DOLAR32,9263% 0.08
EURO35,8007% -0.22
STERLIN42,5546% -0.02
FRANG36,9288% -0.17
ALTIN2.546,18% 0,44
BITCOIN66.583,73-1.547
reklam

Balıkesir Milli Emlak’tan Otuz Yıl Süreli Arazi ve Taşınır İhalesi

Yayınlanma Tarihi : Google News
Balıkesir Milli Emlak’tan Otuz Yıl Süreli Arazi ve Taşınır İhalesi
reklam

Aşağıda nitelikleri yazılı ve mülkiyeti Hazineye ait 1 no.lu tablonun; 1 sıra numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde imar planı ile getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak konut ve enerji hariç olmak üzere eğitim, sağlık, spor, turizm, sanayi, organik tarım, organize hayvancılık, sosyal, kültürel vb. tesisler yapılması amacıyla, yine 1 no.lu tablonun; 2 ve 3 sıra numarasında kayıtlı taşınmazların üzerinde imar planı ile getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak organik tarım ve organize hayvancılık yapılması amacıyla 30 (otuz) yıl süreyle bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilecektir. 2 no.lu tablonun; 1 sıra numarasında kayıtlı taşınmaz “tarımsal amaçlı”, 2 sıra numarasında kayıtlı taşınmaz “araç makine park yeri, idari konteynırların kurulumu”, 3 ve 4 sıra numarasında kayıtlı taşınmazlar ise “tır ve kamyon parkı” olarak kullanılmak üzere 5 (beş)’er yıl süreyle kiraya verilecek, 3 no.lu tabloda yazılı taşınırların ise satışı yapılacaktır.

Balıkesir İlinde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların ve taşınırların (taşıt); karşılarında belirtilen tarih ve saatte Balıkesir Milli Emlak Müdürlüğünce Kuvayi Milliye Mahallesi Karanfil Sokak No:1 Balıkesir Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü) adresinde oluşturulacak Komisyon huzurunda ve ihale odasında; 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile; ayrı ayrı kiralama ve satışı ile 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulü ile irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır.

İhaleye katılacak isteklilerin
Taşınırların satışları peşin olup, ihale kararından doğan damga vergisi, otomobiller için %1, diğer araçlar için %18 Katma Değer Vergisi tahakkuk ettirilecektir.
Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
Geçici Teminat Makbuzunu veya Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektubunu (Teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur) vermeleri,
Vekaleten katılacakların Noter Tasdikli Vekaletnameyi vermeleri,
Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde (2021 yılı) alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, şarttır.

Halen ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar kendi adlarına veya vekaleten ihaleye katılamazlar. Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilir.

Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır. Postadaki gecikmelerden idare veya ihale komisyonu sorumlu değildir.arsa-ihalesi

balikesir-otomobil-ihalesi

balikesir-otomobil-ihalesi

reklam