Batman'da 5 Adet Konut İmarlı Arsa Satılacaktır | 18 Temmuz 2024İmar Haber

18 Temmuz 2024 - 11:05

Batman’da 5 Adet Konut İmarlı Arsa Satılacaktır

Batman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünce 5 Adet Arsa Satış İhalesi 30 Eylül 2020 Tarihinde Yapılacaktır.

Batman’da 5 Adet Konut İmarlı Arsa Satılacaktır
Son Güncelleme :

15 Eylül 2020 - 23:39

445 views

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malların satış ihalesi hizalarında belirtilen tahmin edilen bedel üzerinden, 30 Eylül 2020 tarihinde Batman Milli Emlak Müdürlüğünce Bayındır Mahallesi Cizre Caddesi No:48 adresinde oluşturulacak Komisyon huzurunda; 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır.

1- İhaleye katılacak isteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına;

a) Geçici Teminata ilişkin belge (Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılacak nakit para karşılığında alınacak alındı belgesi, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu banka teyit yazısı ile ibraz edilmeli, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasınca belirlenen konvertible döviz.)

b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin ve vergi kimlik numaralarının,

c) İşin gereğine göre Batman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) ‘nce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,

d) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,

e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnameyi, vermeleri gerekmektir.

2- Geçici teminatın bankadan alınacak “Geçici Teminat Mektubu” ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve süresiz olması gerekmektedir.

3- Satışı yapılacak taşınır ve taşınmazlara ait şartnameler, mesai saatleri içerisinde Batman Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

4- Posta ile yapılan müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca
herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

5- 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

6- Satışı yapılacak olan taşınmazların Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5 bin TL’yi; bu sınırlar dışında bin TL’yi geçmesi halinde bu bedeller taksitle ödenebilir. Taksitle ödenmesi halinde satış bedelinin en az 1/4’ü peşin; kalanı ise en fazla 2 (iki) yılda ve sekiz eşit taksitle kanuni faizi ile birlikte ödenir.

7- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

batman-5-adet-konut-imarli-arsa-ihalesi