İmarhaber

Ankara’da Kamu Lojmanları Satışa Sunuldu

Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğü tarafından satışa çıkarılan kamu konutlarının satış ihalesi yapılacak. Ankara’da Satış İhalesi Yapılacak Lojmanların Tam Listesini Haberimizde Bulabilirsiniz.

Ankara’da Kamu Lojmanları Satışa Sunuldu
Google News
28 Kasım 2019 - 22:09

Ankara Çankaya ilçesi, Dikmen ve Çayyolu mahallerinde bulunan kamu konutları ihale ile satılacak.

Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğü tarafından satışa çıkarılan kamu konutlarının satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 9- 12 Aralık 2019 tarihleri arasında ilan metninde belirtilen saatlerde Anıt Emlak Müdürlüğü Sağlık Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No: 3 C Blok Çankaya/Ankara adresinde ayrı ayrı yapılacak.

İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Anıt Emlak Müdürlüğü Çankaya Servisinde görülebilir.

ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ve ANIT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE ÇANKAYA İLÇESİNDE SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR

Ankara İli, Çankaya İlçesinde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar (kamu konutları) ; karşılarında belirtilen tarih ve saatinde Anıt Emlak Müdürlüğünce Sağlık Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No: 3 C Blok Çankaya/ANKARA ( 2. Kat İhale Salonu ) adresinde oluşturulacak Komisyon huzurunda; taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır.

Ankara’da Satış İhalesi Yapılacak Lojmanların Tam Listesini İhale Şartlarının Devamında Bulabilirsiniz.

Ocak 2020 Yılında Satılacak Ankara Lojman Fiyat Listesi

1-İhaleye katılacak isteklilerin ;
a) Geçici Teminat Bedelinin Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması” ve Teyit yazısı’nın da ibrazı gerekir.)

b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,

c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin, İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

2-4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.

3- (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

4- 21.11.2019 tarihi itibariyle 4, 47, 75, 80, 95, 104, 114, 124, 127, 138 nci sırada belirtilen bağımsız bölümler boş olup, diğer bağımsız bölümlerde ön alım hakkına sahip fiilen oturanlar bulunmaktadır.

5- İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Anıt Emlak Müdürlüğü Çankaya Servisinde görülebilir.

6- Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Adres: Mithatpaşa Cad. No:9 Yenişehir 06420/ ANKARA

Tel: 0 (312) 432 23 00 (6 Hat)

SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLARIN TAM LİSTESİ

09 ARALIKTA İHALEYE ÇIKACAK KAMU LOJMANLARININ TAM LİSTESİ

İLÇESİMAHALLEADAPARSEL(m²)ARSA PAYINİTELİĞİBLOK NUMARASIBAĞIMSIZ BÖLÜM NODAİRE (m²)DAİRE TİPİTAHMİNİ BEDELGEÇİCİ TEMİNAT
ÇankayaÇayyolu16801159.52478/52524MeskenE3/4511193+1310.00031.000
ÇankayaÇayyolu16801159.52478/52524MeskenE3/4521193+1310.00031.000
ÇankayaÇayyolu16801159.52479/52524MeskenE3/4531193+1310.00031.000
ÇankayaÇayyolu16801159.52479/52524MeskenE3/4541193+1310.00031.000
ÇankayaÇayyolu16801159.52479/52524MeskenE3/4551193+1335.00033.500
ÇankayaÇayyolu16801159.52479/52524MeskenE3/4561193+1335.00033.500
ÇankayaÇayyolu16801159.52479/52524MeskenE3/4581193+1335.00033.500
ÇankayaÇayyolu16801159.52479/52524MeskenE3/4591193+1345.00034.500
ÇankayaÇayyolu16801159.52479/52524MeskenE3/45101193+1345.00034.500
ÇankayaÇayyolu16801159.52479/52524MeskenE3/45111193+1345.00034.500
ÇankayaÇayyolu16801159.52479/52524MeskenE3/45121193+1345.00034.500
ÇankayaÇayyolu16801159.52479/52524MeskenE3/45131193+1355.00035.500
ÇankayaÇayyolu16801159.52479/52524MeskenE3/45141193+1355.00035.500
ÇankayaÇayyolu16801159.52479/52524MeskenE3/45151193+1355.00035.500
ÇankayaÇayyolu16801159.52479/52524MeskenE3/45161193+1355.00035.500
ÇankayaÇayyolu16801159.52479/52524MeskenE3/45171193+1360.00036.000
ÇankayaÇayyolu16801159.52479/52524MeskenE3/45181193+1360.00036.000
ÇankayaÇayyolu16801159.52479/52524MeskenE3/45191193+1360.00036.000
ÇankayaÇayyolu16801159.52479/52524MeskenE3/45201193+1360.00036.000
ÇankayaÇayyolu16801159.52479/52524MeskenE3/45211193+1360.00036.000
ÇankayaÇayyolu16801159.52479/52524MeskenE3/45221193+1360.00036.000
ÇankayaÇayyolu16801159.52479/52524MeskenE3/45231193+1360.00036.000
ÇankayaÇayyolu16801159.52479/52524MeskenE3/45241193+1360.00036.000
ÇankayaÇayyolu16801159.52479/52524MeskenE3/45251193+1360.00036.000
ÇankayaÇayyolu16801159.52479/52524MeskenE3/45261193+1360.00036.000
ÇankayaÇayyolu16801159.52479/52524MeskenE3/45271193+1360.00036.000
ÇankayaÇayyolu16801159.52479/52524MeskenE3/45291193+1360.00036.000
ÇankayaÇayyolu16801159.52479/52524MeskenE3/45311193+1360.00036.000
ÇankayaÇayyolu16801159.52479/52524MeskenE3/45321193+1360.00036.000
ÇankayaÇayyolu16801159.52479/52524MeskenE3/45341193+1360.00036.000
ÇankayaÇayyolu16801159.52479/52524MeskenE3/45351193+1360.00036.000
ÇankayaÇayyolu16801159.52479/52524MeskenE3/45361193+1360.00036.000
ÇankayaÇayyolu16801159.52479/52524MeskenE3/45371193+1355.00035.500
ÇankayaÇayyolu16801159.52479/52524MeskenE3/45391193+1355.00035.500
ÇankayaÇayyolu16801159.52479/52524MeskenE3/45401193+1355.00035.500
ÇankayaÇayyolu1681818.735109/8735MeskenF-10/No:511133+1305.00030.50010 ARALIKTA İHALEYE ÇIKACAK KAMU LOJMANLARININ TAM LİSTESİ

İLÇESİMAHALLEADAPARSEL(m²)ARSA PAYINİTELİĞİBLOK NUMARASIBAĞIMSIZ BÖLÜM NODAİRE (m²)DAİRE TİPİTAHMİNİ BEDELGEÇİCİ TEMİNAT
ÇankayaÇayyolu1681818.735109/8735MeskenF-10/No:521133+1305.00030.500
ÇankayaÇayyolu1681818.735109/8735MeskenF-10/No:531133+1305.00030.500
ÇankayaÇayyolu1681818.735109/8735MeskenF-10/No:541133+1305.00030.500
ÇankayaÇayyolu1681818.735109/8735MeskenF-10/No:551133+1325.00032.500
ÇankayaÇayyolu1681818.735109/8735MeskenF-10/No:561133+1325.00032.500
ÇankayaÇayyolu1681818.735109/8735MeskenF-10/No:571133+1325.00032.500
ÇankayaÇayyolu1681818.735109/8735MeskenF-10/No:581133+1325.00032.500
ÇankayaÇayyolu1681818.735109/8735MeskenF-10/No:591133+1335.00033.500
ÇankayaÇayyolu1681818.735109/8735MeskenF-10/No:5101133+1335.00033.500
ÇankayaÇayyolu1681818.735109/8735MeskenF-10/No:5111133+1335.00033.500
ÇankayaÇayyolu1681818.735109/8735MeskenF-10/No:5121133+1335.00033.500
ÇankayaÇayyolu1681818.735109/8735MeskenF-10/No:5131133+1340.00034.000
ÇankayaÇayyolu1681818.735109/8735MeskenF-10/No:5141133+1340.00034.000
ÇankayaÇayyolu1681818.735109/8735MeskenF-10/No:5151133+1340.00034.000
ÇankayaÇayyolu1681818.735109/8735MeskenF-10/No:5161133+1340.00034.000
ÇankayaÇayyolu1681818.735110/8735MeskenF-10/No:5171133+1335.00033.500
ÇankayaÇayyolu1681818.735110/8735MeskenF-10/No:5181133+1335.00033.500
ÇankayaÇayyolu1681818.735110/8735MeskenF-10/No:5191133+1335.00033.500
ÇankayaÇayyolu1681818.735110/8735MeskenF-10/No:5201133+1335.00033.500
ÇankayaÇayyolu41966110.566906/120570MeskenC-9/A8125,253+1350.00035.000
ÇankayaÇayyolu41966110.566907/120570MeskenC-9/A12125,253+1362.50036.250
ÇankayaÇayyolu41966110.566910/120570MeskenC-9/A16125,253+1375.00037.500
ÇankayaÇayyolu41966110.566873/120570MeskenC-9/B1119,783+1315.00031.500
ÇankayaÇayyolu41966110.566915/120570MeskenC-9/B5125,253+1350.00035.000
ÇankayaÇayyolu41966110.566915/120570MeskenC-9/B9125,253+1362.50036.250
ÇankayaÇayyolu41966110.5661361/120570MeskenC-9/B17171,124+1510.00051.000
ÇankayaÇayyolu4212116.07166/6356MeskenDefne 2.Blok/No:5111453+1405.00040.500
ÇankayaÇayyolu4212116.07168/6356MeskenDefne 2.Blok/No:5121543+1435.00043.500
ÇankayaÇayyolu4212116.07168/6356MeskenDefne 2.Blok/No:5131493+1435.00043.500
ÇankayaÇayyolu4212116.07168/6356MeskenDefne 2.Blok/No:5141543+1430.00043.000
ÇankayaÇayyolu4212116.07172/6356MeskenDefne 2.Blok/No:51151493+1490.00049.000
ÇankayaÇayyolu4212313.02466/3126MeskenDefne Sitesi/No:411453+1420.00042.000
ÇankayaÇayyolu4212313.02468/3126MeskenDefne Sitesi/No:421473+1425.00042.500
ÇankayaÇayyolu16801159.52479/52524MeskenE2/47151193+1355.00035.500
ÇankayaÇayyolu16801159.52479/52524MeskenE2/47191193+1360.00036.000
ÇankayaÇayyolu16801159.52479/52524MeskenE2/47231193+1360.00036.00011 ARALIKTA İHALEYE ÇIKACAK KAMU LOJMANLARININ TAM LİSTESİ

