Manyas Milli Emlak Arsa Satışı | 19 Haziran 2024İmar Haber

19 Haziran 2024 - 03:43

Manyas Milli Emlak Arsa Satışı

Manyas Milli Emlak Arsa Satışı
Son Güncelleme :

16 Ekim 2018 - 11:18

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/balikesir-manyas-milli-emlak-tarafindan-arsatarla-ve-bahce-satisi-yapilacaktir/3021/" title="facebook">

Balıkesir manyas -manyas milli emlak tarafından arsa,tarla ve bahçe satışı yapılacaktır.Hazine ait olan bu taşınmazların ihale usulu yolluyla satışlar yapılacaktır.İhale tarihi 25.10.2018 tarihinde saat 10.00 da Manyas Milli Emlak Şefliğinde 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulüyle yapılacaktır.

 

İLAN METNİ

1 – Şevketiye Mahallesi Köyiçi Arsa 1177 280,00 Tam 5.350,00 1.337,50 25.10.2018 10:00
2  Şevketiye Mahallesi Köyiçi Arsa 1176 228,00 Tam 4.350,00 1.087,50 25.10.2018 10.20
3-  Şevketiye Mahallesi Sarıyer Tarla 115 2.500,00 Tam 12.000,00 3.000,00 25.10.2018 10:40
4-  Peynirkuyu Mahallesi Kuzguncuk Tarla 857 1.200,00 Tam 5.000,00 1.250,00 25.10.2018 11:00
5-  Necip Mahallesi Karatepe Tarla 860 1.625,00 Tam 4.500,00 1.125,0 25.10.2018 11:20
6-  Necip Mahallesi Köycivarı Bahçe 918 78,00 Tam 790,00 197,50 25.10.2018 11:40
7- Necip Mahallesi Köycivarı Tarla 917 45,00 Tam 460,00 115,00 25.10.2018 12:00
8-  Kalfa Mahallesi Kuzpınar Tarla 466 6.800,00 Tam 12.600,00 3.150,00 25.10.2018 12:20
9- Kapaklı Mahallesi Yantarla Tarla 287 7.875,00 Tam 19.290,00 4.822,50 25.10.2018 14:00
10-  Kapaklı Mahallesi Meşruriye bağtarla Tarla 258 14.125,00 Tam 33.000,00 8.250,00 25.10.2018 14:20
11- Kapaklı Mahallesi Meşruriye Taşlıtepe Tarla 257 17.625,00 Tam 43.100,00 10.775,00 25.10.2018 14:40
12-  Kapaklı Mahallesi Meşruriye Taşlıtepe Tarla 222 3.125,00 Tam 7.650,00 1.912,50 25.10.2018 15:00

1- Yukarıda tapu bilgilerine yer verilen mülkiyeti Hazine adına kayıtlı taşınmazların; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Manyas Milli Emlak Şefliğinde toplanacak Komisyon huzurunda satış ihaleleri yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a. Geçici Teminatı (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) vermeleri gerekmektedir.
b. Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, T.C. kimlik numaralarını bildirmeleri, Nüfus Cüzdan suretini (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) vermeleri, Özel Hukuk Tüzel kişilerin ise; vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilikler adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösteren noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi, kamu tüzel kişiliklerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
3- İhalelere ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Manyas Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
4- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (KDV, karar pulu, tapu harcı vb.) müstesnadır. Taşınmazların satış bedelleri; ¼’ü peşin, kalanı en fazla iki yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilir. Satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (beş) yıl süreyle Emlak Vergisine tabi değildir.
5- Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37 nci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilir.