İmarhaber

Malatya Lojman Satışları Başladı

Malatya Yeşilyurt ve Battalgazi İlçelerinde Bulunan 118 Adet Kamu Lojmanı Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) Tarafından; 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi Uyarınca 20-24 Temmuz 2020 Tarihleri Arasında Açık Teklif Usulüyle Satılacak.

Malatya Lojman Satışları Başladı
Google News
07 Temmuz 2020 - 21:14

Tapu bilgileri ile taşınmaz özellikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının/bağımsız bölümlerin karşılarında belirtilen tarih ve saatinde Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) tarafından Çöşnük Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Cad. No:4/1 BATTALGAZİ/MALATYA Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası 4. Kat Konferans salonunda oluşturulacak Komisyon huzurunda; 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi 20-24 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. Öncelikli alım hakkı sahipleri bu hakkı sadece bir kamu konutu için kullanabilirler. İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır, taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;

 • En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle,
 • En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle,
 • En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle, ödenebilir.

Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi (en fazla %12) geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.

Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek taksitli satış sözleşmesini imzalaması halinde bu durum ihalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.

Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılır. İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

İhaleye Katılım Şartları

a) Geçici teminat makbuzunu (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belge (İkametgah ilmuhaberi)
c) Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri (Adres beyanı)
d) Gerçek kişiler için TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneği (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğunu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.

İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonununa ulaşmış olması kaydıyla yukarda belirtilen belgeler ile birlikte 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını, aynı kanununun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahütlü olarak gönderebilirler. Postadan doğan gecikmeler kabul edilemez.

4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.

İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.

İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) bedelsiz olarak görülebilir.

Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bir ihalenin süresinden önce bitmemesi durumunda takip eden ihaleler o ihalenin bitimine müteakip kaldığı saatten itibaren ilanda belirtilen sırada olduğu şekilde devam edecektir.

