Ankara Gölbaşı Milli Emlak'tan Gayrimenkul Satışı | 30 Mayıs 2024İmar Haber

30 Mayıs 2024 - 07:16

Ankara Gölbaşı Milli Emlak’tan Gayrimenkul Satışı

Ankara’da 33 adet gayrimenkulün satış ve 1 adet meskenin kiralama ihalesi yapılacak

Ankara Gölbaşı Milli Emlak’tan Gayrimenkul Satışı
Son Güncelleme :

09 Mart 2021 - 14:49

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/ankara-golbasinda-milli-emlak-tan-ihale-yoluyla-gayrimenkuller-satilacaktir/64311/" title="facebook">

Ankara’da 33 adet gayrimenkulün satış ve 1 adet meskenin kiralama ihalesi yapılacak

İlanda nitelikleri  belirtilen taşınmazların satış ve kira ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile, 30.sıradaki taşınmazın ise satış ihalesi 2886 sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile;  24/03/2021-25/03/2021 tarihlerinde yukarıda belirtilen saatlerde sırasıyla Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Salonunda, Anıt Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca yapılacak.

1. Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ve kira ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile, 30.sıradaki taşınmazın ise satış ihalesi 2886 sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile; 24/03/2021-25/03/2021 tarihlerinde yukarıda belirtilen saatlerde sırasıyla Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Salonunda, Anıt Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca yapılacaktır.

2.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
a) Gerçek kişilerde: Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberleri), tebliğat için Türkiyede adres göstermeleri ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi,
b)Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerini veya vekaletname aslını vermeleri,
c) Satın almak/kiralamak istedikleri taşınmazlara ait Geçici Teminat Bedelinin Muhasebe Müdürlüklerine veya Malmüdürlüklerine yatırıldığına dair makbuzun, Teminat Bedelinin Banka aracılığı ile ödenmesi halinde ise Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması” ve Teyit yazısı’nın da ibrazı gerekir.) ile 30.sıradaki ihale için tekliflerin ve diğer belgelerin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesinde belirtilen usule uygun olarak hazırlanarak, ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.

3. İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Anıt Emlak Müdürlüğünün ilçe servislerinde görülebilir. Kiralama işlemine ait şartnamede belirtilen usul ve esaslara uyulacaktır.

4.İhaleye katılıcakların Covid-19 tedbirleri kapsamında HES kodu almaları gerekmektedir.

5- İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.

6. 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

7. Satış ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL’yi aşması halinde talep üzerine, bedelin 1/4 ‘ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.Kiralanacak taşınmazlarda ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi 1/4 peşin geri kalan kısın üçer aylık dönemler halinde üç taksitte tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden Kat’i Teminat, Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli alınacaktır.

8. Taşınmazların işgal durumları Satış Şartnamesinde açıklanmış olup, işgalli taşınmazlar için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulmayacaktır.Taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususların istekli tarafından ilgili belediyesinden araştırdığı ve bilindiği kabul edilecek olup taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususlara ilişkin Hazine, hiç bir sorumluluk yüklenmez.

9. Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Adres: İzmir-1 Cad. No:35 Kızılay/ ANKARA Tel: 0 (312) 417 71 71
ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANIT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TABLO 1- SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA NO DOSYA NO İLÇE MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (M2) HAZİNE HİSSESİ (M2) VASFI İMAR DURUMU TOPLAM BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ

1 06040115811 GÖLBAŞI AKVİRANÇARSAK 118363 1 3.076,13 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 40.000,00 12.000,00 24.03.2021 10:10

2 06040115809 GÖLBAŞI AKVİRANÇARSAK 123649 3 3.965,95 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 51.600,00 10.320,00 24.03.2021 10:20

3 06040115810 GÖLBAŞI AKVİRANÇARSAK 123649 4 1.261,57 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 16.450,00 4.935,00 24.03.2021 10:30

4 06040114309 GÖLBAŞI AKVİRANÇARSAK 123662 2 3.743,57 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 48.700,00 14.610,00 24.03.2021 10:40

5 06040115452 GÖLBAŞI AKVİRANÇARSAK 126386 1 542,62 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 9.800,00 2.940,00 24.03.2021 10:50

6 06040111165 GÖLBAŞI HACILAR-İMAR 110137 1 3.000,00 1.536,00 ARSA KONUT ALANI 307.200,00 61.440,00 24.03.2021 11:00

7 06040111167 GÖLBAŞI HACILAR-İMAR 110141 10 3.000,00 1.455,00 ARSA KONUT ALANI 291.000,00 58.200,00 24.03.2021 11:10

8 06040109722 GÖLBAŞI HACILAR-İMAR 110152 2 1.500,00 813,00 ARSA KONUT ALANI 223.600,00 44.720,00 24.03.2021 11:20

9 06040111202 GÖLBAŞI HACILAR-İMAR 112927 1 1.726,00 917,00 ARSA KONUT ALANI 174.250,00 34.850,00 24.03.2021 11:30

10 06040109903 GÖLBAŞI HACILAR-İMAR 112930 1 1.500,00 TAM ARSA KONUT ALANI 285.000,00 57.000,00 24.03.2021 11:40

11 06040109904 GÖLBAŞI HACILAR-İMAR 112930 2 1.500,00 TAM ARSA KONUT ALANI 285.000,00 57.000,00 24.03.2021 11:50

12 06040109902 GÖLBAŞI HACILAR-İMAR 112930 3 1.500,00 TAM ARSA KONUT ALANI 285.000,00 57.000,00 24.03.2021 12:00

13 06040113010 GÖLBAŞI HACILAR 113868 1 1.197,56 743,70 ARSA KONUT ALANI 241.750,00 48.350,00 24.03.2021 12:10

14 06040113024 GÖLBAŞI HACILAR 113888 5 1.063,90 TAM ARSA KONUT ALANI 319.200,00 63.840,00 24.03.2021 12:20

15 06040113025 GÖLBAŞI HACILAR 113888 6 1.073,14 TAM ARSA KONUT ALANI 321.950,00 64.390,00 24.03.2021 12:30

16 06040113026 GÖLBAŞI HACILAR 113888 7 1.070,99 TAM ARSA KONUT ALANI 321.300,00 64.260,00 24.03.2021 12:40

17 06040113033 GÖLBAŞI HACILAR 113890 1 1.500,00 741,16 ARSA KONUT ALANI 222.350,00 44.470,00 24.03.2021 13:30

18 06040113035 GÖLBAŞI HACILAR 113893 1 600,00 404,70 ARSA KONUT ALANI 111.300,00 22.260,00 24.03.2021 13:40

19 06040113036 GÖLBAŞI HACILAR 113893 3 635,57 553,18 ARSA KONUT ALANI 152.150,00 30.430,00 24.03.2021 13:50

20 06040110508 GÖLBAŞI KARAALİ 118125 3 621,71 TAM ARSA KONUT ALANI 62.200,00 12.440,00 24.03.2021 14:00

21 06040110879 GÖLBAŞI KARAALİ 118265 1 1.000,00 548,48 ARSA KONUT ALANI 35.700,00 10.710,00 24.03.2021 14:10

22 06040115289 GÖLBAŞI KARAGEDİK 125503 7 812,68 TAM ARSA KONUT ALANI 69.100,00 13.820,00 24.03.2021 14:20

23 06040115292 GÖLBAŞI KARAGEDİK 125507 7 894,38 665,13 ARSA KONUT ALANI 56.550,00 11.310,00 24.03.2021 14:30

24 06040113942 GÖLBAŞI KOPARAN 119959 1 1.467,07 760,65 ARSA KONUT ALANI 190.200,00 38.040,00 24.03.2021 14:40

25 06040107112 GÖLBAŞI VİRANCIK-İMAR 112641 1 1.275,00 TAM ARSA KONUT ALANI 1.660.000,00 332.000,00 24.03.2021 14:50

26 06040107114 GÖLBAŞI VİRANCIK-İMAR 112641 4 1.000,00 TAM ARSA KONUT ALANI 1.300.000,00 260.000,00 24.03.2021 15:00

27 06040112590 GÖLBAŞI VİRANCIK-ÖRENCİK 123843 2 1.564,00 TAM ARSA KONUT ALANI 2.033.500,00 406.700,00 24.03.2021 15:10

28 06040114302 GÖLBAŞI VİRANCIK-ÖRENCİK 123854 5 1.030,00 539,83 ARSA KONUT ALANI 920.000,00 184.000,00 24.03.2021 15:20

29 06040109828 GÖLBAŞI KIZILCAŞAR-İMAR 112759 3 1.029,00 929,00 ARSA KONUT ALANI 1.393.500,00 278.700,00 24.03.2021 15:30

30 06040109317 GÖLBAŞI TAŞPINAR-İMAR 118023 3 4.123,00 TAM ARSA KONUT ALANI 12.785.000,00 2.557.000,00 24.03.2021 15:40

31 06020107577 ÇANKAYA BEYTEPE(LODUMLU) 28690 16 651,00 TAM ARSA KONUT ALANI 1.106.700,00 221.340,00 25.03.2021 10:30

32 06020107723 ÇANKAYA BEYTEPE(LODUMLU) 18984 3 2.074,00 2.023,01 ARSA TİCARET ALANI 7.600.000,00 1.520.000,00 25.03.2021 10:40

33 06020108248 ÇANKAYA ALACAATLI 44501 1 1.542,53 601,81 ARSA KONUT ALANI 601.850,00 120.370,00 25.03.2021 10:50

TABLO 2- KİRALAMA YAPILACAK TAŞINMAZLAR
SIRA NO DOSYA NO İLÇE MAHALLE ADA PARSEL SÜRESİ YÜZÖLÇÜMÜ (M2) HAZİNE HİSSESİ (M2) VASFI AMACI TOPLAM BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ

1 06020100540 ÇANKAYA ETİ 2568 9 3 YIL 452,00 100/1720 (2.Kat 3 Nolu Bağımsız Bölüm) MESKEN BÜRO 14.400,00TL 4.320,00TL 25.03.2021 11:00