İmarhaber

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 54 Adet Taşınmazını Kiraya Verecek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 54 adet taşınmazını 16-17 Şubat 2021 tarihinde 5 yıllığına kiraya verecektir.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 54 Adet Taşınmazını Kiraya Verecek
Google News
04 Şubat 2021 - 10:15

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 54 adet taşınmaz kiraya verilecek.

 

Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait olan Altıeylül, Karesi, Bandırma, Gömeç, Manyas ve Savaştepe ilçelerindeki ilanda adres bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati, kira süresi belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü arttırma sureti ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

 

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyemize ait İhale İlanına ait Tabloda, adres bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati, kira süresi belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü arttırma sureti ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

1-İdarenin
a) Adı : Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
b) Adresi :Eskikuyumcular Mah. Salih Tozan Cad. No:1 Karesi/BALIKESİR
c) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0.266.2391510 Dahili: 1303-1308 Faks:0.266.2390320
d) Elektronik Posta Adresi: emlakistimlak@balıkesir.bel.tr

2-İhale Konusu
a) Niteliği, türü ve miktarı : Aşağıdaki tabloda belirtilen 54 adet Taşınmazın Kiralanması
b) Yeri : Altıeylül, Karesi, Bandırma, Gömeç, Manyas ve Savaştepe İlçelerindeki Taşınmazlar

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 7. Kat Encümen Toplantı
Salonu
b) Tarihi ve Saati : 16.02.2021 Salı ve 17.02.2021 Çarşamba günü
İhale İlanına ait tabloda belirtilen saate göre.
c) Usulü : Açık Teklif Usulü

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:

a) Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgâh belgesi.
b)Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2021 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi.
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d) Muhammen bedelin % 3 oranında geçici teminata dair belgenin aslı.
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f) İhale dokümanının satın alındığını gösteren belgenin aslı
g) İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ilgilisine göre 4. maddenin (a), (b), (c) ve (ı) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı, ayrı verilmesi zorunludur.
ı) Balıkesir Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan ve Hukuk Müşavirliği’nden İhale ilan tarihinden sonra alınmış belge.
j) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, (d), (e), (f), (ı) bentlerinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul kiralanması hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

5- Altıeylül İlçesi Atatürk Parkı İçerisindeki Büfe ve Çay Bahçesi / Kafeterya/Restoran nitelikli taşınmazların ihalesine katılacaklar, taşınmazda yapılacak faaliyet ile ilgili İhale ilan tarihinden sonra alınmış oda kayıt belgelerini sunmaları gerekmektedir.

6- Altıeylül İlçesi Atatürk Parkı İçerisindeki Büfe ve Çay Bahçesi / Kafeterya/Restoran ihalesi üzerinde kalan istekli beş yıllık kira bedelini peşin ödeyecek olup; büfede aperatif yiyecek maddeleri imal ve satıcılığı yapılamaz.

7- İhale dokümanı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından 100,00.-TL (Yüz Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.

8- Başvuru dosyaları 15.02.2021 saat: 17:00’a kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2. Kat Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının İdari İşler Şube Müdürlüğü’ne teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

 

