2020 Yılı TKGM Tarife Cetveli | 15 Temmuz 2024İmar Haber

15 Temmuz 2024 - 02:50

2020 Yılı TKGM Tarife Cetveli

Döner Sermaye Hizmet Bedeli Hesabı: Yöresel Katsayı X Hizmet Bedeli
Tapu işlemlerinden yukarıdaki formüle göre döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.

2020 Yılı TKGM Tarife Cetveli
Son Güncelleme :

30 Aralık 2019 - 20:00

14.961 views

Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Fiyat Listesi Yöresel Kat Sayılar, ipotek tesis işlemleri ve kadastro işlemleri hizmet bedelleri listesi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

 

TAPU KADASTRO İŞLEMLERİNDE TAHSİL EDİLECEK DÖNER SERMAYE BEDELLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 6544 SAYILI YASA 12.06.2014 TARİH  29028 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. Döner Sermaye  Fiyatlarına KDV Dahildir.

 

2020 YILI (I) SAYILI TARİFE CETVELİ (KDV Dahil)

Döner Sermaye Hizmet Bedeli: 157,00 ₺

İlave Hizmet Bedeli: 21,50 ₺

Döner Sermaye Hizmet Bedeli Hesabı: Yöresel Katsayı X Hizmet Bedeli
Tapu işlemlerinden yukarıdaki formüle göre döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.

Özel Durumlar
1.1 Satış İşlemleri
1.1.1 Kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisli bağımsız bölümlerin satış işlemleri
1.1.1.1 Tek işlemde bir adet bağımsız bölüm satışı yapılıyor ise bir adet döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.
1.1.1.2 Tek işlemde birden fazla bağımsız bölüm satışı yapılıyor ise bağımsız bölüm sayısı adedince döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.
1.1.2 Kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisli olmayan taşınmazların satış işlemleri
1.1.2.1 Tek işlemde bir adet taşınmazın satışı yapılıyor ise bir adet döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.
1.1.2.2 Tek işlemde birden fazla taşınmazın satışı yapılıyor ise ilk taşınmaz için bir adet döner sermaye hizmet bedeline ek olarak, ilave her bir taşınmaz için Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil edilir.
1.1.3 Tek işlemde kat irtifaklı, kat mülkiyetli ve diğer vasıftaki taşınmaz malların satışı talebinde
1.1.3.1 Kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisli bağımsız bölüm sayısı kadar döner sermaye hizmet bedeline ek olarak, diğer vasıftaki taşınmazların her biri için Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil edilir.

1.1.4 Devre mülk satış işlemleri
1.1.4.1 Tek işlemle bir adet devre mülkün satışı yapılıyor ise bir adet döner sermaye hizmet
bedeli tahsil edilir.
1.1.4.2 Tek işlemde birden fazla bağımsız bölümden devre mülk satışı yapılıyor ise döner sermaye hizmet bedeline ek olarak, ilave her bir bağımsız bölümden yapılan devre mülk satışı için bağımsız bölüm sayısı kadar Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil edilir.
1.2 2644 sayılı Tapu Kanununun 35 inci maddesine göre yapılan mülkiyeti devir borcu doğuran işlemlerde hizmet bedeli, işlem sırasında ve işlem için belirlenen döner sermaye bedeline ilave maktu olarak tapu müdürlüğünce tahsil edilir: 733,25 ₺

1.3 İpotek Tesisi İşlemi
1.3.1 İpotek tesisi işleminden bir adet döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.
1.3.2 Birden fazla taşınmazın ipotek tesisi işleminde; ilk taşınmaz için bir adet döner sermaye hizmet bedeline ek olarak, ilave her bir taşınmaz için Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil edilir.
1.4 Satış ve İpotek Tesisi İşlemi
1.4.1 Tek işlemde hem taşınmazın satışı hem de ipotek tesisi yapıldığında iki adet döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.
1.4.2 Tek işlemle birden fazla yapılan satış ve ipotek tesisi işleminde; satış işlemi için belirlenen döner sermaye hizmet bedeline ek olarak ipotek tesisi işlemleri için ipotek tesisi işlemlerinde belirlenen döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.

1.5 Taksim, mal değişim sözleşmesi, bağış ve ölünceye kadar bakma sözleşmesi işlemlerinde ilk taşınmaz için bir adet döner sermaye hizmet bedeline ek olarak ilave her bir taşınmaz için Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil edilir.
1.6 Kat irtifakı tesisi, doğrudan kat mülkiyeti tesisi ve ferdileşme işlemlerinde ilk bağımsız bölüm için bir adet döner sermaye hizmet bedeline ek olarak ilave her bir bağımsız bölüm için Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil edilir.
1.7 Suret olarak verilen tapu senedi ve ipotek belgesi için yöresel katsayıya bakılmaksızın belge başına maktu olarak 52,50 ₺
1.8 Tapu maliki ve kütükte kayıtlı hak sahipleri hariç olmak üzere 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1020 nci maddesi gereğince “ilgisini inanılır kılan” kişilere verilen bilgi ve belge karşılığı taşınmaz başına maktu olarak: 32,00 ₺
1.9 Yetki alanı dışında yapılacak tapu işlemlerinde, yetki verilen tapu müdürlüğünün yöresel katsayısı esas alınarak işlem için belirlenen döner sermaye hizmet bedelinin iki katı; yurt dışından tapu işlemi yapılması halinde, yurt dışı yöresel katsayı esas alınarak işlem için belirlenen döner sermaye hizmet bedelinin dört katı tahsil edilir.
1.10 Mahkeme kararlarının (kadastro mahkemesi kararları hariç) infazında kadastro müdürlükleri tarafından tescil bildirimi düzenlenecek ise maktu olarak (Bu işlem için tapu müdürlüğünce ayrıca döner sermaye hizmet bedeli hesaplanmayacaktır.) 327,50 ₺
1.11 Hak sahibinin talebi üzerine kimlik bilgilerinin güncellenmesi için zeminde inceleme yapılması (yöresel katsayılar uygulanarak) 235,00 ₺
1.11.1 1.11 sırasındaki işlemde ilave her taşınmaz için maktu olarak (yöresel katsayılar uygulanarak) 105,50 ₺KADASTRO İŞLEMLERİ
Kadastro İşlemlerinde Döner Sermaye Hizmet Bedeli: Hizmet Bedeli sütununda gösterilen miktarın, yöresel katsayı ile çarpımından elde edilen ve hiçbir surette 105,50-TL‘den az olmayan bedeldir. Söz konusu bedel; maktu olarak, yöresel katsayı uygulanarak veya sözleşme bedeline göre tespit edilebilir.
2.1 Aplikasyon
2.1.1 Taşınmazın yüzölçümü;
2.1.1.1 1 ile 1.000 m² arasında olanlardan, 258,00 ₺
2.1.1.2 1.001 ile 3.000 m² arasında olanlardan, 387,75 ₺
2.1.1.3 3.001 ile 5.000 m² arasında olanlardan, 776,00 ₺
2.1.1.4 5.001 ile 10.000 m² arasında olanlardan, 1.032,75 ₺
2.1.1.5 10.001 ile 20.000 m² arasında olanlardan, 1.421,25 ₺
2.1.1.6 20.001 ile 50.000 m² arasında olanlardan, 1.855,00 ₺
2.1.1.7 50.001 ile 100.000 m² arasında olanlardan, 2.255,50 ₺
2.1.1.8 100.001 ile 200.000 m² arasında olanlardan, 2.584,50 ₺
2.1.1.9 200.001 ile 500.000 m² arasında olanlardan, 3.099,50 ₺
2.1.1.10 500.000 m²’den büyük arazilerde, her 100.000 m² için 2.1.1.9 sırasında hesaplanan miktara 211,50TL. döner sermaye hizmet bedeli ilave edilecektir.
2.1.2 Belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında kalan imar parsellerinde hesaplanan hizmet bedeli aynen uygulanır.
2.1.3 Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan ve henüz imar uygulaması yapılmamış kadastro parsellerinde, imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,50’si tahsil edilir.
2.1.4 Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan kadastro parsellerinden imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,25’i tahsil edilir.

2.2 Cins Değişikliği
2.2.1 Yapısız iken yapılı hâle getirme işlemleri
2.2.1.1 Taşınmazın yüzölçümü;
2.2.1.2 1 ile 1.000 m² arasında olanlardan, 424,25 ₺
2.2.1.3 1.001 ile 3.000 m² arasında olanlardan, 599,00 ₺
2.2.1.4 3.001 m²’den büyük taşınmazlarda, ilave her 1.000 m² için hesaplanan toplam bedele eklenecek miktar 58,50 ₺
2.2.1.5 Belediye mücavir alan sınırları içinde veya dışında kalan imar parsellerinde hesaplanan hizmet bedeli aynen uygulanır.
2.2.1.6 Belediye mücavir alan sınırları içinde kalan ve henüz imar uygulaması yapılmamış kadastro parsellerinde, imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,50’si tahsil edilir.
2.2.1.7 Belediye mücavir alan sınırları dışında kalan kadastro parsellerinde imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,25’i tahsil edilir.
2.2.1.8 Tarımsal amaçlı binaların (besi damı, kümes vb.) cins değişikliği işleminde tahsil edilecek tavan hizmet bedeli 1.666,25 ₺
2.2.1.9 Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde maktu olarak 235,00 ₺
2.2.1.10 Birden fazla yapı varsa her yapının kat ilavesi için maktu olarak 109,00 ₺
2.2.1.11 Yaygın kat mülkiyetinin uygulandığı parsellerde binaların bir kısmı için cins değişikliği talep edilmesi hâlinde sadece cins değişikliği talebinde bulunulan binaların arsa payına göre hesap edilen bedel tahsil edilir.
2.2.1.12 Parsel üzerinde birden fazla bina varsa, fazla olan her yapı için ilave tahsil edilecek hizmet bedeli 109,00 ₺
2.2.1.13 Yaygın kat mülkiyeti uygulanmadığı hâllerde aynı parsel üzerinden değişik zamanlarda ilave yapılan binaların cins değişikliği işlemlerinde, yeni yapılan her bir bina için 2.2.1.10 sırasında belirlenen hizmet bedelinin iki katı ilave hizmet bedeli tahsil edilir.
2.2.2 Yapılı iken yapısız hâle gelme işlemlerinde her parsel için maktu olarak 109,00 ₺
2.3 Birleştirme
2.3.1 Taşınmazın yüzölçümüne bakılmaksızın ve yöresel katsayı uygulanmaksızın (n-1)x 235,00-TL formülü ile hesaplanan döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir (n=Birleşen Parsel Sayısı)

2.4 İrtifak Hakkı Tesisi ve Terkini
2.4.1 Taşınmazın yüzölçümüne ve yöresel katsayıya bakılmaksızın her parsel için 211,50 ₺
2.5 Parselin Yerinde Gösterilmesi, Ada/Parsel, Adres ile Kuyu, Direk ve Benzeri Tesislerin

Hangi Parsel İçerisinde Kaldığının Tespiti
2.5.1 Her parsel için yüzölçüm ve yöresel katsayıya bakılmaksızın maktu olarak 105,50 ₺
2.5.2 Üzerinde kat mülkiyeti kurulmuş taşınmazlarda bağımsız bölümün yerinde tespiti işleminde maktu olarak 105,50 ₺
2.5.3 Aynı malike ait olup, birbirine bitişik birden çok parselin veya aynı parselde bulunan birden çok bağımsız bölümün yerinde gösterilmesi işleminde, ilave olarak birden fazla her parsel/bağımsız bölüm başına maktu olarak 35,50 ₺
2.6 Hatalı Bağımsız Bölüm veya Blok Numarası Düzeltme İşlemi (Yöresel Katsayı Uygulanmaksızın)
2.6.1 Hatalı bağımsız bölüm düzeltmesi işlemi için 235,00 ₺
2.6.2 Hatalı bağımsız bölümü bulunan yapının ikiden fazla her bağımsız bölümü için 2.6.1 sırasındaki hizmet bedeline ilave olarak 35,50 ₺
2.6.3 Hatalı blok adı veya numarası düzeltilmesinde her blok için 235,00 ₺

2.7 Öncelikli Kadastro
2.7.1 3402 sayılı Kadastro Kanunu uyarınca yapılacak olan öncelikli kadastro işlemleri, talep edilen yılı içindeki maliyetlere %10 ilave edilerek hesaplanır.
2.8 4342 sayılı Mera Kanunu Uyarınca İhale Suretiyle Yaptırılacak Harita İşleri
2.8.1 Harita yapım işlerinde kontrol bedeli olarak harita yapım sözleşme bedelinin %5’i tahsil edilir.
2.8.2 Merayla ilgili aplikasyon işlemlerinde kontrol bedeli olarak aplikasyon sözleşme bedelinin %10’u tahsil edilir.
2.8.3 Mera Kanunu kapsamında Genel Müdürlükten hizmet talep edilmesi durumunda yöresel katsayılar uygulanmak suretiyle;
2.8.3.1 Harita yapımı için hektar başına 115,25 ₺
2.8.3.2 Aplikasyon yapımı için hektar başına 119,00 ₺
2.8.3.3 Mera Komisyonlarınca yapılan harita yapımı ile aplikasyon işlerinin kontrolü için;
2.8.3.3.1 Aplikasyon işlerinde kontrol bedeli hektar başına, 28,75 ₺
2.8.3.3.2 Harita yapım işlemlerinde kontrol bedeli hektar başına, 15,25 ₺
2.9 Kadastral Yol Sınırlarının Belirlenmesi (Yöresel Katsayı Uygulanmaksızın) 2.9.1 10 noktaya kadar, 524,00 ₺
2.9.2 10 noktadan sonra her bir nokta için ilave, 25,25 ₺

KONTROLLÜK HİZMETLERİ
Özel sektör veya kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tüm işlerin kontrollük hizmet bedeli 186,75-TL. den az olamaz.
3.1 Parselasyon Planlarının Kontrolü Parselasyon Planlarının Kontrollük Hizmet Bedeli Hesabı: Kontrole esas yüzölçümü hangi dilimde kalıyor ise, önceki dilimlerin en üst sınırına kadar kademeli hesaplanıp, bu sınır ile miktar arasındaki yüzölçümü farkı bu dilime ait hektar birim fiyatı ile çarpılarak bulunan değere ilave edilmek suretiyle kademeli olarak hesaplanır. Hesaplanan değer yöresel katsayı ile çarpılarak kontrollük hizmet bedeli hesaplanır. Parselasyon planlarının kontrolü işlemi, dağıtıma tabi tutulmak suretiyle yapılan uygulamalar sonucu oluşan planların kontrolünü kapsar. Arazi toplulaştırma projesinin bir bütün olarak ihale edildiğinin ve kontrolü talep edilen kısımların aynı sözleşme kapsamı içinde kaldığının tespiti halinde sonradan kontrole gelen kısımların kontrollük bedelinin daha önce bedeli tahsil edilen
basamağa ilave edilmek suretiyle hesaplanması gerekmektedir.
3.1.1 Yüzölçümü;
3.1.1.1 1 ile 100.000 m² arası olanlar için hektar başına, 335,25 ₺
3.1.1.2 100.001 ile 500.000 m² arası için 3.1.1.1 sırasında hesaplanan miktara ilave olarak hektar başına, 282,75 ₺
3.1.1.3 500.001 ile 1.000.000 m² arası olanlarda toplam miktara ilave olarak hektar başına, 247,25 ₺
3.1.1.4 1.000.000 ile 1.500.000 m² arası olanlarda toplam miktara ilave olarak hektar başına, 142,75 ₺
3.1.1.5 1.500.001 m² ve yukarısı olanlarda toplam miktara ilave olarak hektar başına, 35,50 ₺

3.2 Değişiklik İşlemleri
3.2.1 ve 3.2.2 sıralarında belirtilen işlemlerin kendi içinde ayrı ayrı veya kendi içinde birkaçının birlikte yapılmış olması hâlinde 3.2.1 ve 3.2.2 sıralarında belirtilen tarife uygulanır.
3.2.1 Oluşmuş imar parsellerinde yapılan ayırma (birleştirme-ayırma birlikte), yola terk (park, yeşil alan dâhil) ve yoldan ihdas haritalarının kontrolünde yüzölçümü;
3.2.1.1 1 ile 3.000 m² arasında olanlardan, 222,25 ₺
3.2.1.2 3.001 ile 5.000 m² arasında olanlardan her 1.000 m² için 222,25-TL. ye ilave olarak 70,00 ₺
3.2.1.3 5.001 ile 10.000 m² arasında olanlardan her 1.000 m² için toplam miktara ilave olarak 52,50 ₺
3.2.1.4 10.001 ile 100.000 m² arasında olanlardan toplam miktara ilave olarak hektar başına 44,25 ₺
3.2.1.5 100.001 m² ve yukarısında olanlardan toplam miktara ilave olarak hektar başına 35,50 ₺
3.2.2 Kadastro parsellerinde yapılan ayırma (birleştirme-ayırma birlikte), yola terk (park, yeşil alan dâhil), yoldan ihdas ve sınırlandırma haritaları kontrolünde yüzölçümü;
3.2.2.1 1 ile 20.000 m² arasında olanlardan, 186,75 ₺
3.2.2.2 20.001 ile 100.000 m² arasında olanlardan toplam miktara ilave olarak hektar başına 25,25 ₺
3.2.2.3 100.001 ve yukarısında olanlardan toplam miktara ilave olarak hektar başına 15,25 ₺
3.2.2.4 3.2.1 ve 3.2.2 sıraları kapsamında ayırma sonucu oluşan parsel sayısı ikiden fazla ise ikiden fazla olan her bir parsel için 48,50-TL. hesaplanan değere eklendikten sonra yöresel katsayı ile çarpılır.
3.2.2.5 3.2 sırasında hizmet bedeli, kontrole esas yüzölçümü ilk dilim aralığında kalıyor ise birim fiyatın yöresel katsayıyla çarpımı ile, diğer dilimlerde kalıyor ise 3.1 sırasındaki gibi hesaplanır.
3.3 Taşocağı, maden ocağı ve benzeri haritaların kadastro müdürlüğünce kontrolünün talep edilmesi durumunda ruhsat ya da ilgili saha içerisindeki parsellerin yüzölçümlerinin toplamı alınacaktır. Bu durumda döner sermaye hizmet bedeli, parsel yüzölçümleri toplamı (ha) x 21,50-TL. x Yöresel Katsayı formülü ile hesaplanır.

3.4 Kamulaştırma Haritalarının Kontrolü
3.4.1 Şeritvari bazlı kamulaştırmalarda;
3.4.1.1 Her kilometre için, 424,25 ₺
3.4.1.2 Şeritvari haritalarda yer kontrol nokta değeri, harita bilgi ve belgeleri km başına, 94,00 ₺
3.4.1.3 Şeritvari haritalarda 1 km’ye kadar birim fiyat aynen alınır. 1 km’yi aşan kısımların kontrollük hizmet bedeli orantı yolu ile hesaplanır (yöresel katsayı dikkate alınmaz).
3.4.2 Hektar bazlı kamulaştırmalarda (yöresel katsayılar uygulanarak);
3.4.2.1 Her hektar için, 94,00 ₺
3.4.2.2 Hektar bazlı haritalarda yer kontrol nokta değeri, harita bilgi ve belgeleri için hektar başına, 35,50 ₺
3.4.2.3 Hektar bazlı haritalarda 1 hektara kadar birim fiyat aynen alınır. 1 hektarı aşan kısımların kontrollük hizmet bedeli orantı yolu ile hesaplanır.

3.5 Dengeleme Hesapları
3.5.1 Serbest ağ dengelemesi ve uyuşum testi (nokta sayısına bağlı olmaksızın) test başına 48,50 ₺

3.5.2 Nirengi hesap kontrolü
3.5.2.1 Ağda yeni bir nirengi noktasının dolaylı ölçüler yöntemiyle dengelenerek yatay konumunun hesap kontrolü 82,25 ₺
3.5.2.2 Ağda yeni bir nirengi noktasının dolaylı ölçüler yöntemiyle dengelenerek düşey konumunun hesap kontrolü 48,50 ₺
3.5.2.3 Bir nokta dengelemesi hesap kontrolü (Y, X) 48,50 ₺
3.5.2.4 Dilim dönüşüm hesap kontrolü 25,25 ₺
3.5.3 GPS yöntemi ile yapılan nokta sıklaştırılması hesabında proje kapsamında yeni koordinat değeri (sağa-yukarı) nokta başına;
3.5.3.1 Ana nirengi noktası adet başına, 186,75 ₺
3.5.3.2 Diğer nirengi noktaları adet başına, 48,50 ₺
3.5.3.3 Poligon noktaları adet başına, 35,50 ₺
3.5.4 GPS yöntemiyle yapılan nokta sıklaştırılması hesap kontrolünde proje kapsamında yeni koordinat değeri (sağa-yukarı) nokta başına;
3.5.4.1 Ana nirengi noktası adet başına, 142,75 ₺
3.5.4.2 Diğer nirengi noktaları adet başına, 35,50 ₺
3.5.4.3 Poligon noktaları adet başına, 15,25 ₺
3.5.4.4 Yükseklik hesabı adet başına, 35,50 ₺
3.5.5 Kadastro müdürlüklerince döner sermaye kontrollük hizmet bedelinin tahsil edildiğinin belirtilmesi halinde, Genel Müdürlük veya bölge müdürlüğü tarafından tekrar dengeleme hesap kontrol bedeli tahsil edilmeyecektir.
3.5.6 Aynı proje kapsamında daha önce dengeleme hesap kontrol hizmet bedeli ödendiğinin ilgilisi tarafından belgelendirilmesi halinde, bu miktar kadastro müdürlüğünce kontrollük hizmetleri bölümünde yer verilen usule göre hesaplanan toplam miktardan düşülür.

BİLGİ VE BELGE TALEPLERİ
4.1 Teknik Belge Örnekleri (Yöresel Katsayılar Uygulanmaksızın)
4.1.1 Ölçü Krokileri sayfa başına 32,00 ₺
4.1.2 Takeometrik Ölçüm Karneleri sayfa başına 15,25 ₺
4.1.3 Aplikasyon Krokisi sayfa başına 15,25 ₺
4.1.4 Ebatlı Kroki ve Röperli Kroki sayfa başına 15,25 ₺

4.1.5 Parsel Köşe Koordinatları
4.1.5.1 1 ile 500 nokta için nokta başına, 3,00 ₺
4.1.5.2 501 ile 1.000 nokta için nokta başına, 2,50 ₺
4.1.5.3 1.001 ve daha fazla nokta için nokta başına, 1,25 ₺

4.2 Standart Topoğrafik Harita/Standart Topoğrafik Kadastral Pafta Kopyaları
4.2.1 Mat Kopya (50X70) 54,50 ₺
4.2.2 Mat Kopya (70X100) 76,00 ₺
4.2.3 Şeffaf Kopya (50X70) 76,00 ₺
4.2.4 Şeffaf Kopya (70X100) 100,75 ₺
4.2.5 Saydam PVC
4.2.5.1 Bazlı (50X70) 337,75 ₺
4.2.5.2 Bazlı (70X100) 425,25 ₺
4.2.6 Film
4.2.6.1 Film (50X70) 358,00 ₺
4.2.6.2 Film (70X100) 457,25 ₺

4.3 Ülke Nirengi Sisteminde Koordinat Değerleri
4.3.1 TUTGA noktası 186,75 ₺
4.3.2 C dereceli noktalar
4.3.2.1 C1 derece Ana GPS Ağı (AGA) noktası 186,75 ₺
4.3.2.2 C2 derece Sıklaştırma GPS Ağı (SGA) noktası 109,00 ₺
4.3.2.3 C3 derece Alım İçin Sıklaştırma Ağı (ASN) noktası 82,25 ₺
4.3.2.4 C4 derece poligon noktaları ile poligon bağlanabilen fotogrametrik nokta değerleri 35,50 ₺

4.3.3 ED-50 koordinatlı noktalar
4.3.3.1 Ana nirengi noktası (ED-50) 70,00 ₺
4.3.3.2 Ara nirengi noktası (ED-50) (dördüncü derece/dizi/fotogrametrik ara ve tamamlayıcı nirengi noktası) 35,50 ₺

4.3.4 Parametre
4.3.4.1 Onaylanmış dönüşüm parametresi (nokta sayısından bağımsız olarak) 261,75 ₺
4.3.4.2 Onaylanmış yüzey hesabı parametre değerleri (nokta sayısından bağımsız olarak) 351,75 ₺

4.3.5 Nivelman
4.3.5.1 Nivelman noktası 35,50 ₺
4.3.5.2 Nirengi ve nivelman kanavaları mat ozalit kopyası 48,50 ₺
(Yukarıdaki fiyatlara röper krokileri dâhildir.)

4.4 Sayısal Haritalar
4.4.1 Her türlü haritanın (STH, STK) sayısal üretim sonucu elde edilen sayısal değerleri veya mevcut dokümanlardan sayısallaştırma sonucu (raster, vektör) elde edilen sayısal değerlerin standart pafta bedeli 705,00 ₺
4.4.2 Sayısal arazi modeli verisi (20X20 metre grid aralıklı XYZ formatında) pafta başına, 25,25 ₺

4.5 Arşiv Hizmetleri
4.5.1 Araştırma ve inceleme yapan Türk ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilere araştırma ve incelemeye açılan belgelerin fotokopi, dijital kopya veya mikrofilm şeklindeki kopyalardan;
4.5.1.1 Belgelerden A4 boyutunda fotokopi çekiminde sayfa başına 0,50 ₺
4.5.1.2 Belgelerden A3 boyutunda fotokopi çekiminde sayfa başına 0,60 ₺
4.5.1.3 Dijital kopyalarda poz başına 0,60 ₺
4.5.2 Talep edilen belgenin APS veya kargo ile gönderilmesi isteniyorsa masrafları ilgilisince ödenir.

MALVARLIĞI ARAŞTIRMALARI
5.1 Yazılı belge (çek, senet, alacak belgesi, kira kontratı, icra takip yazısı ve benzeri) ve kimlik ibraz edilmesi halinde malvarlığı araştırması yapılan kişi başına, 130,00 ₺

VERİ PAYLAŞIMI
Genel Müdürlük ile diğer kurum, kuruluşlar ve belediyeler arasında imzalanan, elektronik ortamda veri paylaşımı ile ilgili protokoller kapsamında kurumlar, kuruluşlar ve belediyeler ile yapılan veri paylaşımlarında;
6.1 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) Üzerinden Verilerin Elektronik Ortamda Çevrim İçi Olarak Verilmesinde;
6.1.1 Tapu sistemindeki her bir sorgulama metodu için, 0,025 ₺
6.1.2 Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) üzerinden yapılan her bir parsel sorgulaması için, 1,50 ₺
6.2 Kamu Kurum ve Kuruluşları Dışındaki Kurum ve Kuruluşlara, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) Üzerinden Verilerin Elektronik Ortamda Çevrim İçi Olarak Verilmesinde;
6.2.1 Tapu sistemindeki her bir sorgulama metodu için, 0,60 ₺
6.2.2 Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) üzerinden yapılan her bir parsel sorgulaması için, 22,70 ₺

DİĞER İŞ VE İŞLEMLER
7.1 İhale Şartnamesi veya Ön Yeterlilik Doküman Bedeli 705,00 ₺
7.2 Kalibrasyon Hizmet Bedeli 245,25 ₺
7.3 Elektronik Takeometre Kiralanması (Standart Ekipmanı ile Birlikte ve Sigorta İşlemleri Yüklenici Tarafından Karşılanmak Suretiyle) Günlüğü 176,00 ₺
7.4 Her Türlü Ölçü, Hesap, Çizim Araştırılması ve Kontrolü Saat Başına 35,50 ₺
7.5 Düşey Tarayıcılarla Pafta Tarama ve Bilgisayarda Sayısallaştırma
7.5.1 Kurum arşivinde mevcut 175 mikron ve daha az kalınlıkta kâğıt, karton veya şeffaf
7.5.1.1 Paftanın taranarak teslim edilmesinde pafta bazında, 130,00 ₺
7.5.1.2 Paftanın sadece taranmasında adet başına, 13,00 ₺
7.5.2 Yukarıdaki tarife Genel Müdürlük arşivinde bulunan paftanın içeriğindeki bilgilerle, tarama bedelini kapsamakta olup, Genel Müdürlük arşivi dışındaki veya Genel Müdürlüğe yapılan işlerde bir adet paftanın taranması halinde sadece tarama bedeli tahsil edilecektir.

7.6 Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Bürolarına/Lisanslı Aracılık Faaliyetlerini Yürütecek Aracılara Uygulanacak Fiyatlar
7.6.1 Lisans belgesi veya kimlik belgesi 733,25 ₺
7.6.2 Kaşe bedeli 261,75 ₺
7.6.3 Eğitim bedeli (saat başına) 73,50 ₺
7.6.4 Kadastro müdürlüklerince lisanslı büro veya aracılık sözleşme bedelinin %5’i oranında bilgi ve belge bedeli tahsil edilir.
7.6.5 Tescile tabi yapılan işlemlerin kadastro müdürlüklerince kontrollerinde lisanslı büro sözleşme bedelinin %5’i oranında kontrollük hizmet bedeli tahsil edilir.
7.7 Proje ve danışmanlık hizmetleri ile kiraya verilen her türlü üretim araç ve gereçlerinden proje veya danışmanlık hizmeti bedeli veya sözleşme bedelinin %10’u oranında döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.