(İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 12.10.2020 - 09:16, Güncelleme: 27.08.2021 - 19:24

Muğla 51 Adet Kamu Lojman Satışı

 

Muğla 51 Adet Kamu Lojman Satışı

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Daire Başkanlığı Menteşe Emlak Müdürlüğü, 51 adet kamu lojmanını satışa sundu.
Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Daire Başkanlığı Menteşe Emlak Müdürlüğü, 51 adet kamu lojmanını satışa sundu. Muğla ili, Menteşe ilçesi, Emirbeyazıt mahallesinde bulunan, Milli Eğitim'e ait 51 adet Kamu lojmanlarının satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 21- 23 Ekim 2020 tarihleri arasında Defterdarlık Hizmet Binasının 6. katında Konferans Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacak. Satışı yapılacak taşınmazlara ait şartnameler, mesai saatleri içerisinde Menteşe Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. 1) Aşağıdaki tabloda belirtilen Bağımsız Bölümlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı, karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Defterdarlık Hizmet Binasının 6 . katında Konferans salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 2) İhaleye katılacakların ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına; Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanı, Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını,  tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını, Geçici teminata ait belge, (Alındı Belgesinde Bağımsız Bölüm Bilgilerinin Ada-Parsel-Blok-Kat ve Bağımsız bölüm no açıkça yazılması)  (Geçici teminat Ziraat Bankası Muğla Şubesindeki Muğla Muhasebe Müdürlüğüne ait İban No: TR630001000201000010005696 hesaba yatırılabilir. Muhasebe Müdürlüğü Vergi No: 623 019 49 89) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak,  idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2020 Yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve tatbiki imza örneklerinin, Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameyi vermeleri gerekmektedir. 3) Satışı yapılacak  taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Menteşe Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. 4) İhalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilenler (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. 5) Öncelikli alım hakkı bulunanların ödeme koşulları; İhale bedelinin öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır. Taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın; En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle, En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle, En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle, ödenir. *Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz. Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısının İdareye verilmesi ve bedelin kredi kuruluşu tarafından Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünde açılacak emanet hesabına aktarılması gerekmektedir. Bankanın ayrıca ekspertiz yaptırması halinde söz konusu ekspertiz raporu İdaremizi bağlamayacak olup, söz konusu rapora ilişkin tüm hususlarda Banka ile alıcılar muhatap olacaktır. Banka, Alıcının Sözleşme Öncesi Bilgi Formunu, Kredi Sözleşmesini ve ödeme planı ile Banka tarafından talep edilecek sair gerekli belgeleri imzalaması kaydıyla kişiye kredi kullandıracaktır. Kredi kullanılarak ödeme imkanı yalnızca satış bedelinin tamamının peşin olarak ödenmesi halinde mümkün olacaktır. Ancak, bu peşin ödemenin bir kısmı için kredi kullanılması mümkündür. Bu durumda peşin ödenmesi gereken bedel ile kredi olarak ödenen bedel arasındaki farkın, kredi kullanan alıcı tarafından tamamlanarak, ödeme süresi içinde Banka nezdinde İdaremiz (Hazine) lehine blokede (emanet) tutulması gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca  herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesna ve 5 (beş) yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.10) Listedeki DOLU olarak belirlenen bağımsız bölümlerde ön alım hakkına sahip fiilen oturanlar bulunmakta olup, detaylı bilgi ilgili Müdürlüklerden alınabilir. İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. S.No Ada Parsel Arsa Payı Blok Kat m² Durumu Bedeli 1 582 275 17/945 A1 Z 85 Dolu 185bin 2 582 275 17/945 A2 Z 86 Dolu 200bin 3 582 275 18/945 A3 Z 88 Dolu 195bin 4 582 275 20/945 A4 1 98 Dolu 235bin 5 582 275 19/945 A5 1 95 Dolu 240bin 6 582 275 20/945 A6 1 98 Dolu 235bin 7 582 275 20/945 A7 2 98 Dolu 260bin 8 582 275 19/945 A8 2 95 Dolu 260bin 9 582 275 20/945 A9 2 98 Dolu 260bin 10 582 275 20/945 A10 3 98 Dolu 260bin 11 582 275 19/945 A11 3 95 Dolu 260bin 12 582 275 20/945 A12 3 98 Dolu 260bin 13 582 275 20/945 A13 4 98 Dolu 215bin 14 582 275 19/945 A14 4 95 Dolu 220bin 15 582 275 20/945 A15 4 98 Dolu 215bin 16 582 275 18/945 B1 Z 87 Dolu 190bin 17 582 275 17/945 B2 Z 85 Dolu 185bin 18 582 275 17/945 B3 Z 85 Dolu 195bin 19 582 275 19/945 B4 1 97 Dolu 215bin 20 582 275 19/945 B5 1 95 Dolu 230bin 21 582 275 19/945 B6 1 96 Dolu 245bin 22 582 275 19/945 B7 2 97 Dolu 255bin 23 582 275 19/945 B8 2 95 Dolu 250bin 24 582 275 19/945 B9 2 96 Dolu 265bin 25 582 275 19/945 B10 3 97 Dolu 255bin 26 582 275 19/945 B11 3 95 Dolu 250bin 27 582 275 19/945 B12 3 96 Dolu 265bin 28 582 275 19/945 B13 4 97 Dolu 215bin 29 582 275 19/945 B14 4 95 Boş 210bin 30 582 275 19/945 B15 4 96 Dolu 220bin 31 582 275 18/945 C1 Z 88 Boş 195bin 32 582 275 20/945 C2 1 100 Dolu 240bin 33 582 275 20/945 C3 2 100 Dolu 265bin 34 582 275 20/945 C4 3 100 Dolu 265bin 35 582 275 20/945 C5 4 100 Dolu 220bin 36 582 275 17/945 D1 Z 85 Boş 195bin 37 582 275 17/945 D2 Z 85 Dolu 185bin 38 582 275 17/945 D3 Z 87 Dolu 190bin 39 582 275 19/945 D4 1 96 Dolu 230bin 40 582 275 19/945 D5 1 95 Dolu 230bin 41 582 275 19/945 D6 1 97 Dolu 245bin 42 582 275 19/945 D7 2 96 Dolu 255bin 43 582 275 19/945 D8 2 95 Dolu 250bin 44 582 275 19/945 D9 2 97 Dolu 265bin 45 582 275 19/945 D10 3 96 Dolu 255bin 46 582 275 19/945 D11 3 95 Dolu 250bin 47 582 275 19/945 D12 3 97 Dolu 265bin 48 582 275 19/945 D13 4 96 Dolu 210bin 49 582 275 19/945 D14 4 95 Dolu 210bin 50 582 275 19/945 D15 4 97 Dolu 225bin 51 579 93 30/1000 24 3 86 Boş 235bin (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Menteşe İmar Haberleri
Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Daire Başkanlığı Menteşe Emlak Müdürlüğü, 51 adet kamu lojmanını satışa sundu.
Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Daire Başkanlığı Menteşe Emlak Müdürlüğü, 51 adet kamu lojmanını satışa sundu. Muğla ili, Menteşe ilçesi, Emirbeyazıt mahallesinde bulunan, Milli Eğitim'e ait 51 adet Kamu lojmanlarının satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 21- 23 Ekim 2020 tarihleri arasında Defterdarlık Hizmet Binasının 6. katında Konferans Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacak. Satışı yapılacak taşınmazlara ait şartnameler, mesai saatleri içerisinde Menteşe Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. 1) Aşağıdaki tabloda belirtilen Bağımsız Bölümlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı, karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Defterdarlık Hizmet Binasının 6 . katında Konferans salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 2) İhaleye katılacakların ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına; Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanı, Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını,  tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını, Geçici teminata ait belge, (Alındı Belgesinde Bağımsız Bölüm Bilgilerinin Ada-Parsel-Blok-Kat ve Bağımsız bölüm no açıkça yazılması)  (Geçici teminat Ziraat Bankası Muğla Şubesindeki Muğla Muhasebe Müdürlüğüne ait İban No: TR630001000201000010005696 hesaba yatırılabilir. Muhasebe Müdürlüğü Vergi No: 623 019 49 89) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak,  idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2020 Yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve tatbiki imza örneklerinin, Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameyi vermeleri gerekmektedir. 3) Satışı yapılacak  taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Menteşe Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. 4) İhalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilenler (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. 5) Öncelikli alım hakkı bulunanların ödeme koşulları; İhale bedelinin öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır. Taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın; En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle, En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle, En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle, ödenir. *Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz. Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısının İdareye verilmesi ve bedelin kredi kuruluşu tarafından Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünde açılacak emanet hesabına aktarılması gerekmektedir. Bankanın ayrıca ekspertiz yaptırması halinde söz konusu ekspertiz raporu İdaremizi bağlamayacak olup, söz konusu rapora ilişkin tüm hususlarda Banka ile alıcılar muhatap olacaktır. Banka, Alıcının Sözleşme Öncesi Bilgi Formunu, Kredi Sözleşmesini ve ödeme planı ile Banka tarafından talep edilecek sair gerekli belgeleri imzalaması kaydıyla kişiye kredi kullandıracaktır. Kredi kullanılarak ödeme imkanı yalnızca satış bedelinin tamamının peşin olarak ödenmesi halinde mümkün olacaktır. Ancak, bu peşin ödemenin bir kısmı için kredi kullanılması mümkündür. Bu durumda peşin ödenmesi gereken bedel ile kredi olarak ödenen bedel arasındaki farkın, kredi kullanan alıcı tarafından tamamlanarak, ödeme süresi içinde Banka nezdinde İdaremiz (Hazine) lehine blokede (emanet) tutulması gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca  herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesna ve 5 (beş) yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.10) Listedeki DOLU olarak belirlenen bağımsız bölümlerde ön alım hakkına sahip fiilen oturanlar bulunmakta olup, detaylı bilgi ilgili Müdürlüklerden alınabilir. İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. S.No Ada Parsel Arsa Payı Blok Kat Durumu Bedeli 1 582 275 17/945 A1 Z 85 Dolu 185bin 2 582 275 17/945 A2 Z 86 Dolu 200bin 3 582 275 18/945 A3 Z 88 Dolu 195bin 4 582 275 20/945 A4 1 98 Dolu 235bin 5 582 275 19/945 A5 1 95 Dolu 240bin 6 582 275 20/945 A6 1 98 Dolu 235bin 7 582 275 20/945 A7 2 98 Dolu 260bin 8 582 275 19/945 A8 2 95 Dolu 260bin 9 582 275 20/945 A9 2 98 Dolu 260bin 10 582 275 20/945 A10 3 98 Dolu 260bin 11 582 275 19/945 A11 3 95 Dolu 260bin 12 582 275 20/945 A12 3 98 Dolu 260bin 13 582 275 20/945 A13 4 98 Dolu 215bin 14 582 275 19/945 A14 4 95 Dolu 220bin 15 582 275 20/945 A15 4 98 Dolu 215bin 16 582 275 18/945 B1 Z 87 Dolu 190bin 17 582 275 17/945 B2 Z 85 Dolu 185bin 18 582 275 17/945 B3 Z 85 Dolu 195bin 19 582 275 19/945 B4 1 97 Dolu 215bin 20 582 275 19/945 B5 1 95 Dolu 230bin 21 582 275 19/945 B6 1 96 Dolu 245bin 22 582 275 19/945 B7 2 97 Dolu 255bin 23 582 275 19/945 B8 2 95 Dolu 250bin 24 582 275 19/945 B9 2 96 Dolu 265bin 25 582 275 19/945 B10 3 97 Dolu 255bin 26 582 275 19/945 B11 3 95 Dolu 250bin 27 582 275 19/945 B12 3 96 Dolu 265bin 28 582 275 19/945 B13 4 97 Dolu 215bin 29 582 275 19/945 B14 4 95 Boş 210bin 30 582 275 19/945 B15 4 96 Dolu 220bin 31 582 275 18/945 C1 Z 88 Boş 195bin 32 582 275 20/945 C2 1 100 Dolu 240bin 33 582 275 20/945 C3 2 100 Dolu 265bin 34 582 275 20/945 C4 3 100 Dolu 265bin 35 582 275 20/945 C5 4 100 Dolu 220bin 36 582 275 17/945 D1 Z 85 Boş 195bin 37 582 275 17/945 D2 Z 85 Dolu 185bin 38 582 275 17/945 D3 Z 87 Dolu 190bin 39 582 275 19/945 D4 1 96 Dolu 230bin 40 582 275 19/945 D5 1 95 Dolu 230bin 41 582 275 19/945 D6 1 97 Dolu 245bin 42 582 275 19/945 D7 2 96 Dolu 255bin 43 582 275 19/945 D8 2 95 Dolu 250bin 44 582 275 19/945 D9 2 97 Dolu 265bin 45 582 275 19/945 D10 3 96 Dolu 255bin 46 582 275 19/945 D11 3 95 Dolu 250bin 47 582 275 19/945 D12 3 97 Dolu 265bin 48 582 275 19/945 D13 4 96 Dolu 210bin 49 582 275 19/945 D14 4 95 Dolu 210bin 50 582 275 19/945 D15 4 97 Dolu 225bin 51 579 93 30/1000 24 3 86 Boş 235bin (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Menteşe İmar Haberleri
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.