Çankaya Belediyesi 46 Adet Arsa ve Konut Satışı | 15 Temmuz 2024İmar Haber

15 Temmuz 2024 - 03:01

Çankaya Belediyesi 46 Adet Arsa ve Konut Satışı

Çankaya Belediye Başkanlığı Mülkiyeti Belediyeye Ait Olan 28 Adet Konut ve 18 Adet Arsasını Satışa Sundu.

Çankaya Belediyesi 46 Adet Arsa ve Konut Satışı
Son Güncelleme :

18 Haziran 2020 - 22:46

1.647 views

1. Mülkiyeti Çankaya Belediyesine ait aşağıda ada, parsel numarası, durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı, 30 Haziran 2020 tarihinde; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla satılacaktır.

2.İhale; ilanda belirtilen tarih ve saatte, Belediye Başkanlığımızın Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok 9.kat Kızılay/Ankara adresindeki Çankaya Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname; çalışma saatleri içerisinde Ziya Gökalp Cad. No:11 A1-A2 Blok 6.kat Kızılay/Ankara adresindeki Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir ve 150.-TL (yüzellilira) karşılığında temin edilebilir

3.İhaleye gireceklerden;

Gerçek kişiler için; Nüfus Kayıt Örneği, Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden/Noterden/E-devletten), İmza Beyannamesi (Noterden), Vekaleten iştirak halinde Noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi.
Tüzel kişiler için; Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası, Esnaf Odası veya benzeri bir makamdan ihale yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicil kaydını gösterir belge (Aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüştür onaylı sureti) ile Noter tasdikli Yetki Belgesi ve imza sirküleri; Dernek veya Vakıfsa taşınmaz mal satın alma yetkisini gösterir genel kurul kararı ile teklifte bulunacak kişilerin yetki belgesinin noter onaylı sureti ve imza sirküleri;
Ortak girişim olarak girecek ortakların yukarıda belirtilen belgeler ile imza sirkülerini ve teklif mektubunda ortaklık oranlarını belirtmeleri; geçici teminata ait makbuzu (geçici teminatın banka teminat mektubu olması halinde limit içi ve süresiz olması gerekmektedir); İhale dosyasının idareden satın alındığına dair dosya alındı makbuzunun aslını; İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alınacak yer görme belgesini; sözleşme ve şartnameleri okuyup kabul ettiğine dair taahhütnameyi; dış zarfa koymaları, teklif mektubunu şartname ekinde bulunan örneğine uygun olarak doldurarak iç zarfa koymaları ve teklifin hangi taşınmaz satışına ilişkin olduğunu yazmaları gerekmektedir.

4. Tekliflerin ihale günü saat 12.00 ‘ye kadar ihalenin yapılacağı Encümen Başkanlığına (Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok 9.kat adresinde bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü’ne) teslim edilmesi gerekmektedir.

5. İhaleye posta ile katılmak mümkündür. İhaleye posta ile iştirak edeceklerin Şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, ihale günü saat 12.00’ ye kadar Belediye Başkanlığımızın Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok 9.kat Kızılay/ANKARA adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderebilecektir. Tekliflerdeki teklif edilen değer; ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40.maddesinin ek fıkrası gereği; kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.

7. Sadece 43 ve 44 sıra numarasındaki taşınmazlar için; İhale bedeli peşin ödenebileceği gibi, en az % 40’ı peşin, geri kalan kısmı ise gecikme zammı oranında faiz uygulanmak ve taksit tutarları ile gecikme zammı oranındaki faizleri karşılayacak miktarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınmak suretiyle en fazla bir yılda ve altı eşit taksitle de ödeme yapılabilir.

8. Belediyemizce satışı yapılacak taşınmazlar; KDV istisnasına tabi olduğundan, bu satışlardan KDV tahsilatı yapılmayacaktır.

9. Telefon : 0 312 458 89 00 / 2240 – 2241 Faks: 0 312 458 90 76

10. İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

S.No MAHALLESİ BLOK BÖLÜM NO NİTELİĞİ ARSA PAYI m2 ODA BEDELİ TEMİNATI
1 UMUT (METİN OKTAY) MAH. 193.SOKAK NO:8 (7716 ADA 23 PARSEL) A 1 KONUT 41/2378 123 3+1 200.000 TL. 6.000 TL.
2 UMUT (METİN OKTAY) MAH. 193.SOKAK NO:8 (7716 ADA 23 PARSEL) A 2 KONUT 41/2378 124 3+1 200.000 TL. 6.000 TL.
3 UMUT (METİN OKTAY) MAH. 193.SOKAK NO:8 (7716 ADA 23 PARSEL) A 3 KONUT 35/2378 108 2+1 155.000 TL. 4.650 TL.
4 UMUT (METİN OKTAY) MAH. 193.SOKAK NO:8 (7716 ADA 23 PARSEL) A 4 KONUT 36/2378 107 2+1 155.000 TL. 4.650 TL.
5 UMUT (METİN OKTAY) MAH. 193.SOKAK NO:8 (7716 ADA 23 PARSEL) A 8 KONUT 36/2378 107 2+1 170.000 TL. 5.100 TL.
6 UMUT (METİN OKTAY) MAH. 193.SOKAK NO:8 (7716 ADA 23 PARSEL) A 11 KONUT 35/2378 108 2+1 175.000 TL. 5.250 TL.
7 UMUT (METİN OKTAY) MAH. 193.SOKAK NO:8 (7716 ADA 23 PARSEL) A 12 KONUT 36/2378 107 2+1 175.000 TL. 5.250 TL.
8 UMUT (METİN OKTAY) MAH. 193.SOKAK NO:8 (7716 ADA 23 PARSEL) A 16 KONUT 35/2378 107 3+1 210.000 TL. 6.300 TL.
9 UMUT (METİN OKTAY) MAH. 193.SOKAK NO:8 (7716 ADA 23 PARSEL) A 24 Ç.A. KONUT 85/2378 257 4+2 365.000 TL. 10.950 TL.
10 UMUT (METİN OKTAY) MAH. 193.SOKAK NO:8 (7716 ADA 23 PARSEL) B 1 KONUT 29/2378 88 2+1 145.000 TL. 4.350 TL.
11 UMUT (METİN OKTAY) MAH. 193.SOKAK NO:8 (7716 ADA 23 PARSEL) B 2 KONUT 29/2378 88 2+1 145.000 TL. 4.350 TL.
12 UMUT (METİN OKTAY) MAH. 193.SOKAK NO:8 (7716 ADA 23 PARSEL) B 3 KONUT 22/2378 66 2+1 125.000 TL. 3.750 TL.
13 UMUT (METİN OKTAY) MAH. 193.SOKAK NO:8 (7716 ADA 23 PARSEL) B 4 KONUT 36/2378 107 3+1 175.000 TL. 5.250 TL.
14 UMUT (METİN OKTAY) MAH. 193.SOKAK NO:8 (7716 ADA 23 PARSEL) B 6 KONUT 22/2378 66 2+1 125.000 TL. 3.750 TL.
15 UMUT (METİN OKTAY) MAH. 193.SOKAK NO:8 (7716 ADA 23 PARSEL) B 7 KONUT 29/2378 88 2+1 155.000 TL. 4.650 TL.
16 UMUT (METİN OKTAY) MAH. 193.SOKAK NO:8 (7716 ADA 23 PARSEL) B 8 KONUT 29/2378 88 2+1 155.000 TL. 4.650 TL.
17 UMUT (METİN OKTAY) MAH. 193.SOKAK NO:8 (7716 ADA 23 PARSEL) B 12 KONUT 22/2378 66 2+1 125.000 TL. 3.750 TL.
18 UMUT (METİN OKTAY) MAH. 193.SOKAK NO:8 (7716 ADA 23 PARSEL) B 13 KONUT 29/2378 88 2+1 155.000 TL. 4.650 TL.
19 UMUT (METİN OKTAY) MAH. 193.SOKAK NO:8 (7716 ADA 23 PARSEL) B 14 KONUT 29/2378 88 2+1 160.000 TL. 4.800 TL.
20 UMUT (METİN OKTAY) MAH. 193.SOKAK NO:8 (7716 ADA 23 PARSEL) B 15 KONUT 22/2378 66 2+1 135.000 TL. 4.050 TL.
21 UMUT (METİN OKTAY) MAH. 193.SOKAK NO:8 (7716 ADA 23 PARSEL) B 18 KONUT 22/2378 66 2+1 135.000 TL. 4.050 TL.
22 UMUT (METİN OKTAY) MAH. 193.SOKAK NO:8 (7716 ADA 23 PARSEL) B 24 KONUT 22/2378 66 2+1 155.000 TL. 4.650 TL.
23 UMUT (METİN OKTAY) MAH. 193.SOKAK NO:8 (7716 ADA 23 PARSEL) B 27 KONUT 22/2378 66 2+1 155.000 TL. 4.650 TL.
24 UMUT (METİN OKTAY) MAH. 193.SOKAK NO:8 (7716 ADA 23 PARSEL) B 30 KONUT 22/2378 66 2+1 155.000 TL. 4.650 TL.
25 UMUT (METİN OKTAY) MAH. 193.SOKAK NO:8 (7716 ADA 23 PARSEL) B 31 Ç.A. KONUT 77/2378 231 4+2 335.000 TL. 10.050 TL.
26 UMUT (METİN OKTAY) MAH. 193.SOKAK NO:8 (7716 ADA 23 PARSEL) B 32 Ç.A. KONUT 77/2378 231 4+2 345.000 TL. 10.350 TL.
27 KÜÇÜKESAT MAH. BEKAR SOKAK NO:8/7
2892 ADA 11 PARSEL
7 MESKEN 53/1136 155 3+1 295.000 TL. 8.850 TL.
28 AYRANCI MAH. REŞAT NURİ SOKAK NO:83/4
7041 ADA 16 PARSEL
4 KONUT 86/709 170 3+1 475.000 TL. 14.250 TL.
29 ÇAMLITEPE 5586 ADA 2 PAR. ARSA: 537 m2 KONUT KLASİK 3 KAT 912.900 TL. 28.000 TL.
30 ÇAMLITEPE 5586 ADA 3 PAR. ARSA: 481 m2 KONUT KLASİK 3 KAT 817.700 TL. 25.000 TL.
31 İLKER 7431 ADA 1 PAR. ARSA: 880 m2 KONUT KLASİK 3 KAT 1.848.000 TL. 56.000 TL.
32 İLKER 7431 ADA 2 PAR. ARSA: 610 m2 KONUT KLASİK 3 KAT 1.220.000 TL. 37.000 TL.
33 İLKER 7463 ADA 5 PAR. ARSA: 690 m2 KONUT KLASİK 3 KAT 1.518.000 TL. 46.000 TL.
34 İLKADIM 7465 ADA 3 PAR. ARSA: 657 m2 KONUT KLASİK 3 KAT 1.511.100 TL. 46.000 TL.
35 İLKER 7469 ADA 2 PAR. ARSA: 688 m2 KONUT KLASİK 3 KAT 1.376.000 TL. 42.000 TL.
36 İLKER 7469 ADA 3 PAR. ARSA: 605 m2 KONUT KLASİK 3 KAT 1.270.500 TL. 39.000 TL.
37 İLERİ 8139 ADA 16 PAR. ARSA: 307 m2 KONUT KLASİK 4 KAT 460.500 TL. 14.000 TL.
38 İLERİ 8139 ADA 17 PAR. ARSA: 285 m2 KONUT KLASİK 4 KAT 456.000 TL. 14.000 TL.
39 İLERİ 8151 ADA 1 PAR. ARSA: 220 m2 KONUT KLASİK 4 KAT 352.000 TL. 11.000 TL.
40 SANCAK 25356 ADA 8 PAR. ARSA: 545 m2 KONUT 0,40/1,40 5A-3 3 1.450.000 TL. 44.000 TL.
41 İMRAHOR-3 26452 ADA 5 PAR. ARSA: 464 m2 KONUT A-3 0.35/1.05 928.000 TL. 28.000 TL.
42 ÇUKURCA 28174 ADA 13 PAR ARSA:1149 m2 KONUT A-3 0.35/1.05 2.987.400 TL. 90.000 TL.
43 YILDIZEVLER 28376 ADA 1 PAR. ARSA:4036 m2 TİCARET E:1.00 Hmax:Serbest 19.250.000 TL. 578.000 TL.
44 ÇAYYOLU 28435 ADA 1 PAR. ARSA:4590 m2 KONUT E:2.00 Hmax:27.50 20.850.000 TL. 626.000 TL.
45 İMRAHOR-3 29480 ADA 2 PAR. ARSA:1090 m2 KONUT KLASİK 3 KAT 1.853.000 TL. 56.000 TL.
46 ALACAATLI 44453 ADA 1 PAR. ARSA:1780 m2 KONUT E:0.50 Hmax:Serbest 2.650.000 TL. 80.000 TL.