Didim Milli Emlaktan 2 Adet Konut İmarlı Arsa Satışı

aydın

1-Aşağıda nitelikleri ve bulunduğu yeri belirtilen mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan taşınmazların satış ihalesi; yukarıdaki listede karşısında belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

2-İhaleler Didim Milli Emlak Müdürlüğü’nde oluşturulacak komisyonca Milli Emlak Müdürü Makam Odasında yapılacaktır.

3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar Geçici Teminatı yatırmaları gerekmektedir.

Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler:
a) Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve banka teyit yazısı (Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Bakanlığa intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dâhil değildir),
b) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.),
c) Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Didim Malmüdürlüğü Veznesine ya da Didim Malmüdürlüğünün Ziraat Bankası Didim Şubesi hesabına yatırılması zorunlu olup dekontun bir nüshasını ihale komisyonuna verilmesi gerekmektedir. İhale komisyonunca teminat olarak para teslim alınamaz.

4) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

5) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

6) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri gerekmektedir.

7) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

8) İşin gereğine göre Milli Emlak Müdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri şarttır.

9-Hazineye ait taşınmazların satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

10-Taşınmazların satış bedelinin talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi uyarınca taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir. Taksitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuya ferağ verilmeyecektir. Ferağın verilebilmesi için takside bağlanan borç ve kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınır veya Türk Medeni Kanununun 893. maddesinin 1. bendi uyarınca satışı yapılan taşınmaz üzerine Hazine lehine Kanuni İpotek tesis edilir.

11-İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Didim Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

12-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

13-İstekliler, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanacak tekliflerini ilanda belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması şartıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

14- Taşınmaz satış ihale bilgileri Türkiye genelinde; www.milliemlak.gov.tr adresinden görülebilir.

didim-arsa-ihalesi

Didim İmar Haberleri

,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.