İLÇESİMAHALLEADAPARSEL(m²)ARSA PAYINİTELİĞİBLOK NUMARASIBAĞIMSIZ BÖLÜM NODAİRE (m²)DAİRE TİPİTAHMİNİ BEDELGEÇİCİ TEMİNAT
ÇankayaÇayyolu16801159.52479/52524MeskenE2/47241193+1360.00036.000
ÇankayaÇayyolu16801159.52479/52524MeskenE2/47271193+1360.00036.000
ÇankayaDikmen786495.25840/3680MeskenB2/2231193+1315.00031.500
ÇankayaDikmen786495.25840/3680MeskenB2/2241193+1315.00031.500
ÇankayaDikmen786495.25840/3680MeskenB2/2251193+1315.00031.500
ÇankayaDikmen786495.25840/3680MeskenB2/2261193+1315.00031.500
ÇankayaDikmen786495.25840/3680MeskenB2/2271193+1320.00032.000
ÇankayaDikmen786495.25840/3680MeskenB2/2281193+1320.00032.000
ÇankayaDikmen786495.25840/3680MeskenB2/2291193+1320.00032.000
ÇankayaDikmen786495.25840/3680MeskenB2/22101193+1320.00032.000
ÇankayaDikmen786495.25840/3680MeskenB2/22111193+1330.00033.000
ÇankayaDikmen786495.25840/3680MeskenB2/22121193+1330.00033.000
ÇankayaDikmen786495.25840/3680MeskenB2/22131193+1330.00033.000
ÇankayaDikmen786495.25840/3680MeskenB2/22141193+1330.00033.000
ÇankayaDikmen786495.25840/3680MeskenB2/22151193+1330.00033.000
ÇankayaDikmen786495.25840/3680MeskenB2/22161193+1330.00033.000
ÇankayaDikmen786495.25840/3680MeskenB2/22171193+1330.00033.000
ÇankayaDikmen786495.25840/3680MeskenB2/22181193+1330.00033.000
ÇankayaDikmen786495.25840/3680MeskenB2/22191193+1330.00033.000
ÇankayaDikmen786495.25840/3680MeskenB2/22201193+1330.00033.000
ÇankayaDikmen786495.25840/3680MeskenB2/22211193+1330.00033.000
ÇankayaDikmen786495.25840/3680MeskenB2/22221193+1330.00033.000
ÇankayaDikmen786495.25840/3680MeskenB2/22231193+1335.00033.500
ÇankayaDikmen786495.25840/3680MeskenB2/22241193+1335.00033.500
ÇankayaDikmen786495.25840/3680MeskenB2/22261193+1335.00033.500
ÇankayaDikmen786495.25840/3680MeskenB2/22271193+1335.00033.500
ÇankayaDikmen786495.25840/3680MeskenB2/22281193+1335.00033.500
ÇankayaDikmen786495.25840/3680MeskenB2/22291193+1335.00033.500
ÇankayaDikmen786495.25840/3680MeskenB2/22301193+1335.00033.500
ÇankayaDikmen786495.25840/3680MeskenB2/22311193+1335.00033.500
ÇankayaDikmen786495.25840/3680MeskenB2/22321193+1335.00033.500
ÇankayaDikmen786495.25840/3680MeskenB2/22331193+1335.00033.500
ÇankayaDikmen786495.25840/3680MeskenB2/22341193+1335.00033.500
ÇankayaDikmen786495.25840/3680MeskenB2/22351193+1340.00034.000
ÇankayaDikmen786495.25840/3680MeskenB2/22361193+1340.00034.000
ÇankayaDikmen786495.25840/3680MeskenB2/22371193+1340.00034.00012 ARALIKTA İHALEYE ÇIKACAK KAMU LOJMANLARININ TAM LİSTESİ

İLÇESİMAHALLEADAPARSEL(m²)ARSA PAYINİTELİĞİBLOK NUMARASIBAĞIMSIZ BÖLÜM NODAİRE (m²)DAİRE TİPİTAHMİNİ BEDELGEÇİCİ TEMİNAT
ÇankayaDikmen786495.25840/3680MeskenB2/22381193+1340.00034.000
ÇankayaDikmen786495.25840/3680MeskenB2/22391193+1340.00034.000
ÇankayaDikmen786495.25840/3680MeskenB2/22411193+1340.00034.000
ÇankayaDikmen7864121.600,5040/1120MeskenB3/241120270.00027.000
ÇankayaDikmen7864121.600,5040/1120MeskenB3/242108245.00024.500
ÇankayaDikmen7864121.600,5040/1120MeskenB3/243119270.00027.000
ÇankayaDikmen7864121.600,5040/1120MeskenB3/244119270.00027.000
ÇankayaDikmen7864121.600,5040/1120MeskenB3/245119305.00030.500
ÇankayaDikmen7864121.600,5040/1120MeskenB3/246119305.00030.500
ÇankayaDikmen7864121.600,5040/1120MeskenB3/247119305.00030.500
ÇankayaDikmen7864121.600,5040/1120MeskenB3/248119305.00030.500
ÇankayaDikmen7864121.600,5040/1120MeskenB3/249119310.00031.000
ÇankayaDikmen7864121.600,5040/1120MeskenB3/2410119310.00031.000
ÇankayaDikmen7864121.600,5040/1120MeskenB3/2411119310.00031.000
ÇankayaDikmen7864121.600,5040/1120MeskenB3/2412119310.00031.000
ÇankayaDikmen7864121.600,5040/1120MeskenB3/2413119320.00032.000
ÇankayaDikmen7864121.600,5040/1120MeskenB3/2414119320.00032.000
ÇankayaDikmen7864121.600,5040/1120MeskenB3/2415119320.00032.000
ÇankayaDikmen7864121.600,5040/1120MeskenB3/2416119320.00032.000
ÇankayaDikmen7864121.600,5040/1120MeskenB3/2417119330.00033.000
ÇankayaDikmen7864121.600,5040/1120MeskenB3/2418119330.00033.000
ÇankayaDikmen7864121.600,5040/1120MeskenB3/2419119330.00033.000
ÇankayaDikmen7864121.600,5040/1120MeskenB3/2420119330.00033.000
ÇankayaDikmen7864121.600,5040/1120MeskenB3/2421119330.00033.000
ÇankayaDikmen7864121.600,5040/1120MeskenB3/2422119330.00033.000
ÇankayaDikmen7864121.600,5040/1120MeskenB3/2423119330.00033.000
ÇankayaDikmen7864121.600,5040/1120MeskenB3/2424119330.00033.000
ÇankayaDikmen7864121.600,5040/1120MeskenB3/2425119320.00032.000
ÇankayaDikmen7864121.600,5040/1120MeskenB3/2426119320.00032.000
ÇankayaDikmen7864121.600,5040/1120MeskenB3/2427119320.00032.000
ÇankayaDikmen7864121.600,5040/1120MeskenB3/2428119320.00032.000

BURSA’DA SATIŞA ÇIKAN 10 ADET LOJMAN İHALESİ

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları