Beykent Üniversitesi Araç Satış İhalesi | 27 Şubat 2024İmar Haber

27 Şubat 2024 - 16:18

Beykent Üniversitesi Araç Satış İhalesi

Beykent Üniversitesi Araç Satış İhalesi
Son Güncelleme :

17 Nisan 2019 - 15:31

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/beykent-universitesi-tarafindan-arac-satis-ihalesi-yapilacak/5632/" title="facebook">

Beykent Üniversitesi tarafından 2 adet binek ve 1 adet ticari araç satış ihalesi yapılacak.

2 adet Sedan kasa otomobil ve 1 adet ticari araç satış ihalesi, Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğininin 29’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 22 Nisan 2019 tarihinde saat 10:00’da Turgut Özal Bulvarı No: 147 Beykent Üniversitesi Büyükçekmece Yerleşkesi F Blok Oda No:613 Büyükçekmece /İstanbul adresinde gerçekleştirilecek.

Açık İhale Usulü ile Aşağıda markası, modeli, cinsi, plaka nosu, muhammen bedeli ve iştirak için aranan teminat miktarı yazılı olan araçlar ihale edilecektir.

SIRA NO ARACIN PLAKASI CİNSİ MARKASI TİPİ MODELİ RENK KASA TİPİ ÖZELLİKLER MUAMMEN BEDELİ (TL) KDV DÂHİL GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)
1 -34 AH 6161 Binek AUDI A4 / B8 2014 / Beyaz SEDAN Ekspertiz Raporunda Belirtilmiştir 178.264,00 10.695,84
2- 34 ALK 97 Binek MERCEDES BENZ / 221 2014 / Siyah SEDAN Ekspertiz Raporunda Belirtilmiştir 907.101,00 54.426,06
3 -34 DN 2786 TİCARİ FIAT DOBLO 2011 / BEYAZ KAMYONET / PANELVAN Ekspertiz Raporunda Belirtilmiştir 38.364,00 2.301,84
İhale Kayıt Numarası: 2019/0006
İdarenin
a) Adresi :Turgut Özal Bulvarı No:147 Beykent Üniversitesi Büyükçekmece Yerleşkesi F Blok Oda No:418 Büyükçekmece/İstanbul Satınalma Müdürlüğü
b) Telefon :444 1997
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@beykent.edu.tr
ç) İhale Dökümanın görülebileceği internet adresi : https://www.beykent.edu.tr/
İhalenin Konusu Mal/ Hizmet/ Yapım İşi’nin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Adet Sedan Kasa Otomobil ve 1 Adet Ticari Araç satışı, ayrıntılı bilgiye web sitemizde yayınlanan Ekspertiz Raporu, Teknik Şartname ve İdari Şartname de bulabilirler.
b) Yapılacağı Yer :Beykent Üniversitesi Avalon Yerleşkesi Otoparkı Büyükçekmece İstanbul
c) Süresi : Sözleşme imzalandıktan sonra 15 takvim günü içerisin de teslim edilecektir.
İhalenin
a) Yapılacağı Yer :Turgut Özal Bulvarı No:147 Beykent Üniversitesi Büyükçekmece Yerleşkesi F Blok Oda No:613 Büyükçekmece/İstanbul
b) Tarihi ve saati :22.04.2019- 10:00
4.İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu ve teklif cetveli.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
Bu bent boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Bu bent boş bırakılmıştır
5. Uygun bedelli teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde ücretsiz görülebilir ve 250 TL (Türk Lirası) karşılığı Beykent Üniversitesi Cumhuriyet Mahallesi Beykent Siteleri No: 202 Kat:2 Büyükçekmece/İstanbul Muhasebe Biriminden Makbuz karşılığı Nakit ödeme yapılarak temin edilecektir. İl dışındaki katılımcılar için TEB Bankası Beylikdüzü E-5 Şubesi İban No: TR50 0003 2000 0000 0065 2771 11 No’lu Hesaba sadece Banka gişelerinden Firma İsmi ve Ödemeye ilişkin İhale Konusu yazılarak ödeme yapılmalıdır İhale dokümanlarının satın alınması zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Turgut Özal Bulvarı No:147 Beykent Üniversitesi Büyükçekmece Yerleşkesi F Blok Oda No:418 Büyükçekmece/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmi teklif verilemez.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %6’sı oranında 2 ay süreli geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum, iş ortaklıkları ve adi şirket ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez.
13. İhale bedeli KDV dâhil olup, ihale bedelinden kaynaklanan Damga Vergisi ile devir ve tescil masrafları tamamen alıcı tarafından karşılanacak ve ilgili kurumlara ödenecektir. Devir tarihine kadar olan ve aracın aynından doğan tüm vergi borçları ile varsa trafik cezaları devir tarihi itibari ile ihale makamına aittir.
14. Diğer Hususlar:
İhale Yönetmeliği’nin 31. Maddesine göre uygun bedelli teklif üzerinde bırakılacaktır.