Bolu Mengen'de Tarla Satışı Yapılacak | 12 Haziran 2024İmar Haber

13 Haziran 2024 - 01:19

Bolu Mengen’de Tarla Satışı Yapılacak

Bolu Mengen’de Tarla Satışı Yapılacak
Son Güncelleme :

22 Eylül 2020 - 11:12

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/bolu-mengende-tarla-satisi-yapilacak/20538/" title="facebook">

1- Aşağıda niteliği belirtilen taşınmazlar ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte Mengen Milli Emlak Servisi odasında toplanacak komisyon huzurunda satış ihaleleri yapılacaktır.

2- İsteklilerin, Mengen Malmüdürlüğü Muhasebe Servisi Veznesine yatıracakları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu (Mevduat ve katılım bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri Geçici, Süresiz, Limitiçi olması ve teyit yazısının ibrazı gerekmektedir) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarası ile vekâleten katılacakların noter onaylı vekâletname, özel hukuk kişilerin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir meslek kuruluşundan 2020 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerinin veya vekâletnameyi ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlarda olası gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3- Komisyon ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

4-İhaleye ilişkin şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Servisinde ücretsiz olarak görülebilir.

5-Hazineye ait taşınmaz malların satış işlemleri KDV’den istisna olup vergi, resim ve harçlardan muaftır. Ayrıca satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle de emlak vergisine tabi değildir.

6-Satılacak taşınmaz mal, istenilmesi halinde alıcılar tarafından peşin olarak ödenebileceği gibi, 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 maddesi ile Bakanlığımızın 313 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen taksitlendirme limitlerine göre taksit süresi ve sayısı belirlenerek (en fazla 2 yıl) ¼’ü peşin geri kalan kısmına ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilir.

bolu-mengen-tarla-satisi

Mengen İmar Haberleri