Denizli'de Konut İmarlı Arsa ve Lojman Satışları | 20 Temmuz 2024İmar Haber

20 Temmuz 2024 - 03:29

Denizli’de Konut İmarlı Arsa ve Lojman Satışları

29 Eylül 2020 Tarihinde 22 Adet A-2 Konut Alanı İmarlı Arsa, 2 Adet Ticarethane Arsası ve 4 Adet İmarsız Tarla Satış İhalesi ve 2 Adet Kamu Konutunun Satış İhalesi Yapılacaktır.

Denizli’de Konut İmarlı Arsa ve Lojman Satışları
Son Güncelleme :

12 Eylül 2020 - 13:03

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/denizli-lojman-satislari/20053/" title="facebook">

1- Aşağıda (1) numaralı tabloda bilgileri yer alan taşınmazlar ile (2) numaralı tabloda bilgileri yer alan Lojmanların satış ihaleleri, tabloların ilgili sütunlarında belirtilen tarih ve saatlerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulüyle yapılacaktır.

2- İhaleler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bahçesinde bulunan Çevre Eğitim Merkezi (ÇEM) Binasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

3- İhalelere katılabilmek için isteklilerin; aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, 2020 yılında alınmış İkametgâh Belgesini ve geçici teminata ilişkin belgeyi, Tüzel Kişiler ise ayrıca, siciline kayıtlı olduğu (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb.) yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesi ve imza sirkülerini, ihale saatine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir.

4- Geçici teminat tutarları Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Denizli Şubesinde bulunan TR53 0001 0000 8400 0010 0053 24 (Haz. İç Öde. Tah. Denizli Defterdarlığı) IBAN numaralı hesabına yatırılabileceği gibi Bankalar ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektupları da Geçici teminat olarak kabul edilmektedir.

5- İsteklilerin, 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklif mektuplarını ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri veya ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşacak şekilde iadeli taahhütlü posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

6- Hazinece satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrıca, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur. Talep edilmesi halinde satış bedelinin taksitle ödenmesi mümkündür.

7- Taşınmaz ve Lojmanların satış ihaleleri Katma Değer Vergisinden muaftır.

8- Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.

lojman-satişi-denizli