktır.

 

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) Geçici Teminat Bedelinin İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu (Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları -süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir- taşıması gerekmektedir.),

b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren)Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi, İkametgah Belgesini, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar Alemdar Mah. Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11 Valilik Karşısı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir.

İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, hizmet binamızdaki Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir.

İstanbul Üsküdar kamu konutu satışı olarak satışa sunulan taşınmazlara ilişkin olarak, 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi ve 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca,

(1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.

(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın alması halinde satış bedeli 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca tahsil edilir.

(4) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.

(5) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

İlan tarihi itibariyle listede 4. 22. 29.30. 31. ve 34. sırada belirtilen bağımsız bölümler hariç diğer tüm bağımsız bölümlerde 4706 saylı Kanunun 4. maddesi uyarınca ön alım hakkı sahibi bulunmakta olup, 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğinin 8. maddesi uyarınca ihale tarihine kadar kurumlarınca hak sahibi olduğu bildirilenler yasa gereği ön alım hakkına sahip olacaklardır. Bu sebeple tahsisli kurumlardan ihale gün ve saatine kadar öncelikli alım hakkı sahipliğinde resmi olarak bildirilmesi halinde yapılan değişiklik, ihale gün ve saatinden önce ihale salonunun kapısına asılmak suretiyle ayrıca duyurulacaktır.

Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl Emlak Vergisinden muaf tutulacaktır.

Satışı yapılan taşınmazlar KDV’den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

S. No DOSYA NO MAH. MEVKİİ ADA PARSEL BLOK KAT No TİPİ BEDEL TEMİNAT
93 34260100060 Arakiyeci Hacı Cafer Mahallesi Divitçiler Çıkmazı sok. 207 64 Zemin 4 55 2+1 220.000,00 22.000,00
94 34260104878 Altunizade Mahallesi Bilgen Sok. 1164 151 B Blok Bodrum 3 108 3+1 520.000,00 52.000,00
95 34260104877 Altunizade Mahallesi Bilgen Sok. 1164 151 B Blok Bodrum 2 108 3+1 520.000,00 52.000,00
96 34260104881 Altunizade Mahallesi Bilgen Sok. 1164 151 2 14 113 3+1 600.000,00 60.000,00
97 34260104880 Altunizade Mahallesi Bilgen Sok. 1164 151 1 11 113 3+1 590.000,00 59.000,00
98 34260104879 Altunizade Mahallesi Bilgen Sok. 1164 151 Zemin 7 108 3+1 540.000,00 54.000,00
99 34260105054 Selamıali Mahallesi Cumhuriyet Cad. 97 60 1 4 112 2+1 540.000,00 54.000,00
100 34260102734 İcadiye Mahallesi Ayarcıbaşı Sok. 596 27 B Blok Zemin 3 63 2+1 270.000,00 27.000,00
101 34260105037 İhsaniye Mahallesi Mercan Sok. 341 42 Zemin 7 96 1+1 360.000,00 36.000,00
102 34260105038 Salacak Mahallesi Salacak İskele Cad. 360 23 1 3 95 3+1 430.000,00 43.000,00
103 34260105036 Kefçedede Mahallesi Dönme Dolap Sok. 408 47 Bodrum 2 98 3+1 300.000,00 30.000,00
104 34260105035 Kefçedede Mahallesi Dönme Dolap Sok. 408 47 2 15 100 3+1 355.000,00 35.500,00
105 34260105034 Kefçedede Mahallesi Dönme Dolap Sok. 408 47 2 14 94 3+1 340.000,00 34.000,00
106 34260103862 Kefçedede Mahallesi Dönme Dolap Sok. 408 47 2 13 99 3+1 360.000,00 36.000,00
107 34260105033 Kefçedede Mahallesi Dönme Dolap Sok. 408 47 2 12 95 3+1 350.000,00 35.000,00
108 34260103861 Kefçedede Mahallesi Dönme Dolap Sok. 408 47 Zemin 7 100 3+1 335.000,00 33.500,00
109 34260105032 Kefçedede Mahallesi Dönme Dolap Sok. 408 47 Zemin 6 94 3+1 320.000,00 32.000,00
110 34260105031 Kefçedede Mahallesi Dönme Dolap Sok. 408 47 Zemin 5 99 3+1 340.000,00 34.000,00
111 34260105030 Kefçedede Mahallesi Dönme Dolap Sok. 408 47 Zemin 4 95 3+1 330.000,00 33.000,00
112 34260105046 Tavaşi Hasanağa Mahallesi İnadiye Mektep Sok. 273 23 1. Bodrum Kat 2 57 1+1 250.000,00 25.000,00
113 34260105047 Tavaşi Hasanağa Mahallesi Kabile Sok. 276 68 1. Bodrum Kat 10 40 1+1 210.000,00 21.000,00
114 34260105048 Tavaşi Hasanağa Mahallesi Kabile Sok. 275 1 1 7 50 2+1 250.000,00 25.000,00
115 34260103850 Pazarbaşı Mahallesi Pazarbaşı Sok. 183 77 Zemin 1 64 2+1 220.000,00 22.000,00

Üsküdar İmar Haberleri