Milli Emlak'tan Hazine Arazisi Nasıl Kiralanır? | 20 Temmuz 2024İmar Haber

20 Temmuz 2024 - 03:26

Milli Emlak’tan Hazine Arazisi Nasıl Kiralanır?

Milli Emlak’tan Hazine Arazisi Nasıl Kiralanır? Şartları Nelerdir?

Milli Emlak’tan Hazine Arazisi Nasıl Kiralanır?
Son Güncelleme :

06 Ocak 2020 - 23:32

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/milli-emlaktan-hazine-arazisi-nasil-kiralanir/15131/" title="facebook">

Hazine Arazisi Kiralama Şartları Nelerdir?
Hazine arazileri, devletin belirlediği belirli amaçlar için kullanılacağı kanıtlandığı takdirde belirli süreler için kiralanabiliyor. Devlete ait olan hazine arazileri, kanunlarca belirtilen belirli amaçlar için belirli sürelerde kiralanabiliyor. Bir hazine arazisini kiralamak için araziyi aşağıda sıralayacağımız amaçlardan biri için kullanmalısınız.

 • Belirli ticari amaçlar için (kantin, salon vb.)
 • Ağaçlandırma işleri için,
 • Spor ya da sosyal nitelikli işler için,
 • Deniz turizmi tesisleri için,
 • Hayvan Yetiştiriciliği için (Balıkçılık, Büyükbaş, Küçükbaş, Kümes, Arıcılık vb.)

Hazine arazileri, yukarıda saydığımız amaçlar için ve en fazla 10 yıl süreyle kiralanabiliyor. Fakat turistik tesisler ile enerji üretim ve dağıtım tesisleri için on yıldan fazla süre ile kiralanabiliyor. 10 yıllık kira sonunda araziyi satın alabilme hakkınız doğuyor.

Kira bedeli, idare tarafından tespit ediliyor ve ihale komisyonu tarafından son karar veriliyor. Kira bedeli tespit edilirken, arazinin özellikleri de dikkate alınarak, rayiç bedeli esas alınıyor.

Hazine Taşınmazı İhalesine Nasıl Başvurulur?

 • Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
 • Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
 • Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını,
 • Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
 • Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları,
 • İşin gereğine göre defterdarlık veya mal müdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,
 • Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri;
 • Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi de vermeleri şarttır.

Kimler Hazine Arazisi İhalelerine Katılamaz?

 

1. İhaleyi yapan idarenin;
a) İta amirleri,
b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar yakınları,
d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).
2. Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.Hazine Arazisinin Kira Bedeli Nasıl Belirlenir?

 

Tahmini kira bedeli, idarece tespit edilir veya ettiriliyor. Tespitte rayiç bedel esas alınır. Kiralama işleminde ilk yıl için, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin yüzde beşinden, az olmamak üzere tespit ve takdir ediliyor.

Ancak, bitkisel üretimle sınırlı olmak kaydıyla yapılacak kiralamalarda ilk yıl bedeli ihale bedeline, sonraki yıl bedelleri ise sözleşmeleri gereğince tespit edilecek bedellere %50 (yüzde elli) indirim uygulanarak kira bedeli tahsil ediliyor.