Nevşehir Ürgüp’te 33 Hazine Arazisi Satılacak

urgup

1. Aşağıda bilgileri verilen taşınmaz malların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ‘inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Ürgüp Milli Emlak Şefliği Çalışma Odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, ihale saatine kadar;

a) Satın almak istedikleri taşınmaza ait geçici teminat belgesini(Tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış, süresiz ve limit içi(Banka limitleri ve kullandırılan limitleri de gösterecektir) olarak düzenlenen işin özelliği belirtilen geçici teminat mektupları(her teminat mektubunda ihalenin tarihi, hangi taşınmaz ihalesi için verildiğini içerir mahallesi/köyü, ada,parsel vb.gibi bilgilerin yazılması zorunludur) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri),

b) Gerçek kişilerde; yasal yerleşim yeri belgesini(ikametgâh ilmuhaberi), tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ve TC kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisini(aslı ihale esnasında ibraz edilecektir),

c) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde ise; vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnamenin aslını vermeleri(belgelerin aslı veya noter tasdikli suretlerinin ibrazı gerekmektedir); Kamu Tüzel Kişilerinde ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,

İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

3. Halen haklarında ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler(kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

4. Posta ile yapılacak müracaatlarda tekliflerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37’inci maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Posta yoluyla verilecek tekliflerde gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

5. Belediye ve belediye mücavir alan sınırları içerisinde kalan taşınmazlardan satış bedeli 5.000,00 TL ve üzerinde olanların, Belediye ve belediye mücavir alanı sınırları dışında kalanların ise 1.000,00 TL ve üzerinde olanların satış bedelleri, talep edilmesi halinde satış bedelinin 1/4’ü peşin, kalan kısmı ise en fazla 2 yılda ve 8 eşit taksitte ve kanuni faizleriyle birlikte ödenebilecektir.

6. Hazineye ait taşınmazların satışından KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, ayrıca taşınmazlar satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.

7. İşgalli taşınmazdan doğabilecek her türlü ihtilaflar alıcısına aittir.

8. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9. İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri içerisinde Ürgüp Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir. İhalenin yapılacağı adres: Ürgüp Milli Emlak Şefliği, Ürgüp Hükümet Konağı Binası 1.Kat, Cumhuriyet Mah. Atatürk Bul. No:44 Ürgüp/NEVŞEHİR Tel : 0 (384) 3412004urgup-hazine-arazisi-ihalesi

urgup-hazine-arazisi-ihalesi-2


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.