Tekirdağ Çorlu ve Malkara'da Lojman Satışı | 15 Haziran 2024İmar Haber

15 Haziran 2024 - 16:59

Tekirdağ Çorlu ve Malkara’da Lojman Satışı

Çorlu Milli Emlak Müdürlüğünce 10 Adet, Malkara Milli Emlak Şefliğince de 5 Adet Kamu Konutları Satışa Çıkarılmıştır. İhale 13 Ekim 2020 Tarihinde Yapılacak.

Tekirdağ Çorlu ve Malkara’da Lojman Satışı
Son Güncelleme :

30 Eylül 2020 - 17:11

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/corlu-milli-emlak-dan-10-adet-lojman-satilacaktir/20861/" title="facebook">

Çorlu Milli Emlak Müdürlüğünce 10 adet kamu konutları satışa çıkarılmıştır. Açık Teklif Usulü ile karşılarında tarih 13.10.2020 ve saat 10.00’da Ali Paşa Mahallesi Taşkent Caddesi  Çorlu Hükümet Konağı Binası No: 28 Kat : 4 Çorlu / TEKİRDAĞ adresindeki Çorlu Milli Emlak Müdürlüğü ihale odasında teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.

Aşağıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen  taşınmazların satış  ihalesi  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatte Ali Paşa Mahallesi Taşkent Caddesi  Çorlu Hükümet Konağı Binası No: 28 Kat : 4 Çorlu / TEKİRDAĞ adresindeki Çorlu Milli Emlak Müdürlüğü ihale odasında teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.

1- İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Servisinde ücretsiz görülebilir.

2- Postayla başvuruda bulunacak isteklilerin iadeli, taahhütlü olarak gönderecekleri usulüne uygun olarak hazırlayacakları teklifleriyle birlikte istenilen diğer belgeleri ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

3- İhaleye katılmak isteyenlerin;

 1. Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh belgesi)
 2. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
 3. Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı suretini,
 4. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 2. maddenin (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyona teslim etmek zorundadırlar.

4- Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak teminat mektubu olarak verilmesi halinde, geçici teminat mektubunun süresiz olması ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27. maddesi ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilen hususları taşıması gerekmektedir.

5- İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.

6- 4706 sayılı Kanun 4. maddesinin 8. fıkrası uyarınca kamu konutlarında oturanlar, ikamet ettikleri kamu konutunu öncelikli olarak satın alma hakkına sahiptirler. 6-Şartname ve ekleri Çorlu Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Servisinde bedelsiz görülebilir.

7- Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- İhale Bilgi için tel: 0 282 673 71 52

ÇORLU MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE 2886 SAYILI KANUNUN 45.MADDESİNE GÖRE (AÇIK TEKLİF USULÜ İLE) SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR

Kazımiye Mahallesi 631 Ada 1 Parsel Emniyet Hizmet Binasında Bulunan Aşağıda Blok ve Daire Numaraları Verilmiş Kamu Lojmanlarının satışı 13 Ekim Tarihinde Gerçekleşecektir.

 1. 59030106722  A Zemin-2   67m2  113.000 TL (BOŞ)
 2. 59030106723  A Zemin-2   84m2  138.000 TL
 3. 59030106724  A1/3  92m2 159.000 TL
 4. 59030106725  A1/4  90m2 155.000 TL (BOŞ)
 5. 59030106726  A2/5  92m2 163.000 TL
 6. 59030106727  A2/6  90m2 160.000 TL (BOŞ)
 7. 59030106728  A3/7 92m2 163.000 TL
 8. 59030106729  A3/8  90m2 160.000 TL
 9. 59030106730  A4/9  92m2 161.000 TL
 10. 59030106731  A4/10  90m2 158.000 TL

malkara-lojman-satisi

Çorlu İmar HaberleriMalkara İmar Haberleri