Akdeniz Üniversitesi Yaşam Alanı İçerisinde 29 Adet Dükkan Kiraya Verilecek | 18 Temmuz 2024İmar Haber

18 Temmuz 2024 - 12:10

Akdeniz Üniversitesi Yaşam Alanı İçerisinde 29 Adet Dükkan Kiraya Verilecek

akdeniz Üniversitesi mülkiyetinde bulunan Yakut Çarşısı Yaşam Alanı içerisinde bulunan toplam 29 adet dükkan işletilmek üzere kiraya verilecek.

İhale, Akdeniz Üniversitesi Enstitüler Binası A Blok 2. Kat A211 nolu toplantı odasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile gerçekleştirilece

Akdeniz Üniversitesi Yaşam Alanı İçerisinde 29 Adet Dükkan Kiraya Verilecek
Son Güncelleme :

27 Ocak 2020 - 17:16

199 views

Akdeniz Üniversitesi mülkiyetinde bulunan Yakut Çarşısı bulunan toplam 29 adet dükkan işletilmek üzere kiraya verilecek.

İhale, Akdeniz Üniversitesi Enstitüler Binası A Blok 2. Kat A211 nolu toplantı odasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile gerçekleştirilecek.

 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
KİRALAMA İHALE İLANI

Akdeniz Üniversitesi Mülkiyetinde bulunan, Yakut Çarşısı Yaşam Alanı içerisinde bulunan toplam 29 adet dükkân yerlerinin işletilmek üzere kiralanması 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ile ihale edilecektir.
1) İDARENİN

a) Adresi : Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı Merkez Yerleşke / ANTALYA
b) Telefon ve Faks No : 0242 310 16 70 – 0242 227 44 00 (7022) Faks: 0242 310 15 01
c) Elektronik posta adresi (varsa) : ihale@akdeniz.edu.tr

2) İHALE KONUSU İŞİN

a) Niteliği : Kiralama işi
b) Yapılacağı yer : Akdeniz Üniversitesi Merkez Yerleşkesi
c) Miktarı : 29 Dükkan yeri
d) Başlama tarihi : İşyeri teslim tutanağı imzalandığında işe başlanır.
e) Süresi : 10 Yıl

3) İHALENİN

a) Yapılacağı yer : Akdeniz Üniversitesi Enstitüler Binası A Blok 2. Kat A210 nolu odaya zarf teslimatı yapılıp, A211 nolu toplantı odasında ihale yapılacaktır.
b) İhale usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü

4) İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

 1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
 2. Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.
 3. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri.
 4. Geçici teminat yatırmış olmak.
 5. İşin gereğine göre Üniversitemizce tespit edilecek diğer belgeleri vermek.

5) İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER:

 1. Tebligat için adres beyanı varsa Elektronik tebligat adresi (Kiracıdan sözleşme öncesinde kesinlikle istenecektir) ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını belirten, istekli tarafından imzalanmış yazı.
 2. Noterden tasdikli Nüfus cüzdan sureti (İhaleye katılan istekli tüzel kişilik ise; bu maddede istenen belge Limited Şirketlerde Şirket Müdürüne, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanına ait olacaktır.)
 3. Adli sicil belgesi (Son altı ay içinde alınmış olacak) (İhaleye katılan istekli tüzel kişilik ise; bu maddede istenen belge Limited Şirketlerde Şirket Müdürüne, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanına ait olacaktır.)
 4. Geçici teminat yatırıldığına dair belge.
 5. İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair belge. (Şartname Bedeli 200,00 TL)
 6. İhaleye katılacak olan gerçek kişi ise noterden onaylı imza beyannamesi, tüzel kişi ise imza sirküleri ve son yetki durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.
 7. İhale yılına ait mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi ( Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri bu belgeleri teklifiyle birlikte verecektir.)
 8. Vekâleten ihaleye katılımı halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
 9. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi vereceklerdir, ayrıca grubun tüm ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalayacaklardır. )
 10. Kiralanacak yerlerin işletmesi konusunda, benzer iş yerleri çalıştırmış, yönetmiş olduğuna dair belge.
 11. İş Deneyim Belgesi ( Tahmin Edilen Bedelin En az % 20’ si.)
 12. Teklif Mektubu

6) İhale şartnamesi Akdeniz Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir, 200,00 TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacakların şartnameyi satın almaları zorunludur. Şartname bedeli Akdeniz Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya Akdeniz Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Akdeniz Üniversitesi Şubesi TR65 0001 0021 6740 5079 3057 23 İban nolu hesabına yatırılacaktır.
7) İhalede istenen belgeler şartnamede açıklandığı şekli ile hazırlanarak Akdeniz Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğüne, ihale günü ve saatine kadar tutanak karşılığında teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve saate kadar dosyayı teslim etmeyenler ihaleye katılamazlar.
8) İhale Komisyonu veya İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
KİRALANACAK YERLERİN LİSTESİ

Sıra No Kiralanacak Yerler Dükkan No Kapalı
Alan m²
Açık
Alan m²
Orta
Alan m²
Toplam Alan m² Kira Bedeli Yıllık
(KDV Hariç)
Geçici Teminat Tutarı (%30) İhale Tarihi İhale
Saati
İşin Süresi
1 KAFE RESTORAN YERİ 1 210 255,25 296,16 761,41 240.568,80 72.170,64 6.02.2020 09:30 10 YIL
2 BANKA YERİ 2 160 0 0 160 153.600,00 46.080,00 6.02.2020 10:30 10 YIL
3 KAFE RESTORAN YERİ 3 100 49,98 42,96 192,94 79.728,00 23.918,40 6.02.2020 11:30 10 YIL
4 KAFE RESTORAN YERİ 4 200 121,2 104,8 426 167.952,00 50.385,60 6.02.2020 14:30 10 YIL
5 BUJİTERİ YERİ 5 40 20,97 0 60,97 29.032,80 8.709,84 6.02.2020 15:30 10 YIL
6 KAFE RESTORAN YERİ 6 120 58,9 55 233,9 89.496,00 26.848,80 6.02.2020 16:30 10 YIL
7 KAFE RESTORAN YERİ 7 100 49,02 26,22 175,24 86.384,40 25.915,32 7.02.2020 09:30 10 YIL
8 MARKET YERİ 8 294 0 0 294 141.120,00 42.336,00 7.02.2020 10:30 10 YIL
9 KIRTASİYE YERİ 9 110 0 0 110 79.200,00 23.760,00 7.02.2020 11:30 10 YIL
10 BUTİK YERİ 10 45 0 0 45 32.400,00 9.720,00 7.02.2020 14:30 10 YIL
11 KAFE RESTORAN YERİ 11 45 13,27 0 58,27 35.584,80 10.675,44 7.02.2020 15:30 10 YIL
12 KARGO YERİ 12 17 0 0 17 8.160,00 2.448,00 7.02.2020 16:30 10 YIL
13 PTT ŞUBE YERİ 13 44 0 0 44 21.600,00 6.480,00 10.02.2020 09:30 10 YIL
14 GSM VE BUJİTERİ YERİ 14 45 0 0 45 21.120,00 6.336,00 10.02.2020 10:30 10 YIL
15 BAY KUAFÖR YERİ 15 23 0 0 23 15.180,00 4.554,00 10.02.2020 11:30 10 YIL
16 BAYAN KUAFÖR YERİ 16 23 0 0 23 15.180,00 4.554,00 10.02.2020 14:30 10 YIL
17 KAFE RESTORAN YERİ 17 6 16 0 22 8.160,00 2.448,00 10.02.2020 15:30 10 YIL
18 KAFE RESTORAN YERİ 18 43 0 45 88 36.480,00 10.944,00 10.02.2020 16:30 10 YIL
19 KAFE RESTORAN YERİ 19 220 111,6 81,22 412,82 173.403,60 52.021,08 11.02.2020 09:30 10 YIL
20 KAFE RESTORAN YERİ 20 94 55,8 45,06 194,86 69.502,80 20.850,84 11.02.2020 10:30 10 YIL
21 KAFE RESTORAN YERİ 21 40 27,6 26,72 94,32 35.433,60 10.630,08 11.02.2020 11:30 10 YIL
22 KAFE RESTORAN YERİ 22 80 45,6 33,1 158,7 64.902,00 19.470,60 11.02.2020 14:30 10 YIL
23 KAFE RESTORAN YERİ 23 88 50,4 42,96 181,36 72.628,80 21.788,64 11.02.2020 15:30 10 YIL
24 KAFE RESTORAN YERİ 24 81 48 85,94 214,94 75.589,20 22.676,76 11.02.2020 16:30 10 YIL
25 KAFE RESTORAN YERİ 25 81 49,8 139,83 270,63 85.721,40 25.716,42 12.02.2020 09:30 10 YIL
26 KAFE RESTORAN YERİ 26 210 255,25 378,4 843,65 255.372,00 76.611,60 12.02.2020 10:30 10 YIL
27 BÜFE YERİ 27 6,5 17,5 17,5 41,5 11.250,00 3.375,00 12.02.2020 11:30 10 YIL
28 BÜFE YERİ 28 8,12 17,5 17,5 43,12 12.222,00 3.666,60 12.02.2020 14:30 10 YIL
29 DÜKKAN YERİ 29 85 0 0 85 51.000,00 15.300,00 12.02.2020 15:30 10 YIL