Şehitkamil Belediyesi 7 Adet İmarlı Arsa Satışı İhalesi Yapacak | 22 Mayıs 2024İmar Haber

23 Mayıs 2024 - 00:07

Şehitkamil Belediyesi 7 Adet İmarlı Arsa Satışı İhalesi Yapacak

Şehitkamil Belediyesi 7 Adet İmarlı Arsa Satışı İhalesi Yapacak
Son Güncelleme :

09 Nisan 2021 - 21:29

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/sehitkamil-belediyesi-7-adet-imarli-arsa-satisi-ihalesi-yapacak/64694/" title="facebook">

Şehitkamil Belediyesi 7 adet imarlı arsa satışı ihalesi yapacak

GAZİANTEP ŞEHİTKÂMİL İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şehitkamil İlçesi; Aşağıda Mahalle, Ada, Parsel, Yüz ölçümü, İmar Durumu, m² rayiç bedeli, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi ( a ) fıkrası gereğince Kapalı teklif usulü artırma suretiyle 28/04/2021 Çarşamba günü aşağıdaki tabloda belirtilen saatlerde Belediyemiz Atatürk Kültür Ve Spor Merkezi(İpekyolu üzeri) Meclis Salonunda yapılacak ihale ile ayrı ayrı Satışı yapılacaktır.

İhaleye iştirak edecek istekliler ihale şartnamesini 100,00TL karşılığında Belediyemiz İhale servisinden temin edebilirler. Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan isteklilerin aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir;
A)Geçek kişi ise;

a)Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,
b)Tebligata esas adres beyanı
c) Noter tasdikli imza beyannamesi
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
f) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
h) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,
ı) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale gününden önceki son 10(on)  gün içerisinde alınan güncel belge,
i)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin ortaklık beyanı ile birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir

B)İstekli tüzel kişi ise;

a)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b) Tebligata esas adres beyanı
c)İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler
d)Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
e)Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
g) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
ı) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale gününden önceki son 10(on)  gün içerisinde alınan güncel belge,
i)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların ortaklık beyanı ile birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir.

İhaleye iştirak edeceklerin,  istenilen belgelerle birlikte Şehitkamil Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisine en geç 27/04/2021  Salı  günü saat 16.00’a  kadar  başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup, taşınmazlara KDV uygulanmayacaktır.

Sıra No Mahalle Ada Parsel Alanı
Niteliği,
İmar durumu
Rayiç Bedeli
m²/TL
Muhammen Bedel (TL) G.Teminat (%3)(TL) İhale
saati
ÖDEME
1 AYDINLAR 1223 3 10.039,05 Arsa Sanayi 2.000,00 20.078.100,00 602.343,00 14.00 PEŞİN
2 AYDINLAR 7317 8 3.042,23 Arsa
Sanayi
1.750,00 5.323.902,50 159.717,08 14.15 PEŞİN
3 AYDINLAR 7317 9 3.262,15 Arsa Sanayi 1.750,00 5.708.762,50 171.262,88 14.30 PEŞİN
4 BEYLERBEYİ 679 7 3.206,53 Arsa Konut E=1,80 2.900,00 9.298.937,00 278.968,11 14.45 PEŞİN
5 GÜVENEVLER 7834 2 3.202,40 Arsa
Tic.
3.500,00 11.208.400,00 336.252,00 15.00 PEŞİN
6 KARACAOĞLAN 1816 23 2.679,02 Arsa
Tick E=1,80
2.500,00 6.697.550,00 200.926,50 15.15 PEŞİN
7 TAŞLICA 635 4 4.413,82 Arsa K.D.K.Ç.A 1.500,00 6.620.730,00 198.621,90 15.30 PEŞİN