S.NOİLÇEMEVKİADRESADAPARSELKATKULLANIM
AMACI
MUHAMMEN BEDELİTEMİNAT
AYLIK/YILLIK TOPLAM
1AltıeylülAtatürk Parkı içiHasanBasri Çantay Mah. Stadyum Caddesi No:1/1/A80439Kapalı:492
Teras:550
ZeminÇay Bahçesi / Kafeterya/Restoran5.750345.00010.350
2AltıeylülAtatürk Parkı içiHasanBasri Çantay Mah. Stadyum Caddesi No:1/98043916ZeminBüfe40024.000720
3AltıeylülAslıhanAslıhan Mah.114.013Tarla3.000 (yıllık)15.000450
4KaresiAdnanMenderesAdnanMenderes Mah. 113.Sok. No:6/A11583124ZeminDükkan70042.0001.260
5KaresiAdnanMenderesAdnanMenderes Mah. 113.Sok. No:8/A11583152ZeminDükkan1.00060.0001.800
6KaresiAdnanMenderesAdnanMenderes Mah. 113.Sok. No:10/B11583124ZeminDükkan70042.0001.260
7KaresiAdnanMenderesAdnanMenderes Mah. 118.Sok. No:14/A11583139ZeminDükkan1.00060.0001.800
8KaresiAdnanMenderesAdnanMenderes Mah. 118.Sok. No:16/A11583124ZeminDükkan70042.0001.260
9KaresiAdnanMenderesAdnanMenderes Mah. 118.Sok. No:18/A11583124ZeminDükkan70042.0001.260
10KaresiAdnanMenderesAdnanMenderes Mah. 120.Sok. No:17/A11583124ZeminDükkan70042.0001.260
11KaresiAdnanMenderesAdnanMenderes Mah. 120.Sok. No:21/A11583124ZeminDükkan70042.0001.260
12KaresiAdnanMenderesAdnanMenderes Mah. 120.Sok. No:25/A11583160ZeminDükkan1.10066.0001.980
13KaresiAliHikmet PaşaAliHikmet Paşa Mah. Tarlabaşı Cad. No:7/3/A79241319ZeminDükkan1.60096.0002.880
14KaresiAliHikmet PaşaAliHikmet Paşa Mah. Tarlabaşı Cad. No:7/3/B79241319ZeminDükkan1.60096.0002.880
15KaresiAliHikmet PaşaAliHikmet Paşa Mah. Tarlabaşı Cad. No:7/3/C7924138ZeminDükkan70042.0001.260
16KaresiAliHikmet PaşaAliHikmet Paşa Mah. Dede Sok. No:1/A79241340ZeminDükkan1.30078.0002.340
17KaresiAliHikmet PaşaAliHikmet Paşa Mah. Dede Sok. No:3/A79241360ZeminDükkan1.35081.0002.430
18KaresiAliHikmet PaşaAliHikmet Paşa Mah. Dede Sok. No:3/B79241360ZeminDükkan1.35081.0002.430
19KaresiHisariçiHisariçi Mah. Aydınlık Sok. No:1/A/483156625,401. KatDükkan40024.000720
20KaresiHisariçiHisariçi Mah. Aydınlık Sok. No:1/A/583156625,401. KatDükkan40024.000720
21KaresiHisariçiHisariçi Mah. Güven Sok. No:1/A/16831511491. KatDükkan60036.0001.080
22KaresiHisariçiHisariçi Mah. Dilek Sok. No:10/B/18325111ZeminDükkan65039.0001.170
23KaresiHisariçiHisariçi Mah. Dilek Sok. No:10/B/28325120ZeminDükkan80048.0001.440
24KaresiHisariçiHisariçi Mah. Dilek Sok. No:10/B/38325120ZeminDükkan80048.0001.440
25KaresiHisariçiHisariçi Mah. Dilek Sok. No:10/B/48325120ZeminDükkan80048.0001.440
26KaresiHisariçiHisariçi Mah. Dilek Sok. No:10/B/58325120ZeminDükkan80048.0001.440
27KaresiHisariçiHisariçi Mah. Dilek Sok. No:10/B/68325120ZeminDükkan80048.0001.440
28KaresiHisariçiHisariçi Mah. Dilek Sok. No:10/B/78325120ZeminDükkan80048.0001.440
29KaresiHisariçiHisariçi Mah. Dilek Sok. No:10/B/88325120ZeminDükkan80048.0001.440
30KaresiHisariçiHisariçi Mah. Dilek Sok. No:10/B/98325120ZeminDükkan80048.0001.440
31KaresiHisariçiHisariçi Mah. Dilek Sok. No:10/B/108325120ZeminDükkan80048.0001.440
32KaresiHisariçiHisariçi Mah. Dilek Sok. No:10/B/118325120ZeminDükkan80048.0001.440
33KaresiHisariçiHisariçi Mah. Dilek Sok. No:10/B/128325126ZeminDükkan80048.0001.440
34KaresiHisariçiHisariçi Mah. Dilek Sok. No:10/B/148325120ZeminDükkan80048.0001.440
35KaresiHisariçiHisariçi Mah. Dilek Sok. No:10/B/158325120ZeminDükkan80048.0001.440
36KaresiHisariçiHisariçi Mah. Dilek Sok. No:10/B/168325120ZeminDükkan80048.0001.440
37KaresiHisariçiHisariçi Mah. Dilek Sok. No:10/B/178325120ZeminDükkan80048.0001.440
38KaresiHisariçiHisariçi Mah. Dilek Sok. No:10/B/188325120ZeminDükkan80048.0001.440
39KaresiHisariçiHisariçi Mah. Dilek Sok. No:10/B/198325120ZeminDükkan80048.0001.440
40KaresiHisariçiHisariçi Mah. Dilek Sok. No:10/B/208325120ZeminDükkan80048.0001.440
41KaresiHisariçiHisariçi Mah. Dilek Sok. No:10/B/218325120ZeminDükkan80048.0001.440
42KaresiHisariçiHisariçi Mah. Dilek Sok. No:10/B/228325120ZeminDükkan80048.0001.440
43KaresiHisariçiHisariçi Mah. Dilek Sok. No:10/B/238325121ZeminDükkan80048.0001.440
44KaresiHisariçiHisariçi Mah. Dilek Sok. No:10/B/248325120ZeminDükkan80048.0001.440
45KaresiHisariçiHisariçi Mah. Dilek Sok. No:10/B/258325120ZeminDükkan80048.0001.440
46KaresiKızpınarKızpınar Mah. Varyant Cad. No:28/A116141120ZeminDükkan45027.000810
47KaresiKızpınarKızpınar Mah. Varyant Cad. No:28/B116141170ZeminDükkan85051.0001.530
48BandırmaKuş CennetiKuş Cenneti Mah.3826500Tarla1.700
(yıllık)
8.500255
49BandırmaAksakalAksakal Mah. Cumhuriyet Cad. No:12/D22520ZeminDükkan35021.000630
50GömeçMithat PaşaMithat Paşa Mah. Mithat Paşa Dağınık Evler No:642211112ZeminTek katlı işyeri1.40084.0002.520
51ManyasKızıksaKızıksa Mah. Bandırma Cad. No:4610615Kantar1.850
(yıllık)
18.500555
52ManyasKızıksaKızıksa Mah. Bandırma Cad. No:461061300Zemin6 Adet Depo3.100
(yıllık)
31.000930
53SavaştepeCumhuriyetCumhuriyet Mah. Çamlıbel Sok. No:7/B21427ZeminDükkan50030.000900
54SavaştepeCumhuriyetCumhuriyet Mah. Çamlıbel Sok. No:7/C21429ZeminDükkan50030.000900

 

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları