İmarhaber

Ankara’da 405 Adet Kamu Lojmanı Satışta

Başkent Milli Emlak Dairesi Müdürlüğü 405 Adet Kamu Lojmanını 1- 20 Temmuz 2020 Tarihleri Arasında İhaleyle Satışa Sunuyor.

Ankara’da 405 Adet Kamu Lojmanı Satışta
Google News
18 Haziran 2020 - 22:25

 

Keçiören ilçesinde bulunan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar (kamu lojmanları); karşılarında belirtilen tarih ve saatinde; Sıra nosu (1 den 165)’e kadar Hisar Emlak Müdürlüğü diğerleri Seymen Emlak Müdürlüğünce: Mithatpaşa Caddesi No: 60 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Çankaya/ANKARA adresinde oluşturulacak Komisyonlar huzurunda, 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile sırasıyla ayrı ayrı ihale ile satışı yapılacaktır.

1-İhaleye katılacak isteklilerin ;

a) Geçici Teminat Bedelinin Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve Teyit yazısı’nın da ibrazı gerekir.”

b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,

c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,

d) Kamu Tüzel Kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin,

İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

2-a)-Sıra nosu 1’den 73. sıraya kadar (73 adet) olan mülkiyeti Devlet Malzeme Ofisine ait lojmanların ihale bedeli üzerinden ; yürürlükteki Katma Değer Vergisi Kanunu dikkate alınarak KDV alınacaktır. Kanuni tapu alım ve satım harcı alıcı ve mülkiyet sahibi idareye ait olup, diğer her türlü vergi, resim, harçlar alıcıya aittir.
b)-4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.

3- (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

4-4706 sayılı Kanunun 4. Maddesinin (Ek fıkra: 28/11/2017-7061/58 md.) fıkrası gereği ihale tarihine kadar kurumlarınca bildirilenler yasa gereği ön alım hakkı sahibi sayılacaktır.

5- İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Seymen Emlak Müdürlüğü Keçiören Kamu Konutları Satış Servisi ile Hisar Emlak Müdürlüğü ilgili servisinde görülebilir.

6-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7- İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.

8-Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Ayrıca ; “Bu ihaleye ilişkin bilgiler ankara.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir.”
Adres: Mithatpaşa Cad. No:60 06420 ÇANKAYA/ ANKARA Tel: 0 (312) 311 25 96 ve 310 79 54 (Dahili 4206- 4302) İLAN OLUNUR.

BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİSAR EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNÜN SATIŞA SUNDUĞU LOJMANLAR

SIRAİLÇESİMAHALLESİADAPARSELARSA PAYIBLOKDAİREBEDELİTEMİNAT
1ÇankayaBahçelievler Mah.26581818/25818184240.00024.000
2ÇankayaBahçelievler Mah.26581818/258182100280.00028.000
3ÇankayaBahçelievler Mah.26581818/25818389250.00025.000
4ÇankayaBahçelievler Mah.26581824/258184117350.00035.000
5ÇankayaBahçelievler Mah.26581824/258185117350.00035.000
6ÇankayaBahçelievler Mah.26581820/258186106320.00032.000
7ÇankayaBahçelievler Mah.26581824/258187117350.00035.000
8ÇankayaBahçelievler Mah.26581824/258188117350.00035.000
9ÇankayaBahçelievler Mah.26581820/258189106320.00032.000
10ÇankayaBahçelievler Mah.26581824/2581810117340.00034.000
11ÇankayaBahçelievler Mah.26581824/2581811117340.00034.000
12ÇankayaBahçelievler Mah.26581820/2581812106310.00031.000
13ÇankayaBüyükesat Mah.15612165/505217/B1113310.00031.000
14ÇankayaBüyükesat Mah.15612171/505217/B2116305.00030.500
15ÇankayaBüyükesat Mah.15612165/505217/B3113330.00033.000
16ÇankayaBüyükesat Mah.15612172/505217/B4116330.00033.000
17ÇankayaBüyükesat Mah.15612172/505217/B6116345.00034.500
18ÇankayaBüyükesat Mah.15612165/505217/B9113360.00036.000
19ÇankayaBüyükesat Mah.15612172/505217/B16116380.00038.000
20ÇankayaBüyükesat Mah.15612165/505217/B21113380.00038.000
21ÇankayaBüyükesat Mah.15612172/505217/B22116395.00039.500
22ÇankayaBüyükesat Mah.15612165/505217/B23113350.00035.000
23ÇankayaBüyükesat Mah.15612172/505217/B24116365.00036.500
24YenimahalleOrman Çifliği7785141176/60350A11108230.00023.000
25YenimahalleOrman Çifliği7785141238/60350A12110250.00025.000
26YenimahalleOrman Çifliği7785141176/60350A13108260.00026.000
27YenimahalleOrman Çifliği7785141238/60350A14110270.00027.000
28YenimahalleOrman Çifliği7785141176/60350A15108265.00026.500
29YenimahalleOrman Çifliği7785141238/60350A16110270.00027.000
30YenimahalleOrman Çifliği7785141176/60350A17108265.00026.500
31YenimahalleOrman Çifliği7785141238//60350A18110275.00027.500
32YenimahalleOrman Çifliği7785141176/60350A19108250.00025.000
33YenimahalleOrman Çifliği7785141238/60350A110110260.00026.000
34YenimahalleOrman Çifliği7785141176/60350A21108225.00022.500
35YenimahalleOrman Çifliği7785141238/60350A22110250.00025.000
36YenimahalleOrman Çifliği7785141176/60350A23108265.00026.500
37YenimahalleOrman Çifliği7785141238/60350A24110270.00027.000
38YenimahalleOrman Çifliği7785141176/60350A25108260.00026.000
39YenimahalleOrman Çifliği7785141238/60350A26110270.00027.000
40YenimahalleOrman Çifliği7785141176/60350A27108270.00027.000
41YenimahalleOrman Çifliği7785141238/60350A28110270.00027.000
42YenimahalleOrman Çifliği7785141176/60350A29108250.00025.000
43YenimahalleOrman Çifliği7785141238/60350A210110260.00026.000
44YenimahalleOrman Çifliği7785141176/60350B11108225.00022.500
45YenimahalleOrman Çifliği7785141238/60350B12110245.00024.500
46YenimahalleOrman Çifliği7785141176/60350B13108265.00026.500
47YenimahalleOrman Çifliği7785141238/60350B14110275.00027.500
48YenimahalleOrman Çifliği7785141176/60350B15108265.00026.500
49YenimahalleOrman Çifliği7785141238/60350B16110270.00027.000
50YenimahalleOrman Çifliği7785141176/60350B17108260.00026.000
51YenimahalleOrman Çifliği7785141238/60350B18110270.00027.000
52YenimahalleOrman Çifliği7785141176/60350B19108250.00025.000
53YenimahalleOrman Çifliği7785141238/60350B110110260.00026.000
54YenimahalleOrman Çifliği7785141176/60350B21108225.00022.500
55YenimahalleOrman Çifliği7785141238/60350B22110250.00025.000
56YenimahalleOrman Çifliği7785141176/60350B23108265.00026.500
57YenimahalleOrman Çifliği7785141238/60350B24110280.00028.000
58YenimahalleOrman Çifliği7785141176/60350B25108260.00026.000
59YenimahalleOrman Çifliği7785141238/60350B26110270.00027.000
60YenimahalleOrman Çifliği7785141176/60350B27108260.00026.000
61YenimahalleOrman Çifliği7785141238/60350B28110280.00028.000
62YenimahalleOrman Çifliği7785141176/60350B29108255.00025.500
63YenimahalleOrman Çifliği7785141238/60350B210110260.00026.000
64YenimahalleOrman Çifliği7785141176/60350C1108225.00022.500
65YenimahalleOrman Çifliği7785141238/60350C2110250.00025.000
66YenimahalleOrman Çifliği7785141176/60350C3108260.00026.000
67YenimahalleOrman Çifliği7785141238/60350C4110280.00028.000
68YenimahalleOrman Çifliği7785141176/60350C5108260.00026.000
69YenimahalleOrman Çifliği7785141238/60350C6110270.00027.000
70YenimahalleOrman Çifliği7785141176/60350C7108270.00027.000
71YenimahalleOrman Çifliği7785141238/60350C8110270.00027.000
72YenimahalleOrman Çifliği7785141176/60350C9108250.00025.000
73YenimahalleOrman Çifliği7785141238/60350C10110265.00026.500
74KeçiörenKavacık/Subayevleri65032916000/400000215990.0009.000
75KeçiörenKavacık/Subayevleri65032930000/40000022108205.00020.500
76KeçiörenKavacık/Subayevleri65032936000/40000023118215.00021.500
77KeçiörenKavacık/Subayevleri65032930000/4000002490180.00018.000
78KeçiörenKavacık/Subayevleri65032952000/40000025132280.00028.000
79KeçiörenKavacık/Subayevleri65032952000/40000026132285.00028.500
80KeçiörenKavacık/Subayevleri65032940000/40000027120260.00026.000
81KeçiörenKavacık/Subayevleri65032952000/40000028132275.00027.500
82KeçiörenKavacık/Subayevleri65032952000/40000029132280.00028.000
83KeçiörenKavacık/Subayevleri65032940000/400000210120255.00025.500
84KeçiörenKavacık/Subayevleri6762475000/543000131120225.00022.500
85KeçiörenKavacık/Subayevleri6762475000/543000132114215.00021.500
86KeçiörenKavacık/Subayevleri6762475000/543000133123260.00026.000
87KeçiörenKavacık/Subayevleri6762481000/543000134129265.00026.500
88KeçiörenKavacık/Subayevleri67624117000/543000135165325.00032.500
89KeçiörenKavacık/Subayevleri67624120000/543000136169325.00032.500
90KeçiörenKavacık/Subayevleri67625144000/1006000111102205.00020.500
91KeçiörenKavacık/Subayevleri67625144000/1006000112104205.00020.500
92KeçiörenKavacık/Subayevleri67625144000/1006000113110240.00024.000
93KeçiörenKavacık/Subayevleri67625150000/1006000114126260.00026.000
94KeçiörenKavacık/Subayevleri67625208000/1006000115152300.00030.000
95KeçiörenKavacık/Subayevleri67625216000/1006000116170325.00032.500
96KeçiörenKavacık/Subayevleri67626126000/9140009183165.00016.500
97KeçiörenKavacık/Subayevleri67626126000/9140009283165.00016.500
98KeçiörenKavacık/Subayevleri67626126000/9140009392205.00020.500
99KeçiörenKavacık/Subayevleri67626132000/91400094107235.00023.500
100KeçiörenKavacık/Subayevleri67626198000/91400095125255.00025.500
101KeçiörenKavacık/Subayevleri67626206000/91400096140280.00028.000
102KeçiörenKavacık/Subayevleri67629132000/9700004183165.00016.500
103KeçiörenKavacık/Subayevleri67629132000/9700004292180.00018.000
104KeçiörenKavacık/Subayevleri67629138000/9700004389205.00020.500
105KeçiörenKavacık/Subayevleri67629144000/97000044116245.00024.500
106KeçiörenKavacık/Subayevleri67629210000/97000045131265.00026.500
107KeçiörenKavacık/Subayevleri67629214000/97000046158305.00030.500
108KeçiörenKavacık/Subayevleri676210144000/10060006193180.00018.000
109KeçiörenKavacık/Subayevleri676210144000/10060006296190.00019.000
110KeçiörenKavacık/Subayevleri676210144000/10060006399225.00022.500
111KeçiörenKavacık/Subayevleri676210150000/100600064118250.00025.000
112KeçiörenKavacık/Subayevleri676210208000/100600065141285.00028.500
113KeçiörenKavacık/Subayevleri676210216000/100600066160310.00031.000
114KeçiörenKavacık/Subayevleri676211115000/83800081108205.00020.500
115KeçiörenKavacık/Subayevleri676211112000/83800082104205.00020.500
116KeçiörenKavacık/Subayevleri676211122000/83800083116245.00024.500
117KeçiörenKavacık/Subayevleri676211137000/83800084128265.00026.500
118KeçiörenKavacık/Subayevleri676211170000/83800085164315.00031.500
119KeçiörenKavacık/Subayevleri676211182000/83800086174330.00033.000
120KeçiörenKavacık/Subayevleri6764690000/100000051104170.00017.000
121KeçiörenKavacık/Subayevleri67646220000/100000053120225.00022.500
122KeçiörenKavacık/Subayevleri67646180000/100000056114220.00022.000
123KeçiörenKavacık/Subayevleri67671107000/74300061107200.00020.000
124KeçiörenKavacık/Subayevleri67671100000/74300062100195.00019.500
125KeçiörenKavacık/Subayevleri67671123000/74300063130270.00027.000
126KeçiörenKavacık/Subayevleri67671145000/74300064141280.00028.000
127KeçiörenKavacık/Subayevleri67671123000/74300065175335.00033.500
128KeçiörenKavacık/Subayevleri67671145000/74300066186340.00034.000
129KeçiörenKavacık/Subayevleri6767263000/6030008175160.00016.000
130KeçiörenKavacık/Subayevleri6767263000/6030008278165.00016.500
131KeçiörenKavacık/Subayevleri6767263000/6030008383170.00017.000
132KeçiörenKavacık/Subayevleri6767267000/6030008480190.00019.000
133KeçiörenKavacık/Subayevleri6767267000/6030008598220.00022.000
134KeçiörenKavacık/Subayevleri6767267000/60300086103230.00023.000
135KeçiörenKavacık/Subayevleri6767271000/6030008780185.00018.500
136KeçiörenKavacık/Subayevleri6767271000/60300088138290.00029.000
137KeçiörenKavacık/Subayevleri6767271000/60300089145295.00029.500
138KeçiörenKavacık/Subayevleri6767365000/63000010184165.00016.500
139KeçiörenKavacık/Subayevleri6767365000/63000010278165.00016.500
140KeçiörenKavacık/Subayevleri6767365000/63000010384170.00017.000
141KeçiörenKavacık/Subayevleri6767370000/63000010487200.00020.000
142KeçiörenKavacık/Subayevleri6767370000/63000010597220.00022.000
143KeçiörenKavacık/Subayevleri6767370000/630000106102230.00023.000
144KeçiörenKavacık/Subayevleri6767375000/63000010787195.00019.500
145KeçiörenKavacık/Subayevleri6767375000/630000108138290.00029.000
146KeçiörenKavacık/Subayevleri6767375000/630000109145295.00029.500
147KeçiörenKavacık/Subayevleri6767488000/85500012186170.00017.000
148KeçiörenKavacık/Subayevleri6767489000/85500012285165.00016.500
149KeçiörenKavacık/Subayevleri6767490000/85500012388170.00017.000
150KeçiörenKavacık/Subayevleri67674100000/855000124107235.00023.500
151KeçiörenKavacık/Subayevleri6767489000/85500012585200.00020.000
152KeçiörenKavacık/Subayevleri67674105000/855000126105235.00023.500
153KeçiörenKavacık/Subayevleri67674100000/855000127140290.00029.000
154KeçiörenKavacık/Subayevleri6767489000/85500012885195.00019.500
155KeçiörenKavacık/Subayevleri67674105000/855000129137290.00029.000
156KeçiörenKavacık/Subayevleri67675114000/143000014189170.00017.000
157KeçiörenKavacık/Subayevleri67675108000/143000014284185.00018.500
158KeçiörenKavacık/Subayevleri67675102000/143000014379180.00018.000
159KeçiörenKavacık/Subayevleri67675122000/143000014496205.00020.500
160KeçiörenKavacık/Subayevleri67675132000/143000014599230.00023.000
161KeçiörenKavacık/Subayevleri67675150000/1430000146113255.00025.500
162KeçiörenKavacık/Subayevleri67675144000/1430000147109240.00024.000
163KeçiörenKavacık/Subayevleri67675198000/1430000148149295.00029.500
164KeçiörenKavacık/Subayevleri67675216000/1430000149159315.00031.500
165KeçiörenKavacık/Subayevleri67675144000/14300001410109235.00023.500

BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI SEYMEN EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNÜN SATIŞA SUNDUĞU LOJMANLAR

SIRAİLÇESİMAHALLESİADAPARSELARSA PAYIBLOKDAİREBEDELİTEMİNAT
166KeçiörenKalaba16252168000/15640000117185.0008.500
167KeçiörenKalaba16252190000/156400001288100.00010.000
168KeçiörenKalaba16252190000/156400001388100.00010.000
169KeçiörenKalaba16252168000/15640000147185.0008.500
170KeçiörenKalaba16252168000/156400001571100.00010.000
171KeçiörenKalaba16252190000/156400001688115.00011.500
172KeçiörenKalaba16252190000/156400001788115.00011.500
173KeçiörenKalaba16252168000/156400001871100.00010.000
174KeçiörenKalaba16252168000/156400001971105.00010.500
175KeçiörenKalaba16252190000/1564000011088115.00011.500
176KeçiörenKalaba16252190000/1564000011188115.00011.500
177KeçiörenKalaba16252168000/1564000011271105.00010.500
178KeçiörenKalaba16252168000/1564000011371110.00011.000
179KeçiörenKalaba16252190000/1564000011488120.00012.000
180KeçiörenKalaba16252190000/1564000011588120.00012.000
181KeçiörenKalaba16252168000/1564000011671110.00011.000
182KeçiörenKalaba16252168000/1564000011771100.00010.000
183KeçiörenKalaba16252190000/1564000011888115.00011.500
184KeçiörenKalaba16252190000/1564000011988115.00011.500
185KeçiörenKalaba16252168000/1564000012071100.00010.000
186KeçiörenKalaba16252168000/15640000217185.0008.500
187KeçiörenKalaba16252190000/156400002288100.00010.000
188KeçiörenKalaba16252190000/156400002388100.00010.000
189KeçiörenKalaba16252168000/15640000247185.0008.500
190KeçiörenKalaba16252168000/156400002571100.00010.000
191KeçiörenKalaba16252190000/156400002688115.00011.500
192KeçiörenKalaba16252190000/156400002788115.00011.500
193KeçiörenKalaba16252168000/156400002871100.00010.000
194KeçiörenKalaba16252168000/156400002971105.00010.500
195KeçiörenKalaba16252190000/1564000021088115.00011.500
196KeçiörenKalaba16252190000/1564000021188115.00011.500
197KeçiörenKalaba16252168000/1564000021271105.00010.500
198KeçiörenKalaba16252168000/1564000021371110.00011.000
199KeçiörenKalaba16252190000/1564000021488120.00012.000
200KeçiörenKalaba16252190000/1564000021588120.00012.000
201KeçiörenKalaba16252168000/1564000021671110.00011.000
202KeçiörenKalaba16252168000/1564000021771100.00010.000
203KeçiörenKalaba16252190000/1564000021888115.00011.500
204KeçiörenKalaba16252190000/1564000021988115.00011.500
205KeçiörenKalaba16252168000/1564000022071100.00010.000
206KeçiörenKalaba16252166000/15640000317185.0008.500
207KeçiörenKalaba16252190000/156400003288100.00010.000
208KeçiörenKalaba16252190000/156400003388100.00010.000
209KeçiörenKalaba16252166000/15640000347185.0008.500
210KeçiörenKalaba16252166000/156400003571100.00010.000
211KeçiörenKalaba16252190000/156400003688115.00011.500
212KeçiörenKalaba16252190000/156400003788115.00011.500
213KeçiörenKalaba16252166000/156400003871100.00010.000
214KeçiörenKalaba16252166000/156400003971105.00010.500
215KeçiörenKalaba16252190000/1564000031088115.00011.500
216KeçiörenKalaba16252190000/1564000031188115.00011.500
217KeçiörenKalaba16252166000/1564000031271105.00010.500
218KeçiörenKalaba16252166000/1564000031371110.00011.000
219KeçiörenKalaba16252190000/1564000031488120.00012.000
220KeçiörenKalaba16252190000/1564000031588120.00012.000
221KeçiörenKalaba16252166000/1564000031671110.00011.000
222KeçiörenKalaba16252166000/1564000031771100.00010.000
223KeçiörenKalaba16252190000/1564000031888115.00011.500
224KeçiörenKalaba16252190000/1564000031988115.00011.500
225KeçiörenKalaba16252166000/1564000032071100.00010.000
