Ankara Çankaya'da 58 Adet Kamu Lojmanı Satışta | 15 Temmuz 2024İmar Haber

15 Temmuz 2024 - 06:37

Ankara Çankaya’da 58 Adet Kamu Lojmanı Satışta

Ankara Çankaya İlçesinde bulunan 58 adet kamu konutu, 11 temmuz  – 22 Temmuz 2020 tarihleri arasında ilan metninde belirtilen saatlerde Anıt Emlak Müdürlüğünce Sağlık Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No: 3 C Blok Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Hizmet Binası 2. Kat İhale Salonu Çankaya/Ankara adresinde oluşturulacak Komisyon huzurunda; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satılacak. İhale tarihi 23.07.2020 tarihinde yapılacaktır.

Ankara Çankaya’da 58 Adet Kamu Lojmanı Satışta
Son Güncelleme :

14 Temmuz 2020 - 12:00

3.775 views

Ankara Çankaya İlçesinde bulunan 58 adet kamu konutu, 11 temmuz  – 22 Temmuz 2020 tarihleri arasında ilan metninde belirtilen saatlerde Anıt Emlak Müdürlüğünce Sağlık Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No: 3 C Blok Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Hizmet Binası 2. Kat İhale Salonu Çankaya/Ankara adresinde oluşturulacak Komisyon huzurunda; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satılacak. İhale tarihi 23.07.2020 tarihinde yapılacaktır.

Ankara İli, Çankaya İlçesinde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların (kamu konutları) ; karşılarında belirtilen tarih ve saatinde Anıt Emlak Müdürlüğünce Sağlık Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No: 3 C Blok Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Hizmet Binası 2 Kat İhale Salonu Çankaya/ANKARA adresinde oluşturulacak Komisyon huzurunda; 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır.

1-İhaleye katılacak isteklilerin ;
a) Geçici Teminat Bedelinin Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması” ve Teyit yazısı’nın da ibrazı gerekir.)
b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin;
1- İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,
2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,
3- Kamu Tüzel Kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin,
İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
2-4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.
3- (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.
4- 385 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 8. maddesi gereğince ihale tarihine kadar kurumlarınca hak sahibi olduğu bildirilenler yasa gereği ön alım hakkına sahip olacaktır.
5- İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Anıt Emlak Müdürlüğü Kamu Konutları Satış Servisinde görülebilir.
6- İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.
7-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.
8-Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Ayrıca ; “Bu ihaleye ilişkin bilgiler ankara.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir.”
Adres: Mithatpaşa Cad. No:9 Yenişehir 06420/ ANKARA Tel: 0 (312) 432 23 00 (6 Hat) İLAN OLUNUR.

ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANIT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE ÇANKAYA İLÇESİNDE SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR

SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR

SIRA NO DOSYA NO MAHALLE ADA PARSEL (m²) ARSA PAYI BAĞIMSIZ BÖLÜM CİNSİ BLOK NUMARASI BAĞIMSIZ BÖLÜM NO DAİRE PROJE ALANI TİPİ BEDEL TEMİNAT İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ

1 06020105044 Çankaya Y.Bahçelievler 1570 9 523,00 70/523 Mesken 79 1 (Kapı No:2) 101,00 3+1 250.000,00 25.000,00 23.07.2020 08:30

2 06020105045 Çankaya Y.Bahçelievler 1570 9 523,00 70/523 Mesken 79 2 (Kapı No:3) 106,00 3+1 285.000,00 28.500,00 23.07.2020 08:40

3 06020105046 Çankaya Y.Bahçelievler 1570 9 523,00 70/523 Mesken 79 3 (Kapı No:4) 106,00 3+1 285.000,00 28.500,00 23.07.2020 08:50

4 06020105047 Çankaya Y.Bahçelievler 1570 9 523,00 70/523 Mesken 79 4 (Kapı No:5) 106,00 3+1 280.000,00 28.000,00 23.07.2020 09:00

5 06020105048 Çankaya Y.Bahçelievler 1570 9 523,00 51/523 Mesken 79 5 (Kapı No:6) 75,00 3+1 185.000,00 18.500,00 23.07.2020 09:10

6 06020105049 Çankaya Y.Bahçelievler 1570 9 523,00 64/523 Mesken 79 6 (Kapı No:7) 104,00 3+1 265.000,00 26.500,00 23.07.2020 09:20

7 06020105050 Çankaya Y.Bahçelievler 1570 9 523,00 64/523 Mesken 79 7 (Kapı No:8) 104,00 3+1 265.000,00 26.500,00 23.07.2020 09:30

8 06020105051 Çankaya Y.Bahçelievler 1570 9 523,00 64/523 Mesken 79 8 (Kapı No:9) 104,00 3+1 260.000,00 26.000,00 23.07.2020 09:40

9 06020105280 Çankaya Yücetepe 4339 16 868,00 70/1230 Mesken 14 2 (Kapı No:1) 90,00 3+1 220.000,00 22.000,00 23.07.2020 09:50

10 06020105281 Çankaya Yücetepe 4339 16 868,00 60/1230 Mesken 14 3 (Kapı No:2) 83,00 2+1 205.000,00 20.500,00 23.07.2020 10:00

11 06020105282 Çankaya Yücetepe 4339 16 868,00 100/1230 Mesken 14 4 (Kapı No:4) 112,00 3+1 295.000,00 29.500,00 23.07.2020 10:10

12 06020105283 Çankaya Yücetepe 4339 16 868,00 70/1230 Mesken 14 5 (Kapı No:3) 93,00 3+1 245.000,00 24.500,00 23.07.2020 10:20

13 06020105284 Çankaya Yücetepe 4339 16 868,00 100/1230 Mesken 14 6 (Kapı No:5) 112,00 3+1 295.000,00 29.500,00 23.07.2020 10:30

14 06020105285 Çankaya Yücetepe 4339 16 868,00 100/1230 Mesken 14 7 (Kapı No:7) 112,00 3+1 300.000,00 30.000,00 23.07.2020 10:40

15 06020105286 Çankaya Yücetepe 4339 16 868,00 70/1230 Mesken 14 8 (Kapı No:6) 93,00 3+1 250.000,00 25.000,00 23.07.2020 10:50

16 06020105287 Çankaya Yücetepe 4339 16 868,00 100/1230 Mesken 14 9 (Kapı No:8) 112,00 3+1 300.000,00 30.000,00 23.07.2020 11:00

17 06020105288 Çankaya Yücetepe 4339 16 868,00 100/1230 Mesken 14 10 (Kapı No:10) 112,00 3+1 300.000,00 30.000,00 23.07.2020 11:10

18 06020105289 Çankaya Yücetepe 4339 16 868,00 70/1230 Mesken 14 11 (Kapı No:9) 93,00 3+1 250.000,00 25.000,00 23.07.2020 11:20

19 06020105290 Çankaya Yücetepe 4339 16 868,00 100/1230 Mesken 14 12 (Kapı No:11) 112,00 3+1 300.000,00 30.000,00 23.07.2020 11:30

20 06020105291 Çankaya Yücetepe 4339 16 868,00 100/1230 Mesken 14 13 (Kapı No:13) 112,00 3+1 295.000,00 29.500,00 23.07.2020 11:40

21 06020105292 Çankaya Yücetepe 4339 16 868,00 70/1230 Mesken 14 14 (Kapı No:12) 93,00 3+1 245.000,00 24.500,00 23.07.2020 13:30

22 06020105293 Çankaya Yücetepe 4339 16 868,00 100/1230 Mesken 14 15 (Kapı No:14) 112,00 3+1 295.000,00 29.500,00 23.07.2020 13:40

23 06020106203 Çankaya Ş.Mevlüt Meriç 7270 40 1.725,00 10/500 Mesken 318 1 (Kapı No:14) 110,00 3+1 155.000,00 15.500,00 23.07.2020 13:50

24 06020106204 Çankaya Ş.Mevlüt Meriç 7270 40 1.725,00 10/500 Mesken 318 2 (Kapı No:13) 110,00 3+1 155.000,00 15.500,00 23.07.2020 14:00

25 06020106205 Çankaya Ş.Mevlüt Meriç 7270 40 1.725,00 10/500 Mesken 316 3 (Kapı No:2) 110,00 3+1 155.000,00 15.500,00 23.07.2020 14:10

26 06020106206 Çankaya Ş.Mevlüt Meriç 7270 40 1.725,00 15/500 Mesken 316 4 (Kapı No:1) 87,00 2+1 135.000,00 13.500,00 23.07.2020 14:20

27 06020106207 Çankaya Ş.Mevlüt Meriç 7270 40 1.725,00 15/500 Mesken 318 5 (Kapı No:15) 122,00 3+1 195.000,00 19.500,00 23.07.2020 14:30

28 06020106208 Çankaya Ş.Mevlüt Meriç 7270 40 1.725,00 18/500 Mesken 318 6 (Kapı No:16) 127,00 3+1 205.000,00 20.500,00 23.07.2020 14:40

29 06020106209 Çankaya Ş.Mevlüt Meriç 7270 40 1.725,00 20/500 Mesken 316 7 (Kapı No:4) 127,00 3+1 205.000,00 20.500,00 23.07.2020 14:50

30 06020106210 Çankaya Ş.Mevlüt Meriç 7270 40 1.725,00 20/500 Mesken 316 8 (Kapı No:3) 122,00 3+1 205.000,00 20.500,00 23.07.2020 15:00

31 06020106211 Çankaya Ş.Mevlüt Meriç 7270 40 1.725,00 20/500 Mesken 318 9 (Kapı No:17) 125,00 3+1 225.000,00 22.500,00 23.07.2020 15:10

32 06020106212 Çankaya Ş.Mevlüt Meriç 7270 40 1.725,00 20/500 Mesken 318 10 (Kapı No:20) 127,00 3+1 230.000,00 23.000,00 23.07.2020 15:20

33 06020106213 Çankaya Ş.Mevlüt Meriç 7270 40 1.725,00 20/500 Mesken 316 11 (Kapı No:8) 127,00 3+1 230.000,00 23.000,00 23.07.2020 15:30

34 06020106214 Çankaya Ş.Mevlüt Meriç 7270 40 1.725,00 20/500 Mesken 316 12 (Kapı No:5) 122,00 3+1 230.000,00 23.000,00 23.07.2020 15:40

35 06020106215 Çankaya Ş.Mevlüt Meriç 7270 40 1.725,00 20/500 Mesken 316 13 (Kapı No:6) 122,00 3+1 255.000,00 25.500,00 23.07.2020 15:50

36 06020106216 Çankaya Ş.Mevlüt Meriç 7270 40 1.725,00 20/500 Mesken 316 14 (Kapı No:7) 127,00 3+1 255.000,00 25.500,00 23.07.2020 16:00

37 06020106217 Çankaya Ş.Mevlüt Meriç 7270 40 1.725,00 20/500 Mesken 318 15 (Kapı No:19) 127,00 3+1 255.000,00 25.500,00 24.07.2020 08:30

38 06020106218 Çankaya Ş.Mevlüt Meriç 7270 40 1.725,00 20/500 Mesken 318 16 (Kapı No:18) 126,00 3+1 250.000,00 25.000,00 24.07.2020 08:40

39 06020106219 Çankaya Ş.Mevlüt Meriç 7270 40 1.725,00 20/500 Mesken 318 17 (Kapı No:21) 125,00 3+1 225.000,00 22.500,00 24.07.2020 08:50

40 06020106220 Çankaya Ş.Mevlüt Meriç 7270 40 1.725,00 20/500 Mesken 318 18 (Kapı No:24) 127,00 3+1 230.000,00 23.000,00 24.07.2020 09:00

41 06020106221 Çankaya Ş.Mevlüt Meriç 7270 40 1.725,00 20/500 Mesken 316 19 (Kapı No:12) 127,00 3+1 230.000,00 23.000,00 24.07.2020 09:10

42 06020106222 Çankaya Ş.Mevlüt Meriç 7270 40 1.725,00 20/500 Mesken 316 20 (Kapı No:9) 122,00 3+1 230.000,00 23.000,00 24.07.2020 09:20

43 06020106223 Çankaya Ş.Mevlüt Meriç 7270 40 1.725,00 20/500 Mesken 316 21 (Kapı No:10) 122,00 3+1 255.000,00 25.500,00 24.07.2020 09:30

44 06020106224 Çankaya Ş.Mevlüt Meriç 7270 40 1.725,00 20/500 Mesken 316 22 (Kapı No:11) 127,00 3+1 255.000,00 25.500,00 24.07.2020 09:40

45 06020106225 Çankaya Ş.Mevlüt Meriç 7270 40 1.725,00 20/500 Mesken 318 23 (Kapı No:23) 127,00 3+1 255.000,00 25.500,00 24.07.2020 09:50

46 06020106226 Çankaya Ş.Mevlüt Meriç 7270 40 1.725,00 20/500 Mesken 318 24 (Kapı No:22) 126,00 3+1 250.000,00 25.000,00 24.07.2020 10:00

47 06020106060 Çankaya Bahçelievler 1471 13 691,00 60/100 Mesken 12 1 88,00 3+1 235.000,00 23.500,00 24.07.2020 10:10

48 06020106061 Çankaya Bahçelievler 1471 13 691,00 60/100 Mesken 12 2 88,00 3+1 235.000,00 23.500,00 24.07.2020 10:20

49 06020106062 Çankaya Bahçelievler 1471 13 691,00 60/100 Mesken 12 3 88,00 3+1 240.000,00 24.000,00 24.07.2020 10:30

50 06020106063 Çankaya Bahçelievler 1471 13 691,00 60/100 Mesken 12 4 88,00 3+1 240.000,00 24.000,00 24.07.2020 10:40

51 06020106064 Çankaya Bahçelievler 1471 13 691,00 60/100 Mesken 12 5 88,00 3+1 275.000,00 27.500,00 24.07.2020 10:50

52 06020106065 Çankaya Bahçelievler 1471 13 691,00 60/100 Mesken 12 6 88,00 3+1 275.000,00 27.500,00 24.07.2020 11:00

53 06020106066 Çankaya Bahçelievler 1471 13 691,00 60/100 Mesken 12 7 88,00 3+1 285.000,00 28.500,00 24.07.2020 11:10

54 06020106067 Çankaya Bahçelievler 1471 13 691,00 60/100 Mesken 12 8 88,00 3+1 285.000,00 28.500,00 24.07.2020 11:20

55 06020106068 Çankaya Bahçelievler 1471 13 691,00 60/100 Mesken 12 9 88,00 3+1 270.000,00 27.000,00 24.07.2020 11:30

56 06020106069 Çankaya Bahçelievler 1471 13 691,00 60/100 Mesken 12 10 88,00 3+1 270.000,00 27.000,00 24.07.2020 11:40

57 06020106070 Çankaya Bahçelievler 1471 13 691,00 60/100 Mesken 12 11 88,00 3+1 275.000,00 27.500,00 24.07.2020 11:50

58 06020106071 Çankaya Bahçelievler 1471 13 691,00 60/100 Mesken 12 12 88,00 3+1 275.000,00 27.500,00 24.07.2020 12:00