2019 Yılı Tapu ve Kadastro Harçları Ne Kadar? | 12 Haziran 2024İmar Haber

13 Haziran 2024 - 00:34

2019 Yılı Tapu ve Kadastro Harçları Ne Kadar?

Tapu ve kadastro işlemlerinde de nispi harçların en az miktarı 25,10 TL olacak.

2019 Yılı Tapu ve Kadastro Harçları Ne Kadar?
Son Güncelleme :

01 Ocak 2019 - 21:20

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/2019-tapu-ve-kadastro-harclari/4907/" title="facebook">

2019 yılında Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar belli oldu. 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak tespit ve ilan edildi.

82 seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği, dünkü Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ kapsamında Bakanlıkça 2018 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 (yirmi üç virgül yetmiş üç) olarak tespit edildi.

2019 Yılı Tapu ve Kadastro Harçları Ne Kadar?

I- Tapu işlemleri:I Kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin tescilinden takdir olunan değer üzerinden

2. Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinli ve izinsiz doldurma suretiyle iktisabedilen yerlerin tescilinden takdir edilecek değer üzerinden

3. (5831 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile değişen madde. Yürürlük: 27/1/2009)

a) Terekeye dahil taşınmaz malların kanuni ve atanmış mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksiminde kayıtlı değer üzerinden

b) Taşınmaz malların ve sınırlı ayni hakların, intikalinde alınmamak kaydıyla, bağışlanmasından rücularda ve vasiyetlerin infazında veya piyango ve ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı değer üzerinden4. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden

5. Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hibe, vasiyet, temlik ye sair tasarrufi muamelelerde takdir olunacak kıymet veya bildirilen bedelden yüksek olanı üzerinden

6. a)İffaz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden

b) (5831 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 27/1/2009) İmar parselasyon planlan uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında nzaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden

c) Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanlann nzaen veya hükmen pay sahipleri arasında, aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden

7. İpotek tesisinde:

a) İpotekle sağlanan borç miktan üzerinden

b) lpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin çıkanlarak başkasının ithalinde veya teminat ilavesinde borç miktan üzerinden

c) Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinde borç miktan üzerinden

(6728 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:09/8/2016) (Tacirler arası ipotek tesis işlemlerinde bu fıkraya göre hesaplanan harçlar yüzde elli oranında uygulanır.)8. Muvakkat tesciller:

Medeni Kanunun 921 inci maddesi (22/11/2001 gün ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1011 inci maddesi) gereğince yapılacak tescillerde kayıtlı değer üzerinden

9. Mal birliği ve mal ortaklığının, mukaveleden mütevellit şüfa, iştira ve vefa haklanma, aile yurtlarının mutlak veya nakil ile mükellef mirasçı nasbinin sicile şerhinden veya tescilinden kayıtlı değer üzerinden

10. Adi veya hasılat kira mukavelelerinin tapu siciline şerhinde mukavele müddetine göre hesaplanacak kira toplamı ve mukavele mevcut değilse veya mukavelede müddet belirtilmemişse bir yıllık kira bedeli üzerinden

II Teferruatın tapu siciline kaydında beyan olunan değeri üzerinden

12. (5838 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değişen fıkra. Yürürlük: 28/2/2009) Satış vaadi sözleşmeleri ile irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde, sözleşmede yazılı bedel üzerinden (Bu bedel, sözleşmeye konu gayrimenkulun emlak vergisi değerinden az, emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz.) bedelsiz olanlarda emlak vergisi değeri üzerinden

13. a) (5838 saydı Kanunun 17 nci maddesiyle değişen bent. Yürürlük: 28/2/2009) Arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair (esişlerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm vesair tesis için)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenlerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm için)

Tapu siciline tescil yapılmaması halinde de bu harcın tahsili aynı esaslar dahilinde yürütülür.

b) Meşfu payın şüfa hakkı sahibi tarafından ilama müsteniden iktisabında, kayıtlı değer üzerinden

c) (5838 sayılı Kanunun 17 inci maddesiyle değişen bent, Yürürlük: 28/2/2009) (a) fikrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde (her bir işlem için)

14. Tapu harcı mevzuuna giren işlemlerle ilgili tescil ve şerhlerin terkininden

15. Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı gayrimenkullerin ortaklar adına tescilinde kayıtlı değer üzerinden

16. Gayrimeııkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinde her parsele ait kopya için

17. İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beher sayfasından (Fotokopiler dahil)

18. Taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun beyanlar hanesine işlenmesinde gayrimenkulun kayıtlı değeri üzerinden

19. Muvazaa tarikiyle vaki tescillerin hükmen düzeltilmesinde kayıtlı değer üzerinden

20. a) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında (4751 sayılı Kanunun 6/C maddesiyle değişen ibare. Yürürlük:9/4/2002) gayrimenkulun beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde lakdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı
Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.

