TMSF Tarafından Satışa Çıkarılan Gayrimenkuller

TMSF’nin borcundan dolayı satışa çıkardığı gayrimenkullerin tam listesini yazımızda bulabilirsiniz.

TMSF Tarafından Satışa Çıkarılan Gayrimenkuller

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nca amme borcundan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, adresi, imar durumu, hali hazır durumu ile muhammen değerleri belirtilen gayrimenkuller, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun Fon’a vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde açık artırma sureti ile TMSF Binası, Büyükdere Caddesi No: 143 Asma Kat Konferans Salonu  Esentepe / İSTANBUL Adresinde 17.05.2017 tarihinde birinci defa satışa çıkarılacaktır. Satışa çıkarılan taşınmazın birinci ihalede satılmaması halinde  24/05/2017  tarihinde ikinci kez  satışa çıkarılacaktır.

TMSF GÜNCEL GAYRİMENKUL İHALELERİ

SATIŞA ÇIKARILAN 1. GAYRİMENKUL

Dosya No : 2003/04

TAPU  KAYDI: Tekirdağ ili, Şarköy ilçesi, Mürefte Mah., Hasan Ağa Çeşmesi Mevkii, G18D10D pafta, 3540 parselde kayıtlı, 405 m2  miktarlı arsanın ½ hissesi.

ADRESİ : Mürefte Mah., Mürefte Cad., 1. Sok. ile 15. Sok. köşesi, 3540 parsel Şarköy/TEKİRDAĞ

İMAR DURUMU: Şarköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.12.2016 tarih E.5784 sayılı yazısına göre; gayrimenkul ayrık nizam konut alanında kalmakta olup TAKS:0,20, KAKS:0,40, Hmaks:6.50 (2 Kat) yapılaşma şartlarına haizdir.

HALİHAZIR DURUMU: Gayrimenkul, Mutuk Tatil Sitesi içerisinde yer almaktadır. Denize yaklaşık 200 metre mesafededir. Geometrik olarak çokgen formunda olup 1. sokak ile 15. sokağa cephesi bulunmaktadır. Topoğrafik olarak hafif eğimli bir parseldir. Parsel üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır.

MUHAMMEN DEĞERİ :  Satışa konu gayrimenkulün ½ hissesine,  Satış Komisyonu tarafından 42.500.- TL (KırkikibinbeşyüzTürkLirası) değer takdir edilmiştir.

2. GAYRİMENKULÜN;

Dosya No : 2003/04

TAPU  KAYDI: Tekirdağ ili, Şarköy ilçesi, Eriklice Mah., Ova Mevkii, 2900 parselde kayıtlı, 3.876,11 m2  miktarlı arsada, 4/96 arsa paylı A2 Blok zemin katta bulunan kat irtifaklı 1 bağımsız bölüm numaralı mesken.

ADRESİ : Eriklice Mah., Havuzlu Sok. Marmara Tatil Sitesi A2 Blok Zemin Kat 1. Bağ. Böl. Şarköy/TEKİRDAĞ

İMAR DURUMU: Şarköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.12.2016 tarih E.5784 sayılı yazısına göre; gayrimenkul ayrık nizam konut alanında kalmakta olup TAKS:0,20, KAKS:0,40, Hmaks:6.50 (2 Kat) yapılaşma şartlarına haizdir.

HALİHAZIR DURUMU: Gayrimenkul, Eriklice Mah. Havuzlu Sokak üzerinde bulunan Marmara Tatil Sitesi içerisinde yer almaktadır.  Parsel üzerinde blok nizamda, betonarme karkas yapı tarzında, 3/A yapı sınıfında, A1-A2-A3-A4-A5-A6’ dan  oluşan 6 blok bulunmaktadır. Satışa konu gayrimenkulün bulunduğu A 2 blok, zemin kat ve 1 normal kattan oluşmakta, blokta 4 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. Blokların dış cephesi sıva üzeri boya olup, blok dahilindeki mesken girişleri dışarıdan ayrı ayrı sağlanmaktadır. Satışa konu 1 nolu bağımsız bölüm zemin kattadır. Salon, 2 oda,  banyo, wc, mutfak, hol ve balkondan oluşmaktadır. Yaklaşık brüt 73 m2 alana sahiptir.

MUHAMMEN DEĞERİ :  Satışa konu gayrimenkule,  Satış Komisyonu tarafından 110.000.- TL (YüzonbinTürkLirası) değer takdir edilmiştir.

3. GAYRİMENKULÜN;

Dosya No : 2003/04

TAPU  KAYDI: Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Gerder (Yurtbeyi) Mah., 122616 ada, 24 parselde kayıtlı, 25.303,60 m2  miktarlı tarla.

ADRESİ : Gerder (Yurtbeyi) Mah., 122616 ada, 24 parsel Gölbaşı/ANKARA

İMAR DURUMU: Gölbaşı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 14.12.2016 tarihli 4221923-754-E.11748 sayılı yazısına göre; Satışa konu taşınmazın bulunduğu parselin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bakanlık Makamının 24.02.2014 tarih ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7 inci maddesi uyarınca onaylanan Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesine ait 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği kapsamında “Tarım Alanı” olarak planlandığı, Sözkonusu Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesine ait 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin Ankara 15. İdare Mahkemesinin 10.07.2015 tarih ve E.2014/1020, K.2015/963 sayılı ve 10.07.2015 tarih ve E.2014/1961, K2015/964 sayılı kararlarının bulunduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 03.09.2015 tarih ve 16306199-253.03.06-E.10161 sayılı yazısı ile bildirildiği belirtilmektedir.

HALİHAZIR DURUMU: Gayrimenkulün bulunduğu parsel Gölbaşı merkezine 5 km., Konya yoluna 3,5 km., Yurtbeyi merkezine 2 km. mesafededir. Bölgede imarlı arsalar ve imarsız tarlalar birlikte yer almaktadır. Seyrek olarak müstakil konut türü yapılaşma görülmektedir. Bunun yanında boş parseller tarımsal amaçla da kullanılmaktadır. Bölgedeki araziler eğimine göre değişiklik göstermekle beraber bazı yamaç parsellerin Mogan Gölü manzarası vardır.  Satışa konu parsel dikdörtgene yakın çokgen şeklinde tarladır. Paftasına göre kadastro yoluna yaklaşık 72 m. cepheli olup diğer kenarları komşu parsellere sınırdır ve kadastro yolu fiilen açıktır. Topoğrafik açıdan düz sayılabilecek yapıdadır. Parsel üzerinde yapı bulunmamakta olup, doğal toprak ve bitki örtüsü ile kaplıdır. Gayrimenkul tarımsal amaçlı kullanılmaktadır.

MUHAMMEN DEĞERİ: Satışa konu gayrimenkule, Satış Komisyonu tarafından 2.150.000.- TL (İkimilyonyüzellibinTürkLirası) değer takdir edilmiştir.

4, 5 ve 6. SIRADAKİ GAYRİMENKULLERİN;

Dosya No : 2002/02

TAPU KAYITLARI: İzmir ili, Menderes ilçesi, Oğlananası Mahallesi,

SIRA NO 4

MEVKİİ Çamlık

ADA/PARSEL 162 Ada, 1 Parsel

NİTELİĞİ Tarla

ALANI 55.163,28

HİSSESİ Tam

SIRA NO 5

MEVKİİ Çamlık

MEVKİİ  163 Ada, 1 Parsel

NİTELİĞİ  Tarla

ALANI  23.776,97

HİSSESİ Tam

SIRA NO 6

MEVKİİ Çamlık

MEVKİİ 163 Ada, 2 Parsel

NİTELİĞİ  Tarla

ALANI  22.500,44

HİSSESİ Tam

ADRESLERİ:

4) Oğlananası Atatürk Mahallesi, 7037/1 Sok., Çamlık Mevkii, 162 ada, 1 parsel

5) Oğlananası Atatürk Mahallesi, 7037/1 Sok., Çamlık Mevkii, 163 ada, 1 parsel

6) Oğlananası Atatürk Mahallesi, 7037/1 Sok., Çamlık Mevkii, 163 ada, 2  parsel

Menderes /İzmir

İMAR DURUMU : Satışa konu taşınmazlarla ilgili olarak Menderes Belediyesi İmar Müdürlüğü’nün 09.11.2016 tarihli imar durumu yazısına göre satışa konu 162 ada 1 parsel, 163 ada 1 parsel ve 163 ada 2 parselin 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı’nda “Tahtalı Baraj Havzası Uzun Mesafeli Koruma Alanı” içerisinde ve “Tarım Alanı” içerisinde kaldığı ve yerlerinin doğru olduğu belirlenmiştir. Tarım alanlarında yapılacak ifraz işlemlerinde 5403 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” ve bu kanuna istinaden çıkarılmış yönetmelik hükümleri uyarınca işlem yapılır. Bu planda yer alan tarım alanları tek gösterim altında toplanmış olup 5403 sayılı kanun ve ilgili yönetmeliğinde tanımlanan “tarım arazileri sınıflarına” ayrılmamıştır. Ancak yapılacak ifrazlarda hiçbir şekilde 25 metreden dar parsel cephesi oluşturulamaz. Parselden terk suretiyle yol oluşturulamaz, geçiş yolu izin belgesi ile inşaat izni verilemez. Zeytincilik alanları ve yakın çevresinde, “Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun” hükümlerine uyulacağı belirtilmiştir.

HALİHAZIR DURUMU: İzmir – Aydın Otoyolu ile İzmir-Torbalı Karayolu’nun kesiştiği kavşağın güneybatısında kalan taşınmazlar Tahtalıçay Gişelerinin batısında, Kısıkköy Ağaç işleri Sanayi Sitesinin doğusunda, Oğlananası Beldesinin kuzeyinde yer aldığı belirtilmektedir.

4) 162 Ada 1 parsel : Parselin kuzeybatı yönünde yaklaşık 275 metre, güneybatı yönlerinde yaklaşık 235 metre, kuzey yönünde yaklaşık 125 metre kadastral yola cephesi bulunmakta olduğu diğer cepheleri komşu parseller ile çevrelendiği, Bitişiğinde yer alan 162 ada, 2 parseldeki binanın, parselin kuzeydoğusuna az miktarda tecavüzü bulunmakta olduğu alan tespiti için kadastral ölçüm yapılması gerektiği, parselin eğimsiz topoğrafik yapıda olduğu geometrik olarak herhangi bir şekle benzememekte olduğu ve parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı bilirkişi raporunda belirtilmiştir.

5) 163 Ada 1 parsel: . Parselin kuzeybatı yönünde yaklaşık 130 metre, kuzey ve doğu yönünde yaklaşık 300 metre kadastral yola cephesi bulunduğu diğer cepheleri komşu parseller ile çevrelendiği, parselin eğimsiz bir topoğrafik yapıda olduğu, yamuğa benzer bir geometrik şekle benzediği, parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı bilirkişi raporunda belirtilmiştir.

6) 163 Ada 2 parsel : Parselin kuzeybatı yönünde yaklaşık 90 metre, kuzeydoğu yönünde yaklaşık 30 metre kadastral yola cephesi bulunduğu diğer cepheleri komşu parseller ile çevrelendiği, parselin eğimsiz bir topoğrafik yapıda olup yamuğa benzer bir geometrik şekle benzediği, parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı bilirkişi raporunda belirtilmiştir.

TAŞINMAZLARIN MUHAMMEN DEĞERİ ve SATIŞ SAATLERİ: Satışa konu taşınmazlara, Satış Komisyonu, aşağıda belirtilen değerleri takdir etmiş olup bu taşınmazlar aşağıda belirtilen saatlerde, yapılacaktır.

Sıra No:4

Mevkii Çamlık

Ada/Parsel 162 Ada,  1 Parsel

Alanı (m2) 55.163,28

Niteliği Tarla

Hisse Tam

Muhammen Değeri (TL) 2.480.000

Satış Saatleri 14:09 –  14:11

Sıra No 5

Mevkii Çamlık

Ada/Parsel 163 Ada, 1 Parsel

Alanı (m2) 23.776,97

Niteliği Tarla

Hisse  Tam

Muhammen Değeri  950.000

Satış Saatleri  14:12 –  14:14

Sıra No 6

Mevkii Çamlık

Ada/Parsel 163 Ada, 2Parsel

Alanı (m2) 22.500,44

Niteliği Tarla

Hisse  Tam

Muhammen Değeri 900.000

7. SIRADAKİ GAYRİMENKULÜN

Dosya No :  2002/02

TAPU KAYDI            : Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Şemikler Mah., Karaköy Mevkii, 781 ada, 1 parselde kayıtlı, 2.123 m2 yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmaz.

ADRESİ : Akçeşme Mahallesi, Menderes Bulvarı, 781 ada, 1 no’lu parsel Merkezefendi / Denizli

İMAR DURUMU : Merkezefendi Belediyesi İmar İşleri Birimi’nin 14.11.2016 tarih ve 14221738-10557/10691 sayılı imar durumu yazısına göre satışa konu parsel; 08.07.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na göre “Spor Tesisleri Alanı”nda kalmakta olup çekme mesafeleri “ön bahçeden: 20,00 m., yan bahçeden: 5 m” şeklindedir. İmar Müdürlüğü yetkilisi hali hazırda parselin kamulaştırma programına alınmadığını ancak ilerleyen süreçte kamulaştırma yapılabileceği bilgisinin şifahen alındığı belirtilmiştir.

HALİHAZIR DURUMU :  Satışa konu taşınmazın  Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kullanılan 781 ada, 2 parsel ile Menderes Bulvarı arasında konumlu olduğu belirtilmiştir. Halihazırda parsel Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kullanılan yapıların ön bahçesi olarak kullanılmakta olduğu, duvarların içerisinde kaldığı, taşınmaz bulvar cepheli olmasından dolayı ulaşım sorunu bulunmadığı belirtilmiştir.

Parsel, yamuğa benzer bir geometrik şekle sahiptir. Mevcut imar planına göre Spor tesisleri alanında yer almaktadır. Parsel sınırları, betonarme duvar ile çevrilmiş olup Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kullanılmaktadır. Parselin ~ 42 m cephesi ve ~ 50 m derinliği bulunmaktadır. Zemini ham toprak olan parsel, düz bir topoğrafik yapıya sahip olup yolun ~2m üst kot seviyesinde yer aldığı bilirkişi raporunda belirtilmektedir.

MUHAMMEN DEĞERİ: Satışa konu taşınmaza, Satış Komisyonu tarafından 137.995.-TL (Yüzotuzyedibindokuzyüzdoksanbeş) değer tespit edilmiştir.

8 ve 9. SIRADAKİ GAYRİMENKULLERİN;

Dosya No : 2002/02

TAPU KAYITLARI: Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Vakıflar Mahallesi,

SIRA NO 8

MEVKİİ Vakıflar

ADA/PARSEL: 1500 Parsel

NİTELİĞİ: Tarla

ALANI (m2) 3.996,27

HİSSESİ Tam

SIRA NO 9

MEVKİİ  Vakıflar

ADA/PARSEL 237 Ada, 6 Parsel

NİTELİĞ  Arsa

ALANI (m2) 11.516,33

HİSSESİ  Tam

ADRESLERİ:

8) Vakıflar Mahallesi, Vakıflar Mevkii 1500 Parsel

9) Vakıflar Mahallesi, Vakıflar Mevkii 237 Ada 6 Parsel

Ergene / Tekirdağ

İMAR DURUMU : Ergene Belediyesi ve Ergene 1 OSB Müdürlüğünden alınan resmi imar durum belgelerine göre satış konusu taşınmazlardan 1500 no.lu parsel Ergene Belediyesi sınırları içerisinde plansız alanda kalmakta olup tarla vasıflıdır. 237 ada 6 parsel ise Ergene 1 OSB alanı içerisinde kalmakta olup 25/10/2016 tasdik tarihli, 1/1000 Ölçekli Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesi İlave ve Revizyon İmar Plan kapsamında; E:0,70, Hmax:Serbest ön ve arka bahçe çekme mesafesi 15m, yan bahçe çekme mesafeleri 10m, olmak üzere ‘Sanayi Alanı’ içerisinde yer almaktadır. Geometrik şekli yamuk ve dikdörtgene benzeyen satışa konu  taşınmazlar az eğimli bir tapoğrafyaya sahip olup üzerinde kuru tarım yapılmaktadır.Taşınmazların yerinde sınırlarını belirleyici bir unsur bulunmamaktadır.

HALİHAZIR DURUMU: Satışa konu taşınmazlar 237 ada 6 parsel ve 1500 parsel  D100 karayolunun yaklaşık 350m güney kısmında yeralmaktadır.Yakın çevresinde tarım amaçlı kullanılan parseller, boş sanayi parselleri ve Fabrikalar bulunmaktadır.Taşınmazlar merkezi konumda olup ulaşım imkanları oldukça iyidir. Satışa konu taşınmazların tapu kaydında doğal gaz boru hattı geçirmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun kararıyla, A.H.T.P.A.O Genel Müdürlüğü lehine 510 m2’lik mahalde irtifak kamulaştırılmasına karar verilmiştir. Kamulaştırılan doğal gaz boru hattı güzergahı organize sanayi bölgesi imar yolu içerisinde kalmaktadır. Bölgede üretimde bulunan firmalar: İplik Örme, Gaz Beton İmalatı, Tül ve Perde imalatı, Kumaş Boyama Kimyasalları Üretimi, Duvar Kağıdı İmalatı, Hazır Beton İmalatı, Döşemelik Kumaş İmalatı, Cam Ürünleri İmalatı, İlaç Serum İmalatı, Temizlik Bez vb. İmalatı, Muşamba İmalatı olup Kumaş Boyama ağırlıklı sektördür.

9. SIRADA YER ALAN TAŞINMAZ  Ergene l Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde olup 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 15. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince  satışa konu taşınmaz ancak bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere veya kredi alacaklısı kuruluşa satılabilir. Bu kapsamda Organize Sanayi Bölgesi Yönetmeliğinin 101. ve 102. maddelerinde belirtilen şartlar gereği katılımcılarda uygunluk şartı aranacak olup  bu hükümler gereğince söz konusu taşınmaz OSB Yönetmeliği 101. Maddesinde belirtilen kurulamayacak tesisler haricinde firma ve şahıslara satılabilir. İhale katılımcılarının Ergene-1 Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden ihaleye katılabileceklerine ilişkin uygunluk görüşünü alarak ihale öncesi Satış Komisyonuna ibraz etmesi gerekmektedir.

TAŞINMAZLARIN MUHAMMEN DEĞERİ ve SATIŞ SAATLERİ: Satışa konu taşınmazlara, Satış Komisyonu, aşağıda belirtilen değerleri takdir etmiş olup bu taşınmazlar aşağıda belirtilen saatlerde, yapılacaktır.

Sıra No:8

Mevkii Vakıflar

Ada/Parsel 1500 Parsel

Alanı (m2) 3.996,27

Niteliği  tarlaa

Hisse Tam

Muhammen Değeri (TL) 300.000

Satış Saatleri 14:21 –  14:23

Sıra No 9

Mevkii  Vakıflar

Ada/Parsel 237 Ada, 6 Parsel

Alanı (m2) 11.516,33

Niteliği Arsa

Hisse Tam

Muhammen Değeri (TL) 2.880.000

10. SIRADAKİ GAYRİMENKULÜN

Dosya No :  2002/02

TAPU KAYDI            : Aydın ili, Kuşadası ilçesi, Soğucak Mahallesi, 2882 parselde kayıtlı, 3/141 arsa paylı, 43 bağımsız bölüm numaralı dubleks mesken niteliğindeki taşınmaz

ADRESİ : Soğucak Mahallesi, Manzara Evleri Yapı Kooperatifi, 2882 parsel, D:43 Kuşadası / Aydın

İMAR DURUMU : Bilirkişi tarafından Kuşadası Belediyesinde yapılan araştırmaya göre 2882 parselin imar durumunun ayrık nizam konut alanında TAKS:0.20, KAKS:0.40 olduğu belirtilmektedir. Kuşadası Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde bilirkişi tarafından yapılan incelemelerde satışa konu taşınmazın içerisinde konumlu olarak bulunduğu site-ana taşınmaza ait; 13.02.1996 tarih ve 86 sayılı Yeni Yapı Ruhsatının incelendiği, mevcut durumda parsel üzerinde yer alan bağımsız bölümlerden yalnızca 2 adetinin inşa edilmiş olduğu, diğer bağımsız bölümlerin inşa edilmediği, yapılara ilişkin ruhsat süresinin dolduğu belirtilmektedir. Sitenin yer aldığı parsel geometrik olarak amorf formundadır. Topografik olarak eğimli bir arazide, jeolojik olarak ise 1. Derece deprem bölgesinde konumludur.