226KeçiörenKalaba16252166000/15640000417185.0008.500
227KeçiörenKalaba16252190000/156400004288100.00010.000
228KeçiörenKalaba16252190000/156400004388100.00010.000
229KeçiörenKalaba16252166000/15640000447185.0008.500
230KeçiörenKalaba16252166000/156400004571100.00010.000
231KeçiörenKalaba16252190000/156400004688115.00011.500
232KeçiörenKalaba16252190000/156400004788115.00011.500
233KeçiörenKalaba16252166000/156400004871100.00010.000
234KeçiörenKalaba16252166000/156400004971105.00010.500
235KeçiörenKalaba16252190000/1564000041088115.00011.500
236KeçiörenKalaba16252190000/1564000041188115.00011.500
237KeçiörenKalaba16252166000/1564000041271105.00010.500
238KeçiörenKalaba16252166000/1564000041371110.00011.000
239KeçiörenKalaba16252190000/1564000041488120.00012.000
240KeçiörenKalaba16252190000/1564000041588120.00012.000
241KeçiörenKalaba16252166000/1564000041671110.00011.000
242KeçiörenKalaba16252166000/1564000041771100.00010.000
243KeçiörenKalaba16252190000/1564000041888115.00011.500
244KeçiörenKalaba16252190000/1564000041988115.00011.500
245KeçiörenKalaba16252166000/1564000042071100.00010.000
246KeçiörenKalaba16252166000/15640000517185.0008.500
247KeçiörenKalaba16252190000/156400005288100.00010.000
248KeçiörenKalaba16252190000/156400005388100.00010.000
249KeçiörenKalaba16252166000/15640000547185.0008.500
250KeçiörenKalaba16252166000/156400005571100.00010.000
251KeçiörenKalaba16252190000/156400005688115.00011.500
252KeçiörenKalaba16252190000/156400005788115.00011.500
253KeçiörenKalaba16252166000/156400005871100.00010.000
254KeçiörenKalaba16252166000/156400005971105.00010.500
255KeçiörenKalaba16252190000/1564000051088115.00011.500
256KeçiörenKalaba16252190000/1564000051188115.00011.500
257KeçiörenKalaba16252166000/1564000051271105.00010.500
258KeçiörenKalaba16252166000/1564000051371110.00011.000
259KeçiörenKalaba16252190000/1564000051488120.00012.000
260KeçiörenKalaba16252190000/1564000051588120.00012.000
261KeçiörenKalaba16252166000/1564000051671110.00011.000
262KeçiörenKalaba16252166000/1564000051771100.00010.000
263KeçiörenKalaba16252190000/1564000051888115.00011.500
264KeçiörenKalaba16252190000/1564000051988115.00011.500
265KeçiörenKalaba16252166000/1564000052071100.00010.000
266KeçiörenKalaba16252166000/15640000617185.0008.500
267KeçiörenKalaba16252190000/156400006288100.00010.000
268KeçiörenKalaba16252190000/156400006388100.00010.000
269KeçiörenKalaba16252166000/15640000647185.0008.500
270KeçiörenKalaba16252166000/156400006571100.00010.000
271KeçiörenKalaba16252190000/156400006688115.00011.500
272KeçiörenKalaba16252190000/156400006788115.00011.500
273KeçiörenKalaba16252166000/156400006871100.00010.000
274KeçiörenKalaba16252166000/156400006971105.00010.500
275KeçiörenKalaba16252190000/1564000061088115.00011.500
276KeçiörenKalaba16252190000/1564000061188115.00011.500
277KeçiörenKalaba16252166000/1564000061271105.00010.500
278KeçiörenKalaba16252166000/1564000061371110.00011.000
279KeçiörenKalaba16252190000/1564000061488120.00012.000
280KeçiörenKalaba16252190000/1564000061588120.00012.000
281KeçiörenKalaba16252166000/1564000061671110.00011.000
282KeçiörenKalaba16252166000/1564000061771100.00010.000
283KeçiörenKalaba16252190000/1564000061888115.00011.500
284KeçiörenKalaba16252190000/1564000061988115.00011.500
285KeçiörenKalaba16252166000/1564000062071100.00010.000
286KeçiörenKalaba16252166000/15640000717185.0008.500
287KeçiörenKalaba16252190000/156400007288100.00010.000
288KeçiörenKalaba16252190000/156400007388100.00010.000
289KeçiörenKalaba16252166000/15640000747185.0008.500
290KeçiörenKalaba16252166000/156400007571100.00010.000
291KeçiörenKalaba16252190000/156400007688115.00011.500
292KeçiörenKalaba16252190000/156400007788115.00011.500
293KeçiörenKalaba16252166000/156400007871100.00010.000
294KeçiörenKalaba16252166000/156400007971105.00010.500
295KeçiörenKalaba16252190000/1564000071088115.00011.500
296KeçiörenKalaba16252190000/1564000071188115.00011.500
297KeçiörenKalaba16252166000/1564000071271105.00010.500
298KeçiörenKalaba16252166000/1564000071371110.00011.000
299KeçiörenKalaba16252190000/1564000071488120.00012.000
300KeçiörenKalaba16252190000/1564000071588120.00012.000
301KeçiörenKalaba16252166000/1564000071671110.00011.000
302KeçiörenKalaba16252166000/1564000071771100.00010.000
303KeçiörenKalaba16252190000/1564000071888115.00011.500
304KeçiörenKalaba16252190000/1564000071988115.00011.500
305KeçiörenKalaba16252166000/1564000072071100.00010.000
306KeçiörenKalaba16251151000/118290001517185.0008.500
307KeçiörenKalaba16251167000/1182900015288100.00010.000
308KeçiörenKalaba16251167000/1182900015388100.00010.000
309KeçiörenKalaba16251151000/118290001547185.0008.500
310KeçiörenKalaba16251167000/1182900015688115.00011.500
311KeçiörenKalaba16251151000/1182900015871100.00010.000
312KeçiörenKalaba16251151000/1182900015971105.00010.500
313KeçiörenKalaba16251167000/11829000151088115.00011.500
314KeçiörenKalaba16251167000/11829000151188115.00011.500
315KeçiörenKalaba16251151000/11829000151271105.00010.500
316KeçiörenKalaba16251151000/11829000151371110.00011.000
317KeçiörenKalaba16251167000/11829000151488120.00012.000
318KeçiörenKalaba16251167000/11829000151588120.00012.000
319KeçiörenKalaba16251151000/11829000151771100.00010.000
320KeçiörenKalaba16251167000/11829000151888115.00011.500
321KeçiörenKalaba16251167000/11829000151988115.00011.500
322KeçiörenKalaba16251151000/11829000152071100.00010.000
323KeçiörenKalaba16251151000/118290001817185.0008.500
324KeçiörenKalaba16251167000/1182900018288100.00010.000
325KeçiörenKalaba16251167000/1182900018388100.00010.000
326KeçiörenKalaba16251151000/118290001847185.0008.500
327KeçiörenKalaba16251151000/1182900018571100.00010.000
328KeçiörenKalaba16251167000/1182900018688115.00011.500
329KeçiörenKalaba16251167000/1182900018788115.00011.500
330KeçiörenKalaba16251151000/1182900018871100.00010.000
331KeçiörenKalaba16251151000/1182900018971105.00010.500
332KeçiörenKalaba16251167000/11829000181088115.00011.500
333KeçiörenKalaba16251167000/11829000181188115.00011.500
334KeçiörenKalaba16251151000/11829000181271105.00010.500
335KeçiörenKalaba16251151000/11829000181371110.00011.000
336KeçiörenKalaba16251167000/11829000181488120.00012.000
337KeçiörenKalaba16251167000/11829000181588120.00012.000
338KeçiörenKalaba16251151000/11829000181671110.00011.000
339KeçiörenKalaba16251151000/11829000181771100.00010.000
340KeçiörenKalaba16251167000/11829000181888115.00011.500
341KeçiörenKalaba16251167000/11829000181988115.00011.500
342KeçiörenKalaba16251151000/11829000182071100.00010.000
343KeçiörenKalaba16251151000/118290001917185.0008.500
344KeçiörenKalaba16251167000/1182900019288100.00010.000
345KeçiörenKalaba16251167000/1182900019388100.00010.000
346KeçiörenKalaba16251151000/118290001947185.0008.500
347KeçiörenKalaba16251151000/1182900019571100.00010.000
348KeçiörenKalaba16251151000/1182900019871100.00010.000
349KeçiörenKalaba16251151000/1182900019971105.00010.500
350KeçiörenKalaba16251167000/11829000191088115.00011.500
351KeçiörenKalaba16251151000/11829000191271105.00010.500
352KeçiörenKalaba16251151000/11829000191371110.00011.000
353KeçiörenKalaba16251167000/11829000191488120.00012.000
354KeçiörenKalaba16251167000/11829000191588120.00012.000
355KeçiörenKalaba16251151000/11829000191671110.00011.000
356KeçiörenKalaba16251151000/11829000191771100.00010.000
357KeçiörenKalaba16251167000/11829000191888115.00011.500
358KeçiörenKalaba16251151000/11829000192071100.00010.000
359KeçiörenÇiçekli64541912000/2000001915365.0006.500
360KeçiörenÇiçekli64541912000/2000001925665.0006.500
361KeçiörenÇiçekli64541912000/2000001936070.0007.000
362KeçiörenÇiçekli64541912000/2000001946375.0007.500
363KeçiörenÇiçekli64541912000/2000001956380.0008.000
364KeçiörenÇiçekli64541914000/2000001966580.0008.000
365KeçiörenÇiçekli64541914000/2000001977085.0008.500
366KeçiörenÇiçekli64541914000/20000019873110.00011.000
367KeçiörenÇiçekli64541914000/20000019970110.00011.000
368KeçiörenÇiçekli64541914000/200000191070110.00011.000
369KeçiörenÇiçekli64541914000/200000191165105.00010.500
370KeçiörenÇiçekli64541914000/200000191273110.00011.000
371KeçiörenÇiçekli64541914000/200000191370110.00011.000
372KeçiörenÇiçekli64541914000/200000191470110.00011.000
373KeçiörenÇiçekli64541914000/200000191565105.00010.500
374KeçiörenÇiçekli645446507000/12180000A17165.0006.500
375KeçiörenÇiçekli645446390000/12180000A25570.0007.000
376KeçiörenÇiçekli645446360000/12180000A35170.0007.000
377KeçiörenÇiçekli645446675000/12180000A49570.0007.000
378KeçiörenÇiçekli645446570000/12180000A58075.0007.500
379KeçiörenÇiçekli645446681000/12180000A69685.0008.500
380KeçiörenÇiçekli645446595000/12180000A784100.00010.000
381KeçiörenÇiçekli645446570000/12180000A880110.00011.000
382KeçiörenÇiçekli645446681000/12180000A99685.0008.500
383KeçiörenÇiçekli645446595000/12180000A108485.0008.500
384KeçiörenÇiçekli645446560000/12180000B17990.0009.000
385KeçiörenÇiçekli645446600000/12180000B28595.0009.500
386KeçiörenÇiçekli645446530000/12180000B375100.00010.000
387KeçiörenÇiçekli645446667000/12180000B494120.00012.000
388KeçiörenÇiçekli645446561000/12180000B579105.00010.500
389KeçiörenÇiçekli645446591000/12180000B683125.00012.500
390KeçiörenÇiçekli645446667000/12180000B794135.00013.500
391KeçiörenÇiçekli645446561000/12180000B879120.00012.000
392KeçiörenÇiçekli645446591000/12180000B983125.00012.500
393KeçiörenÇiçekli645446667000/12180000B1094135.00013.500
394KeçiörenÇiçekli645446561000/12180000B1179120.00012.000
395KeçiörenTepebaşı4022692000/115600031104115.00011.500
396KeçiörenTepebaşı4022678000/11560003290100.00010.000
397KeçiörenTepebaşı40226100000/115600033117120.00012.000
398KeçiörenTepebaşı4022690000/115600034103155.00015.500
399KeçiörenTepebaşı40226114000/115600035130175.00017.500
400KeçiörenTepebaşı40226100000/115600036114160.00016.000
401KeçiörenTepebaşı40226104000/115600037120170.00017.000
402KeçiörenTepebaşı4022690000/115600038103150.00015.000
403KeçiörenTepebaşı40226114000/115600039130170.00017.000
404KeçiörenTepebaşı40226100000/1156000310114160.00016.000
405KeçiörenTepebaşı40226104000/1156000311120165.00016.500
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları

Porno GratuitPorno FrançaisAdulte XXXBrazzers PornCollege GirlsFilm érotiqueHard PornInceste Famille PornoJaponais AsiatiqueJeunes Filles PornoLatin Brown FemmesPorn MobilePorn RussePorn StarsPorno Arabe TurcPorno cachéPorno de qualité HDPorno GratuitPorno Mature de MilfPorno NoirRegarder PornRelations LesbiennesSecrétaire de Bureau PornSexe en GroupeSexe GaySexe OralVidéo AmateurVidéo Anal