Güncel Kamu Konutu (lojman) Satışları

S.NOİLÇESİMAHALLESİADAPARSELBLOK/KATNOİMAR DURUMUBEDELİTEMİNAT
1BATTALGAZİCEVHERİZADE617598A/271151/1000 Ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 7 kat (B-7) yapılaşma hakkında sahip olup, ticari alanda kalmaktadır.160.00016.000
2BATTALGAZİHÜSEYİNBEY3032540 Zemin11201/1000 Ölçekli uygulama imar planında kısmen 20 m imar yolunda kısmen ayrık nizam 7 kat (A-7) yapılaşma hakkına sahip olup, zemin ticari alanda kalmaktadır.135.00013.500
3BATTALGAZİHÜSEYİNBEY3032540 Zemin21151/1000 Ölçekli uygulama imar planında kısmen 20 m imar yolunda kısmen ayrık nizam 7 kat (A-7) yapılaşma hakkına sahip olup, zemin ticari alanda kalmaktadır.125.00012.500
4BATTALGAZİHÜSEYİNBEY3032540 141251/1000 Ölçekli uygulama imar planında kısmen 20 m imar yolunda kısmen ayrık nizam 7 kat (A-7) yapılaşma hakkına sahip olup, zemin ticari alanda kalmaktadır.150.00015.000
5BATTALGAZİHÜSEYİNBEY3032540 381251/1000 Ölçekli uygulama imar planında kısmen 20 m imar yolunda kısmen ayrık nizam 7 kat (A-7) yapılaşma hakkına sahip olup, zemin ticari alanda kalmaktadır.155.00015.500
6BATTALGAZİHÜSEYİNBEY3032540 6131251/1000 Ölçekli uygulama imar planında kısmen 20 m imar yolunda kısmen ayrık nizam 7 kat (A-7) yapılaşma hakkına sahip olup, zemin ticari alanda kalmaktadır.150.00015.000
7BATTALGAZİHÜSEYİNBEY3032540 6141251/1000 Ölçekli uygulama imar planında kısmen 20 m imar yolunda kısmen ayrık nizam 7 kat (A-7) yapılaşma hakkına sahip olup, zemin ticari alanda kalmaktadır.150.00015.000
8BATTALGAZİİZZETİYE126375964C 371201/1000 Ölçekli uygulama imar planında kısmen 15 m imar yolunda kısmen bitişik nizam 4 kat (B-4) yapılaşma hakkına sahip olup, ticari alanda kalmaktadır.135.00013.500
9BATTALGAZİİZZETİYE665453 24931/1000 Ölçekli uygulama imar planında kısmen imar yolunda kısmen de bitişik nizam 4 kat (B-4) yapılaşma hakkına sahip olup, zemin ticari alanda kalmaktadır.115.00011.500
10BATTALGAZİİZZETİYE66545325901/1000 Ölçekli uygulama imar planında kısmen imar yolunda kısmen de bitişik nizam 4 kat (B-4) yapılaşma hakkına sahip olup, zemin ticari alanda kalmaktadır.115.00011.500
11BATTALGAZİİZZETİYE665453 261051/1000 Ölçekli uygulama imar planında kısmen imar yolunda kısmen de bitişik nizam 4 kat (B-4) yapılaşma hakkına sahip olup, zemin ticari alanda kalmaktadır.140.00014.000
12BATTALGAZİİZZETİYE665453 27981/1000 Ölçekli uygulama imar planında kısmen imar yolunda kısmen de bitişik nizam 4 kat (B-4) yapılaşma hakkına sahip olup, zemin ticari alanda kalmaktadır.110.00011.000
13BATTALGAZİİZZETİYE665453 38931/1000 Ölçekli uygulama imar planında kısmen imar yolunda kısmen de bitişik nizam 4 kat (B-4) yapılaşma hakkına sahip olup, zemin ticari alanda kalmaktadır.110.00011.000
14BATTALGAZİİZZETİYE665453 39901/1000 Ölçekli uygulama imar planında kısmen imar yolunda kısmen de bitişik nizam 4 kat (B-4) yapılaşma hakkına sahip olup, zemin ticari alanda kalmaktadır.110.00011.000
15BATTALGAZİİZZETİYE665453 3101051/1000 Ölçekli uygulama imar planında kısmen imar yolunda kısmen de bitişik nizam 4 kat (B-4) yapılaşma hakkına sahip olup, zemin ticari alanda kalmaktadır.135.00013.500
16BATTALGAZİİZZETİYE665453 311981/1000 Ölçekli uygulama imar planında kısmen imar yolunda kısmen de bitişik nizam 4 kat (B-4) yapılaşma hakkına sahip olup, zemin ticari alanda kalmaktadır.105.00010.500
17BATTALGAZİKAVAKLIBAĞ21636526/ Zemin1941/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen 12 metrelik imar yolunda kısmen de bitişik nizam 5 kat (B- 5) yapılaşma hakkına sahip konut alanında kalmaktadır.85.0008.500
18BATTALGAZİKAVAKLIBAĞ21636526/ 12941/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen 12 metrelik imar yolunda kısmen de bitişik nizam 5 kat (B- 5) yapılaşma hakkına sahip konut alanında kalmaktadır.95.0009.500
19BATTALGAZİKAVAKLIBAĞ21636526/ 131001/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen 12 metrelik imar yolunda kısmen de bitişik nizam 5 kat (B- 5) yapılaşma hakkına sahip konut alanında kalmaktadır.90.0009.000
20BATTALGAZİKAVAKLIBAĞ21636526/ 24941/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen 12 metrelik imar yolunda kısmen de bitişik nizam 5 kat (B- 5) yapılaşma hakkına sahip konut alanında kalmaktadır.100.00010.000
21BATTALGAZİKAVAKLIBAĞ21636526/251001/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen 12 metrelik imar yolunda kısmen de bitişik nizam 5 kat (B- 5) yapılaşma hakkına sahip konut alanında kalmaktadır.95.0009.500
22BATTALGAZİKAVAKLIBAĞ21636526/ 36941/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen 12 metrelik imar yolunda kısmen de bitişik nizam 5 kat (B- 5) yapılaşma hakkına sahip konut alanında kalmaktadır.100.00010.000
23BATTALGAZİKAVAKLIBAĞ21636526/ 371001/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen 12 metrelik imar yolunda kısmen de bitişik nizam 5 kat (B- 5) yapılaşma hakkına sahip konut alanında kalmaktadır.95.0009.500
24BATTALGAZİKAVAKLIBAĞ21636526/ 48941/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen 12 metrelik imar yolunda kısmen de bitişik nizam 5 kat (B- 5) yapılaşma hakkına sahip konut alanında kalmaktadır.95.0009.500
25BATTALGAZİKAVAKLIBAĞ21636526/ 491001/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen 12 metrelik imar yolunda kısmen de bitişik nizam 5 kat (B- 5) yapılaşma hakkına sahip konut alanında kalmaktadır.90.0009.000
26BATTALGAZİKAVAKLIBAĞ21636526/ Zemin10 Dükkan181/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen 12 metrelik imar yolunda kısmen de bitişik nizam 5 kat (B- 5) yapılaşma hakkına sahip konut alanında kalmaktadır.50.0005.000
27BATTALGAZİKAVAKLIBAĞ21636526/ Zemin11 Dükkan381/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen 12 metrelik imar yolunda kısmen de bitişik nizam 5 kat (B- 5) yapılaşma hakkına sahip konut alanında kalmaktadır.110.00011.000
28BATTALGAZİKAVAKLIBAĞ21636526/ Zemin12 Dükkan201/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen 12 metrelik imar yolunda kısmen de bitişik nizam 5 kat (B- 5) yapılaşma hakkına sahip konut alanında kalmaktadır.55.0005.500
29BATTALGAZİNİYAZİ29664247/ Zemin1951/1000 Ölçekli uygulama imar planında kısmen imar yolunda kısmen de bitişik nizam 4 kat (B-4) yapılaşma hakkına sahip olup, konut alanında kalmaktadır.75.0007.500
30BATTALGAZİNİYAZİ29664247/ Zemin2951/1000 Ölçekli uygulama imar planında kısmen imar yolunda kısmen de bitişik nizam 4 kat (B-4) yapılaşma hakkına sahip olup, konut alanında kalmaktadır.75.0007.500
31BATTALGAZİNİYAZİ29664247/ 13951/1000 Ölçekli uygulama imar planında kısmen imar yolunda kısmen de bitişik nizam 4 kat (B-4) yapılaşma hakkına sahip olup, konut alanında kalmaktadır.85.0008.500
32BATTALGAZİNİYAZİ29664247/ 14951/1000 Ölçekli uygulama imar planında kısmen imar yolunda kısmen de bitişik nizam 4 kat (B-4) yapılaşma hakkına sahip olup, konut alanında kalmaktadır.85.0008.500
33BATTALGAZİNİYAZİ29664247/ 25951/1000 Ölçekli uygulama imar planında kısmen imar yolunda kısmen de bitişik nizam 4 kat (B-4) yapılaşma hakkına sahip olup, konut alanında kalmaktadır.85.0008.500
34BATTALGAZİNİYAZİ29664247/ 26951/1000 Ölçekli uygulama imar planında kısmen imar yolunda kısmen de bitişik nizam 4 kat (B-4) yapılaşma hakkına sahip olup, konut alanında kalmaktadır.85.0008.500
35BATTALGAZİNİYAZİ29664247/ Teras7951/1000 Ölçekli uygulama imar planında kısmen imar yolunda kısmen de bitişik nizam 4 kat (B-4) yapılaşma hakkına sahip olup, konut alanında kalmaktadır.80.0008.000