HALİHAZIR DURUMU :  Satışa konu 43 bağımsız bölüm numaralı  dubleks mesken nitelikli taşınmazın onaylı mimari projesine göre 91,00 m² kapalı kullanım alanı ve 65,00 m² açık teras alanına sahip olduğu ancak mevcut durumda inşa edilmediği bilirkişi raporunda belirtilmektedir.

MUHAMMEN DEĞERİ: Satışa konu taşınmaza, Satış Komisyonu tarafından  40.000.- TL (KırkbinTürkLirası) değer tespit edilmiştir.

11. GAYRİMENKULÜN;

Dosya No : 2015/09

TAPU  KAYDI: Kocaeli ili, Darıca ilçesi, Darıca Mah., Bayramoğlu Mevkii, 52 pafta, 6454 parselde kayıtlı, 752 m2  miktarlı arsada, 13/200 arsa paylı bodrum katta bulunan kat irtifaklı 2 bağımsız bölüm numaralı meskenin 1/4 hissesi.

ADRESİ : Bayramoğlu Mah., Tepe Cad. Bülbül Sk. No:25 Bodrum Kat, Daire:2 Darıca/Kocaeli

İMAR DURUMU: Gayrimenkul ayrık nizam konut alanında kalmakta olup, Ayrık Nizam ve Hmaks:6,50m (2 kat) ön bahçe 5m, arka bahçe 3m yapılaşma şartlarını haizdir.

HALİHAZIR DURUMU: Gayrimenkul, bodrum kat, 2 no.lu bağımsız bölümün bulunduğu bina; 752 m² alanlı arsası üzerinde, ayrık nizamda, betonarme karkas inşaat tarzında, bodrum + zemin +1 normal katlı inşa edilmiştir. Parsel üzerinde konu taşınmazın bulunduğu blok yer almaktadır.

satışa konu 2 no.lu bağımsız bölümün yer aldığı binaya kuzey ve güney yönden olmak üzere 2 ayrı giriş bulunmakta olup, konu taşınmaz binanın bodrum katında yer almaktadır. Binanın 1.bodrum katında 4 daire, zemin katında bina girişleri ve 4 daire, 1. normal katında 4 daire, çatı katında 2 daire olacak şekilde binada toplam 14 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bina ana giriş bölümü, kat sahanlık zeminleri ve merpen basamakları mermer kaplama, giriş bölümünde duvarları plastik boyalıdır. Asansörün mevcut olmadığı binanın dış cephesi boyalıdır. Otopark imkânı bulunmayan binada, ısınma merkezi sistem ile yapılacak şekilde tesisat bulunmaktadır. Satışa konu 2 nolu bağımsız bölüm antre, mutfak, salon, banyo,wc, balkon ve 3 odadan oluşmakta ve yaklaşık brüt 80 m2 alana sahiptir.

MUHAMMEN DEĞERİ :Gayrimenkulün satışa konu 1/4 hissesine Satış Komisyonu tarafından 33.750.- TL (OtuzüçbinyediyüzelliTürkLirası) değer takdir edilmiştir.

12. GAYRİMENKULÜN;

Dosya No : 2015/09

TAPU  KAYDI: İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Muradiye Mah., 97 pafta, 813 ada, 4 parselde kayıtlı, 367 m2  miktarlı arsada, 88/2100 arsa paylı zemin katta bulunan kat mülkiyetli 5 bağımsız bölüm numaralı meskenin 1/4 hissesi.