(6824 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile eklenen paragraf. Yürürlük:08/3/20l7) (2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 51 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük: 09/7/2018) Cumhurbaşkanı, bu bende ilişkin kanuni nispeti, gayrimenkullerin türleri, (7143 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile eklenen ibare. Yürürlük:18/5/2018) yeni inşa edilen konut veya işyerlerinin ilk satışı, gayrimenkul sertifikası karşılığı edinimi, sınıfları, büyüklükleri, bulunduğu yer ve vergi değerleri itibarıyla birlikte veya ayn ayn olmak üzere, bir katma kadar artırmaya, onda birine kadar indirmeye yetkilidir, b) (4842 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile değişen ibare. Yürürlük:24/4/2003)

Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan değer üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde devir eden için c) (4369 sayılı Kanunun 78 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürür lök:29/7/1998)

Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabında tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel muayyen 2amanlarda bir şey yapmak veya vermekten ibaret olduğu takdirde mükellefiyet bedeli beher sene verilecek veya yapılacak şeylerin 20 misline eşit saydır) devir alan için

d) (4369 sayılı Kanunun 78 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürûrlök:29/7/1998>

Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden (5615 saydı Kanunun 16 ncı maddesi ile değiştirilen parantez içi hüküm. Yürürliik;4/4/2û07) (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulun emlak vergisi değerinin yansından az, iki katından çok olamaz) devir alan için

e) (5838 sayılı Kanunun 17 inci maddesi ile değişen bent Yürürlük: 28/2/2Ö09) Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve devrinde (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve devir için ödenen bedel (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulun emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz) üzerinden devir alan için

f) (4369 saydı Kanunun 78 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük: 29/7/1998) İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayn

g) (6361 sayılı Kanunun 51 inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlök:13/12/2012) Satıp geri kiralama yöntemi ile gerçekleştirilen kiralama sözleşmeleri kapsamında kiracı tarafından sözleşme süresi sonunda geri alınmak kaydıyla kiralanan taşınmazların kiralayana satışı sırasında devredenden (Taşınmazın herhangi bir şekilde kiracı tarafindan geri alınmamasının tespiti durumunda ilgililerden (a) bendindeki oran ile bu bentteki oran arasındaki farka tekabül eden harç tutan 213 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme faizi ile birlikte alınır.)

Yukarıdaki (e) fıkrasında yer alan intifa hakkı ile (f) fıkrasında yer alan kuru mülkiyetin değerleri bu Kanunun 64’üncü maddesinin son fıkrasına göre hesaplanan miktarlardan düşük olamaz.

II- Kadastro ve tapulama işlemleri:

Kadastro ve tapulama işlemleri sonucunda tapu siciline tescil edilen bazı gayrimenkullerde kayıtlı değer üzerinden:

a) Tapuda murisi veya kendisi adma kayıtlı olup da kadastroda beyanname verenlere, tapulamada tespitte hazır bulunanlara ait gayrimetîkullerin kadastrolanmasında veya tapulanmasmda

b) Tapucla murisi veya kendisi adma kayıtlı olup da kadastroda beyanname vermeyenlere, tapulamada tespitte hazır bulunmayanlara ait gayrinıenkullerin kadastrolanması veya tapulanmasmda

c) Aslen senetsiz gayrinıenkullerin zilyedi adma kadastrolanması veya tapulanmasmda, beyanname verenler ile tespitte hazır bulunanlardan

d) Aslen senetsiz gayrinıenkullerin zilyedi adma kadastrolanması veya tapulanmasmda, beyanname vermeyenler ile tespitte hazır bulunmayanlardan

(Yukarıdaki fıkralar gereğince ödenecek harç miktarı her parsel için (25,10 TL)’den aşağı olamaz.)

Tapu ve kadastro işlemlerinde de nispi harçların en az miktarı (25,10 TL)’dir.