36BATTALGAZİNİYAZİ29664247/ Teras8951/1000 Ölçekli uygulama imar planında kısmen imar yolunda kısmen de bitişik nizam 4 kat (B-4) yapılaşma hakkına sahip olup, konut alanında kalmaktadır.80.0008.000
37BATTALGAZİŞifa580180269/12/821/1000 Ölçekli uygulama imar planında Bitşik Nizam 7 katlı Konut ve altı Ticaret alanı olarak ayrılmıştır.100.00010.000
38BATTALGAZİŞifa580180269/13/821/1000 Ölçekli uygulama imar planında Bitşik Nizam 7 katlı Konut ve altı Ticaret alanı olarak ayrılmıştır.95.0009.500
39BATTALGAZİŞifa580180269/24/821/1000 Ölçekli uygulama imar planında Bitşik Nizam 7 katlı Konut ve altı Ticaret alanı olarak ayrılmıştır.105.00010.500
40BATTALGAZİŞifa580180269/25/821/1000 Ölçekli uygulama imar planında Bitşik Nizam 7 katlı Konut ve altı Ticaret alanı olarak ayrılmıştır.100.00010.000
41BATTALGAZİŞifa580180269/36/821/1000 Ölçekli uygulama imar planında Bitşik Nizam 7 katlı Konut ve altı Ticaret alanı olarak ayrılmıştır.105.00010.500
42BATTALGAZİŞifa580180269/37/821/1000 Ölçekli uygulama imar planında Bitşik Nizam 7 katlı Konut ve altı Ticaret alanı olarak ayrılmıştır.100.00010.000
43BATTALGAZİŞifa580180269/48/821/1000 Ölçekli uygulama imar planında Bitşik Nizam 7 katlı Konut ve altı Ticaret alanı olarak ayrılmıştır.110.00011.000
44BATTALGAZİŞifa580180269/49/821/1000 Ölçekli uygulama imar planında Bitşik Nizam 7 katlı Konut ve altı Ticaret alanı olarak ayrılmıştır.105.00010.500
45BATTALGAZİŞifa580180269/510/821/1000 Ölçekli uygulama imar planında Bitşik Nizam 7 katlı Konut ve altı Ticaret alanı olarak ayrılmıştır.110.00011.000
46BATTALGAZİŞifa580180269/511/821/1000 Ölçekli uygulama imar planında Bitşik Nizam 7 katlı Konut ve altı Ticaret alanı olarak ayrılmıştır.105.00010.500
47BATTALGAZİŞifa580180269/612/821/1000 Ölçekli uygulama imar planında Bitşik Nizam 7 katlı Konut ve altı Ticaret alanı olarak ayrılmıştır.105.00010.500
48BATTALGAZİŞifa580180269/613/821/1000 Ölçekli uygulama imar planında Bitşik Nizam 7 katlı Konut ve altı Ticaret alanı olarak ayrılmıştır.100.00010.000
49BATTALGAZİSaray467148306/25/851/1000 Ölçekli uygulama imar planında 5 metre ön bahçeli ayrık nizam 6 kat (A-6) konut ve altı ticaret alanı olarak ayrılmıştır.110.00011.000
50YEŞİLYURTKOYUNOĞLU6554441.546 Bodrum1/801/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır.75.0007.500
51YEŞİLYURTKOYUNOĞLU6554441.546 Bodrum2/621/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır.70.0007.000
52YEŞİLYURTKOYUNOĞLU6554441.546 Bodrum3/971/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır.95.0009.500
53YEŞİLYURTKOYUNOĞLU6554441.546 Zemin4/851/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır.85.0008.500
54YEŞİLYURTKOYUNOĞLU6554441.546 Zemin5/771/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır.75.0007.500
55YEŞİLYURTKOYUNOĞLU6554441.546 Zemin6/1001/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır.100.00010.000
56YEŞİLYURTKOYUNOĞLU6554441.546 Zemin7/801/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır.85.0008.500
57YEŞİLYURTKOYUNOĞLU6554441.546 Zemin8/781/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır.80.0008.000
58YEŞİLYURTKOYUNOĞLU6554441.546 19/971/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır.100.00010.000
59YEŞİLYURTKOYUNOĞLU6554441.546 110/651/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır.75.0007.500
60YEŞİLYURTKOYUNOĞLU6554441.546 111/1001/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır.105.00010.500
61YEŞİLYURTKOYUNOĞLU6554441.546 112/1001/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır.115.00011.500
62YEŞİLYURTKOYUNOĞLU6554441.546 113/851/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır.95.0009.500
63YEŞİLYURTKOYUNOĞLU6554441.546 214/971/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır.105.00010.500
64YEŞİLYURTKOYUNOĞLU6554441.546 215/651/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır.80.0008.000
65YEŞİLYURTKOYUNOĞLU6554441.546 216/1001/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır.115.00011.500
66YEŞİLYURTKOYUNOĞLU6554441.546 217/1001/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır.115.00011.500
67YEŞİLYURTKOYUNOĞLU6554441.546 218/851/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır.105.00010.500
68YEŞİLYURTKOYUNOĞLU6554441.546 319/971/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır.110.00011.000
69YEŞİLYURTKOYUNOĞLU6554441.546 320/651/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır.80.0008.000
70YEŞİLYURTKOYUNOĞLU6554441.546 321/1001/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır.115.00011.500
71YEŞİLYURTKOYUNOĞLU6554441.546 322/1001/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır.115.00011.500
72YEŞİLYURTKOYUNOĞLU6554441.546 323/851/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır.115.00011.500
73YEŞİLYURTKOYUNOĞLU6554441.546 424/971/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır.110.00011.000
74YEŞİLYURTKOYUNOĞLU6554441.546 425/651/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır.85.0008.500
75YEŞİLYURTKOYUNOĞLU6554441.546 426/1001/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır.115.00011.500
76YEŞİLYURTKOYUNOĞLU6554441.546 427/1001/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır.115.00011.500
77YEŞİLYURTKOYUNOĞLU6554441.546 428/851/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır.115.00011.500
78YEŞİLYURTKOYUNOĞLU6554441.546 529/971/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır.105.00010.500
79YEŞİLYURTKOYUNOĞLU6554441.546 530/651/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır.80.0008.000
80YEŞİLYURTKOYUNOĞLU6554441.546 531/1001/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır.110.00011.000
81YEŞİLYURTKOYUNOĞLU6554441.546 532/1001/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır.110.00011.000
82YEŞİLYURTKOYUNOĞLU6554441.546 533/851/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır.105.00010.500
83YEŞİLYURTKOYUNOĞLU587146839 Bodrum1/851/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır.70.0007.000
84YEŞİLYURTKOYUNOĞLU587146839 Bodrum2/1001/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır.80.0008.000
85YEŞİLYURTKOYUNOĞLU587146839 Zemin3/801/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır.75.0007.500
86YEŞİLYURTKOYUNOĞLU587146839 Zemin4/951/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır.80.0008.000
87YEŞİLYURTKOYUNOĞLU587146839 Zemin5/1081/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır.95.0009.500
88YEŞİLYURTKOYUNOĞLU587146839 Zemin6/851/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır.80.0008.000
89YEŞİLYURTKOYUNOĞLU587146839 17/1101/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır.110.00011.000
90YEŞİLYURTKOYUNOĞLU587146839 18/931/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır.100.00010.000
91YEŞİLYURTKOYUNOĞLU587146839 19/1081/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır.110.00011.000
92YEŞİLYURTKOYUNOĞLU587146839 110/1081/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır.110.00011.000
93YEŞİLYURTKOYUNOĞLU587146839 211/1101/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır.110.00011.000
94YEŞİLYURTKOYUNOĞLU587146839 212/931/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır.100.00010.000
95YEŞİLYURTKOYUNOĞLU587146839 213/1081/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır.115.00011.500
96YEŞİLYURTKOYUNOĞLU587146839 214/1081/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır.110.00011.000