ADRESİ :Muradiye Mah., Göknar Sk. Arzu Apt. No:20, Zemin Kat, Daire:5, Beşiktaş/İstanbul

İMAR DURUMU: Satışa konu taşınmazın yer aldığı parsel, 09.08.2007 t.t. Beşiktaş-Dikilitaş-Balmumcu 1/1000 ölçekli U.İ.P na göre konut alanında kalmakta ve bitişik Nizam ve Hmaks: 12,50 m (4 kat) yapılaşma şartlarına sahip olup, yola/parka terki bulunmamaktadır.

HALİHAZIR DURUMU: Satışa konu zemin kat 5 no.lu bağımsız bölümün bulunduğu bina; 367 m² alanlı arsası üzerinde, bitişik nizamda, betonarme karkas inşaat tarzında, 2 bodrum + zemin + 4 normal katlı inşa edilmiştir. Parsel üzerinde başka bina yer almamaktadır. Binanın 2 bodrum katında özel depo, 1. Bodrum katında özel resim atölyesi ve 2 adet daire, zemin katında 3 adet daire ve bina girişi, 1. Normal katında ve diğer normal katlarda her katta 4 adet olacak şekilde binada toplam 23 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bina ana giriş bölümü, kat sahanlık zeminleri ve merpen basamakları mermer kaplama, giriş bölümünde duvarları plastik boyalıdır. Asansörün mevcut olmadığı binanın dış cephesi boyalıdır. Satışa konu 5 no.lu bağımsız bölüm kat planına göre binaya ana giriş kapısı yönünden bakıldığında binanın zemin katında sağ ön tarafta yer almakta olup güney cephelidir. Taşınmaz mimari prolesine göre hol, salon, mutfak, duş, wc ve 2 oda bölümden oluşmakta ve brüt kullanım alanı yaklaşık 52 m2’dir.

MUHAMMEN DEĞERİ :Gayrimenkulün satışa konu hissesine Satış Komisyonu tarafından 85.000.- TL (SeksenbeşbinTürkLirası) değer takdir edilmiştir.

13 GAYRİMENKULÜN;

Dosya No : 2015/09

TAPU  KAYDI: İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Altunizade Mah., 168 pafta, 160 ada, 18 parselde kayıtlı, 940 m2  alana sahip  arsada, 4515/49600 arsa paylı A Blok 3. katta bulunan kat mülkiyetli 13 bağımsız bölüm numaralı çatı arasında odası olan dairenin 100/301 hissesi.

ADRESİ: Acıbadem Mah., Acıbadem Cad. Bayır Sk. No.10/1 Tangör Sitesi A Blok, 3. Kat, Daire:13, Üsküdar/İstanbul.

İMAR DURUMU: Gayrimenkul, 18.03.1991 t.t. Altunizade Bölgesi 1/1000 ölçekli U.İ.P na göre konut alanında kalmakta olup ayrık nizam ve Hmaks: 14.50 m, TAKS:0,25 Emsal:1, ön bahçe 5m, yan bahçe 4m. yapılaşma şartlarına sahip olup, yola terki bulunmamaktadır.

HALİHAZIR DURUMU: Gayrimenkul Üsküdar- Kadıköy ilçeleri arasında konumlu olup Metro ve Metrobüs Acıbadem duraklarına yakın mesafededir. Satışa konu 3. kat 13 no.lu bağımsız bölümün bulunduğu A blok; 940 m² alanlı arsası üzerinde, ayrık nizamda, betonarme karkas inşaat tarzında, 2 bodrum + zemin + 3 normal kat + çatı katlı inşa edilmiştir. Parsel üzerinde yer alan B Blok ise 1 bodrum + zemin + 3 normal kat + çatı katlıdır. Taşınmazı barındıran A Blok 2.bodrum katında kapalı otopark, 1. Bodrum katında blok girişi ve 2 daire, zemin ve normal katlarında 3 er daire olmak üzere binada toplam 14 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Satışa konu 13 nolu bağımsız bölüm, brüt kullanım alanı 3. Normal katı yaklaşık 67 m², Çatı katı yaklaşık 50 m² toplam 117 m² kapalı alan ve 14 m² teras alanlıdır.

