Ankara'da 405 Adet Kamu Lojmanı Satışta | 15 Temmuz 2024İmar Haber

15 Temmuz 2024 - 01:46

Ankara’da 405 Adet Kamu Lojmanı Satışta

Başkent Milli Emlak Dairesi Müdürlüğü 405 Adet Kamu Lojmanını 1- 20 Temmuz 2020 Tarihleri Arasında İhaleyle Satışa Sunuyor.

Ankara’da 405 Adet Kamu Lojmanı Satışta
Son Güncelleme :

18 Haziran 2020 - 22:25

11.783 views

 

Keçiören ilçesinde bulunan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar (kamu lojmanları); karşılarında belirtilen tarih ve saatinde; Sıra nosu (1 den 165)’e kadar Hisar Emlak Müdürlüğü diğerleri Seymen Emlak Müdürlüğünce: Mithatpaşa Caddesi No: 60 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Çankaya/ANKARA adresinde oluşturulacak Komisyonlar huzurunda, 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile sırasıyla ayrı ayrı ihale ile satışı yapılacaktır.

1-İhaleye katılacak isteklilerin ;

a) Geçici Teminat Bedelinin Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve Teyit yazısı’nın da ibrazı gerekir.”

b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,

c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,

d) Kamu Tüzel Kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin,

İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

2-a)-Sıra nosu 1’den 73. sıraya kadar (73 adet) olan mülkiyeti Devlet Malzeme Ofisine ait lojmanların ihale bedeli üzerinden ; yürürlükteki Katma Değer Vergisi Kanunu dikkate alınarak KDV alınacaktır. Kanuni tapu alım ve satım harcı alıcı ve mülkiyet sahibi idareye ait olup, diğer her türlü vergi, resim, harçlar alıcıya aittir.
b)-4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.

3- (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

4-4706 sayılı Kanunun 4. Maddesinin (Ek fıkra: 28/11/2017-7061/58 md.) fıkrası gereği ihale tarihine kadar kurumlarınca bildirilenler yasa gereği ön alım hakkı sahibi sayılacaktır.

5- İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Seymen Emlak Müdürlüğü Keçiören Kamu Konutları Satış Servisi ile Hisar Emlak Müdürlüğü ilgili servisinde görülebilir.

6-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7- İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.

8-Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Ayrıca ; “Bu ihaleye ilişkin bilgiler ankara.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir.”
Adres: Mithatpaşa Cad. No:60 06420 ÇANKAYA/ ANKARA Tel: 0 (312) 311 25 96 ve 310 79 54 (Dahili 4206- 4302) İLAN OLUNUR.

BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİSAR EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNÜN SATIŞA SUNDUĞU LOJMANLAR

SIRA İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL ARSA PAYI BLOK DAİRE BEDELİ TEMİNAT
1 Çankaya Bahçelievler Mah. 2658 18 18/258 18 1 84 240.000 24.000
2 Çankaya Bahçelievler Mah. 2658 18 18/258 18 2 100 280.000 28.000
3 Çankaya Bahçelievler Mah. 2658 18 18/258 18 3 89 250.000 25.000
4 Çankaya Bahçelievler Mah. 2658 18 24/258 18 4 117 350.000 35.000
5 Çankaya Bahçelievler Mah. 2658 18 24/258 18 5 117 350.000 35.000
6 Çankaya Bahçelievler Mah. 2658 18 20/258 18 6 106 320.000 32.000
7 Çankaya Bahçelievler Mah. 2658 18 24/258 18 7 117 350.000 35.000
8 Çankaya Bahçelievler Mah. 2658 18 24/258 18 8 117 350.000 35.000
9 Çankaya Bahçelievler Mah. 2658 18 20/258 18 9 106 320.000 32.000
10 Çankaya Bahçelievler Mah. 2658 18 24/258 18 10 117 340.000 34.000
11 Çankaya Bahçelievler Mah. 2658 18 24/258 18 11 117 340.000 34.000
12 Çankaya Bahçelievler Mah. 2658 18 20/258 18 12 106 310.000 31.000
13 Çankaya Büyükesat Mah. 15612 1 65/5052 17/B 1 113 310.000 31.000
14 Çankaya Büyükesat Mah. 15612 1 71/5052 17/B 2 116 305.000 30.500
15 Çankaya Büyükesat Mah. 15612 1 65/5052 17/B 3 113 330.000 33.000
16 Çankaya Büyükesat Mah. 15612 1 72/5052 17/B 4 116 330.000 33.000
17 Çankaya Büyükesat Mah. 15612 1 72/5052 17/B 6 116 345.000 34.500
18 Çankaya Büyükesat Mah. 15612 1 65/5052 17/B 9 113 360.000 36.000
19 Çankaya Büyükesat Mah. 15612 1 72/5052 17/B 16 116 380.000 38.000
20 Çankaya Büyükesat Mah. 15612 1 65/5052 17/B 21 113 380.000 38.000
21 Çankaya Büyükesat Mah. 15612 1 72/5052 17/B 22 116 395.000 39.500
22 Çankaya Büyükesat Mah. 15612 1 65/5052 17/B 23 113 350.000 35.000
23 Çankaya Büyükesat Mah. 15612 1 72/5052 17/B 24 116 365.000 36.500
24 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1176/60350 A1 1 108 230.000 23.000
25 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1238/60350 A1 2 110 250.000 25.000
26 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1176/60350 A1 3 108 260.000 26.000
27 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1238/60350 A1 4 110 270.000 27.000
28 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1176/60350 A1 5 108 265.000 26.500
29 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1238/60350 A1 6 110 270.000 27.000
30 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1176/60350 A1 7 108 265.000 26.500
31 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1238//60350 A1 8 110 275.000 27.500
32 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1176/60350 A1 9 108 250.000 25.000
33 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1238/60350 A1 10 110 260.000 26.000
34 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1176/60350 A2 1 108 225.000 22.500
35 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1238/60350 A2 2 110 250.000 25.000
36 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1176/60350 A2 3 108 265.000 26.500
37 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1238/60350 A2 4 110 270.000 27.000
38 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1176/60350 A2 5 108 260.000 26.000
39 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1238/60350 A2 6 110 270.000 27.000
40 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1176/60350 A2 7 108 270.000 27.000
41 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1238/60350 A2 8 110 270.000 27.000
42 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1176/60350 A2 9 108 250.000 25.000
43 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1238/60350 A2 10 110 260.000 26.000
44 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1176/60350 B1 1 108 225.000 22.500
45 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1238/60350 B1 2 110 245.000 24.500
46 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1176/60350 B1 3 108 265.000 26.500
47 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1238/60350 B1 4 110 275.000 27.500
48 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1176/60350 B1 5 108 265.000 26.500
49 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1238/60350 B1 6 110 270.000 27.000
50 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1176/60350 B1 7 108 260.000 26.000
51 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1238/60350 B1 8 110 270.000 27.000
52 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1176/60350 B1 9 108 250.000 25.000
53 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1238/60350 B1 10 110 260.000 26.000
54 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1176/60350 B2 1 108 225.000 22.500
55 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1238/60350 B2 2 110 250.000 25.000
56 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1176/60350 B2 3 108 265.000 26.500
57 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1238/60350 B2 4 110 280.000 28.000
58 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1176/60350 B2 5 108 260.000 26.000
59 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1238/60350 B2 6 110 270.000 27.000
60 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1176/60350 B2 7 108 260.000 26.000
61 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1238/60350 B2 8 110 280.000 28.000
62 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1176/60350 B2 9 108 255.000 25.500
63 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1238/60350 B2 10 110 260.000 26.000
64 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1176/60350 C 1 108 225.000 22.500
65 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1238/60350 C 2 110 250.000 25.000
66 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1176/60350 C 3 108 260.000 26.000
67 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1238/60350 C 4 110 280.000 28.000
68 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1176/60350 C 5 108 260.000 26.000
69 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1238/60350 C 6 110 270.000 27.000
70 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1176/60350 C 7 108 270.000 27.000
71 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1238/60350 C 8 110 270.000 27.000
72 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1176/60350 C 9 108 250.000 25.000
73 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 1238/60350 C 10 110 265.000 26.500
74 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6503 29 16000/400000 2 1 59 90.000 9.000
75 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6503 29 30000/400000 2 2 108 205.000 20.500
76 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6503 29 36000/400000 2 3 118 215.000 21.500
77 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6503 29 30000/400000 2 4 90 180.000 18.000
78 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6503 29 52000/400000 2 5 132 280.000 28.000
79 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6503 29 52000/400000 2 6 132 285.000 28.500
80 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6503 29 40000/400000 2 7 120 260.000 26.000
81 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6503 29 52000/400000 2 8 132 275.000 27.500
82 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6503 29 52000/400000 2 9 132 280.000 28.000
83 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6503 29 40000/400000 2 10 120 255.000 25.500
84 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6762 4 75000/543000 13 1 120 225.000 22.500
85 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6762 4 75000/543000 13 2 114 215.000 21.500
86 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6762 4 75000/543000 13 3 123 260.000 26.000
87 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6762 4 81000/543000 13 4 129 265.000 26.500
88 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6762 4 117000/543000 13 5 165 325.000 32.500
89 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6762 4 120000/543000 13 6 169 325.000 32.500
90 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6762 5 144000/1006000 11 1 102 205.000 20.500
91 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6762 5 144000/1006000 11 2 104 205.000 20.500
92 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6762 5 144000/1006000 11 3 110 240.000 24.000
93 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6762 5 150000/1006000 11 4 126 260.000 26.000
94 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6762 5 208000/1006000 11 5 152 300.000 30.000
95 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6762 5 216000/1006000 11 6 170 325.000 32.500
96 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6762 6 126000/914000 9 1 83 165.000 16.500
97 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6762 6 126000/914000 9 2 83 165.000 16.500
98 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6762 6 126000/914000 9 3 92 205.000 20.500
99 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6762 6 132000/914000 9 4 107 235.000 23.500
100 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6762 6 198000/914000 9 5 125 255.000 25.500
101 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6762 6 206000/914000 9 6 140 280.000 28.000
102 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6762 9 132000/970000 4 1 83 165.000 16.500
103 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6762 9 132000/970000 4 2 92 180.000 18.000
104 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6762 9 138000/970000 4 3 89 205.000 20.500
105 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6762 9 144000/970000 4 4 116 245.000 24.500
106 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6762 9 210000/970000 4 5 131 265.000 26.500
107 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6762 9 214000/970000 4 6 158 305.000 30.500
108 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6762 10 144000/1006000 6 1 93 180.000 18.000
109 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6762 10 144000/1006000 6 2 96 190.000 19.000
110 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6762 10 144000/1006000 6 3 99 225.000 22.500
111 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6762 10 150000/1006000 6 4 118 250.000 25.000
112 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6762 10 208000/1006000 6 5 141 285.000 28.500
113 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6762 10 216000/1006000 6 6 160 310.000 31.000
114 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6762 11 115000/838000 8 1 108 205.000 20.500
115 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6762 11 112000/838000 8 2 104 205.000 20.500
116 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6762 11 122000/838000 8 3 116 245.000 24.500
117 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6762 11 137000/838000 8 4 128 265.000 26.500
118 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6762 11 170000/838000 8 5 164 315.000 31.500
119 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6762 11 182000/838000 8 6 174 330.000 33.000
120 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6764 6 90000/1000000 5 1 104 170.000 17.000
121 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6764 6 220000/1000000 5 3 120 225.000 22.500
122 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6764 6 180000/1000000 5 6 114 220.000 22.000
123 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6767 1 107000/743000 6 1 107 200.000 20.000
124 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6767 1 100000/743000 6 2 100 195.000 19.500
125 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6767 1 123000/743000 6 3 130 270.000 27.000
126 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6767 1 145000/743000 6 4 141 280.000 28.000
127 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6767 1 123000/743000 6 5 175 335.000 33.500
128 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6767 1 145000/743000 6 6 186 340.000 34.000
129 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6767 2 63000/603000 8 1 75 160.000 16.000
130 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6767 2 63000/603000 8 2 78 165.000 16.500
131 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6767 2 63000/603000 8 3 83 170.000 17.000
132 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6767 2 67000/603000 8 4 80 190.000 19.000
133 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6767 2 67000/603000 8 5 98 220.000 22.000
134 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6767 2 67000/603000 8 6 103 230.000 23.000
135 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6767 2 71000/603000 8 7 80 185.000 18.500
136 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6767 2 71000/603000 8 8 138 290.000 29.000
137 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6767 2 71000/603000 8 9 145 295.000 29.500
138 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6767 3 65000/630000 10 1 84 165.000 16.500
139 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6767 3 65000/630000 10 2 78 165.000 16.500
140 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6767 3 65000/630000 10 3 84 170.000 17.000
141 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6767 3 70000/630000 10 4 87 200.000 20.000
142 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6767 3 70000/630000 10 5 97 220.000 22.000
143 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6767 3 70000/630000 10 6 102 230.000 23.000
144 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6767 3 75000/630000 10 7 87 195.000 19.500
145 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6767 3 75000/630000 10 8 138 290.000 29.000
146 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6767 3 75000/630000 10 9 145 295.000 29.500
147 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6767 4 88000/855000 12 1 86 170.000 17.000
148 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6767 4 89000/855000 12 2 85 165.000 16.500
149 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6767 4 90000/855000 12 3 88 170.000 17.000
150 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6767 4 100000/855000 12 4 107 235.000 23.500
151 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6767 4 89000/855000 12 5 85 200.000 20.000
152 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6767 4 105000/855000 12 6 105 235.000 23.500
153 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6767 4 100000/855000 12 7 140 290.000 29.000
154 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6767 4 89000/855000 12 8 85 195.000 19.500
155 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6767 4 105000/855000 12 9 137 290.000 29.000
156 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6767 5 114000/1430000 14 1 89 170.000 17.000
157 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6767 5 108000/1430000 14 2 84 185.000 18.500
158 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6767 5 102000/1430000 14 3 79 180.000 18.000
159 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6767 5 122000/1430000 14 4 96 205.000 20.500
160 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6767 5 132000/1430000 14 5 99 230.000 23.000
161 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6767 5 150000/1430000 14 6 113 255.000 25.500
162 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6767 5 144000/1430000 14 7 109 240.000 24.000
163 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6767 5 198000/1430000 14 8 149 295.000 29.500
164 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6767 5 216000/1430000 14 9 159 315.000 31.500
165 Keçiören Kavacık/Subayevleri 6767 5 144000/1430000 14 10 109 235.000 23.500

BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI SEYMEN EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNÜN SATIŞA SUNDUĞU LOJMANLAR

SIRA İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL ARSA PAYI BLOK DAİRE BEDELİ TEMİNAT
166 Keçiören Kalaba 16252 1 68000/15640000 1 1 71 85.000 8.500
167 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 1 2 88 100.000 10.000
168 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 1 3 88 100.000 10.000
169 Keçiören Kalaba 16252 1 68000/15640000 1 4 71 85.000 8.500
170 Keçiören Kalaba 16252 1 68000/15640000 1 5 71 100.000 10.000
171 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 1 6 88 115.000 11.500
172 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 1 7 88 115.000 11.500
173 Keçiören Kalaba 16252 1 68000/15640000 1 8 71 100.000 10.000
174 Keçiören Kalaba 16252 1 68000/15640000 1 9 71 105.000 10.500
175 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 1 10 88 115.000 11.500
176 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 1 11 88 115.000 11.500
177 Keçiören Kalaba 16252 1 68000/15640000 1 12 71 105.000 10.500
178 Keçiören Kalaba 16252 1 68000/15640000 1 13 71 110.000 11.000
179 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 1 14 88 120.000 12.000
180 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 1 15 88 120.000 12.000
181 Keçiören Kalaba 16252 1 68000/15640000 1 16 71 110.000 11.000
182 Keçiören Kalaba 16252 1 68000/15640000 1 17 71 100.000 10.000
183 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 1 18 88 115.000 11.500
184 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 1 19 88 115.000 11.500
185 Keçiören Kalaba 16252 1 68000/15640000 1 20 71 100.000 10.000
186 Keçiören Kalaba 16252 1 68000/15640000 2 1 71 85.000 8.500
187 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 2 2 88 100.000 10.000
188 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 2 3 88 100.000 10.000
189 Keçiören Kalaba 16252 1 68000/15640000 2 4 71 85.000 8.500
190 Keçiören Kalaba 16252 1 68000/15640000 2 5 71 100.000 10.000
191 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 2 6 88 115.000 11.500
192 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 2 7 88 115.000 11.500
193 Keçiören Kalaba 16252 1 68000/15640000 2 8 71 100.000 10.000
194 Keçiören Kalaba 16252 1 68000/15640000 2 9 71 105.000 10.500
195 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 2 10 88 115.000 11.500
196 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 2 11 88 115.000 11.500
197 Keçiören Kalaba 16252 1 68000/15640000 2 12 71 105.000 10.500
198 Keçiören Kalaba 16252 1 68000/15640000 2 13 71 110.000 11.000
199 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 2 14 88 120.000 12.000
200 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 2 15 88 120.000 12.000
201 Keçiören Kalaba 16252 1 68000/15640000 2 16 71 110.000 11.000
202 Keçiören Kalaba 16252 1 68000/15640000 2 17 71 100.000 10.000
203 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 2 18 88 115.000 11.500
204 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 2 19 88 115.000 11.500
205 Keçiören Kalaba 16252 1 68000/15640000 2 20 71 100.000 10.000
206 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 3 1 71 85.000 8.500
207 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 3 2 88 100.000 10.000
208 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 3 3 88 100.000 10.000
209 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 3 4 71 85.000 8.500
210 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 3 5 71 100.000 10.000
211 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 3 6 88 115.000 11.500
212 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 3 7 88 115.000 11.500
213 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 3 8 71 100.000 10.000
214 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 3 9 71 105.000 10.500
215 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 3 10 88 115.000 11.500
216 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 3 11 88 115.000 11.500
217 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 3 12 71 105.000 10.500
218 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 3 13 71 110.000 11.000
219 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 3 14 88 120.000 12.000
220 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 3 15 88 120.000 12.000
221 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 3 16 71 110.000 11.000
222 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 3 17 71 100.000 10.000
223 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 3 18 88 115.000 11.500
224 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 3 19 88 115.000 11.500
225 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 3 20 71 100.000 10.000
226 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 4 1 71 85.000 8.500
227 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 4 2 88 100.000 10.000
228 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 4 3 88 100.000 10.000
229 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 4 4 71 85.000 8.500
230 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 4 5 71 100.000 10.000
231 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 4 6 88 115.000 11.500
232 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 4 7 88 115.000 11.500
233 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 4 8 71 100.000 10.000
234 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 4 9 71 105.000 10.500
235 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 4 10 88 115.000 11.500
236 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 4 11 88 115.000 11.500
237 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 4 12 71 105.000 10.500
238 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 4 13 71 110.000 11.000
239 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 4 14 88 120.000 12.000
240 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 4 15 88 120.000 12.000
241 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 4 16 71 110.000 11.000
242 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 4 17 71 100.000 10.000
243 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 4 18 88 115.000 11.500
244 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 4 19 88 115.000 11.500
245 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 4 20 71 100.000 10.000
246 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 5 1 71 85.000 8.500
247 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 5 2 88 100.000 10.000
248 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 5 3 88 100.000 10.000
249 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 5 4 71 85.000 8.500
250 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 5 5 71 100.000 10.000
251 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 5 6 88 115.000 11.500
252 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 5 7 88 115.000 11.500
253 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 5 8 71 100.000 10.000
254 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 5 9 71 105.000 10.500
255 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 5 10 88 115.000 11.500
256 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 5 11 88 115.000 11.500
257 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 5 12 71 105.000 10.500
258 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 5 13 71 110.000 11.000
259 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 5 14 88 120.000 12.000
260 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 5 15 88 120.000 12.000
261 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 5 16 71 110.000 11.000
262 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 5 17 71 100.000 10.000
263 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 5 18 88 115.000 11.500
264 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 5 19 88 115.000 11.500
265 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 5 20 71 100.000 10.000
266 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 6 1 71 85.000 8.500
267 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 6 2 88 100.000 10.000
268 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 6 3 88 100.000 10.000
269 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 6 4 71 85.000 8.500
270 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 6 5 71 100.000 10.000
271 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 6 6 88 115.000 11.500
272 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 6 7 88 115.000 11.500
273 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 6 8 71 100.000 10.000
274 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 6 9 71 105.000 10.500
275 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 6 10 88 115.000 11.500
276 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 6 11 88 115.000 11.500
277 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 6 12 71 105.000 10.500
278 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 6 13 71 110.000 11.000
279 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 6 14 88 120.000 12.000
280 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 6 15 88 120.000 12.000
281 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 6 16 71 110.000 11.000
282 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 6 17 71 100.000 10.000
283 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 6 18 88 115.000 11.500
284 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 6 19 88 115.000 11.500
285 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 6 20 71 100.000 10.000
286 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 7 1 71 85.000 8.500
287 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 7 2 88 100.000 10.000
288 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 7 3 88 100.000 10.000
289 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 7 4 71 85.000 8.500
290 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 7 5 71 100.000 10.000
291 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 7 6 88 115.000 11.500
292 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 7 7 88 115.000 11.500
293 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 7 8 71 100.000 10.000
294 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 7 9 71 105.000 10.500
295 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 7 10 88 115.000 11.500
296 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 7 11 88 115.000 11.500
297 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 7 12 71 105.000 10.500
298 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 7 13 71 110.000 11.000
299 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 7 14 88 120.000 12.000
300 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 7 15 88 120.000 12.000
301 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 7 16 71 110.000 11.000
302 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 7 17 71 100.000 10.000
303 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 7 18 88 115.000 11.500
304 Keçiören Kalaba 16252 1 90000/15640000 7 19 88 115.000 11.500
305 Keçiören Kalaba 16252 1 66000/15640000 7 20 71 100.000 10.000
306 Keçiören Kalaba 16251 1 51000/11829000 15 1 71 85.000 8.500
307 Keçiören Kalaba 16251 1 67000/11829000 15 2 88 100.000 10.000
308 Keçiören Kalaba 16251 1 67000/11829000 15 3 88 100.000 10.000
309 Keçiören Kalaba 16251 1 51000/11829000 15 4 71 85.000 8.500
310 Keçiören Kalaba 16251 1 67000/11829000 15 6 88 115.000 11.500
311 Keçiören Kalaba 16251 1 51000/11829000 15 8 71 100.000 10.000
312 Keçiören Kalaba 16251 1 51000/11829000 15 9 71 105.000 10.500
313 Keçiören Kalaba 16251 1 67000/11829000 15 10 88 115.000 11.500
314 Keçiören Kalaba 16251 1 67000/11829000 15 11 88 115.000 11.500
315 Keçiören Kalaba 16251 1 51000/11829000 15 12 71 105.000 10.500
316 Keçiören Kalaba 16251 1 51000/11829000 15 13 71 110.000 11.000
317 Keçiören Kalaba 16251 1 67000/11829000 15 14 88 120.000 12.000
318 Keçiören Kalaba 16251 1 67000/11829000 15 15 88 120.000 12.000
319 Keçiören Kalaba 16251 1 51000/11829000 15 17 71 100.000 10.000
320 Keçiören Kalaba 16251 1 67000/11829000 15 18 88 115.000 11.500
321 Keçiören Kalaba 16251 1 67000/11829000 15 19 88 115.000 11.500
322 Keçiören Kalaba 16251 1 51000/11829000 15 20 71 100.000 10.000
323 Keçiören Kalaba 16251 1 51000/11829000 18 1 71 85.000 8.500
324 Keçiören Kalaba 16251 1 67000/11829000 18 2 88 100.000 10.000
325 Keçiören Kalaba 16251 1 67000/11829000 18 3 88 100.000 10.000
326 Keçiören Kalaba 16251 1 51000/11829000 18 4 71 85.000 8.500
327 Keçiören Kalaba 16251 1 51000/11829000 18 5 71 100.000 10.000
328 Keçiören Kalaba 16251 1 67000/11829000 18 6 88 115.000 11.500
329 Keçiören Kalaba 16251 1 67000/11829000 18 7 88 115.000 11.500
330 Keçiören Kalaba 16251 1 51000/11829000 18 8 71 100.000 10.000
331 Keçiören Kalaba 16251 1 51000/11829000 18 9 71 105.000 10.500
332 Keçiören Kalaba 16251 1 67000/11829000 18 10 88 115.000 11.500
333 Keçiören Kalaba 16251 1 67000/11829000 18 11 88 115.000 11.500
334 Keçiören Kalaba 16251 1 51000/11829000 18 12 71 105.000 10.500
335 Keçiören Kalaba 16251 1 51000/11829000 18 13 71 110.000 11.000
336 Keçiören Kalaba 16251 1 67000/11829000 18 14 88 120.000 12.000
337 Keçiören Kalaba 16251 1 67000/11829000 18 15 88 120.000 12.000
338 Keçiören Kalaba 16251 1 51000/11829000 18 16 71 110.000 11.000
339 Keçiören Kalaba 16251 1 51000/11829000 18 17 71 100.000 10.000
340 Keçiören Kalaba 16251 1 67000/11829000 18 18 88 115.000 11.500
341 Keçiören Kalaba 16251 1 67000/11829000 18 19 88 115.000 11.500
342 Keçiören Kalaba 16251 1 51000/11829000 18 20 71 100.000 10.000
343 Keçiören Kalaba 16251 1 51000/11829000 19 1 71 85.000 8.500
344 Keçiören Kalaba 16251 1 67000/11829000 19 2 88 100.000 10.000
345 Keçiören Kalaba 16251 1 67000/11829000 19 3 88 100.000 10.000
346 Keçiören Kalaba 16251 1 51000/11829000 19 4 71 85.000 8.500
347 Keçiören Kalaba 16251 1 51000/11829000 19 5 71 100.000 10.000
348 Keçiören Kalaba 16251 1 51000/11829000 19 8 71 100.000 10.000
349 Keçiören Kalaba 16251 1 51000/11829000 19 9 71 105.000 10.500
350 Keçiören Kalaba 16251 1 67000/11829000 19 10 88 115.000 11.500
351 Keçiören Kalaba 16251 1 51000/11829000 19 12 71 105.000 10.500
352 Keçiören Kalaba 16251 1 51000/11829000 19 13 71 110.000 11.000
353 Keçiören Kalaba 16251 1 67000/11829000 19 14 88 120.000 12.000
354 Keçiören Kalaba 16251 1 67000/11829000 19 15 88 120.000 12.000
355 Keçiören Kalaba 16251 1 51000/11829000 19 16 71 110.000 11.000
356 Keçiören Kalaba 16251 1 51000/11829000 19 17 71 100.000 10.000
357 Keçiören Kalaba 16251 1 67000/11829000 19 18 88 115.000 11.500
358 Keçiören Kalaba 16251 1 51000/11829000 19 20 71 100.000 10.000
359 Keçiören Çiçekli 6454 19 12000/200000 19 1 53 65.000 6.500
360 Keçiören Çiçekli 6454 19 12000/200000 19 2 56 65.000 6.500
361 Keçiören Çiçekli 6454 19 12000/200000 19 3 60 70.000 7.000
362 Keçiören Çiçekli 6454 19 12000/200000 19 4 63 75.000 7.500
363 Keçiören Çiçekli 6454 19 12000/200000 19 5 63 80.000 8.000
364 Keçiören Çiçekli 6454 19 14000/200000 19 6 65 80.000 8.000
365 Keçiören Çiçekli 6454 19 14000/200000 19 7 70 85.000 8.500
366 Keçiören Çiçekli 6454 19 14000/200000 19 8 73 110.000 11.000
367 Keçiören Çiçekli 6454 19 14000/200000 19 9 70 110.000 11.000
368 Keçiören Çiçekli 6454 19 14000/200000 19 10 70 110.000 11.000
369 Keçiören Çiçekli 6454 19 14000/200000 19 11 65 105.000 10.500
370 Keçiören Çiçekli 6454 19 14000/200000 19 12 73 110.000 11.000
371 Keçiören Çiçekli 6454 19 14000/200000 19 13 70 110.000 11.000
372 Keçiören Çiçekli 6454 19 14000/200000 19 14 70 110.000 11.000
373 Keçiören Çiçekli 6454 19 14000/200000 19 15 65 105.000 10.500
374 Keçiören Çiçekli 6454 46 507000/12180000 A 1 71 65.000 6.500
375 Keçiören Çiçekli 6454 46 390000/12180000 A 2 55 70.000 7.000
376 Keçiören Çiçekli 6454 46 360000/12180000 A 3 51 70.000 7.000
377 Keçiören Çiçekli 6454 46 675000/12180000 A 4 95 70.000 7.000
378 Keçiören Çiçekli 6454 46 570000/12180000 A 5 80 75.000 7.500
379 Keçiören Çiçekli 6454 46 681000/12180000 A 6 96 85.000 8.500
380 Keçiören Çiçekli 6454 46 595000/12180000 A 7 84 100.000 10.000
381 Keçiören Çiçekli 6454 46 570000/12180000 A 8 80 110.000 11.000
382 Keçiören Çiçekli 6454 46 681000/12180000 A 9 96 85.000 8.500
383 Keçiören Çiçekli 6454 46 595000/12180000 A 10 84 85.000 8.500
384 Keçiören Çiçekli 6454 46 560000/12180000 B 1 79 90.000 9.000
385 Keçiören Çiçekli 6454 46 600000/12180000 B 2 85 95.000 9.500
386 Keçiören Çiçekli 6454 46 530000/12180000 B 3 75 100.000 10.000
387 Keçiören Çiçekli 6454 46 667000/12180000 B 4 94 120.000 12.000
388 Keçiören Çiçekli 6454 46 561000/12180000 B 5 79 105.000 10.500
389 Keçiören Çiçekli 6454 46 591000/12180000 B 6 83 125.000 12.500
390 Keçiören Çiçekli 6454 46 667000/12180000 B 7 94 135.000 13.500
391 Keçiören Çiçekli 6454 46 561000/12180000 B 8 79 120.000 12.000
392 Keçiören Çiçekli 6454 46 591000/12180000 B 9 83 125.000 12.500
393 Keçiören Çiçekli 6454 46 667000/12180000 B 10 94 135.000 13.500
394 Keçiören Çiçekli 6454 46 561000/12180000 B 11 79 120.000 12.000
395 Keçiören Tepebaşı 4022 6 92000/1156000 3 1 104 115.000 11.500
396 Keçiören Tepebaşı 4022 6 78000/1156000 3 2 90 100.000 10.000
397 Keçiören Tepebaşı 4022 6 100000/1156000 3 3 117 120.000 12.000
398 Keçiören Tepebaşı 4022 6 90000/1156000 3 4 103 155.000 15.500
399 Keçiören Tepebaşı 4022 6 114000/1156000 3 5 130 175.000 17.500
400 Keçiören Tepebaşı 4022 6 100000/1156000 3 6 114 160.000 16.000
401 Keçiören Tepebaşı 4022 6 104000/1156000 3 7 120 170.000 17.000
402 Keçiören Tepebaşı 4022 6 90000/1156000 3 8 103 150.000 15.000
403 Keçiören Tepebaşı 4022 6 114000/1156000 3 9 130 170.000 17.000
404 Keçiören Tepebaşı 4022 6 100000/1156000 3 10 114 160.000 16.000
405 Keçiören Tepebaşı 4022 6 104000/1156000 3 11 120 165.000 16.500