Arnavutköy Taşoluk Mahallesi İmar Planı Değişikliği | 15 Temmuz 2024İmar Haber

15 Temmuz 2024 - 03:01

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi İmar Planı Değişikliği

İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Taşoluk Mahallesi 6693 Ada 2 Parselin Bir Kısmı 11,12,13 Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi İmar Planı Değişikliği
Son Güncelleme :

03 Eylül 2020 - 23:32

3.249 views

Bakanlığımızın 20.08.2020 tarihli ve E.175259 sayılı yazısı ile; İstanbul ili Arnavutköy ilçesi Taşoluk Mahallesi 6693 ada 2 parselin bir kısmı ile 11-12-13 parsellere ilişkin NİP- 34486805 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP- 34100606 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97 (ğ) maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca Bakanlığımızca onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 03.09.2020 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

İSTANBUL İLİ, ARNAVUTKÖY İLÇESİ, TAŞOLUK MAHALLES, 6693 ADA, 2 PARSELİN BİR KISMI İLE 11, 12 VE 13 PARSELLERE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

 1. PLANLAMA ALANININ KONUMU

Planlama alanı; İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Taşoluk 1614 parseli kapsamaktadır.  Arnavutköy İlçesi, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yer almaktadır. İlçe, doğuda Eyüp, güneyde Başakşehir, Esenyurt ve Büyükçekmece, batıda Çatalca ve kuzeyde Karadeniz ile çevrilidir. Planlama Alanı Arnavutköy İlçesi, Adnan Menderes Mahallesi, Fatih Caddesi ile 400. Sokak arasında kalmaktadır.

istanbul-arnavutkoy-imar-plani

İstanbul İli içerisindeki konumu

istanbul-arnavutkoy-imar-plani

Uydu Görüntüsü

arnavutköy Pafta Koordinat Durumu

Pafta Koordinat DurumuPlanlama alanı, 3 derecelik dilimde İTRF koordinat sisteminde F21D051C ve F21D05D4B numaralı paftalarda yer almaktadır.

 1. MÜLKİYET

Planlama alanını içeren İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Taşoluk Mahallesi, 6693 ada,

 • 2 parsel: 20.105,13 m2 (10.016,33 m2’lik kısmı plana konu edilmiştir.)
 • 11 parsel:  4.171,88 m2
 • 12 parsel:  4.844,63 m2
 • 13 parsel:  5.967,16 m2 büyüklüğünde olup, taşınmaz parseller Toplu Konut İdaresi mülkiyetindedir.
 1. HALİHAZIR DURUMU

Planlama alanı boş alan niteliğindedir.

arnavutkoy Halihazır imar Durumu

Halihazır Durumu

 1. EŞYÜKSEKLTİ – EĞİM DURUMU

Planlama Alanı Batı kısmında fiili olarak yer alan egemen caddesinden (105 kotu) doğu kısmına doğru yükselen (128 kotu) bir eşyükselti yapısına sahiptir. Planlama alanının genel eğim değeri % 14 tür.

Eşyükselti Durumu

Eşyükselti Durumu

 1. İMARA ESAS ZEMİN ETÜD RAPORU

Planlama alanında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Yer Bilimsel Etüt Dairesi Başkanlığı) 11.04.2016 tarihinde onaylanan imar planına

esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu bulunmaktadır.

 1. MERİ İMAR PLANI DURUMU

17.08.2017 onaylı Meri Uygulama İmar planı kapsamında planlama alanının tamamı E:0.65, Yençok:5 KAT yapılaşma koşullu Konut Alanında kalmaktadır.

Meri Uygulama İmar Planı

Meri Uygulama İmar Planı

 1. KURUM GÖRÜŞLERİ

İdaremiz mülkiyetinde kalan taşınmazlara ilişkin olarak Arnavutköy Belediye Başkanlığı’na kurum görüşü sorulmuş, Arnavutköy Belediye Başkanlığı’nın 23.07.2020 tarih ve E.15668 sayılı kurum görüşü İdaremize iletilmiştir. Kurum görüşünde;

a) Plan tadilatı notlarının 1.maddesinde Plan Onama Sınırının Taşoluk 6693 Ada 2 Parseli kapsadığı belirtilmiş olup, yapılan incelemede Plan Onama Sınırının parselin bir kısmından geçtiği belirlenmiştir,

b) 08.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçmesuyu Havzaları Yönergesinin, İmar Planlarının Değerlendirilme Esasları Ve Bu Kapsamda Yapılacak İşler Başlığı Altındaki 8.maddesinin 6.bendinde; “İmar planlarına konut + ticaret alanı lejantı verilebilir. Bu alanlarda, konut olarak kullanılacak kısımların belirlenmesi halinde, sadece belirlenen bu konut alanları yoğunluk hesabına dâhil edilir. Belirlenmemesi halinde alanın tümü yoğunluk hesabına dâhil edilir. Ticaret alanları için ayrılan kısımlar yoğunluk hesabına dâhil edilmez. Tamamen ticaret fonksiyonu olması durumunda KAKS’ın 0.25 (yüzde yirmi beş)’i geçmeyeceği hususu plana işlenir.” hükmü yer almakta olup, hazırlanan plan tadilatı teklifinde, parsellerin Konut alanından Konut+Ticaret alanına alınmış olması nedeniyle söz konusu tadilat yoğunluk azaltıcı olduğu belirlendiği” hususları belirtilerek, imar planı değişikliğinin uygun olduğu bildirilmiştir.

 1. PLAN KARARLARI

İdaremizce hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile Taşoluk Mahallesi, 6693 ada, 2  parselin bir kısmı ile 11, 12 ve 13 parselleri içeren toplamda 25 000 m²’lik alan E=0.60 Yençok=4 KAT yapılaşma koşullu Ticaret+Konut Alanı olarak planlanmıştır.

Uygulama İmar Planı Değişikliği  

Uygulama İmar Planı Değişikliği

Tablo: Teklif –Meri Plan Karşılaştırması

tablo

Plan değişikliği teklifi ile planlama alanında hem yapı yoğunluğunun, hem de nüfus yoğunluğu düşürülmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda imar planı değişikliği ile öngörülen fonksiyon değişikliğinin ana gerekçesi, bölgenin gelişen ulaşım bağlantıları kapsamındaki ihtiyacının giderilmesi ve özellikle planlama alanın kuzeyindeki Yüksek Gerilim Hattı aktarma istasyonundan kaynaklanan konut alanları için yaratmış olduğu olumsuz etkinin azaltılması amaçlanmıştır.

Dosya No  : 344432019 Plan No:  : UİP-34100606 Ölçek: 1/1000

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Taşoluk Mahallesi, 6693 ada, 2 parselin bir kısmı ile 11,12,13 parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği