Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 35 Adet Dükkanın Satış İhalesini Yapılacaktır | 12 Haziran 2024İmar Haber

13 Haziran 2024 - 00:05

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 35 Adet Dükkanın Satış İhalesini Yapılacaktır

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 35 Adet Dükkanın Satış İhalesini Yapılacaktır
Son Güncelleme :

31 Ekim 2018 - 22:07

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/ankara-buyuksehir-belediye-baskanliginca-35-adet-dukkanin-satis-ihalesini-yapilacaktir/3675/" title="facebook">
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çankaya ilçesine bağlı İlkadım mahallesinde bulunan toplam 35 adet dükkanın satış ihalesini yapacak.

Mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait, Çankaya ilçesine bağlı İlkadım mahallesinde bulunan toplam 35 adet dükkanın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36’ıncı maddesi gereğince, kapalı zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, ilan giderleri, sözleşme karar pulu ve diğer giderleri peşin ödenmek şartı ile toptan mülkiyet satışı yapılacak.

İhale, 8 Kasım 2018 tarihinde saat 14.00’da Hipodrom Caddesi No:5’deki Belediye Hizmet Binasının 18’inci katında bulunan Encümen Salonu’nda toplanacak Belediye Encümeni’ nce gerçekleştirilecek.

İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi, her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No:5 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binasının 14’üncü katında bulunan Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğü’nde görülebilir.

                                                                                            İlan Metni
T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
(Taşınmaz Mal Satış İhale İlanı)

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 36.Maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, ilan giderleri, sözleşme karar pulu ve diğer giderleri peşin ödenmek şartı ile toptan mülkiyet satışı yapılacaktır.

1-İhale 08.11.2018 tarihinde Hipodrom Caddesi No:5’deki Belediye Hizmet Binasının 18.katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ’ nce yapılacaktır.

2-İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No:5 adresinde bulunan Belediyemiz Hizmet Binasının 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLÂK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3-İstekliler, İhale Şartnamesinin 2.Maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

a-Kimlik ve Yetki Belgeleri.
b-İkametgâh Belgesi.
c-Teklif Mektubu,
d-Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,
e-Yer Görme Belgesi.
f-Şartname Alındı Makbuzu.
g-Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu.

4-İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5-İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6-İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7-Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12:00’ ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7.katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8-Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9-Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10-İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

S.N. İlçesi Mahallesi Ada Parsel No Kullanım Amacı Blok Bağımsız Bölüm Numarası Katı Dükkan Alanı m² Muhammen Bedel TL Geçici Teminat TL
İhale Saati
1 Çankaya İlkadım 16577/1 Dükkan C 2 Bodrum 30,93 241.893,35 7.256,80 14:00
2 Çankaya İlkadım 16577/1 Dükkan C 3 Bodrum 30,93 241.893,35 7.256,80 14:00
3 Çankaya İlkadım 16577/1 Dükkan C 4 Bodrum 33,04 264.006,51 7.920,20 14:00
4 Çankaya İlkadım 16577/1 Dükkan C 5 Bodrum 33,04 264.006,51 7.920,20 14:00
5 Çankaya İlkadım 16577/1 Dükkan C 6 Bodrum 37,67 301.183,73 9.035,51 14:00
6 Çankaya İlkadım 16577/1 Dükkan C 7 Bodrum 37,67 301.183,73 9.035,51 14:00
7 Çankaya İlkadım 16577/1 Dükkan C 8 Bodrum 41,86 335.730,71 10.071,92 14:00
8 Çankaya İlkadım 16577/1 Dükkan C 9 Bodrum 51,72 404.171,82 12.125,15 14:00
9 Çankaya İlkadım 16577/1 Dükkan C 10 Bodrum 39,74 313.557,77 9.406,73 14:00
10 Çankaya İlkadım 16577/1 Dükkan C 11 Bodrum 30,00 236.334,00 7.090,02 14:00
11 Çankaya İlkadım 16577/1 Dükkan C 12 Bodrum 39,74 313.557,77 9.406,73 14:00
12 Çankaya İlkadım 16577/1 Dükkan C 13 Bodrum 49,40 390.303,32 11.709,10 14:00
13 Çankaya İlkadım 16577/1 Dükkan C 14 Bodrum 50,15 394.786,67 11.843,60 14:00
14 Çankaya İlkadım 16577/1 Dükkan C 15 Bodrum 50,15 394.786,67 11.843,60 14:00
15 Çankaya İlkadım 16577/1 Dükkan C 16 Bodrum 50,15 394.786,67 11.843,60 14:00
16 Çankaya İlkadım 16577/1 Dükkan C 17 Bodrum 47,18 377.032,60 11.310,98 14:00
17 Çankaya İlkadım 16577/1 Dükkan C 18 Bodrum 47,18 377.032,60 11.310,98 14:00
18 Çankaya İlkadım 16577/1 Dükkan C 19 Bodrum 47,18 377.032,60 11.310,98 14:00
19 Çankaya İlkadım 16577/1 Dükkan C 20 Bodrum 47,18 377.032,60 11.310,98 14:00
20 Çankaya İlkadım 16577/1 Dükkan C 21 Bodrum 50,15 394.786,67 11.843,60 14:0021 Çankaya İlkadım 16577/1 Dükkan C 22 Bodrum 50,15 394.786,67 11.843,60 14:00
22 Çankaya İlkadım 16577/1 Dükkan C 23 Bodrum 50,15 394.786,67 11.843,60 14:00
23 Çankaya İlkadım 16577/1 Dükkan C 24 Bodrum 50,15 394.786,67 11.843,60 14:00
24 Çankaya İlkadım 16577/1 Dükkan C 25 Bodrum 47,18 377.032,60 11.310,98 14:00
25 Çankaya İlkadım 16577/1 Dükkan C 26 Bodrum 47,18 377.032,60 11.310,98 14:00
26 Çankaya İlkadım 16577/1 Dükkan C 27 Bodrum 47,18 377.032,60 11.310,98 14:00
27 Çankaya İlkadım 16577/1 Dükkan C 28 Bodrum 47,18 377.032,60 11.310,98 14:00
28 Çankaya İlkadım 16577/1 Dükkan C 29 Bodrum 50,15 394.786,67 11.843,60 14:00
29 Çankaya İlkadım 16577/1 Dükkan C 30 Bodrum 50,15 394.786,67 11.843,60 14:00
30 Çankaya İlkadım 16577/1 Dükkan C 31 Bodrum 37,66 301.123,95 9.033,72 14:00
31 Çankaya İlkadım 16577/1 Dükkan C 32 Bodrum 37,66 301.123,95 9.033,72 14:00
32 Çankaya İlkadım 16577/1 Dükkan C 33 Bodrum 33,04 264.006,51 7.920,20 14:00
33 Çankaya İlkadım 16577/1 Dükkan C 34 Bodrum 33,04 264.006,51 7.920,20 14:00
34 Çankaya İlkadım 16577/1 Dükkan C 35 Bodrum 30,93 241.893,35 7.256,80 14:00
35 Çankaya İlkadım 16577/1 Dükkan C 36 Bodrum 30,93 241.893,35 7.256,80 14:00