İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden Tekirdağ'da kiralık gayrimenkuller | 20 Mayıs 2024İmar Haber

20 Mayıs 2024 - 09:43

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden Tekirdağ’da kiralık gayrimenkuller

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden Tekirdağ’da kiralık gayrimenkuller

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden Tekirdağ’da kiralık gayrimenkuller
Son Güncelleme :

13 Ocak 2021 - 13:53

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/istanbul-vakiflar-1-bolge-mudurlugunden-tekirdagda-kiralik-gayrimenkuller/57392/" title="facebook">

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan ilanda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden 31.12.2021 tarihine kadar kiralanacak.

Çorlu, Süleymanpaşa ve Hayrabolu ilçelerindeki taşınmazların kiralama ihaleleri 04.02.2021 tarihinde yapılacaktır.

T.C. İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER
04.02.2021 TARİHLİ KİRA İHALE LİSTESİ VE ŞARTNAMESİ

1.Aşağıda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden 31.12.2021 tarihine kadar kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinde itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için, Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır.Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecektir. İhale açık teklif usulü ile 04/02/2021 Perşembe günü Saat 13:00’te Şeyhsinan Mah. Salih Omurtak Cad. No:143 Vakıf İşmerkezi Bodrum Kat No:6 Çorlu/TEKİRDAĞ adresinde yapılacaktır.

2.Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için: İkametgâh Belgesi ve Nüfus Cüzdan Örneği veya Vukûatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri Belgesi (Adres Beyanı) ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile birlikte en son 03/02/2021 Çarşamba günü saat 15:00’e kadar İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğümüz ihale bürosuna veya 01.02.2021 ile 03.02.2021 tarihleri arasında Şeyhsinan Mah. Salih Omurtak Cad. No:143 Vakıf İşmerkezi Bodrum Kat No:6 Çorlu/TEKİRDAĞ adresine şahsen müracaat edip, evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerektiğinden, eksik evrakla müracaatlar kabul edilmeyecektir. Geçici teminat mektubu ile müracaat edecekler ise, (Teminat Mektubunu Limit dâhili ve süresiz) teminat mektubunun teyidini idaremize ait 0 212 24364 59 nolu telefona (İhale Bürosunun dikkatine olarak) faks çektirerek, teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getireceklerdir.

3.Şirket sermayeleri, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az olan şirketler ihaleye alınmayacaklardır.

4.Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde noterden tasdikli Ortaklık Beyannamesi getirmeleri gerekmektedir.

5.Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

6.İhale, 2886 Sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta ve noter masrafları kiracıya aittir.

7. Kiralanan taşınmazların üzerine yapacağı prefabrik yapı ile ilgili, idaremizden ve ilgili belediyesinden izin alınmak şartıyla, üzerine yapacağı prefabrik muhtesatı bedelsiz ve şartsız olarak, noterden idaremiz adına terk ve teberru etmek kaydıyla, idaremizin ve ilgili belediyenin uygun göreceği ve tasdik edilecek proje doğrultusunda yapılacaktır.

8.Kiracı, İdaremizin izni olmadan taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, idare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz.

9.Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.

10.İdaremiz, taşınmazın reklâma elverişli yerlerini kiraya verebilir ve kiracı gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür.

11.Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır.

12.Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılayıp karşılamayacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygunolacak şekilde en az iki kefil alınacaktır.

13. İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.

14.İhale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakta serbesttir.

15.Genel ve Özel şartlar mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüz İhale panosunda görülebilir.

16.Geçici ve Ek Teminatların geri ödemeleri, katılımcıların banka iban hesaplarına ihaleden sonra 15 gün içerisinde aktarılacaktır.(Banka Hesap (İban)numarası olmayanların ihaleden önce teminat yatırırken herhangi bir bankadan hesap numarası açtırarak, iban numarası ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.)

17. Ülkemizde yaşanmakta olan salgınla mücadele çerçevesinde ihalelere müracaat ve katılım esnasında maske takmak ve Hes Kodu zorunludur.

(Tel: 0 212 251 88 10 Dâhili (7426) – (Faks: 0 212 243 64 59) – (www. vgm. gov. tr.)

İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER
SIRA DOSYA İLİ İLÇESİ MAHALLESİ CADDE / SOKAK KAPI CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ HİSSE AYLIK
MUHAMMEN GEÇİCİ VE İHALE İHALE
NO NO BUCAĞI / KÖYÜ MEVKİİ NO NO NO M2 BEDEL EK TEMİNAT TARİHİ SAATİ

1 591220023000 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İş Hanı Zemin Kat 19 Kapı nolu Dükkan 32 95 24m2 Tam 300,00 TL 830,00 TL 04.02.2021 13:00

2 591220041000 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İşhanı 1.Kat 106 kapı nolu Büro 32 95 34,70m2 Tam 375,00 TL 1.040,00 TL 04.02.2021 13:00

3 591220044000 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İş Hanı 1.Kat 109 Kapı nolu Büro 32 95 34,70m2 Tam 425,00 TL 1.180,00 TL 04.02.2021 13:00

4 591220061000 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İşhanı 2.Kat 219 Kapı nolu Büro 32 95 32m2 Tam 150,00 TL 420,00 TL 04.02.2021 13:00

5 591220062000 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İş Hanı 2.Kat 220 Kapı nolu Büro 32 95 26m2 Tam 175,00 TL 490,00 TL 04.02.2021 13:00

6 591220066000 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İş Hanı 3. Kat 307 Kapı nolu Büro 32 95 34,70m2 Tam 425,00 TL 1.180,00 TL 04.02.2021 13:00

7 591220067000 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İş Hanı 3. Kat 308 Kapı nolu Büro 32 95 34,70m2 Tam 425,00 TL 1.180,00 TL 04.02.2021 13:00

8 591220069000 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İşhanı 3.Kat 310 kapı nolu Büro 32 95 34,70m2 Tam 425,00 TL 1.180,00 TL 04.02.2021 13:00

9 591220076000 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İşhanı 3.Kat 321 kapı nolu Büro 32 95 40m2 Tam 425,00 TL 1.180,00 TL 04.02.2021 13:00

10 591220089000 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İşhanı 4.Kat 419 kapı nolu Büro 32 95 32m2 Tam 150,00 TL 420,00 TL 04.02.2021 13:00

11 591220103000 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İşhanı 5.Kat 518 kapı nolu Büro 32 95 32m2 Tam 150,00 TL 420,00 TL 04.02.2021 13:00

12 591220040000 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İş Hanı 1.Kat 105 Kapı nolu Büro 32 95 34,70m2 Tam 575,00 TL 1.590,00 TL 04.02.2021 13:00

13 591220011000 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İş Hanı Bodrum Kat 6 Kapı nolu Dükkan 32 95 30m2 Tam 450,00 TL 1.250,00 TL 04.02.2021 13:00

14 591220082000 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İş Hanı 4.Kat 408 Kapı nolu Büro 32 95 34,70m2 Tam 300,00 TL 830,00 TL 04.02.2021 13:00

15 591220083000 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İş Hanı 4.Kat 409 Kapı nolu Büro 32 95 34,70m2 Tam 300,00 TL 830,00 TL 04.02.2021 13:00

16 591220100000 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İş Hanı 5.Kat 510 Kapı nolu Büro 32 95 34,70m2 Tam 275,00 TL 760,00 TL 04.02.2021 13:00

17 591220070000 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İş Hanı 3.Kat 311 Kapı nolu Büro 32 95 34,70m2 Tam 705,00 TL 1.950,00 TL 04.02.2021 13:00

18 591200058000 Tekirdağ Süleymanpaşa Ertuğrul Rakoczi 22 Işılay Apt.Zemin Kat 1 Kapı nolu Daire 316 29 116m2 Tam 450,00 TL 1.250,00 TL 04.02.2021 13:00

19 591200047015 Tekirdağ Süleymanpaşa Ertuğrul Mimar Sinan Cad. Rüstempaşa Vakıf İş Merkezi 15 Kapı nolu Dükkan 366 3 21,38m2 Tam 800,00 TL 2.210,00 TL 04.02.2021 13:00

20 591200047020 Tekirdağ Süleymanpaşa Ertuğrul Mimar Sinan Cad. Rüstempaşa Vakıf İş Merkezi 20 Kapı nolu Dükkan 366 3 15,18m2 Tam 1.050,00 TL 2.900,00 TL 04.02.2021 13:00

21 591200055033 Tekirdağ Süleymanpaşa Aydoğdu Hükümet Caddesi 152 Vakıf İş Merkezi 3.Kat 3 Kapı nolu Daire 2089 61 98,50m2 Tam 575,00 TL 1.590,00 TL 04.02.2021 13:00

22 592230004000 Tekirdağ Hayrabolu İlyas Alpullu Caddesi Güzelce Hasanbey Camii WC’si 246 6 20m2 Tam 475,00 TL 1.320,00 TL 04.02.2021 13:00