MUHAMMEN DEĞERİ : Gayrimenkulün şatışa konu 100/301 hissesine,  Satış Komisyonu tarafından 290.697.- TL (İkiyüzdoksanbinaltıyüzdoksanyediTürkLirası) değer takdir edilmiştir.

 

14-15 NUMARALI GAYRİMENKULLERİN;

Dosya No : 2015/09

TAPU  KAYDI: İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Caferağa Mah., 21 pafta, 111 ada, 38 parselde kayıtlı, 216,50 m2  miktarlı ana taşınmaz niteliği yedi katlı onbir daireli kargir apartman olan;

İhale Sıra No 14

Arsa Payı 8/120

Bulunduğu Kat  4. kat

Bağımsız Bölüm No 9

Bağımsız Bölüm Niteliği Daire

Hissesi 1/4

İhale Sıra No 15

Arsa Payı 12/120

Bulunduğu Kat 4. kat

Bağımsız Bölüm  10

Bağımsız Bölüm Niteliği Daire

Hissesi 1/4

ADRESİ :Caferağa Mah., Dr. Esat Işık Caddesi, Şevkiyebey Sk. No:47, Özoğuz Apt. 4. Kat, Daire 9-10 Kadıköy/İstanbul

İMAR DURUMU: Satışa konu taşınmazların yer aldığı parsel, 21.12.1973 t.t. Darıca Revizyon 1/1000 ölçekli Moda Merkez İ.P na göre iskan (konut) alanında kalmakta olup Şevkibey Sokak ve Dr. Esat Işık Caddesine cephesi bulunmaktadır. Şevkibey Sokak cephesi bitişik nizam ve Hmaks: 15.50, Dr. Esat Işık Caddesi cephesi bitişik nizam ve Hmaks:18.50  yapılaşma şartlarına sahip olup, yola terki bulunmaktadır.

HALİHAZIR DURUMU:Satışa konu 9 ve 10 no.lu bağımsız bölümlerin bulunduğu bina; 216,50 m² alanlı arsası üzerinde, bitişik nizamda, betonarme karkas inşaat tarzında, bodrum + zemin + 4 normal kat + çekme katlı inşa edilmiştir. Satışa konu taşınmazların bulunduğu blok dış cephesi çini mozaik ve taş kaplama olup bina girişi demirden imal camekanlı kapıdır. Binanın 1.bodrum katında 1 daire, sığınak, zemin katında bina girişi ve 2 daire, normal katlarında 2 şer daire, çekme katında 1 daire olacak şekilde binada toplam 12 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. 9 no’lu taşınmaz, binanın Şevkiyebey Sokak olan girişine göre sağ tarafta, 10 no’lu taşınmaz ise sol tarafında kalmaktadır. Satışa konu 9 no’lu bağımsız bölüm antre, mutfak, salon, banyo,wc, antre ve 3 odadan oluşmakta ve brüt kullanım alanı yaklaşık 92 m2’dir. 10 no’lu bağımsız bölüm ise antre, mutfak, salon, banyo,wc, antre ve 2 odadan oluşmakta ve brüt kullanım alanı yaklaşık 71 m2’dir. Projesinde balkon hacmi olmamasına rağmen her iki taşınmaza da dışarıdan balkon eklemlenmiştir.

TAŞINMAZLARIN MUHAMMEN DEĞERİ ve SATIŞ SAATLERİ: Satışa konu taşınmazlara, Satış Komisyonu, aşağıda belirtilen değerleri takdir etmiş olup bu taşınmazlar aşağıda belirtilen saatlerde, yapılacaktır.

Sıra No: 14

Ada/Parsel 111 Ada, 38 Parsel

Alanı (m2) 92

Niteliği Daire

Hisse 1/4

Muhammen Değeri (TL) 125.000

Satış Saatleri 14:39 –  14:41

Sıra No: 15

Ada/Parsel  111 Ada, 38 Parsel

Alanı (m2) 71

Niteliği  Daire

Hisse  1/4

Muhammen Değeri (TL)  96.250

TMSF BAYBURT’TA GAYRİMENKUL SATIŞI

TMSF BÜYÜKÇEKMECE GAYRİMENKUL SATIŞI