Diyarbakır Belediyesi 13 Araç İhalesi | 17 Temmuz 2024İmar Haber

17 Temmuz 2024 - 16:21

Diyarbakır Belediyesi 13 Araç İhalesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden İhtiyaç Fazlası 13 Adet İş Makinesi Aracı Satışı Yapılacak.

Diyarbakır Belediyesi 13 Araç İhalesi
Son Güncelleme :

09 Mart 2020 - 22:28

401 views

Listede bilgileri verilen Yol Bakım Ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Makine İkmal Parkında bulunan ihtiyaç fazlası 13 adet araç , E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9

G1-G2-G3-G4 tek tek satılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ile ihale edilecektir.

Bu işe ait şartname Belediyenin; Yol Bakım Ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Makine İkmal Şube Müdürlüğü Sahasında satış tarihinin Beş (5) gün öncesinden başlayarak mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.

1) İDARENİN
a) Adresi : Bağcılar Mahallesi Mehmet UZUN Caddesi Yol Bakım Ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Makine İkmal Şube Müdürlüğü BAĞLAR/ DİYARBAKIR
b) Telefon ve Faks No : 0501-121-21-21 — 0412-252-14-15 –- 0412 229 48 80
c) Elektronik posta adresi(varsa) : makineikmal@diyarbakir.bel.tr
d) Teminat tutarları her araç için (Tek Tek satılmak üzere) ayrı ayrı olacaktır, yatırılacak tutarlar için : VAKIFBANK MERKEZ ŞUBESİ (1620049768 Süleyman Nazif)’e bağlı TR710001500158007284691486 IBAN numaralı hesaba yatırılacaktır.

2) İHALE KONUSU İŞİN
a) Niteliği : 13 Adet Aracın Satışı
b) Yapılacağı yer : Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 1 Kat Encümen Toplantı Salonu Elazığ Bulvarı No:1 Yenişehir/DİYARBAKIR

3) İHALENİN
a) Yapılacağı yer :Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 1 Kat Encümen Toplantı Salonu Elazığ Bulvarı No:1 Yenişehir/DİYARBAKIR
b) Tarihi ve saati : TEK TEK satışa çıkarılacak araçlar için: E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7-E8
09:00—09:30—10:00—10:30—11:00—13:30—14:00—14:30 17/03/2020 tarihinde ihale edilecektir.
E9-G1-G2-G3-G4 — 09:00 —09:30—10:00 —10:30 —11:00 — 18/03/2020 tarihinde ihale edilecektir.

4) İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler İle Yeterlilik
Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler :
a) Nüfus cüzdanı aslı veya noter tasdikli örneği, tebligata esas ikametgah belgesi (6 ay içinde alınmış olacak),
b) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
c) Tüzel kişi olması halinde, 2020 yılı içinde alınmış Ticaret Sicil Gazetesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Vekaleten iştirak edilecek ise noter tasdikli vekaletname ve vekaleten iştirak edenin imza beyanı,
e) Posta veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
f) İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen şartname örneği
g) Şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklarda Diyarbakır mahkemeleri yetkilidir.
h) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
ı) İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki hükümler geçerlidir.

5) İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR :
a) T.C. Vatandaşı olmak
b) Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak. (Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla kasıt ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihaleye katılamazlar)
c) İhaleye bizzat kendileri veya Kanuni vekilleri katılacaklardır.
d) İhaleden men yasağı almamış olmak.
e)İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel istekliler, 4.Maddede yer alan belgeleri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Encümenine (İhale Komisyonuna) teslim edeceklerdir.
e)İhale de bulunan (Tek Tek satılmak üzere) her araç için ayrı ayrı kapalı zarf şeklinde belgeler sunulacaktır.