Kütahya'da 124 Adet Kamu Lojmanı Satışı | 23 Ekim 2020İmar Haber

23 Ekim 2020 - 23:56

Kütahya’da 124 Adet Kamu Lojmanı Satışı

Kütahya Merkez ve Emet ilçelerinde bulunan toplam 124 adet kamu konutu satışa sunuldu. Kamu konutlarının satış ihaleleri. 17 – 21 Ağustos 2020 tarihleri arasında ilan metninde belirtilen saatlerde 2886 sayılı Kanununun 45.maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak.

Kütahya’da 124 Adet Kamu Lojmanı Satışı
Son Güncelleme :

11 Ağustos 2020 - 20:42

Kütahya Merkez ve Emet ilçelerinde bulunan toplam 124 adet kamu konutu satışa sunuldu.

 

Kamu konutlarının satış ihaleleri. 17 – 21 Ağustos 2020 tarihleri arasında ilan metninde belirtilen saatlerde 2886 sayılı Kanununun 45.maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak.

 

İhale Şartları

1- Kütahya İli, Merkez İlçede bulunan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların (Kamu Konutları); 2886 sayılı Kanunun 45.maddesine göre açık teklif usulü ile karşılarında belirtilen bedeller üzerinden yine karşılarında belirtilen tarih ve saatte Merkez İlçede bulunan taşınmazların satış ihalesi için, Gaybi Efendi Mahallesi Atatürk Blv. No:93 KÜTAHYA adresinde bulunan Kütahya Milli Emlak Müdürlüğü makam odasında, Emet İlçesinde bulunan taşınmazların (Kamu Konutları) satış ihalesi Emet Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde kurulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye katılacakların ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına;
a) Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanını,
b) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,
c) Geçici Teminat Bedelinin Kütahya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırıldığına dair makbuzun, (Alındı belgesinde bağımsız bölüm bilgilerinin (ada, parseli blok, kat ve daire no) açıkça yazılması), (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir.) Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde ise “Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması” ve Teyit yazısının da ibrazı gerekir.). Emet İlçesinde bulunan taşınmazların geçici teminat bedelleri Emet Malmüdürlüğüne yatırılacaktır.
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşlarından, ihalenin yapıldığı 2020 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişiliğinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve tatbiki imza örneklerinin,
e) Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir.
3- Satışı yapılacak taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. Emet İlçesinde bulunan taşınmazlara ilişkin şartnameler Emet Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilecektir.
4- İhalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
5- Öncelikli alım hakkı bulunanların ödeme koşulları;
a) İhale bedelinin öncelikli alım hakkı sahibi tarafından, peşin olarak ödenmesi durumunda yüzde on oranında indirim uygulanır.
b) Taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;
ba) En az yüzde yirmisi peşin, geriye kalanı beş yılda ve altmış taksitle,
bb) En az yüzde yirmibeşi peşin, geriye kalanı yedi yılda ve seksendört taksitle,
bc) En az yüzde otuzu peşin, geriye kalanı on yılda ve yüzyirmi taksitle ödenebilir. (*)
(*) Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her yıl için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde onikiyi geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.
6- Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
7- Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
8- Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısının İdareye verilmesi ve bedelin kredi kuruluşu tarafından Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veya Emet Malmüdürlüğünde açılacak emanet hesabına aktarılması gerekir.
a) Bankanın ayrıca ekspertiz yaptırması halinde söz konusu ekspertiz raporu İdaremizi bağlamayacak olup, söz konusu rapora ilişkin tüm hususlarda Banka ile alıcılar muhatap olacaktır.
b) Banka, alıcının Sözleşme Öncesi Bilgi Formunu, Kredi Sözleşmesini ve ödeme planı ile banka tarafından talep edilecek sair gerekli belgeleri imzalaması kaydıyla kişiye kredi kullandıracaktır.
c) Kredi kullanarak ödeme imkanı yalnızca satış bedelinin peşin ödenmesi halinde mümkün olacaktır, Ancak, bu peşin ödemenin bir kısmı için kredi kullanılması mümkündür. Bu durumda peşin ödenmesi gereken bedel ile kredi olarak ödenen bedel arasındaki farkın kredi kullanan alıcı tarafından tamamlanarak. Ödeme süresi içinde Banka nezdinde İdaremiz (Hazine) lehinde blokede (Emanet) tutulması gerekmektedir.
9- İhalelerde taşınmaz satış bedelleri peşin ödenebileceği gibi taksitle ödenmek istenilmesi halinde, ihale bedelinin 1/4′ i peşin geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak üzere 2 yılda 8 eşit taksitle ödenebilir.
10- Posta yoluyla yapılan müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37’nci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
11- 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisinden muafır.
12- İhale Komisyonu, gerekçesini bildirmek suretiyle, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
13- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.kutahya.csb.gov.tr internet adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. Kütahya Tel: 0.274.223 60 75 Emet Tel: 02744613009

