İmarhaber

Aydın’da Kamu Lojmanları Satışa Çıkarıldı

AYDIN da 12 adet kamu konutu açık artırma ile satılacak

Aydın’da Kamu Lojmanları Satışa Çıkarıldı
Google News
01 Şubat 2021 - 19:07

AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Milli Emlak Müdürlüğü

1)Aşağıda özellikleri belirtilen (1) numaralı tabloda yer alan Hazineye ait taşınmazların (kamu konutları) ve (2) numaralı tabloda yer alan PTT A.Ş.’ye ait taşınmazların (kamu konutları) satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

2)İhaleler, Ramazanpaşa Mahallesi Doğu Gazi Bulvarı 6. Sokak Efeler/AYDIN adresindeki Maliye Hizmet Binasının 3. katında bulunan Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3)İhale veya ihalelere katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a-Geçici teminatı yatırmaları; Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler 1-Tedavüldeki Türk Parası (Ziraat Bankası TR730001000033000010005186 IBAN nolu hesaba talip olduğu taşınmazın ada, parsel, bağımsız bölüm numarası vb. belirtilecektir.) 2-Mevduat veya katılım bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları [her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dahil değildir.] 3-Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) 4-Taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk Vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertbl döviz alınabilir.
b-Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri,
c-Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir kimlik belgelerini ibraz etmeleri,
d-Tüzel kişilerin Vergi Kimlik Numaralarını bildirmeleri,
e-Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2021 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak Tüzel Kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

4) a-Kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilenler (şartlı olarak tahsis edilen dahil) ve fiilen konutta (tabloda fiili durumu “dolu” olarak belirtilen) oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
b-Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum ihalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
c-İhale bedeli, öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır, taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın; i) En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle, ii) En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle, iii) En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.
d-Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
e-İhale bedeli gerek öncelikli alım hakkı sahibi tarafından gerekse en yüksek teklifi veren istekli tarafından yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenebilecektir. Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

5) 1 numaralı tablodaki Hazineye ait taşınmazların satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna olup satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.

6) 2 numaralı tablodaki PTT A.Ş.’ye ait taşınmazların satış ve ferağ işlemleri için tahsil edilmesi gereken vergi, resim ve harç ile diğer yükümlülükler alıcıya aittir.

7)İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

8)İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9)İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanacak tekliflerini ilanda belirtilen ihale saatine kadar ihale komisyon başkanlığına ulaşması şartıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

10)Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

1- MÜLKİYETİ HAZİNEYE AİT SATIŞI YAPILACAK KAMU KONUTLARI

SIRA NO İLÇE MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) ARSA PAYI CİNSİ BLOK NO BULUNDUĞU KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM NO PROJESİNDEKİ BRÜT KULLANIM ALANI (m²) DAİRE TİPİ FİİLİ DURUMU BEDELİ TEMİNATI İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

1 Efeler Cuma 211 29 627,26 18/636 Mesken – 4 54 107,00 3+1 Dolu 145.000,00 14.500,00 10.02.2021 10:30

2 Efeler Cuma 211 29 627,26 18/636 Mesken – 4 56 101,00 3+1 Dolu 140.000,00 14.000,00 10.02.2021 10:40

3 Efeler Güzelhisar 236 13 341,96 22/342 Mesken – 3 8 120,00 3+1 Dolu 180.000,00 18.000,00 10.02.2021 10:50

4 Efeler Güzelhisar 236 13 341,96 22/342 Mesken – 4 11 120,00 3+1 Dolu 165.000,00 16.500,00 10.02.2021 11:002- MÜLKİYETİ PTT A.Ş.’ye AİT SATIŞI YAPILACAK KAMU KONUTLARI

SIRA NO İLÇE MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) ARSA PAYI CİNSİ BLOK NO BULUNDUĞU KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM NO PROJESİNDEKİ BRÜT KULLANIM ALANI (m²) DAİRE TİPİ FİİLİ DURUMU TAHMİNİ BEDELİ
(TL) GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

1 Efeler Hasanefendi 365 14 235,28 10/100 Mesken – 1 1 97,00 3+1 Kiracılı (Öncelikli alım hakkı yoktur.) 130.000,00 13.000,00 10.02.2021 11:10

2 Efeler Hasanefendi 365 14 235,28 10/100 Mesken – 1 2 97,00 3+1 Boş 130.000,00 13.000,00 10.02.2021 11:20

3 Efeler Hasanefendi 365 14 235,28 10/100 Mesken – 2 3 97,00 3+1 Boş 135.000,00 13.500,00 10.02.2021 11:30

4 Efeler Hasanefendi 365 14 235,28 10/100 Mesken – 2 4 97,00 3+1 Boş 135.000,00 13.500,00 10.02.2021 11:40

5 Efeler Hasanefendi 365 14 235,28 9/100 Mesken – 3 5 97,00 3+1 Boş 135.000,00 13.500,00 10.02.2021 11:50

6 Efeler Hasanefendi 365 14 235,28 9/100 Mesken – 3 6 97,00 3+1 Boş 135.000,00 13.500,00 10.02.2021 12:00

7 Efeler Hasanefendi 365 14 235,28 8/100 Mesken – 4 7 97,00 3+1 Boş 130.000,00 13.000,00 10.02.2021 12:10

8 Efeler Hasanefendi 365 14 235,28 8/100 Mesken – 4 8 97,00 3+1 Boş 130.000,00 13.000,00 10.02.2021 12:20

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları