Mersin Milli Emlak 26 Adet Gayrimenkul Satışı | 22 Haziran 2024İmar Haber

23 Haziran 2024 - 01:10

Mersin Milli Emlak 26 Adet Gayrimenkul Satışı

Mersin Toroslar İlçesinde 1 Adet Hayvancılık Amaçlı Tarla 30 Yıllığına Kiralanacak, 11 Adet Tarımsal 3 Yıllığına Kiralanacak ve 2 Adet Tarla Satışı ile 1 Adet Konut İmarlı Arsa Satışı Yapılacak, Akdeniz İlçesinde ise 5 Adet Tarımsal 3 Yıllığına Kiralanacak, 19 Adet Konut Alanı ile 3 Adet İş Merkezinin de Satışı Yapılacak.

Mersin Milli Emlak 26 Adet Gayrimenkul Satışı
Son Güncelleme :

23 Eylül 2020 - 18:59

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/mersin-milli-emlak-26-adet-gayrimenkulunu-satisa-cikariyor/20616/" title="facebook">

Aşağıda TABLO-A’da belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesine göre irtifak hakkı, TABLO-B’de belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre kiralama ihalesi, TABLO-C’ de belirtilen taşınmazlar ise 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre satış ihalesi, Yeni Mahalle 5307 Sokak No:3 Akdeniz/MERSİN adresindeki Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binasının 2.katında bulunan ihale salonunda ve İhale Komisyonu huzurunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

İrtifak, kiralama ve satış ihaleleri yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesindeki Akdeniz Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda a, b ve c bentlerinde belirtilen belgeleri, ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Gerçek kişilerin; YASAL YERLEŞİM YERİ BELGESİ (İkametgah ilmuhaberi) ile NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ veya aslı komisyona ibraz edilmek şartıyla arkalı-önlü NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ,

b) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış SİCİL KAYIT BELGESİ ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş İMZE SİRKÜLERİNİ veya VEKALETNAMEYİ vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin TÜZEL KİŞİLİĞİ TEMSİLE YETKİLİ OLDUĞUNU BELİRTİR BELGE.

c) GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN BELGE (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),
İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

Kiralama İhalesi Yapılacak Hazine Taşınmazları üzerinde sabit tesis yapılamaz. Ancak kiralama süresi sonunda kaldırılmak ve kiralama amacına uygun olmak kaydıyla takılıp sökülebilir malzemelerle kapalı alan oluşturulabilir.

Taşınmazların satış bedeli; talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitle, kanunî faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve fiziki mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.

İhale Komisyonu gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLETİŞİM TELEFONU : (0324)  237 27 05 Dahili Numaralar;

Akdeniz İlçesi için 1565-1567-1568

Toroslar İlçesi için 1422-1423-1573

İhaleler 20-21 Ekim 2020 Tarihlerinde Yapılacaktır.

arsa haberleri

İlçesi Mahallesi Ada Parsel Cinsi İmar Bedeli Teminat
Akdeniz Nusratiye 61 75 644 Arsa E:1,5 Konut Alanı ve Yol 970.000 97.000TAŞINMAZ İHALE İLANI
Tablo – A  İRTİFAK HAKKI İHALESİ YAPILACAK HAZİNE TAŞINMAZLARI
S.No İlçesi Mahallesi Ada Parsel Cinsi İrtifak Amacı ve Süresi Bedeli Teminat
1 Toroslar Kerimler 1302 43.762 Çalılık 324 Nolu Milli Emlak Genel Tebliğine Göre Organize Hayvancılık Amaçlı – 30 Yıl 11.060 3.300
Tablo – B  KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK HAZİNE TAŞINMAZLARI
Sıra No İlçesi Mahallesi Ada Parsel Cinsi Kiralama Amacı ve Süresi  Bedeli Teminat
1 Toroslar Kerimler 1322 5.863 Çalılık Tarım ve Hayvancılık Amaçlı-3 Yıl 3.166 949
2 Toroslar Kerimler 1309 1.396 Çalılık Tarımsal Amaçlı -3 Yıl 525 158
3 Toroslar Kerimler 1318 7.413 Çalılık Tarımsal Amaçlı -3 Yıl 4.003 1.200
4 Toroslar Hamzabeyli 520 21.261 Çal. ve Taş. Tarımsal Amaçlı -3 Yıl 3.634 1.090
5 Toroslar Doruklu 1198 1.377 Tarla Tarımsal Amaçlı -3 Yıl 1.136 341
6 Toroslar Doruklu 2092 237 Tarla Tarımsal Amaçlı -3 Yıl 71 21
7 Toroslar Doruklu 2091 266 Tarla Tarımsal Amaçlı -3 Yıl 80 24
8 Toroslar Doruklu 1703 2.281 Tarla Tarımsal Amaçlı -3 Yıl 2.566 770
9 Toroslar Doruklu 1190 1.061 Tarla Tarımsal Amaçlı -3 Yıl 796 239
10 Toroslar Çelebili DHTA 4.942 Sosyal Alan (Sabit Malzemeden Yapılmamış Kamelya, Yürüyüş Yolu, Botanik Bahçesi vb.) Amaçlı -3 Yıl 12.355 3.700
11 Toroslar Kepirli DHTA 1.158 Tarımsal Amaçlı -3 Yıl 1.738 521
12 Akdeniz Nüzhetiye 87 17 15.212 Bağ. Böl. 3 Ticari Amaçlı – 3 Yıl 17.000 5.100
13 Akdeniz Nüzhetiye 87 17 15.212 Bağ. Böl. 19 Ticari Amaçlı – 3 Yıl 22.000 6.600
14 Akdeniz Nüzhetiye 87 17 15.212 Bağ. Böl. 20 Ticari Amaçlı – 3 Yıl 22.000 6.600
15 Akdeniz Nüzhetiye 87 17 15.212 Bağ. Böl. 21 Ticari Amaçlı – 3 Yıl 23.000 6.900
16 Akdeniz Nüzhetiye 87 17 15.212 Bağ. Böl. 28 Ticari Amaçlı – 3 Yıl 22.000 6.600
Tablo – C  SATIŞ İHALESİ YAPILACAK HAZİNE TAŞINMAZLARI
No İlçesi Mahallesi Ada Parsel Cinsi İmar Durumu Bedeli Teminat
1 Toroslar Yeniköy 1189 2.060 Tarla İmarsız 92.700 18.540
2 Toroslar Yeniköy 1190 1.220 Tarla İmarsız 54.900 10.980
3 Toroslar Yalınayak 11120 2 726 Arsa Konut Alanı 527.000 52.700
4 Akdeniz Evci 136 43 1.068 Arsa A-2 Konut Alanı ve Yol 187.000 18.700
5 Akdeniz Evci 163 10 631 Arsa ve Ev A-3 Ticaret+Konut Alanı ve Yol 110.402 11.040
6 Akdeniz Evci 163 22 815 Arsa A-3 Ticaret+Konut Alanı ve Yol 142.613 14.261
7 Akdeniz Evci 163 29 868 Arsa A-2 Konut Alanı ve Yol 151.986 15.199
8 Akdeniz Evci 163 32 743 Arsa A-2 Konut Alanı ve Yol 129.943 12.994
9 Akdeniz Homurlu 188 193 7.920 Çayırlık Tarım Alanı ve Yol 875.000 87.500
10 Akdeniz Karaduvar 137 6 3.230 Tarla Tarım Alanı 357.000 35.700
11 Akdeniz Karaduvar 143 16 2.040 Tarla Tarım Alanı ve Yol 225.000 22.500
12 Akdeniz Kazanlı 271 5 1.150 Arsa Sanayi Depolama Alanı 519.000 51.900
13 Akdeniz Kürkçü 125 1 4.160 Spor Sahası Spor Alanı 835.000 83.500
14 Akdeniz Nacarlı 285 11 3.594 Bağ Yeri S-3 Konut Alanı ve Yol 720.000 72.000
15 Akdeniz Nusratiye 61 75 644 Arsa E:1,5 Konut Alanı ve Yol 970.000 97.000
16 Akdeniz Nusratiye 61 148 585 Arsa BL-4 Konut Alanı ve Yol 880.000 88.000
17 Akdeniz Tekke 9890 3 831 Arsa E:0,60 Konut Alanı 233.000 23.300
18 Akdeniz Tekke 9890 4 730 Arsa E:0,60 Konut Alanı 205.000 20.500
19 Akdeniz Tekke 9890 5 718 Arsa E:0,60 Konut Alanı 201.500 20.150
20 Akdeniz Tekke 9890 7 767 Arsa E:0,60 Konut Alanı 215.000 21.500
21 Akdeniz Yaka 138 66 519 Arsa E:0,60 Konut Alanı 140.060 14.006
22 Akdeniz Yaka 138 64 1.320 Arsa E:0,60 Konut Alanı 358.000 35.800
23 Akdeniz Mahmudiye 84 1 39 Dükkan İş Merkezi 287.000 28.700
24 Akdeniz Mahmudiye 84 1 40 Dükkan İş Merkezi 287.000 28.700
25 Akdeniz Mahmudiye 84 1 41 Dükkan İş Merkezi 287.000 28.700