Afyonkarahisar Milli Emlak, Lojman ve Arsalarını Satıyor | 20 Haziran 2024İmar Haber

21 Haziran 2024 - 00:37

Afyonkarahisar Milli Emlak, Lojman ve Arsalarını Satıyor

Afyonkarahisar’da Bulunan ve Mülkiyeti Hazineye Ait Olan 12 Adet Lojman ile 43 Adet Arsanın Satış İhalesi 5-7 Nisan 2021 Tarihlerinde Yapılacaktır.

Afyonkarahisar Milli Emlak, Lojman ve Arsalarını Satıyor
Son Güncelleme :

21 Mart 2021 - 18:51

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/afyonkarahisar-milli-emlak-lojman-ve-arsalarini-satiyor/64561/" title="facebook">

Aşağıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen mülkiyeti Hazineye ait; 1 adet taşınmaz malın (13. sıra) tamamı üzerinde imar planında ayrıldığı amaca uygun/imar planı ile getirilecek kullanım kurallarına uygun olarak konut ve enerji hariç olmak üzere eğitim, ticari, sağlık, turizm, sanayi, tarım ve hayvancılık, sosyal, kültürel vb. sabit kalıcı tesis yapılmak amacıyla Hazine Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 324 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca 30 (otuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesisi ihalesi 2886 Sayılı Kanunun 51/g maddesi uyarınca “Pazarlık Usulü” ile, 12 adet (1.- 12. sıra) kamu konutunun satışı, 43 adet (14. – 56. sıra) taşınmaz malın satışı, 3 adet (57. – 59. sıra) taşınmaz malın kiralanması, 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında belirtilen tahmin edilen bedel üzerinden, yine hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Afyonkarahisar Milli Emlak Müdürlüğünce Afyonkarahisar Defterdarlık Binası Kat:6 adresinde oluşturulacak Komisyon huzurunda ihaleleri yapılacaktır.

İhaleye katılacak isteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına;

a) Geçici Teminata ilişkin belge (Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılacak nakit para karşılığında alınacak alındı belgesi, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu banka teyit yazısı ile ibraz edilmeli, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasınca belirlenen konvertible döviz.),

b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,

c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,

d) Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameyi, vermeleri gerekmektir.

Satış ihalesi yapılacak (1.-12. sıra) kamu konutları ile ilgili;

1- İhalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilenler (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.

2- Öncelikli alım hakkı bulunanların ödeme koşulları;
a) İhale bedelinin öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır.
b) Taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;

  • En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle,
  • En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle,
  • En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle, ödenebilir.

Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.

3- Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

4- Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı idareye verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

5- 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.

İrtifak Hakkı İhalesi (13. sıra) sonucunda;

1- İleride lehine irtifak hakkı tesis edilecek yatırımcıya ön izin verilmesinin talep edilmesi ve gerekmesi halinde fiili kullanım olmaksızın, imar planlarının yapılması/yaptırılması, değiştirilmesi, uygulama projelerinin hazırlanması/hazırlatılması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması amacıyla, ihalede oluşacak ilk yıl irtifak hakkı bedelinin %20 si oranındaki bedel karşılığı 1 (bir) yıl süre ile ön izin verilerek, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik Eki Ön İzin Sözleşmesi düzenlenecektir. Ön izin bedeli, ihale bedelinin; birinci ve ikinci yıllar için yüzde yirmisi, üçüncü yıl için yüzde otuzu, dördüncü yıl için yüzde kırkı olarak belirlenir. Bu şekilde belirlenen ön izin bedeli ikinci, üçüncü ve dördüncü yıllar için; ihale bedelinin Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca arttırılması sonucunda oluşacak bedel üzerinden hesaplanır. Fiili kullanım olması halinde bu alana isabet eden ön izin bedeli, irtifak hakkı veya kullanma izni ihale bedelidir. Ön izin süresi içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle irtifak hakkı tesis edilememesi veya kullanma izni verilememesi hâlinde, kesin teminat Hazineye gelir kaydedilecektir. Ön izin sahibinin sözleşme süresi sona ermeden taahhüdünden vazgeçmesi hâlinde, İdarece sözleşme feshedilerek kesin teminat Hazineye gelir kaydedilecek ve kalan süreye ilişkin ön izin bedeli iade edilmeyecektir. Ön izin bedeli peşin olarak tahsil edilecek olup, ön izin verilecek hükümler şartnamede görülebilir.

2- Ön izin dönemi içinde yatırımcı tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde, irtifak hakkı ihalesinde kararlaştırılan bedelin, ön izinde geçen süre dikkate alınarak Türkiye İstatistik Kurumunca ilan edilen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE – oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında arttırılması suretiyle tespit edilecek olan ilk yıl irtifak hakkı bedeli üzerinden 30 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecektir. Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca ilk yıl irtifak hakkı bedeli ihale bedeline, 2 inci ve 3 üncü yıl irtifak hakkı bedellerine ise sözleşmesi gereği tespit edilecek bedellere %70 oranında indirim uygulanarak tahsil edilecektir.

– Satışı yapılacak taşınır ve taşınmazlara ait şartnameler, mesai saatleri içerisinde Afyonkarahisar Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

– 43 adet (14.-56. sıra) taşınmazın ihale bedelleri ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde peşin olarak ödenecektir. Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde; 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir (Satış tutarı belediye mücavir alanları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL ‘nı geçtiği takdirde). Taksitle ödeme halinde , satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitte kanuni faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.Afyon-lojman-satışları

Afyon-milli-emlak-arsa-satışları

Afyon-milli-emlak-hazine-arazisi-satışları