Acıgöl'de Hazineye Ait Tarla Satışta | 15 Haziran 2024İmar Haber

15 Haziran 2024 - 17:57

Acıgöl’de Hazineye Ait Tarla Satışta

Acıgöl Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğine Ait Tarlanın Satış İhalesi; Devlet İhale Kanununun 2886/45.maddesine Göre Açık teklif Usulüyle; 19 Ekim 2020 Tarihinde Saat 10:00’da Yapılacaktır.

Acıgöl’de Hazineye Ait Tarla Satışta
Son Güncelleme :

06 Ekim 2020 - 19:43

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/acigolde-hazineye-ait-tarla-satista/21438/" title="facebook">

Taşınmaz malların satışı K.D.V.’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

İhale bedeli peşin ödenebileceği gibi 1/4’ü peşin kalan kısma Kanuni faiz uygulamak suretiyle, 24 aya kadar taksitlendirme yapılabilecektir. Taksitlendirme dışı bırakılacak bedel ile taksit süresini belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir.

Acigol-afyon

İhaleye katılacak isteklilerin;

a) Geçicı teminat bedelinin Acıgöl Mal Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzu (2886 sayılı Kanunun 26. Maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde Teminat Mektubunun , Geçici, Süresiz, Limit içi olması” ve teyit yazısının da ayrıca ibrazı gerektiği gibi teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.)
b) Gerçek kişilerin; Yerleşim Yen Belgesi ( İkametgah ilmühaberi) ve T.C Numaralı nüfus cüzdanı fotokopisini(aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), vekaleten katılacakların ise ayrıca Noter tasdikli vekaletnameyi,
c) Tüzel kişilerin ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesini, vergi kimlik numaralarını, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesini ve imza sirkülerini veya vekaletnameyi,

İhale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

Posta ile yapılacak tekliflerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve tekliflerin ihale gün ve saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.afyon-acigol-hazine-arazisi-satisi