S.No İLÇESİ MAHALLE SOKAK ADA PARSEL BLOK KAT NO BEDEL TEMİNAT
1 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 281 A Zemin 1 94 100.000 10.000
2 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 281 A Zemin 2 77 90.000 9.000
3 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 281 A 1 3 108 130.000 13.000
4 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 281 A 1 4 108 130.000 13.000
5 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 281 A 2 5 108 130.000 13.000
6 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 281 A 2 6 108 130.000 13.000
7 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 281 A 3 7 108 130.000 13.000
8 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 281 A 3 8 108 130.000 13.000
9 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 281 A 4 9 108 125.000 12.500
10 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 281 A 4 10 108 125.000 12.500
11 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 281 B Zemin 11 108 120.000 12.000
12 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 281 B Zemin 12 108 120.000 12.000
13 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 281 B 1 13 108 130.000 13.000
14 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 281 B 1 14 108 130.000 13.000
15 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 281 B 2 15 108 130.000 13.000
16 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 281 B 2 16 108 130.000 13.000
17 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 281 B 3 17 108 130.000 13.000
18 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 281 B 3 18 108 130.000 13.000
19 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 281 B 4 19 108 125.000 12.500
20 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 281 B 4 20 108 125.000 12.500
21 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 285 A Zemin 1 72 80.000 8.000
22 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 285 A Zemin 2 72 80.000 8.000
23 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 285 A 1 3 72 90.000 9.000
24 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 285 A 1 4 72 90.000 9.000
25 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 285 A 2 5 72 90.000 9.000
26 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 285 A 2 6 72 90.000 9.000
27 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 285 A 3 7 72 90.000 9.000
28 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 285 A 3 8 72 90.000 9.000
29 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 285 A 4 9 72 85.000 8.500
30 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 285 A 4 10 72 85.000 8.500
31 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 285 B Zemin 12 60 70.000 7.000
32 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 285 B 1 13 72 90.000 9.000
33 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 285 B 1 14 72 90.000 9.000
34 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 285 B 2 15 72 90.000 9.000
35 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 285 B 2 16 72 90.000 9.000
36 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 285 B 3 17 72 90.000 9.000
37 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 285 B 3 18 72 90.000 9.000
38 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 285 B 4 19 72 85.000 8.500
39 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 285 B 4 20 72 85.000 8.500
40 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 285 C Zemin 21 72 80.000 8.000
41 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 285 C Zemin 22 72 80.000 8.000
42 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 285 C 1 23 72 90.000 9.000
43 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 285 C 1 24 72 90.000 9.000
44 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 285 C 2 25 72 90.000 9.000
45 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 285 C 2 26 72 90.000 9.000
46 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 285 C 3 27 72 90.000 9.000
47 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 285 C 3 28 72 90.000 9.000
48 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 285 C 4 29 72 85.000 8.500
49 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 285 C 4 30 72 85.000 8.500
50 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Mehmet Akif Ersoy Cd. 577 279 A Zemin 1 94 110.000 11.000
51 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Mehmet Akif Ersoy Cd. 577 279 A Zemin 2 77 95.000 9.500
52 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Mehmet Akif Ersoy Cd. 577 279 A 1 3 108 140.000 14.000
53 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Mehmet Akif Ersoy Cd. 577 279 A 1 4 108 140.000 14.000
54 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Mehmet Akif Ersoy Cd. 577 279 A 2 5 108 140.000 14.000
55 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Mehmet Akif Ersoy Cd. 577 279 A 2 6 108 140.000 14.000
56 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Mehmet Akif Ersoy Cd. 577 279 A 3 7 108 140.000 14.000
57 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Mehmet Akif Ersoy Cd. 577 279 A 3 8 108 140.000 14.000
58 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Mehmet Akif Ersoy Cd. 577 279 A 4 9 108 135.000 13.500
59 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Mehmet Akif Ersoy Cd. 577 279 A 4 10 108 135.000 13.500
60 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Mehmet Akif Ersoy Cd. 577 279 B Zemin 11 108 130.000 13.000
61 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Mehmet Akif Ersoy Cd. 577 279 B Zemin 12 108 130.000 13.000
62 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Mehmet Akif Ersoy Cd. 577 279 B 1 13 108 140.000 14.000
63 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Mehmet Akif Ersoy Cd. 577 279 B 1 14 108 140.000 14.000
64 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Mehmet Akif Ersoy Cd. 577 279 B 2 15 108 140.000 14.000
65 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Mehmet Akif Ersoy Cd. 577 279 B 2 16 108 140.000 14.000
66 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Mehmet Akif Ersoy Cd. 577 279 B 3 17 108 140.000 14.000
67 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Mehmet Akif Ersoy Cd. 577 279 B 3 18 108 140.000 14.000
68 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Mehmet Akif Ersoy Cd. 577 279 B 4 19 108 135.000 13.500
69 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Mehmet Akif Ersoy Cd. 577 279 B 4 20 108 135.000 13.500
70 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Asmalı Sk. 682 35 A Zemin 1 120 120.000 12.000
71 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Asmalı Sk. 682 35 A Zemin 2 120 120.000 12.000
72 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Asmalı Sk. 682 35 A 1 3 118 125.000 12.500
73 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Asmalı Sk. 682 35 A 1 4 118 125.000 12.500
74 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Asmalı Sk. 682 35 A 2 5 118 125.000 12.500
75 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Asmalı Sk. 682 35 A 2 6 118 125.000 12.500
76 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Asmalı Sk. 682 35 A 3 7 118 125.000 12.500
77 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Asmalı Sk. 682 35 A 3 8 118 125.000 12.500
78 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Asmalı Sk. 682 35 A 4 9 118 120.000 12.000
79 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Asmalı Sk. 682 35 A 4 10 118 120.000 12.000
80 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Asmalı Sk. 682 35 B Zemin 1 120 120.000 12.000
81 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Asmalı Sk. 682 35 B Zemin 2 120 120.000 12.000
82 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Asmalı Sk. 682 35 B 1 3 118 125.000 12.500
83 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Asmalı Sk. 682 35 B 1 4 118 125.000 12.500
84 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Asmalı Sk. 682 35 B 2 5 118 125.000 12.500
85 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Asmalı Sk. 682 35 B 2 6 118 125.000 12.500
86 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Asmalı Sk. 682 35 B 3 7 118 125.000 12.500
87 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Asmalı Sk. 682 35 B 3 8 118 125.000 12.500
88 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Asmalı Sk. 682 35 B 4 9 118 120.000 12.000
89 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Asmalı Sk. 682 35 B 4 10 118 120.000 12.000
90 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 286 A 1 3 72 90.000 9.000
91 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 286 A 1 4 72 90.000 9.000
92 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 286 A 2 5 72 90.000 9.000
93 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 286 A 2 6 72 90.000 9.000
94 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 286 A 3 7 72 90.000 9.000
95 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 286 A 3 8 72 90.000 9.000
96 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 286 A 4 9 72 85.000 8.500
97 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 286 A 4 10 72 85.000 8.500
98 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 286 C Zemin 21 72 80.000 8.000
99 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 286 C Zemin 22 72 80.000 8.000
100 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 286 C 1 23 72 90.000 9.000
101 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 286 C 1 24 72 90.000 9.000
102 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 286 C 2 25 72 90.000 9.000
103 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 286 C 2 26 72 90.000 9.000
104 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 286 C 3 27 72 90.000 9.000
105 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 286 C 3 28 72 90.000 9.000
106 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 286 C 4 29 72 85.000 8.500
107 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Kılıç Sokak 577 286 C 4 30 72 85.000 8.500
108 Merkez Yıldırım Beyazıd Mh. Ufuk Sokak 577 13 B1 Zemin 5 83 100.000 10.000
109 Emet Esentepe Evliya Tepesi 379 2 Y8 Zemin 1 111 115.000 11.500
110 Emet Esentepe Evliya Tepesi 379 2 Y8 Zemin 2 111 115.000 11.500
111 Emet Esentepe Evliya Tepesi 379 2 Y8 1 3 111 125.000 12.500
112 Emet Esentepe Evliya Tepesi 379 2 Y8 1 4 111 125.000 12.500
113 Emet Esentepe Evliya Tepesi 379 2 Y8 2 5 111 125.000 12.500
114 Emet Esentepe Evliya Tepesi 379 2 Y8 2 6 111 125.000 12.500
115 Emet Esentepe Evliya Tepesi 379 2 Y8 3 7 111 125.000 12.500
116 Emet Esentepe Evliya Tepesi 379 2 Y8 3 8 111 125.000 12.500
117 Emet Esentepe Evliya Tepesi 379 2 Y8 4 9 111 125.000 12.500
118 Emet Esentepe Evliya Tepesi 379 2 Y8 4 10 111 125.000 12.500
119 Emet Esentepe Evliya Tepesi 379 2 Y8 5 11 111 125.000 12.500
120 Emet Esentepe Evliya Tepesi 379 2 Y8 5 12 111 125.000 12.500
121 Emet Esentepe Evliya Tepesi 379 2 Y8 6 13 111 125.000 12.500
122 Emet Esentepe Evliya Tepesi 379 2 Y8 6 14 111 125.000 12.500
123 Emet Esentepe Evliya Tepesi 379 2 Y8 7 15 111 120.000 12.000
124 Emet Esentepe Evliya Tepesi 379 2 Y8 7 16 111 120.000 12.000