97YEŞİLYURTKOYUNOĞLU587146839 315/1101/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır.110.00011.000
98YEŞİLYURTKOYUNOĞLU587146839 316/931/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır.100.00010.000
99YEŞİLYURTKOYUNOĞLU587146839 317/1081/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır.115.00011.500
100YEŞİLYURTKOYUNOĞLU587146839 318/1081/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır.110.00011.000
101YEŞİLYURTKOYUNOĞLU587146839 419/1101/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır.115.00011.500
102YEŞİLYURTKOYUNOĞLU587146839 420/931/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır.100.00010.000
103YEŞİLYURTKOYUNOĞLU587146839 421/1081/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır.115.00011.500
104YEŞİLYURTKOYUNOĞLU587146839 422/1081/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır.115.00011.500
105YEŞİLYURTKOYUNOĞLU587146839 523/1101/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır.110.00011.000
106YEŞİLYURTKOYUNOĞLU587146839 524/931/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır.100.00010.000
107YEŞİLYURTKOYUNOĞLU587146839 525/1081/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır.105.00010.500
108YEŞİLYURTKOYUNOĞLU587146839 526/1081/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır.110.00011.000
109YEŞİLYURTYakınca615103.048,10 Zemin1/1151/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı Sağlık Müdürlüğü Lojmanları ve konut alanı olarak ayrılmış olup, bir kısmıda konut dışı kentsel çalışma alanında kalmaktadır.135.00013.500
110YEŞİLYURTYakınca615103.048,10 Zemin2/1151/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı Sağlık Müdürlüğü Lojmanları ve konut alanı olarak ayrılmış olup, bir kısmıda konut dışı kentsel çalışma alanında kalmaktadır.135.00013.500
111YEŞİLYURTYakınca615103.048,10 13/1151/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı Sağlık Müdürlüğü Lojmanları ve konut alanı olarak ayrılmış olup, bir kısmıda konut dışı kentsel çalışma alanında kalmaktadır.140.00014.000
112YEŞİLYURTYakınca615103.048,10 14/1151/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı Sağlık Müdürlüğü Lojmanları ve konut alanı olarak ayrılmış olup, bir kısmıda konut dışı kentsel çalışma alanında kalmaktadır.140.00014.000
113YEŞİLYURTYakınca615103.048,10 25/1151/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı Sağlık Müdürlüğü Lojmanları ve konut alanı olarak ayrılmış olup, bir kısmıda konut dışı kentsel çalışma alanında kalmaktadır.140.00014.000
114YEŞİLYURTYakınca615103.048,10 26/1151/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı Sağlık Müdürlüğü Lojmanları ve konut alanı olarak ayrılmış olup, bir kısmıda konut dışı kentsel çalışma alanında kalmaktadır.140.00014.000
115YEŞİLYURTYakınca615103.048,10 37/1151/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı Sağlık Müdürlüğü Lojmanları ve konut alanı olarak ayrılmış olup, bir kısmıda konut dışı kentsel çalışma alanında kalmaktadır.140.00014.000
116YEŞİLYURTYakınca615103.048,10 38/1151/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı Sağlık Müdürlüğü Lojmanları ve konut alanı olarak ayrılmış olup, bir kısmıda konut dışı kentsel çalışma alanında kalmaktadır.140.00014.000
117YEŞİLYURTYakınca615103.048,10 49/1151/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı Sağlık Müdürlüğü Lojmanları ve konut alanı olarak ayrılmış olup, bir kısmıda konut dışı kentsel çalışma alanında kalmaktadır.135.00013.500
118YEŞİLYURTYakınca615103.048,10 410/1151/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı Sağlık Müdürlüğü Lojmanları ve konut alanı olarak ayrılmış olup, bir kısmıda konut dışı kentsel çalışma alanında kalmaktadır.135.00013.500
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları