Malatya Lojman Satışları Başladı | 18 Temmuz 2024İmar Haber

18 Temmuz 2024 - 10:23

Malatya Lojman Satışları Başladı

Malatya Yeşilyurt ve Battalgazi İlçelerinde Bulunan 118 Adet Kamu Lojmanı Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) Tarafından; 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi Uyarınca 20-24 Temmuz Tarihleri Arasında Açık Teklif Usulüyle Satılacak.

Malatya Lojman Satışları Başladı
Son Güncelleme :

07 Temmuz 2020 - 21:14

2.784 views

Tapu bilgileri ile taşınmaz özellikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının/bağımsız bölümlerin karşılarında belirtilen tarih ve saatinde Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) tarafından Çöşnük Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Cad. No:4/1 BATTALGAZİ/MALATYA Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası 4. Kat Konferans salonunda oluşturulacak Komisyon huzurunda; 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır.

Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. Öncelikli alım hakkı sahipleri bu hakkı sadece bir kamu konutu için kullanabilirler. İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır, taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;
a) En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle,
b) En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle,
c) En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle, ödenebilir.

Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi (en fazla %12) geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.

Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek taksitli satış sözleşmesini imzalaması halinde bu durum ihalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.

Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılır. İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

İhaleye Katılım Şartları

a) Geçici teminat makbuzunu (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belge (İkametgah ilmuhaberi)
c) Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri (Adres beyanı)
d) Gerçek kişiler için TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneği (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğunu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.

İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonununa ulaşmış olması kaydıyla yukarda belirtilen belgeler ile birlikte 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını, aynı kanununun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahütlü olarak gönderebilirler. Postadan doğan gecikmeler kabul edilemez.

4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.

İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.

İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) bedelsiz olarak görülebilir.

Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bir ihalenin süresinden önce bitmemesi durumunda takip eden ihaleler o ihalenin bitimine müteakip kaldığı saatten itibsren ilande belirtilen sırada olduğu şekilde devam edecektir.

BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU : 0422 371 12 17

 

S.NO İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL BLOK/KAT NO İMAR DURUMU BEDELİ TEMİNAT
1 BATTALGAZİ CEVHERİZADE 6 17 598 A/2 7 115 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 7 kat (B-7) yapılaşma hakkında sahip olup, ticari alanda kalmaktadır. 160.000 16.000
2 BATTALGAZİ HÜSEYİNBEY 303 2 540  Zemin 1 120 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında kısmen 20 m imar yolunda kısmen ayrık nizam 7 kat (A-7) yapılaşma hakkına sahip olup, zemin ticari alanda kalmaktadır. 135.000 13.500
3 BATTALGAZİ HÜSEYİNBEY 303 2 540  Zemin 2 115 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında kısmen 20 m imar yolunda kısmen ayrık nizam 7 kat (A-7) yapılaşma hakkına sahip olup, zemin ticari alanda kalmaktadır. 125.000 12.500
4 BATTALGAZİ HÜSEYİNBEY 303 2 540  1 4 125 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında kısmen 20 m imar yolunda kısmen ayrık nizam 7 kat (A-7) yapılaşma hakkına sahip olup, zemin ticari alanda kalmaktadır. 150.000 15.000
5 BATTALGAZİ HÜSEYİNBEY 303 2 540  3 8 125 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında kısmen 20 m imar yolunda kısmen ayrık nizam 7 kat (A-7) yapılaşma hakkına sahip olup, zemin ticari alanda kalmaktadır. 155.000 15.500
6 BATTALGAZİ HÜSEYİNBEY 303 2 540  6 13 125 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında kısmen 20 m imar yolunda kısmen ayrık nizam 7 kat (A-7) yapılaşma hakkına sahip olup, zemin ticari alanda kalmaktadır. 150.000 15.000
7 BATTALGAZİ HÜSEYİNBEY 303 2 540  6 14 125 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında kısmen 20 m imar yolunda kısmen ayrık nizam 7 kat (A-7) yapılaşma hakkına sahip olup, zemin ticari alanda kalmaktadır. 150.000 15.000
8 BATTALGAZİ İZZETİYE 126 375 964 C 3 7 120 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında kısmen 15 m imar yolunda kısmen bitişik nizam 4 kat (B-4) yapılaşma hakkına sahip olup, ticari alanda kalmaktadır. 135.000 13.500
9 BATTALGAZİ İZZETİYE 66 5 453  2 4 93 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında kısmen imar yolunda kısmen de bitişik nizam 4 kat (B-4) yapılaşma hakkına sahip olup, zemin ticari alanda kalmaktadır. 115.000 11.500
10 BATTALGAZİ İZZETİYE 66 5 453 2 5 90 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında kısmen imar yolunda kısmen de bitişik nizam 4 kat (B-4) yapılaşma hakkına sahip olup, zemin ticari alanda kalmaktadır. 115.000 11.500
11 BATTALGAZİ İZZETİYE 66 5 453  2 6 105 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında kısmen imar yolunda kısmen de bitişik nizam 4 kat (B-4) yapılaşma hakkına sahip olup, zemin ticari alanda kalmaktadır. 140.000 14.000
12 BATTALGAZİ İZZETİYE 66 5 453  2 7 98 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında kısmen imar yolunda kısmen de bitişik nizam 4 kat (B-4) yapılaşma hakkına sahip olup, zemin ticari alanda kalmaktadır. 110.000 11.000
13 BATTALGAZİ İZZETİYE 66 5 453  3 8 93 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında kısmen imar yolunda kısmen de bitişik nizam 4 kat (B-4) yapılaşma hakkına sahip olup, zemin ticari alanda kalmaktadır. 110.000 11.000
14 BATTALGAZİ İZZETİYE 66 5 453  3 9 90 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında kısmen imar yolunda kısmen de bitişik nizam 4 kat (B-4) yapılaşma hakkına sahip olup, zemin ticari alanda kalmaktadır. 110.000 11.000
15 BATTALGAZİ İZZETİYE 66 5 453  3 10 105 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında kısmen imar yolunda kısmen de bitişik nizam 4 kat (B-4) yapılaşma hakkına sahip olup, zemin ticari alanda kalmaktadır. 135.000 13.500
16 BATTALGAZİ İZZETİYE 66 5 453  3 11 98 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında kısmen imar yolunda kısmen de bitişik nizam 4 kat (B-4) yapılaşma hakkına sahip olup, zemin ticari alanda kalmaktadır. 105.000 10.500
17 BATTALGAZİ KAVAKLIBAĞ 216 36 526 / Zemin 1 94 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen 12 metrelik imar yolunda kısmen de bitişik nizam 5 kat (B- 5) yapılaşma hakkına sahip konut alanında kalmaktadır. 85.000 8.500
18 BATTALGAZİ KAVAKLIBAĞ 216 36 526 / 1 2 94 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen 12 metrelik imar yolunda kısmen de bitişik nizam 5 kat (B- 5) yapılaşma hakkına sahip konut alanında kalmaktadır. 95.000 9.500
19 BATTALGAZİ KAVAKLIBAĞ 216 36 526 / 1 3 100 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen 12 metrelik imar yolunda kısmen de bitişik nizam 5 kat (B- 5) yapılaşma hakkına sahip konut alanında kalmaktadır. 90.000 9.000
20 BATTALGAZİ KAVAKLIBAĞ 216 36 526 / 2 4 94 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen 12 metrelik imar yolunda kısmen de bitişik nizam 5 kat (B- 5) yapılaşma hakkına sahip konut alanında kalmaktadır. 100.000 10.000
21 BATTALGAZİ KAVAKLIBAĞ 216 36 526 /2 5 100 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen 12 metrelik imar yolunda kısmen de bitişik nizam 5 kat (B- 5) yapılaşma hakkına sahip konut alanında kalmaktadır. 95.000 9.500
22 BATTALGAZİ KAVAKLIBAĞ 216 36 526 / 3 6 94 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen 12 metrelik imar yolunda kısmen de bitişik nizam 5 kat (B- 5) yapılaşma hakkına sahip konut alanında kalmaktadır. 100.000 10.000
23 BATTALGAZİ KAVAKLIBAĞ 216 36 526 / 3 7 100 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen 12 metrelik imar yolunda kısmen de bitişik nizam 5 kat (B- 5) yapılaşma hakkına sahip konut alanında kalmaktadır. 95.000 9.500
24 BATTALGAZİ KAVAKLIBAĞ 216 36 526 / 4 8 94 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen 12 metrelik imar yolunda kısmen de bitişik nizam 5 kat (B- 5) yapılaşma hakkına sahip konut alanında kalmaktadır. 95.000 9.500
25 BATTALGAZİ KAVAKLIBAĞ 216 36 526 / 4 9 100 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen 12 metrelik imar yolunda kısmen de bitişik nizam 5 kat (B- 5) yapılaşma hakkına sahip konut alanında kalmaktadır. 90.000 9.000
26 BATTALGAZİ KAVAKLIBAĞ 216 36 526 / Zemin 10 Dükkan 18 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen 12 metrelik imar yolunda kısmen de bitişik nizam 5 kat (B- 5) yapılaşma hakkına sahip konut alanında kalmaktadır. 50.000 5.000
27 BATTALGAZİ KAVAKLIBAĞ 216 36 526 / Zemin 11 Dükkan 38 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen 12 metrelik imar yolunda kısmen de bitişik nizam 5 kat (B- 5) yapılaşma hakkına sahip konut alanında kalmaktadır. 110.000 11.000
28 BATTALGAZİ KAVAKLIBAĞ 216 36 526 / Zemin 12 Dükkan 20 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen 12 metrelik imar yolunda kısmen de bitişik nizam 5 kat (B- 5) yapılaşma hakkına sahip konut alanında kalmaktadır. 55.000 5.500
29 BATTALGAZİ NİYAZİ 296 64 247 / Zemin 1 95 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında kısmen imar yolunda kısmen de bitişik nizam 4 kat (B-4) yapılaşma hakkına sahip olup, konut alanında kalmaktadır. 75.000 7.500
30 BATTALGAZİ NİYAZİ 296 64 247 / Zemin 2 95 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında kısmen imar yolunda kısmen de bitişik nizam 4 kat (B-4) yapılaşma hakkına sahip olup, konut alanında kalmaktadır. 75.000 7.500
31 BATTALGAZİ NİYAZİ 296 64 247 / 1 3 95 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında kısmen imar yolunda kısmen de bitişik nizam 4 kat (B-4) yapılaşma hakkına sahip olup, konut alanında kalmaktadır. 85.000 8.500
32 BATTALGAZİ NİYAZİ 296 64 247 / 1 4 95 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında kısmen imar yolunda kısmen de bitişik nizam 4 kat (B-4) yapılaşma hakkına sahip olup, konut alanında kalmaktadır. 85.000 8.500
33 BATTALGAZİ NİYAZİ 296 64 247 / 2 5 95 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında kısmen imar yolunda kısmen de bitişik nizam 4 kat (B-4) yapılaşma hakkına sahip olup, konut alanında kalmaktadır. 85.000 8.500
34 BATTALGAZİ NİYAZİ 296 64 247 / 2 6 95 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında kısmen imar yolunda kısmen de bitişik nizam 4 kat (B-4) yapılaşma hakkına sahip olup, konut alanında kalmaktadır. 85.000 8.500
35 BATTALGAZİ NİYAZİ 296 64 247 / Teras 7 95 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında kısmen imar yolunda kısmen de bitişik nizam 4 kat (B-4) yapılaşma hakkına sahip olup, konut alanında kalmaktadır. 80.000 8.000
36 BATTALGAZİ NİYAZİ 296 64 247 / Teras 8 95 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında kısmen imar yolunda kısmen de bitişik nizam 4 kat (B-4) yapılaşma hakkına sahip olup, konut alanında kalmaktadır. 80.000 8.000
37 BATTALGAZİ Şifa 580 180 269 /1 2/ 82 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında Bitşik Nizam 7 katlı Konut ve altı Ticaret alanı olarak ayrılmıştır. 100.000 10.000
38 BATTALGAZİ Şifa 580 180 269 /1 3/ 82 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında Bitşik Nizam 7 katlı Konut ve altı Ticaret alanı olarak ayrılmıştır. 95.000 9.500
39 BATTALGAZİ Şifa 580 180 269 /2 4/ 82 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında Bitşik Nizam 7 katlı Konut ve altı Ticaret alanı olarak ayrılmıştır. 105.000 10.500
40 BATTALGAZİ Şifa 580 180 269 /2 5/ 82 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında Bitşik Nizam 7 katlı Konut ve altı Ticaret alanı olarak ayrılmıştır. 100.000 10.000
41 BATTALGAZİ Şifa 580 180 269 /3 6/ 82 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında Bitşik Nizam 7 katlı Konut ve altı Ticaret alanı olarak ayrılmıştır. 105.000 10.500
42 BATTALGAZİ Şifa 580 180 269 /3 7/ 82 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında Bitşik Nizam 7 katlı Konut ve altı Ticaret alanı olarak ayrılmıştır. 100.000 10.000
43 BATTALGAZİ Şifa 580 180 269 /4 8/ 82 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında Bitşik Nizam 7 katlı Konut ve altı Ticaret alanı olarak ayrılmıştır. 110.000 11.000
44 BATTALGAZİ Şifa 580 180 269 /4 9/ 82 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında Bitşik Nizam 7 katlı Konut ve altı Ticaret alanı olarak ayrılmıştır. 105.000 10.500
45 BATTALGAZİ Şifa 580 180 269 /5 10/ 82 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında Bitşik Nizam 7 katlı Konut ve altı Ticaret alanı olarak ayrılmıştır. 110.000 11.000
46 BATTALGAZİ Şifa 580 180 269 /5 11/ 82 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında Bitşik Nizam 7 katlı Konut ve altı Ticaret alanı olarak ayrılmıştır. 105.000 10.500
47 BATTALGAZİ Şifa 580 180 269 /6 12/ 82 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında Bitşik Nizam 7 katlı Konut ve altı Ticaret alanı olarak ayrılmıştır. 105.000 10.500
48 BATTALGAZİ Şifa 580 180 269 /6 13/ 82 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında Bitşik Nizam 7 katlı Konut ve altı Ticaret alanı olarak ayrılmıştır. 100.000 10.000
49 BATTALGAZİ Saray 467 148 306 /2 5/ 85 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında 5 metre ön bahçeli ayrık nizam 6 kat (A-6) konut ve altı ticaret alanı olarak ayrılmıştır. 110.000 11.000
50 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 655 444 1.546  Bodrum 1/ 80 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır. 75.000 7.500
51 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 655 444 1.546  Bodrum 2/ 62 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır. 70.000 7.000
52 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 655 444 1.546  Bodrum 3/ 97 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır. 95.000 9.500
53 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 655 444 1.546  Zemin 4/ 85 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır. 85.000 8.500
54 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 655 444 1.546  Zemin 5/ 77 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır. 75.000 7.500
55 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 655 444 1.546  Zemin 6/ 100 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır. 100.000 10.000
56 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 655 444 1.546  Zemin 7/ 80 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır. 85.000 8.500
57 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 655 444 1.546  Zemin 8/ 78 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır. 80.000 8.000
58 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 655 444 1.546  1 9/ 97 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır. 100.000 10.000
59 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 655 444 1.546  1 10/ 65 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır. 75.000 7.500
60 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 655 444 1.546  1 11/ 100 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır. 105.000 10.500
61 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 655 444 1.546  1 12/ 100 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır. 115.000 11.500
62 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 655 444 1.546  1 13/ 85 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır. 95.000 9.500
63 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 655 444 1.546  2 14/ 97 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır. 105.000 10.500
64 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 655 444 1.546  2 15/ 65 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır. 80.000 8.000
65 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 655 444 1.546  2 16/ 100 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır. 115.000 11.500
66 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 655 444 1.546  2 17/ 100 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır. 115.000 11.500
67 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 655 444 1.546  2 18/ 85 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır. 105.000 10.500
68 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 655 444 1.546  3 19/ 97 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır. 110.000 11.000
69 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 655 444 1.546  3 20/ 65 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır. 80.000 8.000
70 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 655 444 1.546  3 21/ 100 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır. 115.000 11.500
71 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 655 444 1.546  3 22/ 100 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır. 115.000 11.500
72 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 655 444 1.546  3 23/ 85 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır. 115.000 11.500
73 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 655 444 1.546  4 24/ 97 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır. 110.000 11.000
74 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 655 444 1.546  4 25/ 65 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır. 85.000 8.500
75 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 655 444 1.546  4 26/ 100 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır. 115.000 11.500
76 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 655 444 1.546  4 27/ 100 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır. 115.000 11.500
77 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 655 444 1.546  4 28/ 85 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır. 115.000 11.500
78 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 655 444 1.546  5 29/ 97 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır. 105.000 10.500
79 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 655 444 1.546  5 30/ 65 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır. 80.000 8.000
80 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 655 444 1.546  5 31/ 100 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır. 110.000 11.000
81 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 655 444 1.546  5 32/ 100 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır. 110.000 11.000
82 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 655 444 1.546  5 33/ 85 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 6 (A-6) katlı konut alanında, bir kısmı yol ve bir kısmı da otopark alanında kalmaktadır. 105.000 10.500
83 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 587 146 839  Bodrum 1/ 85 1/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır. 70.000 7.000
84 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 587 146 839  Bodrum 2/ 100 1/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır. 80.000 8.000
85 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 587 146 839  Zemin 3/ 80 1/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır. 75.000 7.500
86 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 587 146 839  Zemin 4/ 95 1/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır. 80.000 8.000
87 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 587 146 839  Zemin 5/ 108 1/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır. 95.000 9.500
88 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 587 146 839  Zemin 6/ 85 1/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır. 80.000 8.000
89 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 587 146 839  1 7/ 110 1/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır. 110.000 11.000
90 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 587 146 839  1 8/ 93 1/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır. 100.000 10.000
91 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 587 146 839  1 9/ 108 1/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır. 110.000 11.000
92 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 587 146 839  1 10/ 108 1/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır. 110.000 11.000
93 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 587 146 839  2 11/ 110 1/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır. 110.000 11.000
94 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 587 146 839  2 12/ 93 1/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır. 100.000 10.000
95 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 587 146 839  2 13/ 108 1/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır. 115.000 11.500
96 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 587 146 839  2 14/ 108 1/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır. 110.000 11.000
97 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 587 146 839  3 15/ 110 1/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır. 110.000 11.000
98 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 587 146 839  3 16/ 93 1/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır. 100.000 10.000
99 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 587 146 839  3 17/ 108 1/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır. 115.000 11.500
100 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 587 146 839  3 18/ 108 1/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır. 110.000 11.000
101 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 587 146 839  4 19/ 110 1/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır. 115.000 11.500
102 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 587 146 839  4 20/ 93 1/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır. 100.000 10.000
103 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 587 146 839  4 21/ 108 1/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır. 115.000 11.500
104 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 587 146 839  4 22/ 108 1/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır. 115.000 11.500
105 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 587 146 839  5 23/ 110 1/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır. 110.000 11.000
106 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 587 146 839  5 24/ 93 1/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır. 100.000 10.000
107 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 587 146 839  5 25/ 108 1/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır. 105.000 10.500
108 YEŞİLYURT KOYUNOĞLU 587 146 839  5 26/ 108 1/1000 Ölçekli uygulama imar planın da bir kısmı ayrık nizam 7 (A-7) katlı konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır. 110.000 11.000
109 YEŞİLYURT Yakınca 615 10 3.048,10  Zemin 1/ 115 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı Sağlık Müdürlüğü Lojmanları ve konut alanı olarak ayrılmış olup, bir kısmıda konut dışı kentsel çalışma alanında kalmaktadır. 135.000 13.500
110 YEŞİLYURT Yakınca 615 10 3.048,10  Zemin 2/ 115 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı Sağlık Müdürlüğü Lojmanları ve konut alanı olarak ayrılmış olup, bir kısmıda konut dışı kentsel çalışma alanında kalmaktadır. 135.000 13.500
111 YEŞİLYURT Yakınca 615 10 3.048,10  1 3/ 115 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı Sağlık Müdürlüğü Lojmanları ve konut alanı olarak ayrılmış olup, bir kısmıda konut dışı kentsel çalışma alanında kalmaktadır. 140.000 14.000
112 YEŞİLYURT Yakınca 615 10 3.048,10  1 4/ 115 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı Sağlık Müdürlüğü Lojmanları ve konut alanı olarak ayrılmış olup, bir kısmıda konut dışı kentsel çalışma alanında kalmaktadır. 140.000 14.000
113 YEŞİLYURT Yakınca 615 10 3.048,10  2 5/ 115 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı Sağlık Müdürlüğü Lojmanları ve konut alanı olarak ayrılmış olup, bir kısmıda konut dışı kentsel çalışma alanında kalmaktadır. 140.000 14.000
114 YEŞİLYURT Yakınca 615 10 3.048,10  2 6/ 115 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı Sağlık Müdürlüğü Lojmanları ve konut alanı olarak ayrılmış olup, bir kısmıda konut dışı kentsel çalışma alanında kalmaktadır. 140.000 14.000
115 YEŞİLYURT Yakınca 615 10 3.048,10  3 7/ 115 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı Sağlık Müdürlüğü Lojmanları ve konut alanı olarak ayrılmış olup, bir kısmıda konut dışı kentsel çalışma alanında kalmaktadır. 140.000 14.000
116 YEŞİLYURT Yakınca 615 10 3.048,10  3 8/ 115 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı Sağlık Müdürlüğü Lojmanları ve konut alanı olarak ayrılmış olup, bir kısmıda konut dışı kentsel çalışma alanında kalmaktadır. 140.000 14.000
117 YEŞİLYURT Yakınca 615 10 3.048,10  4 9/ 115 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı Sağlık Müdürlüğü Lojmanları ve konut alanı olarak ayrılmış olup, bir kısmıda konut dışı kentsel çalışma alanında kalmaktadır. 135.000 13.500
118 YEŞİLYURT Yakınca 615 10 3.048,10  4 10/ 115 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında bir kısmı Sağlık Müdürlüğü Lojmanları ve konut alanı olarak ayrılmış olup, bir kısmıda konut dışı kentsel çalışma alanında kalmaktadır. 135.000 13.500