Kütahya'da 124 Adet Kamu Lojmanı Satışı | 15 Temmuz 2024İmar Haber

15 Temmuz 2024 - 02:57

Kütahya’da 124 Adet Kamu Lojmanı Satışı

Kütahya Merkez ve Emet ilçelerinde bulunan toplam 124 adet kamu konutu satışa sunuldu. Kamu konutlarının satış ihaleleri. 17 – 21 Ağustos 2020 tarihleri arasında ilan metninde belirtilen saatlerde 2886 sayılı Kanununun 45.maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak.

Kütahya’da 124 Adet Kamu Lojmanı Satışı
Son Güncelleme :

11 Ağustos 2020 - 20:42

1.168 views

Kütahya Merkez ve Emet ilçelerinde bulunan toplam 124 adet kamu konutu satışa sunuldu.

Kamu konutlarının satış ihaleleri. 17 – 21 Ağustos 2020 tarihleri arasında ilan metninde belirtilen saatlerde 2886 sayılı Kanununun 45.maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak.

İhale Şartları

1- Kütahya İli, Merkez İlçede bulunan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların (Kamu Konutları); 2886 sayılı Kanunun 45.maddesine göre açık teklif usulü ile karşılarında belirtilen bedeller üzerinden yine karşılarında belirtilen tarih ve saatte Merkez İlçede bulunan taşınmazların satış ihalesi için, Gaybi Efendi Mahallesi Atatürk Blv. No:93 KÜTAHYA adresinde bulunan Kütahya Milli Emlak Müdürlüğü makam odasında, Emet İlçesinde bulunan taşınmazların (Kamu Konutları) satış ihalesi Emet Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde kurulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye katılacakların ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına;
a) Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanını,
b) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,
c) Geçici Teminat Bedelinin Kütahya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırıldığına dair makbuzun, (Alındı belgesinde bağımsız bölüm bilgilerinin (ada, parseli blok, kat ve daire no) açıkça yazılması), (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir.) Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde ise “Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması” ve Teyit yazısının da ibrazı gerekir.). Emet İlçesinde bulunan taşınmazların geçici teminat bedelleri Emet Malmüdürlüğüne yatırılacaktır.
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşlarından, ihalenin yapıldığı 2020 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişiliğinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve tatbiki imza örneklerinin,
e) Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir.
3- Satışı yapılacak taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. Emet İlçesinde bulunan taşınmazlara ilişkin şartnameler Emet Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilecektir.
4- İhalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
5- Öncelikli alım hakkı bulunanların ödeme koşulları;
a) İhale bedelinin öncelikli alım hakkı sahibi tarafından, peşin olarak ödenmesi durumunda yüzde on oranında indirim uygulanır.
b) Taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;
a) En az yüzde yirmisi peşin, geriye kalanı beş yılda ve altmış taksitle,
b) En az yüzde yirmibeşi peşin, geriye kalanı yedi yılda ve seksendört taksitle,
c) En az yüzde otuzu peşin, geriye kalanı on yılda ve yüzyirmi taksitle ödenebilir. (*)
(*) Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her yıl için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde onikiyi geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.
6- Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
7- Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
8- Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısının İdareye verilmesi ve bedelin kredi kuruluşu tarafından Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veya Emet Malmüdürlüğünde açılacak emanet hesabına aktarılması gerekir.
a) Bankanın ayrıca ekspertiz yaptırması halinde söz konusu ekspertiz raporu İdaremizi bağlamayacak olup, söz konusu rapora ilişkin tüm hususlarda Banka ile alıcılar muhatap olacaktır.
b) Banka, alıcının Sözleşme Öncesi Bilgi Formunu, Kredi Sözleşmesini ve ödeme planı ile banka tarafından talep edilecek sair gerekli belgeleri imzalaması kaydıyla kişiye kredi kullandıracaktır.
c) Kredi kullanarak ödeme imkanı yalnızca satış bedelinin peşin ödenmesi halinde mümkün olacaktır, Ancak, bu peşin ödemenin bir kısmı için kredi kullanılması mümkündür. Bu durumda peşin ödenmesi gereken bedel ile kredi olarak ödenen bedel arasındaki farkın kredi kullanan alıcı tarafından tamamlanarak. Ödeme süresi içinde Banka nezdinde İdaremiz (Hazine) lehinde blokede (Emanet) tutulması gerekmektedir.
9- İhalelerde taşınmaz satış bedelleri peşin ödenebileceği gibi taksitle ödenmek istenilmesi halinde, ihale bedelinin 1/4′ i peşin geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak üzere 2 yılda 8 eşit taksitle ödenebilir.
10- Posta yoluyla yapılan müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37’nci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
11- 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisinden muafır.
12- İhale Komisyonu, gerekçesini bildirmek suretiyle, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
13- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.kutahya.csb.gov.tr internet adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. Kütahya Tel: 0.274.223 60 75 Emet Tel: 02744613009